Ekonomi Bakanligi: 2905.31-Etilen glikol (etandiol) için Kuveyt menseli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara iliskin gözden geçirme SORUSTURMASI açilmasi hk. Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/20) (02.10.2013 T. 28783 R.G.)

small_ekonomi-logo(146).jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20) (02.10.2013 T. 28783 R.G.)
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/20
Yayım Tarihi 02/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28783

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin Tebliğ (No: 2013/20) (02.10.2013 T. 28783 R.G.)
2905.31-Etilen glikol (etandiol) için Kuveyt menşeli dampingli  ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme  SORUŞTURMASI açılması hk.


 

Ekonomi  Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/20)

(02.10.2013 T.  28783  R.G.)

Başvuru

MADDE 1 – (1)  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri  çerçevesinde; Kuveyt’te yerleşik Equate Petrochemical Company ve  The Kuwait Olefins Company firmaları ile adı geçen firmaların  Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik aracı ithalatçı firması  MEGlobal International FZE, Kuveyt menşeli “Mono Etilen Glikol (MEG)”  için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda  bulunmuştur.

 

Önleme tabi  madde

MADDE 2 – (1)  Önleme tabi madde, “2905.31-Etilen glikol (etandiol)” gümrük  tarife pozisyonunda yer almakta olup kısaca MEG olarak  adlandırılmaktadır.

 

Mevcut  önlem

MADDE 3 – (1)  2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ  No: 2010/11) ile Kuveyt menşeli bahse konu ürün ithalatında  Equate Petrochemical Company için CIF bedelin %6’sı, diğer  üretici/ihracatçılar için ise CIF bedelin %20’si düzeyinde  dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1)  Başvuruda sağlanan bilgiler ile Türkiye İstatistik Kurumu  ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme  sonucunda, Kuveyt menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan  zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli  delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve  işlemler

MADDE 5 – (1)  Yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu  anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme  Kurulunca, yürürlükteki mevcut önlemin kaldırılması halinde  zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olup  olmadığının tespiti için Yönetmeliğin 34 üncü maddesi  çerçevesinde bir gözden geçirme soruşturması açılmasına karar  verilmiştir.

(2)  Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

(3)  İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2010/11)’in “Karar” matlaplı 25 inci maddesinde Kuveyt menşeli  ithalat için gösterilen meri önlem, bu soruşturma sonuçlanıncaya  kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soru  formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 – (1)  Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu  maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve  soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı  üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim  gönderilecektir.

(2)  Soruşturmaya taraf ithalatçıların, yerli üreticilerin ve yabancı  üretici/ihracatçıların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait  Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden edinmeleri mümkün  bulunmaktadır.

(3) Ayrıca,  ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini  kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Kuveyt’in Ankara’da  bulunan Büyükelçiliğine de bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 7 – (1)  Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair  bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37  gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile  bağlıdırlar.

(2) Soru  formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili  olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate  alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel  Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3)  Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak  bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili  tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya  işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı  tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel  Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine  gelinmemesi

MADDE 8 – (1)  Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan  birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması  veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya  soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya  ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre  alınacaktır.

Yetkili  merci ve adresi

MADDE 9 – (1)  Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda  belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C.  Ekonomi Bakanlığı

İthalat  Genel Müdürlüğü

Damping ve  Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü  Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel     :  + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks :  + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta :  ags204@ekonomi.gov.tr

Soruşturma  başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1)  Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1)  Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.