Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 5503.20.00.00.00 GTIP lu Iran Menseli Polyester Elyaf Ithalatina Ek Mali yükümlülük uygulanmasi hk. - 2013/5358 Iran Menseli Polyester Elyaf Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar (21.09.2013 T. 28772 R.G.)

small_gum-logo(230).jpg


5503.20.00.00.00 GTİP lu İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali yükümlülük uygulanması hk
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 28772
Yayım  Tarihi 21/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 21/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28772

2013/5358 İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (21.09.2013 T. 28772 R.G.)
5503.20.00.00.00 GTİP lu İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali yükümlülük uygulanması hk.


 

2013/5358    İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

(21.09.2013 T. 28772 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/5358

Ekli “İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/8/2013 tarihli ve 57657 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İRAN MENŞELİ  POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN  KARAR

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli polyester elyaf ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) 5503.20.00.00,00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlû (GTİP) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

 

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali  Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

4. Dönem

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

22

21,5

21

20,5

 

 

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri kapsar.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.