Ekonomi Bakanligi: Gümrük ve Ticaret Bakanliginca Denetlenen Bazi Tüketici Ürünlerinin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/38) (31.10.2013 T. 28807 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Gümrük ve Ticaret Bakanliginca Denetlenen Bazi Tüketici Ürünlerinin Ithalat Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/38) (31.10.2013 T. 28807 R.G.)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/38
Yayım Tarihi 31/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28807

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/38) (31.10.2013 T. 28807 R.G.)
Gümrük ve ticaret bakanlığınca denetlenen bazı tüketici ürünlerinin ithalat denetimi tebliği


 

Ekonomi Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/38)

(31.10.2013 T.  28807 R.G.)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan tüketiciürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ; Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ; Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılır. Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 31/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek -1

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

3213.10.00.00.00

 Takım halindeki boyalar

Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç

3213.90.00.00.00

 Diğerleri

Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç

3923.30.10.00.19

Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan su mataraları

3924.10.00.00.00

Sofra ve mutfak eşyası

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı

3924.90.00.00.19

 Diğerleri

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Yalnız Bebekler için emzikler, biberon başlığı ve benzeri eşya

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

(Diş kaşıyıcıları hariç)

4016.92.00.00.00

Silgiler

Sadece oyuncak özelliği taşıyan silgiler

4202.12.11.00.00

 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul ve beslenme çantaları

4202.12.50.00.00

 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul ve beslenme çantaları

4202.12.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

4202.12.91.90.00

Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan beslenme çantaları ve okul çantaları

8214.10.00.00.12

 Kalemtıraşlar

 

Sadece oyuncak özelliği taşıyan kalemtıraşlar

 

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.10.10.90.00

Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

 

9608.10.99.00.00

Diğerleri

 

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.20.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.20.00.90.00

Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.30.00.10.00

 Plastik maddelerden olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.30.00.90.00

 Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.40.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.40.00.90.00

Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9608.50.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9609.10.10.00.00

"Kurşunları" grafitten olanlar

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9609.10.90.00.00

 Diğerleri

Sadece oyuncak özelliği taşıyan okul malzemeleri

9609.90.10.00.00

Pasteller ve kömür kalemler

Sadece  pastel boyalar

9609.90.90.00.00

Diğerleri

Sadece  çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc