ambalajlari üzerinde yer alacak uyari yazilar

small_tütün-alkol-kurumu(2).jpg


 

 

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

4250 SAYILI KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARININ UYGULANMASI HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

 

18.06.2013

                                                             

1- Bilindiği üzere, 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 6 ncı, 7 nci ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu 6487 sayılı Kanunla 4250 sayılı Kanuna eklenen geçici 1 inci maddesiyle aynı Kanunun değişik 6 ncı maddesinin sekiz, dokuz ve onuncu fıkrasında belirtilen ve iki ay içerisinde tamamlanacak olan alkollü içkilerin ambalajları üzerinde yer alacak uyarı yazıları, marka esnetme, alkolsüz içeceklerin ambalajları üzerinde alkol miktarı içeriğinin bulunması gibi hususlar ile geçici 1 inci madde ile getirilen perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları konusunda ikincil düzenleme çalışmaları yürütülmektedir.

Ancak,

a) Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda, alkollü içki markaları ile markaların tanınmasını sağlayacak her türlü ibare, işaretler ile renk kombinasyonları,

b) Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin iç kısımlarında bulunan ve alkollü içki ve markalarının tanınmasını sağlayacak her türlü ibare, işaretler ile renk kombinasyonları,

c) Alkollü içki ve markalarının tanınmasını sağlayacak her türlü ibare, işaretler ile renk kombinasyonlarını içeren taşınabilir veya sabit her türlü branda, şemsiye, gölgelik gibi materyallerin durumu,

 

ile ilgili konularda bir yürürlük süresinin olmaması nedeniyle, reklam ve tanıtım yasakları da Kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulamaya girdiğinden, bu durumun uygulamada tereddütlere mahal verebileceği düşünülerek ikincil mevzuat çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmanın Kanunda diğer maddeler için öngörülen iki aylık süre içinde tamamlanması planlanmış olduğundan, bahsi geçen konularla ilgili uygulamaların, yapılacak ikincil düzenlemelerle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden, konunun bu yönde değerlendirilmesini içeren 14/06/2013 tarih ve 17910 sayılı yazımız İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

2- 4250 sayılı Kanunun 6487 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrasında yere alan “…..akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.” hükmü yer almakta olup, akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında 11/06/2013 tarihi itibarıyla bulunan alkollü içkilerin; 07/01/2011 tarihli Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “….. satıcıların ürünlerinin tasfiyesi; belgelerinin verdiği yetki çerçevesinde satış, ilgili üretici/ithalatçı veya toptan satıcısına ürünlerin iadesi ya da aynı nevideki belgeyi haiz bir satıcıya devir suretiyle otuz gün içerisinde tamamlanır.”  hükmü kapsamında 30 (otuz) gün içerisinde tasfiye edilmesi gerekmekte olup, ayrıca ilave süre verilmeyecektir.  

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                  Suat EVCİMEN

                                                                                   Başkan