Gümrükler Genel Müdürlügü: Antrepodan esya tesliminde sorumluluk TASARRUFLU YAZI 26.07.2013-14038

small_gum-logo(203).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 43482984-663.07 S 202 -14038

Konu : Antrepodan eşya teslimi

26.07.2013

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemleri biten ve antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın ilgilisine tesliminde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin sorumluluğunun sınırının belirlenmesi konusunda tereddüt edildiği anlaşılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin 3/1-h. maddesinde, gümrük işlemlerinin bitirilmesi; eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Yine Gümrük Yönetmeliğinin 557. Maddesinde ise, geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimsenin giremeyeceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan ve Gümrük Yönetmeliği'nin 3/1-h. maddesinde tanımlandığı şekilde gümrük işlemleri bitirilen eşyanın buralardan kimler tarafından teslim alınacağı hususunun gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca, YGM lerin görev tanımında gümrük işlemleri bitmiş eşyayı teslim alanın YGM'ler tarafından kontrol edileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla gümrük işlemleri bitirilen eşyanın antrepo ve geçici depolama yerlerinden teslimi hususu antrepo işleticisinin sorumluluğunda bulunduğundan, söz konusu eşyanın yetkisiz kişilere teslim edilmesi durumunda da sorumluluk antrepo işleticilerine ait olacaktır.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri