Gümrükler Genel Müdürlügü: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi kontrolüne tabi belirli ürünlerin gümrük islemlerinin hizlandirilarak ticaretinin kolaylastirilmasi amaciyla 05.10.2013 tarihli Teblig uygulamalari hk. TASARRUFLU YAZI (07.10.2013/17940)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi kontrolüne tabi belirli ürünlerin gümrük islemlerinin hizlandirilarak ticaretinin kolaylastirilmasi amaciyla 05.10.2013 tarihli Teblig uygulamalari hk. TASARRUFLU YAZI (07.10.2013/17940)


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 17940
Yayım Tarihi 07/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (07.10.2013/17940)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolü
ne tabi belirli ürünlerin gümrük işlemlerinin hızlandırılarak ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla 05.10.2013 tarihli Tebliğ uygulamaları hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :21558579-166.02.05.01

Konu   :05.10.2013 tarihli Tebliğ hk.

 

 

07.10.2013 / 17940

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin gümrük işlemlerinin hızlandırılarak ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile canlı hayvanlar, hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin (orman ürünleri, çoğaltım materyali ve diğer bitki ve bitkisel ürünler) Türkiye Gümrük Bölgesine giriş gümrük idareleri, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerini yapmaya yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve belirli ürünlerin ithalat gümrük idareleri belirlenmiştir.

Söz konusu ürünler için ayrıntılı eşya tanımları ve GTİP listeleri belirlenmemekle birlikte, bu kapsamda tebliğin uygulanmasında tereddüt hasıl olması durumunda "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)"ne başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca ihracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve kara sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve gecikmeleri önlemek amacıyla 01.05.2006 tarihinden bu yana kara sınır kapılarında sadece transit işlemleri yapılmakta ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemleri ise iç gümrüklerde gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle, tebliğ kapsamı ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesindeki hüküm doğrultusunda işlem tesis edilmesine devam edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tebliğ hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1- Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile bitki ve bitkisel ürünlerin (orman ürünleri, çoğaltım materyali ve diğer bitki ve bitkisel ürünler) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 sayılı listelerinde yer alan gümrük müdürlükleri yetkili gümrük idaresi olarak belirlenmiş, iç gümrük müdürlüklerine ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Böylelikle Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 sayılı listelerde yer alan gümrük müdürlüklerinden Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yapılan ürünlerin ithalatı, istenilen iç gümrük müdürlüğünden yapılabilecektir.

2- Gıda maddelerinin ithalatında yetkili gümrük müdürlüğü belirlenmesi uygulaması kaldırılmış, bunun yerine gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin ithalatında gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin yapılacağı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri belirlenmiştir.

3- Özel durumlarından dolayı, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay, 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası” (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) ile 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkiler için ihtisas gümrüğü uygulaması devam etmektedir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve serbest dolaşıma giriş işlemleri, ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.

5- Tebliğ kapsamı ürünlerin ihracatı ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışları, yetkili tüm gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilir.

6- Bitki ve bitkisel ürünlere (orman ürünleri, çoğaltım materyali ve diğer bitki ve bitkisel ürünler) ilişkin tebliğ hükümleri yürürlüğe girene kadar geçiş süreci öngörüldüğünden söz konusu ürünlere ilişkin tebliğ hükümlerinin, tebliğin yayımından üç ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc