Ekonomi Bakanligi: Ayçicegi tohumu,kaba unlari ve Ayçiçegi tohumu yaglarina uugulanan Gözetim fiyatlarinin yükseltilmesi hk. Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (22.08.2013 T. 28743 Mük.R.G.)

Ekonomi 	 Bakanligi: Ayçicegi tohumu,kaba unlari ve Ayçiçegi tohumu yaglarina uugulanan Gözetim fiyatlarinin yükseltilmesi hk. Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (22.08.2013 T. 28743 Mük.R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 

Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 28743
Yayım  Tarihi 22/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 22/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28743
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.08.2013 T. 28743 Mük.R.G.)
Ayçiceği tohumu,kaba unları ve Ayçiçeği tohumu yağlarına uugulanan Gözetim fiyatlarının yükseltilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(22.08.2013 T. 28743 Mük.R.G.)

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF  Kıymet

(ABD  Doları/Ton*)

1206.00.91.00.19

Diğerleri

675

1206.00.99.00.19

Diğerleri

675

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği  tohumunun unu ve kaba unları

675

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği  tohumu yağı

1.500

* Ton: Brüt ağırlık                                                                                         ”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekli Ek 1’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“                                                                                                                          EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc