Iki Tarafli Mense Kümülasyon Sistemi Kapsami Ticarette Esyanin Tercihli Menseinin Tespiti Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (21 Subat 2012 T. 28211 s.RG)

small_rg(21).jpg


21 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28211

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bosna ve Hersek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bosna ve Hersek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan “Bosna ve Hersekçe Uyarlama” kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 14/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2009

27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2011

28013