Türk Standartlari Enstitüsü: 82.04 ve 82.06 GTIP li Ürünlerin Isaretlenmesi hk. GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B. 2013-14)

small_tse-(11).jpg


Kaynak Türk Standartları Enstitüsü Sayı 2013/14
Yayım Tarihi 06/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B. 2013-14)
82.04 ve 82.06 GTİP li Ürünlerin İşaretlenmesi hk.

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

 

Sayı: 84489757-010.06.00.00-314727

Konu: Genelge 2013-14

06.09.2013

GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B. 2013-14)

İlgi: (a) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 20.08.2013 tarih ve 56307 sayılı yazı

İlgi: (b) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 17.06.2013 tarihli ve 620000941 sayılı yazı

İlgi: (c) Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı 15.08.2013 tarih ve 291753 saydı yazı

İlgi: (d) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 31.07.2013 tarihli ve 620001150 saydı yazı

İlgi: (e) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü 02.08.2013 tarihli ve 620001163 sayılı yazı

 

İlgi (a) yazıda 2013/1 sayılı ithalatta Standardlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ek-1 listede bulunan 8206.00.00.00.00 ve 8204.20.00.00.00 GTİP'li ürünlerin karşısında yer alan TS 3794 Haziran 2012 standardının işaretleme maddesi uyarınca işaretleme bilgilerinin oyma ve kabartma şeklinde istenmesi nedeniyle uygulamada yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Enstitümüzle yapılan görüşmelerde TS 3794 standardında pek çok deney için ISO standardlarına atıf yapılmasına rağmen işaretleme için yalnızca anılan standardın işaretleme maddesinin uygulandığı, bahse konu ISO standartlarında işaretleme bilgilerinin lazer ile yapılabildiği, oyma ve kabartma şartının ürün kalitesi ile doğrudan ilişkisi olmadığı nedenleriyle farklı metotların uygulanıp uygulanmayacağı veya birden fazla uluslararası standardın harmanlanması suretiyle muadil Standard uygulaması yapılıp yapılamayacağı hususlarının değerlendirildiği belirtilmiştir.

 

İlgi (a) yazıda söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde özellikle işaretlemeye yönelik atıf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğu ISO standardındaki işaretleme maddesinin uygulanabileceği ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, TS 3794 standardına tabi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğa uluslararası standardların işaretleme maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılmalıdır.

 

İlgi (b) yazıda firmalar tarafından ithal edilmek istenen ürünlere ilişkin Enstitümüze sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı olması halinde, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edildiği durumda denetim işlemi sonuçlandırılmadan öncelikle firmalardan düzeltilmiş fatura talep edilmesinin ve bu faturaya göre işlemlerin sonuçlandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısına istinaden kıymet, miktar, ürün vasfı (eşya ismi vb.), fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen (model, alt model, ürün kodu vb.) bilgilerin firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Daha önce ilgi (c) yazıda da belirtildiği üzere; Firmalara deney ücretleri hakkında bilgi verilmesi gerekmesi durumundamutlak surette Tebliğ ve Genelge ekinde verilen GTİP karşılığı güncel standartlar dikkate alınarak www.tse.org.trsayfası altında "Deney Hizmetleri-Deney Ücretleri" bağlantısından sorgulanarak ilgili firmaya güncel ve doğru fiyatınverilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.

 

İlgi (d) yazıda firmaların mükerrer başvurularının tespiti faalinde ilk başvurudaki olumsuzluğun Enstitümüzce kesin olarak tespit edildiği durumlarda söz konusu mükerrer başvuruların Bakanlığa bildirilmeksizin Red: Denetleme Sonucu ile kapatılmasında bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığının ilgi (d) yazısına istinaden firmaların mükerrer başvuruda bulunmaları durumunda ilk başvurudaki olumsuzluk kesin olarak tespit edilmişse mükerrer başvuru Bakanlığa iletilmek üzere tarafımıza aktarılmaksızın Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmalıdır.

 

Ekonomi Bakanlığı ilgi (e) yazısında Makine Emniyeti Yönetmeliği için AT Uygunluk Beyanında bulunması gereken "Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye'de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi" ifadesinde yer alan kişi kavramının tüzel kişiyi de kapsadığının dikkate alınarak, Enstitümüzce ilgili yönetmelik uyarınca yapılan ithalat denetimlerinin bu minvalde sonuçlandırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

 

Tareks Başvurularında aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı yüklenmelidir. Fiili denetime yönlendirilen ürünler için TAREKS'e yüklenmesi gereken gümrük belgesi eşyanın durumuna uygun olmalıdır. Örneğin ilgili ürün Antrepoda ise Antrepo Beyannamesi istenmelidir.

 

İlgili Gümrük Belgeleri:

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama

statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 

Öte yandan Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Ücret Yönergesi ve Muayene Gözetim Hizmetleri Yönergesi Yönetim Kurulunun 06.08.2013/XIX/13-62 sayılı kararı ile revize olarak yürürlüğe girmiş ve intranette yayımlanmıştır.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

Üzeyir KARAGÖZ

 

Genel Sekreter

DAĞITIM:

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı 
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı 
Ankara İthalat Müdürlüğü 
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü 
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü 
İzmir İthalat Müdürlüğü 
Mersin İthalat Müdürlüğü 
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü 
Adana Belgelendirme Müdürlüğü 
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü 
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü 
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü 
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü 
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü 
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü 
Konya Belgelendirme Müdürlüğü 
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü 
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü