Gümrükler Genel Müdürlügünün 11.12.2011 tarihli 09057 sayili tasarruflu yazisi (AN6 ve AN8 kodlu tespit islemleri hk.)

small_ugm-gumruk-haber-amblem.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.12.2011 tarihli 09057 sayılı tasarruflu yazısı (AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemleri hk.)
 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.12.01.00.161.03/1252

Konu: AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemleri

11.12.2011/09057
………..GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği üzere 05/05/2011 tarihli, 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No: 2 )” ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti işlemleri AN6 ve AN8 kodları altında düzenlenerek eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığına dair tespitin AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gerçekleştirilmesi hüküm altına alınmış olup Gümrük Yönetmeliği’nin 181’nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi eşya ise; hali hazırda, 31/12/2010 tarihli, 27802 (3. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat:(2011/15) sayılı “Bazı Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” eki liste ile sınırlı bulunmaktadır.

Bu itibarla, daha önce antrepo rejimine tabi tutularak ithal edilen eşyanın gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra çıkış işlemi yapılırken, Gümrük Yönetmeliğinin 181’nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitine ilişkin iş ve işlemlerin AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, diğer durumlarda ambar memuru tarafından yapılması gerektiği yönünde Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 14/09/2011 tarihli, 4474 sayılı yazımızla talimat verilmiştir.
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak bazı tereddütler yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda mütalaa edilmektedir.
 
Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Yetkili Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin;
 
“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin (i) bendinde “Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi” (n) bendinde “Yükümlü: Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme imzalayan kişiyi, ifade eder.” Hükmünü,
 
“Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6’ncı paragrafı “AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini” (a) bendinin 8’inci paragrafı “AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini” hükmünü,
 
“Genel hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, “AN6-AN8 tespit işlemlerinde rehberin ekinde yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir.” (h) bendi “AN6, AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından eşya çıkış işlemi yapılırken eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı tespit edilir.” Hükmünü,
 
“Tespit raporları, ibrazı, ibraz süreleri” başlıklı 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi “AN6-AN8 tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri program vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı günü takip eden gün gönderilir. AN6-AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi işgünü içerisinde bir örneği gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bir örneği yükümlüye sunulur.” (e) bendi “Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneği, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk üç işgünü içinde beyanname(ler)in işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneği de yükümlüye sunulur.” Hükmünü,
 
“Tespit sözleşmesi” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrası “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılacak her bir tespit işlemi için yükümlü ile ayrı bir tespit sözleşmesi yapılır.” Hükmünü,
 
Geçici 1’inci maddesi ise “Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 60 seri no.lu Tebliğ (Gümrük İşlemleri) ile 1 seri no.lu Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar sonlandırılır.” hükmünü,
 
amirdir.
 
Söz konusu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri yeniden belirlenmiş olup gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemleri kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, örneğin, AN8 tespit işlemi için Tebliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yükümlü ile bir tespit sözleşmesi yapılması gerekmekte olup bu sözleşmenin Tebliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 8’inci paragrafı uyarınca genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespitinin yanı sıra gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini de kapsaması gerekmektedir.
 
Bu kapsamda, diğer tespit işlemlerinde olduğu gibi Tebliğin “Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinde her bir tespit işlemine ilişkin tespit kodları ayrı ayrı belirlenmiş olup AN6 ve AN8 tespit kodları altında yapılacak tespit işlemleri de söz konusu Tebliğ maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6’ncı ve 8’inci paragraflarında açıklanmıştır. Dolayısıyla, örneğin, AN8 tespit kodu altında öngörülen tespit işlemlerini “genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ” ve “ gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti” şeklinde ikiye ayırarak aylık iki rapor düzenlenmesine ve/veya “gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti” işlemi için ayrı bir tespit kodu ya da rapor formatı oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Bu itibarla, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti işlemleri için 04/07/2011 tarihli, 2011/38 sayılı Genelge ile değişik 13/05/2011 tarihli 2011/32 sayılı Genelgenin “EK 1.A-Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” bölümünde belirtilen hususlar doğrultusunda “EK 1.E- Antrepo Rejimi Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği”ne uygun olarak (söz konusu tutanağın “Notlar :” bölümünden de yararlanılarak) sayım tutanağı düzenlenmesi, Tebliğ’in 17’inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığının tespiti işlemi ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneğinin, tespit işlemi yapıldığı ayı takip eden ayın ilk üç işgünü içinde beyanname(ler)in işlem gördüğü gümrük müdürlüğüne, bir örneğinin de yükümlüye sunulması gerekmekte olup raporun sunulmasına ilişkin söz konusu sürenin “yedi işgünü” olarak değiştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
 
Bu nedenle, söz konusu Tebliğ değişikliği gerçekleşene kadar, AN6 ve AN8 tespit raporları kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşya bulunması halinde, ay sonunda düzenlenecek raporun bir örneğinin, tespit işleminin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk üç işgünü içinde bunun dışında kalan durumlarda takip eden ayın ilk yedi işgünü içinde sunulması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, bilindiği üzere, 2 seri no.lu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 22/02/2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 15 inci maddesi uyarınca uygulamaya giren PD1 kodlu tespit işlemi uygulamadan kaldırılarak, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 11’inci ve müteakip ilgili maddelerinde AN6 kodlu ve AN8 kodlu tespit işlemleri kapsamında uygulamaya konularak yeniden düzenlendiğinden, 07/06/2011 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (YGMS)’de PD1 kodlu uygulama kaldırılmış, AN6 ve AN8 kodlu uygulamalarda çıkış işlemleri için “Detay ekleme” penceresinde eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 181’inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadığına ilişkin bilgilerin girileceği yeni bir alan oluşturulmuştur.
 
Bundan başka, Tebliğin geçici 1 inci maddesi hükmü ile Tebliğin uygulanmasına yönelik olarak 31/12/2011 tarihine kadar bir geçiş dönemi öngörülmüş, dolayısıyla ilave bir yükümlülük getirilmeden varsa Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş sözleşmelerin 31/12/2011 tarihine kadar geçerli kılınması amaçlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş sözleşmeler kapsamında Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitinin 31/12/2011 tarihine kadar AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemleri kapsamında yapılmasına engel bir durum bulunmamakla birlikte, sözleşmenin bitiş tarihinin 31/12/2011 tarihinden sonraki bir tarih olması halinde 01/01/2012 tarihi itibariyle yeni sözleşme yapılması gerekmektedir.
 
Son olarak,yukarıda yer verilen açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, YGM ve Antrepo işleticisi arasında aşağıda açıklanan şekilde bir ilişki öngörülmüştür:
 
-Bahse konu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, (Tebliğin geçici 1’nci maddesi saklı kalmak kaydıyla) AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin tamamı için YGM ile Antrepo İşleticisi arasında bir tespit sözleşmesi yapılması,
 
-AN6 ve AN8 kodla tespit işlemleri kapsamında gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılması kapsamında beyanname bazında yapılacak sorgulamayı müteakip her bir tespit işlemi için YGMS’de “Detay ekleme” penceresinde gerekli bilgilerin girilerek 04/07/2011 tarihli, 2011/38 sayılı Genelge ile değişik 13/05/2011 tarihli, 2011/32 sayılı Genelgenin “EK 1.A-Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar” bölümünde belirtilen hususlar doğrultusunda “EK 1.E-Antrepo Rejimi Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği” ne uygun olarak (söz konusu tutanağın “Notlar:” bölümünden de yararlanarak) sayım tutanağı düzenlenmesi ve düzenlenen her bir tutanağın aylık rapor ekinde ilgili gümrük idaresine ve yükümlüye sunulması,
 
-YGM’nin Antrepo İşleticisine verdiği bu hizmet karşılığında 04707/2011 tarihli, 2011/37 sayılı Genelge’de öngörülen asgari ücretin eşyadan numune alınmasından ya da alınmamasından bağımsız olarak YGM tarafından Antrepo İşleticisine fatura edilerek tahsil edilmesi ,
 
gerekmektedir.
 
Ayrıca, YGM’ye ödenen söz konusu ücret için Antrepo İşleticisi tarafından ithalatçıya rücü edilmesinin imkan dahilinde olduğunu belirtmekte fayda mütalaa edilmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
 
DAĞITIM:
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine