Ekonomi Bakanligi: 8516.10.80.00.19 GTIP nunda bulunan Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isiticilari için belirli ülke ve firmalar bazinda antidamping vergisi uygulanmasi hk. Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/17) (19.09.2013 T. 28770 R.G.)

Ekonomi 	 Bakanligi: 8516.10.80.00.19 GTIP nunda bulunan Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isiticilari için belirli ülke ve firmalar bazinda antidamping vergisi uygulanmasi hk. Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/17) (19.09.2013 T. 28770 R.G.)


8516.10.80.00.19 GTİP nunda bulunan Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcıları için belirli ülke ve firmalar bazında antidamping vergisi uygulanması

Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 2013/17
Yayım  Tarihi 19/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 19/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28770

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/17) (19.09.2013 T. 28770 R.G.)
8516.10.80.00.19 GTİP nunda bulunan Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcıları için belirli ülke ve firmalar bazında antidamping vergisi uygulanması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/17)

(19.09.2013 T.  28770 R.G.)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturmanın açılışı

MADDE 1 – (1) Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan ve Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Emas Makina Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine,Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), İtalya ve Sırbistan menşeli “termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcıları” için 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7) ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsili

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. firması ile başvuruyu destekleyen Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emas Makina Sanayi A.Ş. (E.C.A.) firmalarının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturmanın açılış aşamasında destekçi konumunda bulunan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması soruşturmanın ilerleyen aşamasında soruşturmadan desteğini çekmiştir. Ancak, bu durum YÜD’ün temsil niteliğini haiz olma vasfında herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır.

(2) Bazı ithalatçılar tarafından şikâyetçi ve destekçi firmalar dışında yer alan başka üreticilerin de mevcut bulunduğu beyan edilmiştir. Üretici olduğu iddia edilen firmalar (Emin Çelik, Aksan Grup, Hoşseven Isı ve Yalıtım San. ve Tic. A.Ş., Özkaracalar Termosifon Sanayii ve Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.) ile temasa geçilmiş ve gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Bu firmalardan sadece Özkaracalar firmasından yanıt alınmış, ancak söz konusu firmanın üretim miktarının çok düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Üretici olduğu iddia edilen diğer firmalardan ise yazılı herhangi bir bilgi temin edilememiştir.

(3) İlgili taraflarca, başvurudan desteğini çeken Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının desteğini çekme sebebinin kamuya açıklanması talep edilmiştir. İlgili firma başvurudan desteğini çekerken herhangi bir sebep sunmamıştır. İlgili mevzuat kapsamında gerekçe sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) 24 ithalatçı firmadan 16’sı soru formunu cevaplandırmıştır. Ancak, soru formunu tam ve eksiksiz dolduran 5 ithalatçının işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) Soruşturma konusu ülkelerde yerleşik üreticiler/ihracatçılar Ariston Thermo (China) Co. Ltd. (ÇHC), Ariston Thermo S.p.A. (İtalya), Ferroli S.p.A. (İtalya) ve Gorenje Tiki D.O.O. (Sırbistan) firmaları soru formunu cevaplandırmıştır. Yapılan değerlendirmede, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. (ÇHC), Ariston Thermo S.p.A. (İtalya) ve Ferroli S.p.A. (İtalya) firmalarının damping marjı hesabına esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri sunarak işbirliğinde bulunduğu, ancak Gorenje Tiki D.O.O. (Sırbistan) firmasının damping marjı hesabı için esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri sunmadığı belirlenerek işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 27/3/2013 tarihinde ÇHC, İtalya ve Sırbistan’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve yerli üreticiye iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 18/4/2013 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Buna ilaveten, Ariston Thermo S.p.A. firması, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti. (Ariston Türkiye) firmalarının temsilcisinden gelen dinleme toplantısı talebi de kabul edilmiştir. Söz konusu firma yetkilileri ile 18/4/2013 tarihinde firma özelinde dinleme toplantısı yapılmıştır.

(10) Ariston Thermo S.p.A. firması, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ferroli S.p.A. firmaları için oluşturulmuş ihraç fiyatı belirlemesinde işbirliğinde bulunan ve soruşturmaya konu ürünün ithalatçısı olduğu belirlenen beş bağımsız ithalatçının beyan ettiği en düşük kâr marjı (%8) damping marjı hesaplamalarında esas alınmış ve söz konusu firmalara yeni bir nihai bildirim yapılmıştır. Bildirimde daha önceki nihai bildirimde beyan edilen görüşler değerlendirilmiş, mevzuat kapsamında olumlu bulunan veya reddedilen iddialara ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

(11) Söz konusu nihai bildirim raporuna ilişkin Ariston Thermo S.p.A. firmasının beyan ettiği görüşler değerlendirilmiş ve dile getirilen hususlar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevaplandırılmıştır. Ferroli firmasından ise herhangi bir görüş alınmamıştır.

(12) İtalya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı ile İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinden nihai bildirime ilişkin Ariston Grubu’nun iddialarını içeren görüşler alınmıştır. Söz konusu görüşler firma görüşleri olarak değerlendirilmiş ve mevzuat kapsamında bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevaplandırılmıştır.

(13) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Bilecik Bozüyük’te yerleşik yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. firması ile İtalya’da yerleşik üretici/ihracatçı Ariston Thermo S.p.A. ve Ferroli S.p.A. firmaları nezdinde; ayrıca Ariston Thermo S.p.A. ile Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmalarıyla ilişkili olan İstanbul’da yerleşik ithalatçı Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti. (Ariston Türkiye) ile Ferroli S.p.A. firmasıyla ilişkili olan İstanbul’da yerleşik Ferroli Isıtma ve Klima Sis. San. Tic. ve Servis A.Ş. (Ferroli Türkiye) nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2009-31/12/2011 arasındaki dönem zarar dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, “8516.10.80.00.19-Diğerleri” gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) dır.

(2) Termosifon, içi emaye kaplı çelik bir tank içerisine yerleştirilen ısıtıcı ile hacmi kadar biriktirilen suyun ısıtılması amacıyla kullanılan bir cihazdır. Üretim sürecinde, emaye kaplı çelik bir tank etrafına, ısıtılan suyun ısı kaybını engellemek amacıyla poliüretan yalıtım malzemesi ve boyalı sacdan üretilen dış ceket giydirilir ve sıcaklığı kontrol etmek amacıyla termostat ve diğer emniyet ekipmanları eklenerek ürün kullanıma hazırlanır. Dış giydirmenin şekli prizmatik veya silindirik olabilir.

(3) Termosifonlar, 10lt., 15lt., 30lt., 50lt., 60lt., 65lt., 80lt. ve 100lt. gibi çeşitli hacimlerde depolara sahip olabilmektedir. Cihazın kontrol sistemine göre ürünler standart, led göstergeli, termostat kontrollü veya dijital kontrollü olabilmektedir.

(4) İlgili taraflarca termosifonun küçük hacimli tiplerinin (10lt., 15lt., 30lt.), YÜD tarafından üretilmediği iddia edilmiştir. Yapılan incelemelerde YÜD’ün söz konusu tipleri üretme yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

(5) Bazı ithalatçılar yat, tekne ve karavan gibi yerlerde kullanılan termosifon ithal ettiklerini ve bunların soruşturmaya konu ürün olmadığını iddia etmiştir. Ancak yapılan incelemelerde, söz konusu GTİP altında adı geçen ürünlerin detay bazda ayrıştırılmasının mümkün olmadığı, ayrıca ithalatçılardan alınan bilgi ve belgelerden, bahse konu ürünlerin ithalatının soruşturma döneminde çok düşük düzeylerde gerçekleştiği görülmüştür. Bir ithalatçı firma da kendilerinin söz konusu GTİP altında “hava rejenerasyon ısıtıcısı” getirdiklerini ifade etmiştir. İlgili firmaya ithalatını gerçekleştirdikleri ürünün soruşturma konusu ürün olmadığı ifade edilmiştir.

Benzer ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile soruşturmaya konu ülkelerin iç piyasasında satılan termosifonlar ve YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan termosifonların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve İtalya’da yerleşik ihracatçılar Ariston Thermo S.p.A. ile Ferroli S.p.A. firmaları soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmışlardır. Sırbistan’da yerleşik Gorenje Tiki D.O.O. firması verilen sürede soru formunda istenilen bilgi ve belgeleri temin etmediğinden, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde işbirliğinde bulunmadığına karar verilmiş ve firma için dampinge ilişkin belirlemeler “eldeki mevcut en iyi veriler” çerçevesinde yapılmıştır. Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisinde faaliyette bulunduğu iddialarına ilişkin değerlendirmeler bu Tebliğin 10 uncu maddesinde ele alınmıştır.

(2) ÇHC ve İtalya’da yerleşik işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için ise “eldeki mevcut en iyi veriler” esasında damping marjı belirlenmiştir.

Piyasa ekonomisi iddiaları

MADDE 10 – (1) Piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğini iddia eden ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli deliller ile ortaya koymaları halinde bu üretici/ihracatçılar için normal değerin belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi durumda ise 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) Buna göre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğine ilişkin öne sürdüğü iddialar Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. ÇHC’de piyasa ekonomisi kurallarının geçerli olup olmadığına ilişkin yapılan inceleme neticesinde;

a) ÇHC’de yapılan reformlarla birlikte bir miktar gevşemeye rağmen uygulanmakta olan daimi ikamet izin sisteminin, üretimin temel girdilerinden biri olan işgücünün serbest dolaşımını kısıtlamaya devam ettiği ve işçi ücretlerinin piyasa koşullarında oluşmasını engellediği,

b) Soruşturmaya konu ürünün temel girdilerinden olan çelik hammaddesinin büyük bölümünün devlete ait şirketlerden alındığı, bunlardan Shangai Baosteel Steel Products Trading Co. Ltd. firmasının ÇHC’nin en büyük çelik üreticilerinden biri olduğu ve söz konusu firmanın karar alma biriminde Çin Komünist Partisi’nden (ÇKP) birçok üyenin bulunduğu ve şikayete konu ürünün önemli girdilerinden olan çelik hammaddesinde ciddi devlet müdahalesinin bulunduğu,

c) Bunun yanı sıra, ÇHC’nin soruşturma döneminde çelik üretiminin en önemli hammaddelerinden olan kok kömürüne %40 oranında ihracat vergisi uygulayarak ÇHC’de yerleşik çelik üreticilerini uluslararası piyasada avantajlı konumda tuttuğu, ayrıca ÇHC’nin çeşitli çelik ürünlerine ihracat vergisi uyguladığı, bu nedenle ÇHC’nin iç piyasasındaki çelik fiyatlarının uluslararası piyasaların altında seyrettiği,

anlaşılmıştır.

(3) Firma özelinde yapılan inceleme neticesinde, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması hammadde alımlarını gerçekleştirdiği firmaların isimleri ve tabi olduğu iflas ve mülkiyet haklarına ilişkin bilgi ve belgeleri zamanında sunmadığından firmanın tabi olduğu iflas ve mülkiyet kanunlarına ilişkin tespit yapılamamıştır.

(4) Öte yandan, söz konusu firma, mali tablolara ve borçlanma ile sübvansiyonlara ilişkin eksiksiz bilgi ve belge sağlayamadığından ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi, belge ve delilleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmadığından firmanın piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği tespiti yapılamamıştır.

(5) Söz konusu firma tarafından, fabrikanın bulunduğu arazinin firmaya ait olduğu beyan edilmesine rağmen, yerel yönetim tarafından firmaya arazinin geçici kullanım hakkının verildiği, firmanın maddi duran varlıkları arasında mezkur arazinin yer almadığı, bunun yerine maddi olmayan duran varlıklar arasında arazi kullanım hakkının bulunduğu, dolayısıyla üretimin bir diğer temel girdisi olan arazinin merkezi veya yerel makamlar tarafından tahsis edildiği.

(6) Söz konusu firma nihai bildirime cevaben işgücü alımında devlet müdahalesi olmadan piyasa koşullarında kendi kararlarını verebildiklerini ifade etmiştir. Ancak, nihai bildirimde devletin işgücü piyasasına müdahalesinden ötürü işgücü maliyetlerinin serbest piyasa koşullarında belirlenmediği belirtilmiştir.

(7) Söz konusu firma nihai bildirime cevaben arazinin kullanım hakkının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyette bulunmaya karine teşkil edemeyeceğini ifade etmiştir. Ancak, nihai bildirimde ÇHC’de hiçbir gerçek veya tüzel kişinin arazi satın alamaması, devletin bir üretim girdisi olan arazi üzerinde denetimi olduğunu ve bir üretim girdisinin değerinin piyasa koşullarında oluşmadığı belirtilmiştir.

(8) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması nihai bildirime cevaben firmalarının devlet müdahalesi olmadan kendi yönetim kararlarıyla hammadde alımı yaptıklarını, ÇHC’deki çelik üreticilerinin yönetiminde ÇKP’den üyelerin bulunmasının söz konusu üründe devlet müdahalesinin varlığına kanıt olamayacağını ifade etmiştir. Ancak, çelik fabrikasının yönetiminde ülkenin tek partisi olan ÇKP’den üyelerin bulunması devlet müdahalesi olduğuna ilişkin değerlendirmeyi korumuştur.

(9) Diğer taraftan, söz konusu firma, çelik üretiminde kullanılan kok kömüründe ÇHC’nin uyguladığı ihracat vergisinin uygulamadan kaldırıldığını belirtmiştir. Ancak, ihracat vergisi soruşturma döneminde uygulanmıştır.

(10) Bu değerlendirmeler ışığında, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiaları kabul edilmemiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇHC’de Yerleşik

Üretici-İhracatçı Firma İçin Normal Değer

Piyasa koşullarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) İşbirliğine gelen Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa koşullarında faaliyet gösterip göstermediği hususu değerlendirilmiştir.

(2) Bu Tebliğin 10 uncu maddede yapılan tespitler ışığında, ÇHC’den işbirliğine gelen Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiası kabul edilmemiştir.

(3) Bu nedenle, ÇHC’den yapılan ithalata ilişkin normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde “oluşturulmuş normal değer” esasında belirlenmiştir. Oluşturulmuş normal değer, ürün tipi bazında olacak şekilde soruşturma açılış Tebliğinde de belirtildiği üzere emsal ülke olarak alınan Türkiye’deki imalat maliyeti, satış, genel ve idari giderler ile finansman giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılarak ve makul oranda bir kârın (%5) eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtalya’da Yerleşik

Üretici/İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer

Temsil testi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde “normal değer”, “normal ticari işlem” çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde “oluşturulmuş normal değer” esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre normal değer;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 14 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer

MADDE 15 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmalardan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

(2) Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmaları Türkiye’ye gerçekleştirdikleri tüm ihracatlarının ilişkili oldukları ve Türkiye’de yerleşik ithalatçı Ariston Türkiye firması üzerinden gerçekleştirmeleri nedeniyle ihraç fiyatları transfer fiyatlaması çerçevesinde belirlenmiştir.

(3) Benzer şekilde Ferroli S.p.A. firması da Türkiye’ye gerçekleştirdiği tüm ihracatın ilişkili olduğu Türkiye’de yerleşik ithalatçı Ferroli Türkiye firması üzerinden gerçekleştirmeleri nedeniyle ihraç fiyatları transfer fiyatlaması çerçevesinde belirlenmektedir.

(4) Bu çerçevede, söz konusu üç ihracatçı firma için ihraç fiyatları Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esasında oluşturulmuştur. İhraç fiyatı oluşturulurken, Ariston Türkiye ve Ferroli Türkiye firmalarının sunduğu ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan unsurlar (mutat taşıma, sigorta, gümrük vergileri, satış, genel ve idari giderler ve benzeri) dikkate alınmış ve ilk bağımsız alıcıya satış fiyatından gerekli ayarlamalar yapılarak hesaplama yapılmıştır.

(5) Diğer taraftan, Ariston Türkiye firması, yapılan her ithalatın birebir yeniden satışla eşleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. İthal edilen ürünlerin nakliye ve stokta bekleme süreleri nedeniyle 2011 yılında satışı yapılan bazı ürünlerin 2010 yılının son aylarında ithal edilmiş olabileceğini, 2011 yılında ithal edilmiş olan bazı ürünlerin ise 2012 yılının ilk aylarında yeniden satışının gerçekleşmiş olabileceğini, bu yüzden 2011 yılının başlangıcı yerine 2012 yılının başlangıcının yeniden satış dönemi olarak alınmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Ariston Türkiye firmasının talebi uygun görülmüştür.

(6) Ariston Thermo S.p.A. firmasının ilişkili bulunduğu ithalatçı firmanın verileri esas alındığından yeniden satış dönemi 8/2/2011-31/1/2012 olarak; Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının da benzer şekilde ilişkili bulunduğu ithalatçı firmanın verileri esas alındığından yeniden satış dönemi 14/3/2011-9/3/2012 olarak belirlenmiştir.

(7) Öte yandan, ihraç fiyatı oluşturulurken Ariston Thermo S.p.A. ve Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmaları ile Ariston Türkiye firmasının; Ferroli S.p.A. ile Ferroli Türkiye firmasının ilişkili olması nedeniyle işbirliğinde bulunan ve soruşturma konusu ürünü ithal ettiği tespit edilen beş ithalatçı firmanın beyan ettiği kâr marjı oranlarından en düşük kâr marjı olan %8 makul bulunarak oluşturulmuş ihraç fiyatı hesaplamalarında esas alınmıştır.

(8) Ayrıca Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması, Türkiye’ye satışlarının önemli kısmını “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle, “ticari aşama ayarlaması” yapılması gerektiğini iddia etmiştir. Bu husus, “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla yapılan satışlarda dikkate alınmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması

MADDE 17 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Ariston Türkiye firması, satış, genel ve idari giderler hesaplaması içerisinde bulunan avukatlık ve mahkeme masraflarının termosifon ithalatı ve yeniden satışı arasında yapılan bir harcama olmadığı ve satış, genel ve idari giderlerden çıkarılması gerektiğini iddia etmiştir. Söz konusu harcama sürekli katlanılan bir masraf olmadığından satış, genel ve idari giderler hesaplamasından çıkarılmıştır.

(4) Ariston Türkiye firması, satış, genel ve idari giderler hesaplaması içerisinde kombi satışlarına ilişkin harcamaların satış, genel ve idari giderler hesaplamasından çıkarılmasını talep etmiştir. Ancak, soruşturma konusu ürün için doğrudan satış masrafları hariç, satış, genel ve idari giderler firma geneli için belirlenmektedir. Söz konusu talep uygun görülmemiştir.

(5) Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması, “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla yaptığı satışlardaki ayarlamada kullanılan satış genel idari giderler oranının Ariston Türkiye firmasının satış genel idari giderler oranı yerine, kendi oranlarının ya da yerli üretici Demirdöküm firmasının oranının kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Ticari aşama ayarlaması olarak, “orijinal ürün üreticisi” sıfatıyla yapılan satışlarda oluşturulan ihraç fiyatından Ariston Türkiye’nin satış, genel ve idari giderleri düşülmemiştir.

(6) Ferroli S.p.A. firması, maliyet hesaplamasında kullanılan oranlardan reklam, satış sonrası hizmetler ve amortisman giderlerinin adı geçen ürünlerle doğrudan bağlantılı olmadığını ve satış, genel ve idari hesaplamasından çıkarılmasını talep etmiştir. Ancak, soruşturma konusu ürün için doğrudan satış masrafları hariç, satış genel idari giderler firma geneli için belirlenmektedir. Söz konusu talep uygun görülmemiştir.

Damping marjları

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel nihai bildirimlerinde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İşbirliğine gelmediği kabul edilen firmalar için ise, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, işbirliğinde bulunmamayı ödüllendirmemek ve işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla, işbirliğinde bulunan firmaların Türkiye’ye ihraç ettiği belirlenen ürün tipleri bazında hesaplanan damping marjlarının en yüksek olanı esas alınmıştır.

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıdaki gibidir:

ÇHC :

Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ........       : % 49,58

ÇHC’de yerleşik diğer firmalar ….........      : % 83,52

İtalya :

Ariston Thermo S.p.A. ………………..   : % 15,82

Ferroli S.p.A. …………………….........    : % 24,28

İtalya’da yerleşik diğer firmalar ………         : % 38,60

Sırbistan :

Sırbistan’da yerleşik tüm firmalar …….       : % 29,06

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak ve nispi anlamda önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu inceleme 2009-2011 arası zarar inceleme dönemi olarak kabul edilen dönem için yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 20 – (1) 2009 yılında 3.206 ton olan toplam termosifon ithalatı, 2010 yılında 3.935 ton, 2011 yılında ise 3.881 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 21 – (1) ÇHC’den yapılan ithalat söz konusu dönemde miktar bazında sırasıyla 1.488 ton, 2.478 ton ve 2.583 ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın sırasıyla %46,5, %61,2 ve %66,5’ini oluşturmuştur. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat değer bazında ise sırasıyla 6,23 milyon ABD Doları, 9,44 milyon ABD Doları ve 11,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(2) İtalya’dan yapılan ithalat ise aynı dönemde miktar bazında sırasıyla 870,1 ton, 702,9 ton ve 455,3 ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın sırasıyla %31,9, %22,8 ve % 11,7’sini oluşturmuştur. Söz konusu ülkeden yapılan ithalat değer bazında ise sırasıyla 3,42 milyon ABD Doları, 2,94 milyon ABD Doları ve 1,94 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Sırbistan’dan yapılan ithalat ise sadece soruşturma döneminde miktar bazında 688 ton olarak gerçekleşerek toplam ithalatın %17,7’sini oluşturmuştur.

İthalatın toplu olarak değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince yapılan inceleme neticesinde; soruşturmaya konu ülkeler için damping marjlarının ve miktar bazında ithalat içi paylarının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu; söz konusu ülkelerden ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin ortalama birim ithal fiyatlarının YÜD tarafından üretilen benzer ürünün ortalama birim satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı, soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünlerin birbirleri arasında ve YÜD tarafından üretilen benzer ürün ile doğrudan rekabet içerisinde oldukları anlaşıldığından ithalatın toplu olarak değerlendirilmesi yönünde bir engel bulunmadığı belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, Ariston Thermo S.p.A. firması İtalya’nın ithalatının zarar inceleme döneminde azaldığını ve zarara neden olmadığını, bu nedenle toplu değerlendirme yapılmasının uygun olmadığını iddia etmiştir. Ancak, İtalya’nın ithalatının zarar inceleme döneminde azalması, Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince toplu değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Öte yandan, ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatında artış ve İtalya’dan yapılan ithalatta düşüş yaşanmasına karşın 2009 ve 2011 yıllarında İtalya menşeli soruşturma konusu ürünün ortalama birim fiyatları ÇHC menşeli ürünün ortalama birim fiyatlarının altında seyretmiş ve YÜD’ün satış fiyatlarını önemli ölçüde kırmış ve baskılamıştır. Bu hususlara ilaveten, ÇHC’de soruşturmaya konu olan ve ÇHC menşeli ithalatın önemli bir bölümünü gerçekleştiren Ariston Thermo (China) Co. firması ile İtalya’da soruşturmaya konu olan Ariston Thermo S.p.A. firmasının aynı grup içerisinde yer aldığı dikkate alındığında, grubun Türkiye’ye yönelik ihracat ve fiyatlandırma stratejisini bir bütün olarak tasarladığı düşünülmektedir. Öte yandan, 22 nci maddenin ilk fıkrasında belirtildiği üzere ithalatın etkisinin toplu olarak değerlendirilmesi için gerekli koşulların sağlandığı değerlendirilmiştir.

(3) Buna ilaveten Ariston Thermo S.p.A., Sırbistan ile Slovenya’daki üretici aynı firma olduğundan iki ülke menşeli ithalatın toplanarak değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Dampinge karşı soruşturmalar, soruşturma konusu ürünün menşe ülkesi ya da ihracatçı ülkesi nezdinde başlatılmakta ve üretici/ihracatçı firmalar nezdinde önlem alınmaktadır. Dolayısıyla, Slovenya soruşturmaya konu olmadığından Slovenya’nın ithalat verilerini, ithalatın toplu değerlendirmesi içerisinde değerlendirmek mümkün bulunmamaktadır.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde, soruşturmaya konu ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli ithalatın toplu değerlendirilmesi için gerekli koşulların oluştuğu anlaşıldığından, ithalatın etkisinin değerlendirilmesi toplu olarak yapılmıştır.

(5) Buna göre, zarar inceleme döneminde soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatın miktar bazında toplam ithalat içerisindeki payı, 2009 yılında %74 iken 2010 yılında %81, 2011 yılında ise %96 olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı

MADDE 23 – (1) Soruşturmaya konu ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı zarar inceleme döneminde miktar bazında sırasıyla 848 ton, 758 ton ve 155 ton, değer bazında sırasıyla 3,76 milyon ABD Doları, 3,02 milyon ABD Doları ve 1,18 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalat, toplam ithalatın sırasıyla %26, %19 ve %4’ünü oluşturmuştur.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 24 – (1) Soruşturmaya konu ürünün yurtiçi tüketimi, başvuru sahibi firma Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ile destekçi firmalar Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Emas Makina Sanayi A.Ş. firmaları ile başvurusunu geri çeken Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim, 2009 yılında 7.640 ton, 2010 yılında 8.115 ton, 2011 yılında 8.748 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu dönemde, YÜD’ün pazar payı, 2009 yılında %58, 2010 yılında %52, 2011 yılında %56 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturmaya konu ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ise, 2009 yılında %31, 2010 yılında %39, 2011 yılında %43 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat fiyatlarının gelişimi

MADDE 25 – (1) TÜİK kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı, 2009 yılında 4,19 ABD Doları/Kg., 2010 yılında 3,81 ABD Doları/Kg, 2011 yılında ise 4,55 ABD Doları/Kg.; İtalya menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı 2009 yılında 3,93 ABD Doları/Kg., 2010 yılında 4,19 ABD Doları/Kg. ve 2011 yılında 4,26 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir. Sırbistan menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı 2011 yılında 3,87 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ülkelerden yapılan ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları, aynı dönemde sırasıyla 4,09 ABD Doları/Kg., 3,89 ABD Doları/Kg. ve 4,39 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim CIF ihraç fiyatı ise 2009 yılında 4,43 ABD Doları/Kg. iken 2010 yılında 4,01 ABD Doları/Kg., 2011 yılında ise 7,65 ABD Doları/Kg. olarak gerçekleşmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Genel

MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ihracatçı firma ile ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplanmıştır.

(2) Firma bazlı fiyat kırılması ve baskısı hesaplamaları en çok ticarete konu olan ürün tipleri bazında yapıldığından hesaplamalar adet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ülke geneli fiyat kırılması ve baskısı hesaplamaları ise her ülkeden gerçekleştirilen termosifon ithalatındaki tiplerin farklı olması nedeniyle kg. üzerinden hesaplanmıştır. Adet değerler kg.’ye dönüştürülürken TÜİK verileri esas alınarak dönüşüm yapılmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 27 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat kırılması analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine ithalatçı firmalardan elde edilen ve gümrüklerde fiilen gerçekleşen ithalat masrafları ile diğer masraflar ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, YÜD’ün ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Ancak, hesaplama kg. bazında çeşitli boyutlardaki prizmatik veya silindirik özelliklerdeki tüm ürün tiplerini içerdiğinden ve ürün tipleri arasındaki teknik özelliklerden (ürünün standart, led göstergeli, termostat kontrollü veya dijital kontrollü olması) kaynaklanan fiyat farkını gözardı ettiğinden sadece gösterge niteliğindedir.

(3) Bu çerçevede, zarar döneminde ÇHC menşeli ithalat için soruşturma döneminde -%17,48; İtalya menşeli ithalat için -%5,01, Sırbistan menşeli ithalat için ise %12,81 oranında fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(4) Diğer taraftan, firma bazlı fiyat kırılması hesabında ise işbirliğine gelen firmalar için SD olan 2011 yılındaki en çok ticarete konu olan tipler (Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo S.p.A için 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A için 50lt., 65lt ve 80lt.) bazında ilk bağımsız alıcıya ağırlıklı ortalama satış fiyatları ile YÜD’ün aynı tipler için ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır.

(5) Buna göre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firmasının CIF ithal fiyatın %22,11’i, Ariston Thermo S.p.A. firmasının %26,80’i ve Ferroli S.p.A. firmasının %16,25’i oranında YÜD’ün fiyatlarını kırdığı belirlenmiştir.

(6) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflarca İtalya’dan gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını kırmadığı ifade edilmiştir. Ancak 2011 yılı için hesaplanan firma bazlı fiyat kırılmalarının önemli seviyelerde olduğu görülmüştür.

Fiyat baskısı

MADDE 28 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithal fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkelerin CIF ithal fiyatlarının üzerine ithalatçı firmalardan elde edilen ve gümrüklerde gerçekleşen masraflar ilave edilerek bulunan soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları, YÜD’ün üretim maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Ancak, söz konusu hesaplama kg bazında çeşitli boyutlardaki ve özelliklerdeki tüm ürün tiplerini içerdiğinden ve ürün tipleri arasındaki teknik özelliklerden (ürünün standart, led göstergeli, termostat kontrollü veya dijital kontrollü olması) kaynaklanan fiyat farkını gözardı ettiğinden sadece gösterge niteliğindedir.

(3) Buna göre, soruşturma döneminde ÇHC menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarını %15,20; İtalya menşeli ithalatın fiyatlarının %29,71 ve Sırbistan menşeli ithalatın fiyatlarının ise %52,03 oranında baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, firma bazlı fiyat baskısı hesabında ise benzer şekilde işbirliğine gelen firmalar için SD olan 2011 yılındaki tip bazında en çok ticarete konu olan (Ariston Thermo (China) Co. Ltd. ve Ariston Thermo S.p.A için 50lt., 60lt. ve 80lt.; Ferroli S.p.A için 50lt., 65lt. ve 80lt.) tipler bazında ilk bağımsız alıcıya ağırlıklı ortalama satış fiyatları ile YÜD’ün tip bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre, Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması için %18,73, Ariston Thermo S.p.A. firması için %28,56 ve Ferroli S.p.A. firması için ise %15,75 oranında fiyat baskısı hesaplanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 29 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’nin soruşturma konusu ürüne ilişkin 2009-2011 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde YÜD’ün üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2009 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 84’e ve 78’e gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 77’ye ve 74’e gerilemiştir. 2009 yılında 100 olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 68’e ve 52’ye gerilemiştir.

c) İhracat

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 128’e çıkmış daha sonra 79’a düşmüştür. 2009 yılında 100 olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 78’e ve 73’e gerilemiştir.

ç) Pazar payı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 89 ve 96 olarak gerçekleşmiştir.

d) Stoklar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 33 ve 59 olarak gerçekleşmiştir.

e) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi söz konusu yıllarda değişmezken, 2009 yılında 100 olan KKO endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 84’e ve 78’e gerilemiştir.

f) İstihdam

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 121 ve 131’e çıkarken; yine 2009 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 95’e ve 87’ye gerilemiştir.

g) Ücretler

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 92’ye ve 87’ye gerilemiştir.

ğ) Verimlilik

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 88 ve 89 olarak gerçekleşmiştir.

h) Yurtiçi fiyatlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 88’e ve 71’e gerilemiştir.

ı) Maliyetler

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 91 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.

i) Kârlılık

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi takip eden yıllarda sırasıyla (-) 38’e ve (-) 228’e gerilemiştir.

j) Nakit akışı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2009 yılında 100 olan nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 24’e ve (-) 91’e gerilemiştir.

k) Net kârlılık, özkaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla (-) 1.712’ye ve (-) 1.779’ye gerilemiştir.

2) 2009 yılında 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla (-) 1.694’e ve (-) 2.329’a gerilemiştir.

3) 2009 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla (-) 1.632 ve (-) 1.493 olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 88 ve 107 olarak gerçekleşmiştir.

m) Öz sermaye artışı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2009 yılında 100 olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 85’e ve 68’e gerilemiştir.

n) Yatırımlardaki artış

1) YÜD ilgili dönemde yenileme yatırımı yapmazken, 2009 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 72 ve 153 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Yapılan incelemede, YÜD’de zarar dönemi boyunca soruşturmaya konu üründe üretim miktarında azalma meydana geldiği, bu azalmanın kapasite kullanım oranını aşağı çektiği, yurtiçi satışlarda önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda, büyüyen yurtiçi tüketime rağmen yurtiçi satışların önemli oranda azalmasından dolayı pazar payında gerileme yaşandığı belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, soruşturmaya konu ülkelerden artan dampingli ithalatın YÜD’ün yurtiçi satış fiyatlarını kırdığı ve söz konusu fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirlenmiştir. Oluşan baskı nedeniyle yurtiçi satış fiyatlarının ticari maliyetlere oranla önemli ölçüde düştüğü, özellikle 2011 yılında yurtiçi satış fiyatlarının sınai maliyetlerin dahi altında seyrettiği görülmüştür. Bunun sonucunda, yurtiçi satışlardan ürün kârında ve toplam ürün kârlılığında önemli bozulmalar gerçekleşmiştir. Bu durum, YÜD’ün nakit akışının negatife dönmesine neden olmuştur.

(3) YÜD’ün faaliyet giderlerinde bir azalma görülürken finansman giderlerinde artış yaşandığı belirlenmiştir. Söz konusu artışın tüm faaliyetlere ilişkin yatırımlardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

(4) Diğer taraftan, YÜD’ün ürün istihdamında daralmaya gittiği direkt işçi sayısının incelenen dönemde azaldığı belirlenmiştir.

(5) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, net satışlarda ve aktif büyüklükte olumluluk yaşanırken, net dönem kârında bozulma yaşandığı belirlenmiştir. Bunun yanında, faaliyet giderlerinde düşüş, finansman giderlerinde ise artış yaşanmıştır. Bu durumun 2011 yılında tüm faaliyetlere ilişkin tevsi yatırımlarında meydana gelen artıştan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

(6) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin olarak finansal oranlar değerlendirildiğinde ise net kârlılığında, özkaynak kârlılığında ve yatırım hasılatı oranında bozulmanın yaşandığı belirlenmiştir.

(7) Söz konusu veriler neticesinde, YÜD’de soruşturma konusu üründe maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Etkisi

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi

MADDE 31 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu olan ülkeler menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD fiyatlarını önemli oranlarda kırdığı ve baskı altında tuttuğu; yurtiçi tüketim %14 oranında artış gösterirken, soruşturmaya konu ülkelerin pazar payının %38 seviyesinde arttığı, buna karşın YÜD’ün pazar payının %4, diğer ihracatçı ülkelerin pazar paylarının ise %84 oranında düştüğü belirlenmiştir. Bu durum, iç piyasanın önemli ölçüde büyüdüğünü, ancak başta YÜD’ün ve diğer ülkelerin dampingli ithalat nedeniyle pazar paylarını koruyamadıklarını ve büyüyen pazardan istifade edemediklerini, soruşturmaya konu olan ülkelerin gittikçe daha fazla Türkiye piyasasına nüfuz ederek pazar paylarını arttırdıklarını göstermektedir.

(2) Ayrıca, dampingli ithalat nedeniyle YÜD’ün zarar döneminde yaşadığı fiyat baskısı sonucunda fiyatlarını olması gereken seviyeye yükseltemediği ve dolayısıyla zarar ettiği belirlenmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle YÜD’ün ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalar olduğu görülmüştür. Dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki olumsuz gelişmeler eş zamanlı olarak seyretmiştir. Bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Zarara Neden Olabilecek Diğer Unsurların Değerlendirilmesi

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar

MADDE 32 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında değerlendirilen diğer unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olmadığı belirlenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 33 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 2009 ve 2010 yılında miktar ve ortalama ithal birim fiyatlar açısından istikrarlı bir seyir izlerken, 2011 yılında önemli ölçüde düşmüş ve ortalama birim fiyatlar artış göstermiştir. Söz konusu ülkelerin yurtiçi pazar payı %11’den %2’ye gerilemiştir.

İhracat performansındaki düşüş

MADDE 34 – (1) Ariston Thermo S.p.A., YÜD’de zarar inceleme döneminde görülen maddi zararın dampingli ithalattan değil, söz konusu dönemde YÜD’de görülen ihracat performansı düşüşünden kaynaklandığını iddia etmiştir. Zarar inceleme döneminde YÜD’ün 2010 yılındaki ihracatı 2009 yılına göre yaklaşık %28 oranında artmış, 2011 yılında ise bir önceki yıla oranla yaklaşık %38 oranında düşmüştür. YÜD’ün ihracatı zarar inceleme döneminde toplam satışlarının %10’u ile %15’i arasında değişmektedir. Dolayısıyla, YÜD’ün ihracat performansında 2011 yılında görülen düşüş, YÜD’de maddi zarara yol açacak ve dampingli ithalat ile YÜD’de görülen maddi zarar arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak düzeyde değildir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 35 – (1) Yapılan incelemede soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

(2) Soruşturma döneminde soruşturmaya konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve soruşturmaya konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

(3) İlgili taraflarca, YÜD’ün önemli ölçüde yatırım yaptığı, bunun ise firmanın finansal performansını olumsuz yönde etkilediği iddia edilmiştir. 2011 yılında düşük düzeyde artan yatırım birim finansal maliyette artışa yol açmıştır. Ancak, birim kârlılıktaki nominal azalma finansal maliyetteki nominal artışın yaklaşık 8 katı olduğu tespit edildiğinden, finansal maliyetteki artışın yatırımlardaki artıştan kaynaklanmadığı belirlenmiştir.

(4) İlgili taraflarca, YÜD’ün finansal giderleri nedeniyle nakit çıkışının arttığı ve zarara sebep olan hususun nakit akışı olduğu iddia edilmiştir. Ancak, zarar göstergeleri arasında yer alan nakit akışı hesabı firma geneline ilişkin değil soruşturma konusu ürün kârlılığı ve ürün amortismanından oluşmaktadır.

(5) İlgili taraflarca, ihracat performansındaki düşüş haricinde YÜD’de maddi zarara yol açabilecek başka unsur iddia edilmemiştir.

ALTINCI KISIM

Karar

Karar

MADDE 36 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı  Önlem (CIF Bedelin %)

8516.10.80.00.19

Diğerleri

Çin Halk  Cumhuriyeti

Ariston Thermo  (China) Co. Ltd.

%22

Diğerleri

%49

İtalya

Ariston Thermo  S.p.A.

%9

Ferroli S.p.A.

%16

Diğerleri

%24

Sırbistan

Tüm Firmalar

%29

 

Uygulama

MADDE 37 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc