Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: tohumluk ihracati ile ilgili usul ve esaslar hk. GENELGE (2013/4) - 01/10/2013 (TARIM)

Gida, 	 Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: tohumluk ihracati ile ilgili usul ve esaslar hk. GENELGE (2013/4) - 01/10/2013 (TARIM)


Türkiyeden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esaslar hk.

Kaynak Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 2013/4
Yayım  Tarihi 01/10/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 01/10/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/4) (TARIM)
Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esaslar hk.


 

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ

(2013/4)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların ihracı ile ithal edilerek çoğaltımı yapılan, işlenen ve tekrar ihraç edilmek istenen tohumlukları kapsamaktadır.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, 31.10.2006 tarih ve 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”, 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”, 18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”, 15.01.2004 tarih ve 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile “CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme)”, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik”, 06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat Yönetmeliği” ile 17.05.2011 tarih ve 27937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2011/8)” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

(a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

(b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü

(c) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

(ç) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

 ifade eder.

 

Esaslar

MADDE 5 – (1) İlgili mevzuata göre üretilmiş veya ithal edilmiş tohumluklar ihraç edilebilir.

 

(2) Tohumluk ihraç izinleri, 17.05.2011 tarih ve 27937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2011/8)” gereğince verilmektedir. Bu Tebliğin Ek-1’inde ihracı yasak malların listesi verilmiştir. Bu listede yer alan tütün tohumu ve fidesi, doğadan toplanan doğal çiçek soğanları, zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanlarının ihracı yasaklanmıştır.

 

(3) 2011/8 sayılı Tebliğin Ek-2’si İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi olup, tohumlukların (orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç), ihracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları ile zeytin ve incir fidanlarının (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) ihracatı da Bakanlığın ön iznine tabidir. 

 

(4) Tohumluk ihracatında, alıcı tarafından istenecek olan tohumluk sertifikalarını temin etmek satıcının yükümlüğündedir. İhracat yapılacak ülkenin tohumlukta aradığı özellikleri temin yükümlülüğü ihracatı yapan kişi veya kuruluşa aittir.

 

(5) Süs bitkileri ve çiçek tohumları ile meyve/asma fidanı/fidesi ve üretim materyali ihracat işlemleri için de İl Müdürlüklerine müracaat edilerek bu genelge hükümlerine göre işlem yapılır.

 

(6) Islahçı hakları ile ilgili 15.01.2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ihracında korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ihraç edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

 

(7) Doğal Çiçek Soğanları ile ilgili ihracat işlemleri, 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. Re-eksport amacıyla ithalatı yapılan doğal çiçek soğanları türlerinin ihracatında, firmanın Yönetmelik gereği ihracat yeterliliğine sahip olması gerekmez. Re-eksport amacıyla ithal edilen miktarın tamamının ihraç edilmesi gerekir. İhracat için başvuruda, alınan ithal izni ile gümrük beyannamesinin bir örneği, diğer belgelere ek olarak verilmelidir.

 

 

Tohumluk İhraç İzni Verecek Kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Tohumluk ihraç izni vermeye İl Müdürlükleri yetkilidir.

 

(2) İhracata yönelik ithal edilen tohumlukların ihraç edilmesine ilişkin işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.

 

Tohumluk İhraç Etmeye Yetkili Kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Vergi numarası olan ve bu Genelge kapsamında belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kişi ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tohumluk ihracat izni verilebilir.

 

Tohumluk İhracatında İstenecek Belgeler

MADDE 8 – (1) Tohumluk ihracatında istenecek belgeler şunlardır.

a) Başvuru dilekçesi: Ek-1’de örneği bulunan “Tohumluk İhracat Başvuru Dilekçesi’ ihracat talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından doldurulacaktır. Dilekçede, ihracatın yapılacağı ülke ve kuruluş, ihraç edilecek tohumluğun türü, çeşidi, birim fiyatı ve toplam parasal değeri ve ihraç edilecek gümrük kapısı belirtilecektir.

b) Tohumluk İhracat Formu: Ek-2’de örneği mevcut olan “Tohumluk İhracat Formu” kişi veya kuruluş tarafından 2 nüsha olarak doldurulacaktır.

c) İhraç edilecek tohumluk daha önce yurtdışından ithal edilmiş ise ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş beyannamesi ibraz edilecektir.

d) Tohumluk üretim amacıyla ithal edilerek, yurt dışına ihraç edilecek ebeveyn tohumluklarda, ithalat ön izni alınması aşamasında ibraz edilen sertifikanın ihracat sırasında da sunulması zorunludur.

e) İstenmesi halinde tohumluk sertifikası ibraz edilecektir.

 

İhraç İzin Yazısının Düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) İhraç izin yazısı 4 (dört) nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan birer

adedi gereği için ihracatçı firma ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne, bir nüshası ise bilgi için ihracatın yapılacağı gümrük kapısının bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.

(2) Tohumluk ihraç izni alındıktan sonra ihracatın fiilen gerçekleşmemesi durumunda sonucun ilgili kuruluş tarafından ihraç izin yazısının alındığı İl Müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir. 

(3) İl Müdürlükleri, Genelge kapsamındaki tohumluklarla ilgili İhracat İstatistik Bilgi Cetvellerini (Ek–3, Ek–4 ve Ek–5) üçer aylık dönemler halinde tanzim ederek BÜGEM’e gönderir.

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 10 – (1) 2013/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2012/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

EKLER:

Ek–1:Tohumluk İhracat Başvuru Dilekçesi

Ek–2: Tohumluk İhracat Formu

Ek–3: Tohumluk İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek–4: Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Sebze ve Çilek Fideleri İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek–5: Süs Bitkileri İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc