Gümrükler Genel Müdürlügü: ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayili listede yer alan esyalarin dâhilde isleme rejimi kapsaminda ithali halinde de ÖTV tutarinin tamaminin teminata baglanmasi gerekmektedir.TASARRUFLU YAZI (02.2013-17647)

small_gum-logo(238).jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-663.05.590- 17647

Konu : ÖTV

02.10.2013

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli 1 sayılı listede yer

alan eşyaların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV tutarına 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 6’ncı maddesi çerçevesinde indirimli teminat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun; “Verginin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde;

Bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu, ''İstisnaların sınırı ve yetki'' başlıklı 10 uncu maddesinde; özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, Maliye Bakanlığının bu kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile

tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği'nin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek Özel Tüketim Vergisi'ne karşılık olmak üzere türü, tutarı, çözümüne ilişkin usül ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat

alınacağı, “Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; "ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığı'na verdiği yetki uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmamasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

İlaveten, 10 seri no.lu ÖTV Tebliği'nin A bölümünün 2 nci fıkrasında; ''ÖTV Kanunu'nun 1. maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil

imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Kanunun 3. maddesi hükmü uyarınca (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmektedir. Dolayısıyla (I) sayılı listedeki malların ithali verginin konusuna girmemekte ve bu malların ithali aşamasında vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir.

Buna göre (I) sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde

ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.''

Hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali halinde de ÖTV tutarının tamamının teminata bağlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine