Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü: Gümrük antrepolarinin açilmasi,isletilmesi ve karsilasilan çesitli sorunlarin çözümüne yönelik yapilacak islemler hk. GENELGE (2013/3) (TASIS)

small_gumruk-logo(25).bmp


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/3
Yayım Tarihi 13/08/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/08/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/3) (TASİŞ)
Gümrük antrepolarının açılması,işletilmesi ve karşılaşılan  çeşitli sorunların çözümüne yönelik yapılacak işlemler hk.


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri  Genel Müdürlüğü


Sayı   :  12820846-10.06.01                                                                                        

Konu :  Antrepolar

 

 

13/08/2013
GENELGE

(2013/3)

 

 
Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları hariç olmak üzere gümrük  antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılaşılan çeşitli  sorunların çözümüne yönelik olarak aşağıda belirtilen şekilde  işlem yapılması uygun bulunmuştur:
 
1. Antrepoya İlişkin  Genel Hükümler


a)  Antrepo yatırım izni veya antrepo açma ve işletme izin talepleri  ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğünce yapılacak  değerlendirme sonucuna göre talep, izni vermeye yetkili bölge  müdürlüğüne görüş bildirilerek gönderilir. Akaryakıt  antrepolarında ise talep, buna ilaveten bölge müdürlüğünce de  görüş bildirilerek Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Genel  Müdürlük) intikal ettirilir.


b)  Antrepo Yatırım İzni veya Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi  başvurularının yetkili kişilerce yapılıp yapılmadığının kontrol  edilerek işlemlere başlanılması gerekir. İmza veya temsil  yetkisi olmayan kişilerce yapılacak başvurular işleme konulmadan  reddedilmelidir.


c)  Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesi çerçevesinde yatırım izni  verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirimden itibaren 6  (altı) ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen  tesisin/yerin Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara  uygun olarak hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne  müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde açılıp  işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli  belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde  ilgili gümrük müdürlüğü aracılığıyla bölge müdürlüğünden  (akaryakıt antrepoları hariç) ek süre talebinde bulunulması  gerekmektedir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması  veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım  izni iptal edilmiş sayılır. Akaryakıt antrepoları için ek süre  talepleri bölge müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlükten  istenir.


ç)  Gümrük antreposu açıp işletmek isteyen kişilere ilişkin geçerli  (başvuru tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alınmış olan)  adli sicil belgelerinin eksiksiz alınması ile söz konusu  belgelerde “adli sicil kaydı yoktur” ve “adli sicil arşiv kaydı  yoktur” ibarelerinin bulunması gerekmektedir. Adli sicil kaydı  veya adli sicil arşiv kaydının bulunması halinde buna dair resmi  makamlarca onaylı mahkeme karar örneğinin adli sicil belgelerine  eklenmesi gerekmektedir.


d)  Antrepo açılış dosyaları incelenirken yetkilendirilmiş gümrük  müşaviri (YGM) raporunda yer alan tespitlerin antrepodaki mevcut  durum ve Gümrük Yönetmeliğinde aranan şartlara uygun olup  olmadığı kontrol edilir.


e)  Antrepoya ilişkin EK-2’de yer alan künye, antreponun bağlı  olduğu gümrük müdürlüğünce düzenlenir ve antrepoda kolaylıkla  görülebilecek bir yere asılır. Künyenin bir örneği gümrük  müdürlüğündeki antrepo dosyasında da bulundurulur. Künyede  yapılacak değişiklikler künye üzerindeki bölümlerde yapılır ve  gümrük müdürlüğü personelince ad-soyad yazılarak paraflanır.  Künye üzerinde değişiklik yapılacak bölüm kalmaması halinde yeni  künye düzenlenir.
 
2. Antrepo Bildirim  Formu Düzenlenmesi
Gümrük antrepolarına ilişkin açma ve işletme izni verilmesi,  antreponun devri, antrepolarda yapılacak değişikliklere ilişkin  usul ve esaslar Gümrük Yönetmeliğinde detaylı bir şekilde  düzenlenmiştir.


Bu itibarla;


a)  İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği  hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen,


-Antrepo açma ve işletme izni verilmesi,
-Antreponun devri,
-Antreponun kısmen veya tamamen kapatılması,
-Antrepoda yapılacak değişiklikler (genişletme, daraltma,  taşınma vb.),
-Antrepo işleticisinin unvan ve/veya vergi numarası değişikliği,
-Antreponun statü değişikliği (özel antrepodan genel antrepoya  veya genel antrepodan özel antrepoya dönüştürülmesi),


işlemlerine ilişkin EK-3’te yer alan antrepo bildirim formu  düzenlenir. Antrepo-Ambar Programı’nda söz konusu işlemlere  ilişkin yapılacak veri girişleri antrepo bildirim formuna göre  Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.


b)  Yukarıda belirtilen işlemlerin akaryakıt antrepolarına ilişkin  olması halinde, antrepo bildirim formu konuya ilişkin belgelerle  birlikte formun altında yazılı bulunan açıklamalara uygun olarak  düzenlenir ve Genel Müdürlüğe gönderilir.


c)  Antrepo-Ambar Programında veri girişi veya verilerde değişiklik  yapılabilmesi için formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 
3. Başvuru ve  Antrepolarda Aranacak Şartlar


a)  Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu maddesinde antrepo açıp işletmek  isteyen şirketlerin ödenmiş sermaye tutarları gelişmiş yöre,  normal yöre ve kalkınmada öncelikli yöre olarak belirlenmiş  olup; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler EK-4’te  düzenlenmiştir.


b)  Gümrük Yönetmeliğinin 520 nci maddesinde antrepo açma ve işletme  başvurusu için aranacak belgeler sayılmıştır.
- Bu belgelerden tüm antrepoların işaretlendiği alanın  belirtildiği plan veya krokinin konusunda uzman kişi tarafından  düzenlenmesi ve imzalanarak onaylanması gerekmekte olup, sadece  imza veya onayın bulunması halinde belge kabul edilmeyerek  eksikliğin giderilmesi ilgilisinden istenir.
- Kamu kurum veya kuruluşlarınca açılıp işletilmek istenen  antrepolarda bu birimlerce sunulan plan veya krokilerde ayrıca  onay aranmaz.


c)  Genel antrepo işleticiliği yapan PTT Genel Müdürlüğü ve  bağlantılarına (Posta İdaresi) ait genel antrepo sayılan yerlere  kamera sistemi kurulmasına gerek bulunmamaktadır.


ç)  Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j)  bendindeki gümrük personelinin çalışması için hazırlanması  gereken büro veya yerlerin antrepodan sorumlu YGM veya YGM  çalışanınca kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.
 
4. Görgü Raporu  Düzenlenmesi


Antrepo açılışlarında YGM raporunun yanı sıra gümrük  müdürlüklerinin de düzenledikleri görgü raporları bölge  müdürlüklerine intikal ettirilen dosyada yer almalıdır. Görgü  raporu; antrepo olarak işletilmek üzere başvurulan yere ilişkin  bizzat gümrük müdürü veya vekilinin başkanlık edeceği ve gümrük  müdür yardımcısı, gümrük muayene memuru ve gümrük memurundan  oluşan heyet marifetiyle,


- Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte  olup olmadığı,
- Antreponun özelliğine göre öngörülen şartları taşıyıp  taşımadığı,
- Antrepo alanın tam adresi, gümrüğe uzaklığı,
- Akaryakıt antrepolarında Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde bulunan şart ve  nitelikleri taşıyıp taşımadığı,
- Plan veya krokide belirtilen alan ile antrepo sahasının  birbirine uyumlu olup olmadığı,
hususlarının tespiti yapılarak düzenlenir. Durumu gösteren görgü  raporunda yukarıda belirtilen hususlara eksiksiz yer verilmesi  gerekmektedir. Belirtilen hususlardan başkaca tespitlerin  bulunması halinde raporda belirtilir.
 
5. Antrepo Açma ve  İşletme İzin Belgesi ve Harçlara İlişkin İşlemler


a)  Antrepolara ilişkin izin ve antrepo kodu verilmesi yazısının  gümrük müdürlüklerine intikal etmesini müteakip harcın ödenmesi  için, vergi dairesine EK-5’deki örneğe uygun yazı örneği firma  yetkilisine elden verilir.
- İzin verilen antrepoya ait harçların eksik veya hatalı olarak  tahsil edilmemesi için Maliye Bakanlığınca yayımlanan Harçlar  Kanunu Genel Tebliğinde yer alan miktarda açma ve işletme  harcının tahsil edilmesi,
 - Antrepo işletme harcının aynı Tebliğde belirtilen miktarda  her yılın Ocak ayı sonuna kadar tahsil edilmesi,
- Antrepo açma ve işletme harcının tahsil edildiğine dair vergi  dairesi makbuzu veya yazısında antrepo kodunun belirtilmesi,
gerekmektedir.


b)  Açma ve işletme harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi  makbuzunun ve yazısının ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne  ibrazı halinde, bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından  EK-1’de yer alan Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi  düzenlenerek ilgilisine verilir.


c)  Harç tahsil edilinceye kadar harca konu yere eşya alınmaz.


ç)  Antrepo kapatma işlemi sonuçlandırılana kadar işleticilerin  taahhüt ve sorumlukları devam ettiğinden kapatma tarihi  itibariyle tüm harçların ödenmiş olması gerekir.


d)  İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespit edilmesi  ve gümrük idaresinden kaynaklanan herhangi bir nedenle  antreponun kapatılamaması halinde antrepo açma ve işletme izin  belgesi iptal edilmiş sayılır ve yeni takvim yılına girilmesi  nedeniyle harç ödenmesine gerek bulunmaz.


e)  Ayrıca antrepo açma ve işletme izin belgelerinin yenilenmesinde,  devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir  sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinde tekrar tam harç  alınması gerekmektedir.


f)  Antreponun bir başka şirkete devredilmesi durumunda antrepo açma  ve işletme izin belgesinin de yeniden düzenlenmesi  gerekeceğinden açma ve işletme harcının tahsil edilmesi  gerekmektedir.


g)  Antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan işleticilerin  unvanında veya sadece adresinde meydana gelen değişiklikler ile  gümrük idaresi değişikliğinde mevcut açma ve işletme izin  belgesi üzerinde düzeltme yapılarak antrepo işleticisinden harç  tahsil edilmemesi gerekmektedir.


ğ)  Antrepoda yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat  işleminde harç alınmaz.


h)  Anonim ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı,  birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliği işlemleri Harçlar  Kanununa göre harç ödenmesinden istisna olduğundan, bahse konu  hususlar nedeniyle belgenin yenilenmesi halinde açma ve işletme  harcı alınmamalıdır.
 
6. Antrepoda  Yapılacak Değişiklikler


İlgili mevzuat çerçevesinde açılmış ve işletilmekte olan  antrepolarda yapılan değişikliklerde uygulama birliği  sağlanmasını teminen;


a)  Antrepoda yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha  içerisinde antrepodan bağımsız olarak kullanılması mümkün  bulunmayacak şekilde antrepo ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm  veya saha şeklinde olması,


b)  Mevcut antrepo ile doğrudan irtibatı bulunmayan genişletme  talebinin yeni bir antrepo açılması olarak değerlendirilmesi,


c)  Antrepoda yapılmak istenilen değişikliklerin, Gümrük  Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre  sonuçlandırılması,
gerekmektedir.
 
7. Organize Sanayi  Bölgelerindeki Antrepoların Durumu


Organize sanayi bölgeleri içinde antrepo yatırım izni, antrepo  açılması ve işletilmesi ile devri işlemlerinde, gümrük  müdürlüğüne başvuru yapılmadan önce Organize Sanayi Bölgesi  Başkanlığı’nın uygunluk görüşü alınmalıdır. Başkanlığın uygunluk  görüşü alındıktan sonra gümrük müdürlüğüne başvurulmalıdır.  Başkanlık uygunluk görüşünün bulunmaması halinde başvuruların  işleme konulmaksızın reddedilmesi gerekir.
 
8. Akaryakıt  Antrepolarına İlişkin Hususlar


Akaryakıt antrepo sahası; antrepo tankları, milli tanklar, boru  hatları, slop tankları, separatörler, drenaj hatları, su  tankları, yangın boru hatları, platform/iskele dâhil tüm tesisi  kapsar. Akaryakıt antrepolarının açılması, işletilmesi ve  denetiminde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:
 
A- Akaryakıt Antrepo Projeleri
1)
Akaryakıt  antrepolarının bulunduğu tesislere ilişkin düzenlenen proje,  plan veya krokilerde her türlü tank, boru, vana ve  eklentilerinin adlandırılması ve ölçülerinin belirtilmesi,
2)  Antrepo tesisinde kullanılmayan boru hattı ve eklentilerinin de  proje, plan veya krokide gösterilmesi,
 
B- Kalibrasyon Cetvelleri
Akaryakıt antreposu olarak açılmak istenen veya açılmış  olan tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya  TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon  kurumlarından akredite edilen şirketler ve Ekonomi Bakanlığı  tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim  şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetvellerinde;
1)  Tankların maruz kaldığı etkenler (dış etkenler, kullanım  sıcaklığı, tesisatın kurulduğu arazinin zemin dinamiği gibi)  dikkate alınarak hangi aralıkla yenilenmesi gerektiğine dair  bilginin sertifikada yer alması,
2)  Akaryakıt antrepolarındaki iskele veya şamandıraya bağlı boru  hatlarının kalibrasyon cetvellerinin antreponun açılışı  sırasında alınması,
3)  Akreditasyon kuruluşunun markasının veya ünvanın bulunması,
4)  Tank, kalibrasyonu için uygulanacak metodun (ISO 7507  Standartlar Serisi) sertifikada kayıtlı olması,
5)  Tanklarda ve şamandıraya veya iskeleye bağlı boru hatlarında  yapılan tadilat ve değişikliklerde kalibrasyon işleminin  tekrarlanmış olması,
 
C- Elektronik  Ölçüm Sistemi
1)
Tanklara  alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın  miktarlarını daimi surette gösteren elektronik ölçüm cihazlarına  mühür tatbik edilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ölçüm  cihazlarının mahfazaya alınarak mahfazanın mühürlenmesi,
2)  Elektronik ölçüm cihazları ve bunların yazılımlarında değişiklik  yapılması veya kalibresinin yenilenmesi gibi durumlarda gümrük  müdürlüğüne bilgi verilmesi ve bu konuda yapılacak çalışmaların  gümrük memuru gözetiminde yapılması,
3)  Envanter hesaplama yazılımlarının veri girişine kapatılması,
4)  Elektronik ölçüm cihazlarına, cihaz veya envanter yazılımı  üzerinden manuel olarak yapılacak veri girişlerinin gümrük  müdürlüğünün bilgisi dahilinde ve gümrük memuru gözetiminde  yapılması,
5)  Elektronik ölçüm cihazları ile yapılan hesaplamalarda sadece  yoğunluk (kesafet oranı) bilgisinin manuel olarak gümrük  memurunca girilmesi ve bunun işletici firma ile birlikte  tutanağa bağlanması,
6)  Elektronik ölçüm cihazları ve yazılım sistemlerine gümrük memuru  ve cihaz üreticisi veya sağlayıcısı firmanın yetkili teknik  servis personeli dışındakilerin erişim haklarının kısıtlanması,  işletici firmanın cihazlar ile yazılıma erişiminin zorunlu  olduğu durumlarda gümrük müdürlüğünün bilgisi ve gümrük  memurunun gözetiminde erişimin yapılması,
 
Ç- Akaryakıt  Tankları ve Boru Bağlantıları
1)
Tank  üzerinde birden fazla giriş ve çıkış borusu bulunmaması ve tesis  içerisinde izlemeyi zorlaştıran ve kullanılmayan boruların  kaldırılması, bunun mümkün olmaması halinde boruların  kullanılamayacak şekilde körlenmesi ve mühür altına alınması,
2)  Tanka giriş ve çıkış boruların birden fazla olmasının teknik  zorunluluktan kaynaklandığının belirtilmesi halinde üniversitece  rapora bağlanması ve boruların gümrük idaresince izlenebilir  olması,
3)  Tanktan tanka boru bağlantısına izin verilmemesi ve tanklar  arası eşya hareketinin manifold (eşya sevki için taşıtma  merkezi) üzerinden yapılması,
4)  Antrepo tesisindeki kullanılmayan her türlü boru, vana ve  eklentilere mühür tatbik edilmesi,
 
D- Akaryakıt Antrepolarının Denetimi
1)
Akaryakıt  antreposunda, gümrük işlemi tamamlanan eşyanın tesisten  çıkışının EK-6’da yer alan listeye göre takip edilmesi, söz  konusu listenin gümrük memuru ile işletici tarafından günlük  olarak müştereken tutulması ve ay sonunda tesise giren ve  tesisten çıkan eşyanın karşılaştırmasının gümrük müdürlüğünce  yapılması,
2)  Gümrük idaresince, iki ayda bir defa her bir akaryakıt  antreposunda örnekleme yoluyla seçilecek tank veya tankların  manuel ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
3)  Ölçümlerin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü  ile birlikte belirli olmayan zamanlarda müştereken yapılması,
4)  Akaryakıt antrepolarındaki manuel ölçümlerin elektronik  ölçümlerle karşılaştırılması,
5)  Denetimlerde; antrepo sahasında bulunan tüm tanklar ile  bağlantıların (antrepo tankları, milli tanklar, slop tankları,  separatörler, drenaj ve boru hatları) gümrük gözetim ve  denetimine tabi tutulması,
6)  Akaryakıt antrepo tanklarının tamamında yılda iki defa  ölçümlerin yapılması,
gerekmektedir.
 
9. Antrepolarda  Teminat İşlemleri


a)  Gümrük Yönetmeliğinin 529 uncu maddesindeki antrepo beyanname  sayısı ile kıymete ilişkin değerlendirmede antrepo işleticisinin  antrepolarında tescil edilen tüm antrepo beyanname sayısı  ve/veya kıymeti esas alınır.
b)  Özel antrepolarda işletici ve kullanıcı aynı olduğundan gümrük  işlemleri için verilen götürü teminatın (GTR1), götürü antrepo  teminatı (GTRANT) yerine kullanılması mümkündür.
c)  Alan büyüklüğü üzerinden alınan GTRANT teminatlarının AVRO  cinsinde olması gerekmektedir.
 
10. Antrepo  İşleticisinin İsteği Üzerine Antreponun Devri veya Kapatılması


Antrepo faaliyetleri nedeniyle işletici hakkında devam eden  inceleme, araştırma veya soruşturma bulunması halinde, sahibinin  isteği üzerine antreponun devredilmesine veya kapatılmasına izin  verilmez.
 
11. Diğer Hükümler
A-  Antrepolara İlişkin Formlar
a-  Antrepo yatırım izni, antrepo açma ve işletme izin başvuruları  ile bunların değerlendirilmesinin en kısa sürede yapılması ve  belge veya bilgi eksikliği nedeniyle gereksiz yazışmalara neden  olunmaması için EK-7’de yer alan formların kullanılması  gerekmektedir.
b-  Formlar görev, yetki ve sorumluluk durumuna göre formun altında  belirtilen açıklamalara göre ilgililerce doldurulmalıdır.
c-  Formlar bölge müdürlüğü, gümrük müdürlüğü, YGM tarafından ayrı  ayrı doldurulmalıdır.
ç-  Özellikle, Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinde aranan  şartların, yönetmelik maddesindeki haliyle YGM Raporlarına konu  edilmesi ve bunun antreponun fiziki koşullarına uymadığının  tespiti halinde raporun kabul edilmeyerek yeniden düzenlenmesi  sağlanmalıdır.
d-  Gerektiğinde formlarda yer alan açıklamalar doldurulmalıdır.
e-  Antreponun fiziki durumu ile YGM Raporu ve formun birbiri ile  uyumlu olmadığının tespiti halinde rapor ve formun yeniden  düzenlenmesi gerekmektedir.
f-  Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler doğrultusunda formların  güncellenerek kullanılması gerekir.
 
 
 
B- Antrepoların Sayımları ve Denetimleri
YGM’lerce antrepo stok kayıtlarının altışar aylık  dönemler itibariyle yapılan tespitlerine gümrük idaresinden en  az bir personelin hazirun olarak katılması gerekmekte olup  yapılacak stok tespiti gümrük idaresi personeli, YGM ve antrepo  işleticisi tarafından tutanağa bağlanacaktır.
 
Bu tespitler sırasında YGM tarafından, antreponun fiziki  koşulları, donanımı ile Gümrük Yönetmeliğinde aranan diğer  şartlara uygun olup olmadığı da kontrol edilir ve EK-7’de yer  alan formlardan ilgili olanlar düzenlenerek tespit raporuna  eklenir.
 
12. Yürürlükten  Kaldırılan Mevzuat


19/02/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Genelge ile 23/10/2003  tarihli ve 2003/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Ziya  ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

 

 
EKLER:
1- Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi (orjinal  belge için tıklayınız)

2- Künye (orjinal belge  için tıklayınız)

3- Antrepo Bildirim Formu (orjinal  belge için tıklayınız)
4- Yörelerin Sınıflandırılması (orjinal  belge için tıklayınız)
5- Harçların Tahsili İçin Yazı  Örnekleri (orjinal belge için tıklayınız)
6- Akaryakıt Antrepoları Eşya Takip  Listesi (orjinal belge için tıklayınız)
7- Antrepolara İlişkin Formlar (orjinal  belge için tıklayınız)