Gümrükler Genel Müdürlügü: 6455 sayili Kanunun uygulanmasi (Yatirilmadigi anlasilan KKDF tutarlari ve KDV oraninin yanlis beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanmasi durumlarinda 4458 sayili Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanmasi gerekmektedir.) GENELGE (2013/39) - 16/08/2013

small_gum-logo(219).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Yatırılmadığı anlaşılan KKDF tutarları ve KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması gerekmektedir
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/39
Yayım  Tarihi 16/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 16/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/39)
6455 sayılı Kanunun uygulanması (Yatırılmadığı anlaşılan KKDF tutarları ve KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması gerekmektedir.) 


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-10.06.01

Konu : 6455 sayılı Kanunun uygulanması

 

16/8/2013

GENELGE

(2013/39)

 

6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11 Nisan 2013 tarihli 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun para cezalarına ilişkin maddelerinde düzenlemeler de yapılmış olup, Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1. Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinde yapılan kapsam değişikliği

 

Söz konusu Kanunun 11 inci maddesi ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri”, (b) bendinde yer alan “gümrük vergisine” ibaresi “ithalat vergilerine”, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “gümrük vergisinden” ibareleri “ithalat vergilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 8 ve 9 uncu bentleri;

 

“8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

b) “Gümrük yükümlülüğü” deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu;

 

9. “İthalat vergileri” deyimi,

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri; (ifade eder)”

 

hükmünü amirdir.

 

Gümrük vergilerinin bir listesi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 1 numaralı ekinde yer almakta olup, uygulamada göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan yatırılmadığı anlaşılan KKDF tutarları ile ilgili olarak da, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı kanunla değişik 234 üncü maddesine göre de ceza tatbiki gerekmektedir.

 

2. Bir fiil ile birden fazla kabahat/suç işlenmesi

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2 nci maddesi “Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. “

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 3 üncü maddesi,

 

“Bu Kanunun;

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,

uygulanır.”

 

hükmünü amirdir.

 

Bu itibarla, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, birden fazla kabahat işlenmesine ilişkin hükümlerinin uygulamada dikkate alınması gerekmektedir.

 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İçtima” başlıklı 15 inci maddesi;

 

"(1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.

 

(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.

 

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. “

 

hükmünü amirdir.

 

Bu çerçevede örneğin, aynı fiille hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, hem de 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/2 maddesinin hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda, Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu madde hükmü dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

 

3. Zaman bakımından uygulama

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 5 inci maddesi, “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.”

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi ise,

 

“(1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

 

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.”

 

 hükmünü amirdir.


Dolayısıyla, 6455 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan kabahatlerle ilgili olarak, kanunların farklı hükümler içermesi durumunda, failin lehine olan hüküm uygulanacaktır.


Örneğin, 6455 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenen bir fiil nedeniyle dampinge karşı verginin alınmadığı anlaşılması durumunda, Gümrük Kanunu'nun değişik 234 üncü maddesine göre ceza uygulanmayacaktır.

 

4. KDV Oran farklılıkları

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı kanunla değişik 234/1-a maddesi uyarınca, serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda, aynı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3/9 maddesi çerçevesinde “ithalat vergileri” tanımı içinde yer almaktadır.

 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığının görüşü çerçevesinde, KDV oranının yanlış beyan edilmesi nedeniyle eksik KDV uygulanması durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 234 üncü maddesinin uygulanması gerekmektedir.

 

11/8/2008 tarihli 2008/21 sayılı genelgenin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar