Ekonomi Bakanligi: Tarim Ürünlerinde DIR Uygulamalari. SIRKÜLER - (2011/1 Genelge Degisikligi)

Ekonomi Bakanligi: Tarim Ürünlerinde DIR Uygulamalari. SIRKÜLER - (2011/1 Genelge Degisikligi)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 30110213
Yayım Tarihi 01/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

SİRKÜLER (01.11.2013)
Tarım Ürünlerinde DIR Uygulamaları


 

Tarım Ürünlerinde DIR Uygulamaları.(2011/1 Genelge Değişikliği)  Mersin, 01/11/2013

 

 

 

Sayı:TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2013/321811948

Konu: Tarım Ürünlerinde DIR Uygulamaları.

 

S İ R K Ü L E R

 

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimatta:

 

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi

Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde

İşleme Rejimi Genelgesi'' ile belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nin DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7'nci maddesinin; "Buğday” başlıklı 1'inci bendinin "Uluslararası İhaleler” başlıklı b) alt bendi; "Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamındaki buğday ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

 

Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleler ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için un tedarik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen

DİİB'lerde ilgili sözleşmede belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orjinal süre verilebilir.”

 

"Buğday” başlıklı 1'inci bendinin "Aracı İhracatçı” başlıklı d) alt bendi;

 

"Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz. Ancak, uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihalelere istinaden yapılacak ihracatlar ile ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı insani yardım kapsamında un tedariki için yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki ihracat, aracı ihracatçı ile gerçekleştirilebilir.”,

 

 "Mısır” başlıklı 2'nci bendi;

"DİR kapsamında "15 Ağustos - 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez.Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

 

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir. DİR kapsamında cin mısırı ithalatına izin verilmez.”,

 

 "Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu” başlıklı 4'üncü bendinin "İhaleler” başlıklı c)

alt bendi ;

 

"Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'lerde, bu Genelgede öngörülen ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu tahsisat limitleri aranmaz ve DİİB kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar ham ayçiçek yağı ve /veya ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin verilir. Ayrıca, DİİB kapsamında yapılacak ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.”,

 

 "Pirinç” başlıklı 9'uncu bendi;

 

"a) Genel Esaslar

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, çeltik veya kargo pirinç ithalatına izin verilir.

- İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB'ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80'i aşamaz.

 

b) İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için pirinç tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.”

şeklinde değiştirilmiştir.” denilmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc