Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçici giris yapilan tasitlarin süre uzatimlarinda kullanilan Saglik Raporlarinda bulunmasi gereken unsurlar hk.

Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçici giris yapilan tasitlarin süre uzatimlarinda kullanilan Saglik Raporlarinda bulunmasi gereken unsurlar hk.


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 13811
Yayım Tarihi 23/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 23/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (23.07.2013/13811)
Geçici giriş yapılan taşıtların süre uzatımlarında kullanılan Sağlık Raporlarında bulunması gereken unsurlar hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :91193492-225.99-

Konu   :

 

 

23.07.2013 / 13811

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan taşıtların, ilgililerin sağlık sebebi nedeniyle yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışı edilmemesi durumunda, durumu tevsiken ibraz edilen sağlık kurulu raporlarının, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanması gerektiği şeklinde uygulamanın bulunduğu anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan 31.05.2013 tarihli 19383 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve konu hakkında bağlantı idarelerinizin talimatlandırılmasını rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

EKLER:

1-Yazı Örn.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Bölge Müdürlüklerine

 

TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı    :54567092/045.02/

Konu   :Sağlık Raporları Hakkında

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

İlgi      : 24.05.2013 tarih ve 10294 sayılı yazımız.

 

İlgi yazınız incelenmiştir.

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine dağıtımlı 27.10.2005 tarih ve 14980 sayılı yazılarında” tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta, birden fazla ilgili dallardaki uzman hekimlerin iştirakiyle rapor düzenlenmesinin öngörüldüğü hallerde; Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi almış sağlık kuruluşları ancak bünyelerinde kişilerin sağlık durumlarının gerekli kıldığı uzmanlık dallarında çalışan hekimlerin olması durumunda sağlık raporu düzenleyebilirler. Özel sağlık kuruluşlarında düzenlenen tek hekim raporlarının ve sağlık raporlarının geçerli olabilmesi için, raporlarda hekim imzasının/imzalarının ve o sağlık kuruluşunun mesul müdürünün imzasının bulunması, ayrıca bu raporların Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir’ ifade olunmuştur

Ayrıca, 07.05.2004 tarih ve 7455 sayılı Bakanlığımız Genelgesi’nde (2004/67) “Özel hastaneler; ilaç raporları, istirahat raporları ile kabul ve tedavi ettiği hastalıkların tedavilerinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına yönelik olarak sağlık kurulu raporu düzenleyebileceklerdir. Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez.” hükmolunmuştur. Yine, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” Uzman Hekim Raporlarının Düzenlenmesi başlıklı 8.1. maddesinde “Uzman hekim raporları, İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.’’ ve Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesi 8.2. maddesinde “İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılım, ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur,,..” hükümleri sevk olunmuştur.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının; ‘ilaç raporları, istirahat raporları ile kabul ve tedavi ettiği hastalıkların tedavilerinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına yönelik olarak sağlık kurulu raporu” düzenleyebilecekleri bunun haricindeki özellikli raporları veremeyecekleri; ayrıca tek hekim raporlarının ve sağlık raporlarının geçerli olabilmesi için, raporlarda hekim imzasının/imzalarının ve o sağlık kuruluşunun (özel hastane, tıp/dal merkezi) mesul müdürünün imzasına bulunması, bunun haricinde bu raporların Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmasına gerek olmadığı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc