GELIR IDARESI BASKANLIGI: 3 aylik süre geçtikten sonra gerçeklesmesi sebebiyle ihraç kayitli teslim dolayisiyla tecil edilmis olan ÖTV ve KDV'yi gecikme zammi ile birlikte talep edilmesi hk- ÖZELGE (MÜKTEZA) (05.08.2013)

small_maliye_bakanligi(36).jpg


3 aylık süre geçtikten sonra gerçekleşmesi sebebiyle ihraç kayıtlı teslim dolayısıyla tecil edilmiş olan ÖTV ve
Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 08.05.2013
Yayım  Tarihi 05/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 05/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

ÖZELGE (MÜKTEZA) (05.08.2013)
ÖTV İadesi hk.


 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

..................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

................................................. MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı : 16700543-11-515-75-47

Konu : ÖTV İadesi

 

05/08/2013

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; ........... firmasının şirketinize 2010/Ekim döneminde 4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak madeni yağ teslim ettiği ancak şirketinizin söz konusu malı 2011/Mart döneminde ihraç ettiği, ....... firmasının ihracatın bu madde hükmünde öngörülen 3 aylık süre geçtikten sonra gerçekleşmesi sebebiyle ihraç kayıtlı teslim dolayısıyla tecil edilmiş olan ÖTV ve KDV'yi gecikme zammı ile birlikte talep etmesi üzerine söz konusu firmaya ödemiş olduğunuz ÖTV'yi, ihracatın gecikmeli de olsa gerçekleşmiş olduğu hususu göz önüne alındığında iade alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur.

 

Söz konusu Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun 3 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmekte olup, bu malların ithali sırasında ÖTV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemektedir.

 

Bilindiği üzere ÖTV tek aşamalı bir vergi olup, ÖTV uygulandıktan sonra teslim edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların bir kez daha teslime konu edilmesi halinde bu mallar için tekrar ÖTV uygulanması söz konusu olmayacaktır.

 

Ayrıca ÖTV Kanununun 4/1-a maddesi uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mallar açısından verginin mükellefi bu malları imal ve ithal edenler ile bu malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

 

Diğer taraftan Kanunun 8/2 nci maddesi uyarınca, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmekte ve söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

 

Söz konusu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlediği 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değişik (9.1.2.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.) bölümünde yer alan açıklamalara göre, ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil olunacaktır. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde ise tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte yine ÖTV mükellefinden tahsil edilecektir.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde firmanızın ihraç kaydıyla teslim aldığı malları ÖTV Kanununun 8/2 nci maddesi hükmünde belirlenmiş olan 3 aylık süre içerisinde ihraç edemediği hususu göz önüne alındığında, bu malları ihraç kaydıyla firmanıza teslim eden ÖTV mükellefi .......... firmasının ihracatın söz konusu süre içinde gerçekleşmemiş olması sebebiyle şirketinizden alarak vergi dairesine ödemiş olduğu ÖTV'nin nakden veya mahsuben iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.