TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ: TAREKS basvurusu kapsami ürünler- Genelge 2013-4 ve Genelge 2013-5 kapsamindaki güncellemeler hk.GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013/12)

small_tse-(9).jpg


Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 2013/12
Yayım Tarihi 22/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013/12)
Genelge 2013-4 ve Genelge 2013-5 kapsamındaki güncellemeler hk
.

 

 

T.C

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

 

 

  Sayı: 84489757-10.06.00.00-264744             

  Konu:Genelgeler (Genelge2013-12)                                                                         

 

22.07.2013

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

 

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B 2013 -12)

 

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2013/1)ve CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/9)İthalat Denetimi Rehberleri revize tarafımıza bildirilmiştir.Bu çerçevede Genelge 2013-4 ve Genelge 2013-5 kapsamındaki güncellemeler aşağıda  belirtilmektedir.

 

Başvuru:

-TAREKS aşamasında firma tarafından talep edilmesi halinde 7(yedi) gün ek süre verilir.İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde veya verilen ek süre içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru TAREKS tarafından “Red:Belge Eksikliği Sonucu”ile sonuçlandırılır.Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir(denetim sırasında “Red” ile sonuçlandırılan veya fiili denetim esnasında TSE tarafından verilen ek sürelerde tamamlanamayan belgeler nedeniyle “red” ile sonuçlandırılan;”Red:Denetleme Sonucu”durumlarında yeniden başvuru yapılamaz.)

 

-Enstitümüz tarafından yapılan ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü yapılacaktır.Enstitümüze gönderilen başvuru bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya bilgi yanlışlığı tespit edilmesi halinde başvuru “İPTAL” olarak sonuçlandırılacaktır.

 

-İthal edilmek istenen ürünlere ilişkin olarak,TAREKS üzerinden firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuru kapsamındaki bilgiler Denetmen tarafından kontrol edilir ve başvuru bilgilerinden bir veya birkaçın sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda,kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir yazı iletilir. Ve başvuru “İptal” ile sonuçlandırılır.İptal işlemi başvuru bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi haricinde hiçbir koşulda uygulanmaz.Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda sadece yanlış veya eksik girilen ürün “İptal” ile sonuçlandırılır.İptal işlemi gerektiren durumlarda dosya Red:Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmayacak,dosyanın iptali gerekiyorsa dosya iptal edilecek,belirli ürünlere ilişkin iptal gerekiyorsa o ürün kalemleri iptal edilecektir.

 

 

Uygunluk Değerlendirme:

 

-Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması,ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde),ürüne ait belgelerin firma tarafından 30 veya 60 günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir,ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu,sertifika vb.) talebi içeren ve eksikliği ne zamana kadar tamamlanması gerektiğini belirten bir mesaj kullanıcıya iletilir.Bu süre içerisinde belgelerin TAREKS’e yüklenmek yoluyla sunulamaması durumunda başvuru”Red:Denetleme sonucu”ile sonuçlandırılır.

 

Denetim Sonuçlarına İtiraz:

İthalatçı firmaların,uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda,söz konusu itirazlar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslar arası Muayene ve Gözetim Başkanlığına gönderilir.

 

Geçici İthalat:

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde ,söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır.Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir.Ancak,belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır.Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığına yapılan başvurular ve denetimler hakkında yazı gönderilir.

 

Genelge 2013-4 kapsamındaki güncellemeler:

 

Muayene ve Deney:

 

İllgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene işlemlerinde,firma tarafından yapılan beyan uygunluğunun esas alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde,ithalatçılar tarafından başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi durumunda ,söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test ve muayenelerin tekrarını talep etmeleri halinde,test ve muayeneler bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.

 

 

Teknik problem:

 

Firma yetkilisi tarafından yapılan TAREKS başvurusu kapsamı ürünler için;denetmence yapılan inceleme neticesinde gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi durumlarında,2.4.3. maddesinde belirtilen akredite test raporu ürün için sunulamayacak ise, firma yetkilisi tarafından Tebliğin EK-3’ünde yer alan taahhütname sisteme yüklenir.Yüklenen bu taahhütnamenin denetmen tarafından incelenerek uygun bulunması halinde başvuru “Koşullu Kabul-Teknik Problem:Denetleme Sonucu”ile sonuçlandırılır.

 

İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında ithalatını gerçekleştirmesinin müteakip,TSE tarafından ithalata konu ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve deney işlemleri yapılır.Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya sonuç bir yazıyla bildirilir.Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise,firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene ve Gözetim Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

 

Genelge 2013-5 kapsamındaki güncellemeler:

 

Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar:

 

-31/12/2013 tarihine kadar, Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin tanım bilgisi  çerçevesinde herhangi bir değerlendirme (ürünlerin üzerinde ve/veya uygunluk beyanlarında tanım bilgisinin bulunup bulunmadığı vb.yönünde ) yapılmaksızın ,ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde,denetimlerin “Kabul :Denetleme Sonucu”ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

-Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca nihai ürünlerde yer alması gereken CE işaretinin,ürünün Yönetmelik gereğince CE işareti iliştirilemeyen aksam veya parçalarında bulunması halinde, denetimlerin “Koşullu Kabul-Üretim Girdisi:Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekmektedir.Bu tür işlemlerle ilgili olarak firmaya Enstitümüz tarafından Nihai ürünlerde yer alması gereken CE İşaretinin aksam ve parça üzerinde olduğu tespit edilmiştir.CE İşaretinin ithalat işlemlerinden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce sökülmesi veya görünmez hale getirilmesi gerekmektedir.”bilgisi verilir.

 

-Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen üretim girdilerinin ithalatına,söz konusu girdiler CE işareti taşıyan nihai bir ürünün üretiminde kullanılıyor ise,nihai ürüne ait uygunluk beyanı ile ithal konusu üretim girdileri arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve bahse konu girdilerin ilgili nihai ürünün üretiminde kullanılacağına dair beyanın ve/veya dokümanların sunulması durumunda “Kabul:Denetleme Sonucu “kapsamında izin verilir.

 

-Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan  “Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)” ve “Entegre Balatsız Flüoresan Lambalar,Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)”uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin (EK-11)’de yer alan liste,söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde de dikkate alınır.

Ayrıca İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerinde yaşanan bazı sorunlardan yola çıkılarak ithalat denetimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususular aşağıda belirtilmektedir.

 

Başvuru ve Uygunluk Değerlendirme Hakkında:

 

-Başvuru sırasında firmalar tarafından sunulan her türlü başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar,fatura bilgileri,ürüne ait bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği kontrol edilir.

 

-Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı olması halinde,faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet,miktar,ürün vasfı,fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir.

-Bakanlıklar ,Hukuk Müşavirliği,Genel Sekreterlik vb.gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Uluslararası Muayene ve Gözetim Grup Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

 

 

TSE Muafiyeti Hakkında:

 

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin,bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri 2013-1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda,”Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelemelerinde dikkat edilecek hususlar:

 

-Kapasite Raporunda yer alan “Üretim Konusu” ürün için yalnızca “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE) kabul edilecektir.TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK),TSE Muafiyeti başvurularında kabul edilmeyecektir.

 

-Kapasite Raporu “Üretim Konusu” tablosunda birden fazla ürünün yer alması durumunda,hangi “Üretim Konusu” ürünün Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine haiz olduğu,Kapasite Raporu Tablo IV Yıllık Tüketim Kapasitesi bölümünde yer alan ve muafiyet talep edilen ürünlerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine haiz “Üretim Konusu”ürünün girdisi olup olmadığı titizlikle incelenecek muafiyet talep edilen ürünlerin Kapasite Raporu Tablo III Kapasite Hesabı ve diğer Tablolar da incelenerek muafiyet talep edilen ürünlerin Kapasite Raporu “Üretim Konusu ”Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine haiz ürünün girdisi olup olmadığı mutlaka doğrulanacak ve Kapasite Raporunda belirtilen kotalara uygun talepler kabul edilecektir.

 

Aksi durumlarda Muafiyet Talepleri kabul edilmeyecektir.TSE Muafiyeti başvurularında Muafiyet Başlangıç-Bitiş Tarihleri belirlenirken Kapasite Raporu ve TSE Uygunluk Belgesi Geçerlilik tarihleri dikkate alınacaktır.

İlgili Oda tarafından Kapasite Raporları hazırlanırken üretim tesislerinin günde 8 Saat ve yılda 300 gün çalıştığı kabul edilmektedir.Teknolojik sebeplerden  ötürü seramik fabrikaları,cam fabrikaları,sentetik iplik fabrikaları vb. kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde,bu husus kapasite raporunda belirtilerek,günde 24 saat üzerinden kapasite tespiti yapılır.Bunun dışında Kapasite kriterlerine göre 8saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılmış olan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapabileceği ilgili odaca tespit edilir.Kapasite Raporuna ilave ayrı bir yazı ile bildirilir.Bu durumlarda Kapasite Raporunu hazırlayan Oda dışındaki beyan ve bildirimler kabul edilmeyecektir.

 

Firmaların TSE Muafiyeti başvurularında muafiyet kapsamında ithal etmek istedikleri ürünlerin,Kapasite Raporu çerçevesinde geçerli TSE uygunluk belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim Tablosunda listelenen girdisi olduğunu ve bu girdi olarak beyan ettikleri ürünleri piyasaya hiçbir surette arz etmeyeceklerini taahhüt ettikleri ve aksine durumun tespiti halinde yapılacak her türlü hukuki işlemi ve yasal takibatı kabul ettiklerini belirtir ekte örneği sunulan Taahhütnameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir.

 

Taşıtlarda Kullanılanlar Hariç İbaresi Hakkında:

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/9) eki listelerde GTİP olarak yer almakla birlikte, GTİP’lerin  karşısında yer alan parantez içerisindeki (taşıtlara kullanılanlar hariç) ibaresi uyarınca ithalat denetimlerinin kapsamı dışında bırakılan ürünlerle ilgili uygulamada:

 

 

Söz konusu ürünlerin “Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri” kapsamındaki taşıtlar için üretim girdisi veya yedek parça olarak kullanıldığının teşvik edilmesi halinde bu ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

 

Bunun yanı sıra araca sonradan ilave edilen ayrı teknik ünite,aksam ve donanımlarla ilgili olarak bu ürünlerin e veya E işareti taşıdığının görülmesi ve ilgili belgelerin sunulması durumunda ilgili ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

 

Yukarıda açıklanan haller dışında piyasaya son kullanıcıya arz edilebilecek ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünler,ilgili oldukları GTİP yönetmelikleri kapsamında normal Uygunluk Denetimine tabii tutulacaktır.

 

Taşıtlar,Karayolunda insan,hayvan ve yük taşımaya yarayan ve İlgili Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olan araçlardır.Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olmaması ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında olması durumunda İş Makinesi,Biçer,Döver,vb. motorlu taşıt olarak değerlendirilmemektedir.

Araç Tipi Onayı,”Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Tekerlekli Araçlar”,”Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri” ve bu araçların aksam,parça,sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri

Konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Eski Yaklaşım Direktiflerinden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK)regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

 

E ve e İşaretlemeleri:”e” işaretlemesi,araç ve araçların sistem,aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB’nin MARTOY veya TORTOY veya MOTOY konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.”E” işaretlemesi,araçların aksam ,parça,sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenvre Andlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

 

 

2013/1 ve 2013/9 ÜGD Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen başvuruların yukarıda belirtilen güncellemeler ve dikkate alınması gereken hususlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gereğini bildirmenize rica ederim.

 

Üzeyir KARAGÖZ

Genel Sekreter

 

 

 

EKLER:

-Ek-11

-Muafiyet Taahhütname

 

 

DAĞITIM:

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı

Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Ankara İthalat Müdürlüğü

İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü

İzmir İthalat Müdürlüğü

Mersin İthalat Müdürlüğü

Tekirdağ İthalat Müdürlüğü

Adana Belgelendirme Müdürlüğü

Antalya Belgelendirme Müdürlüğü

Bursa Belgelendirme Müdürlüğü

Çorum Belgelendirme Müdürlüğü

Denizli Belgelendirme Müdürlüğü

Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü

Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü

Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü

Konya Belgelendirme Müdürlüğü

Malatya Belgelendirme Müdürlüğü

Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü

Samsun Belgelendirme Müdürlüğü

Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü

Van Belgelendirme Müdürlüğü

Hatay Temsilciliği

Iğdır Temsilciliği