Dis Ticaret Müstesarligi: Tarim Ürünlerine Iliskin Dahilde Isleme Rejimi Genelgesi (Ihracat:2011/1)

small_ekonomi-logo(152).jpg


Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı Sayı 2011/1
Yayım Tarihi 12/12/2011 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/12/2011
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2011/1)(DTM)
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi 


Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2011/1)

 

12.12.2013

Amaç

 

MADDE 1- İşbu Genelge, tarım ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE 2-

İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 - İşbu Genelge, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 4- İşbu Genelge'de geçen kısaltmalardan;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

Dİİ : Dahilde İşleme İznini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

 

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) DİR çerçevesinde tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ilişkin talepler sadece DİİB kapsamında değerlendirilir. Bu tür talepler için Dİİ verilmez.

b) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51'i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

c) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

ç) Belge süreleri farklı olan ürünler için ayrı DİİB'ler düzenlenir. (Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB'ler düzenlenir.)

d) Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek DİİB'lerde, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4'ü, daha sonraki DİİB'ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak düzenlenir.

Örnek 1:

Madde adı

: helva

Kapasite raporundaki üretim miktarı

: 1.000 ton

İlk DİİB ihracat taahhüdü (azami)

: (toplam üretim miktarı)x1/4 = (1.000)x (1/4) = 250 ton

DİİB süresi

: 6 ay

İlk DİİB ihracat gerçekleşmesi

: 150 ton

İkinci DİİB ihracat taahhüdü (azami)

: (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] - ilk DİİB kapsamında ihraç edilmeyen miktar 1.000 x(6/12) -(250-150): 400 ton

 
Örnek 2:

Madde adı

 : çikolata

Kapasite raporundaki üretim miktarı

: 10.000 ton

Önceki DİİB'lerdeki ihracat taahhüdü toplamı

: 2.500 ton

DİİB süresi

: 8 ay

Önceki DİİB'lerdeki ihracat gerçekleşmesi toplamı

: 1.500 ton

Yeni düzenlenecek DİİB ihracat taahhüdü (azami)

: (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] - önceki DİİB'ler kapsamında ihraç edilmeyen miktar: 10.000 x(8/12) -(2.500 -1.500): 5.666 ton

 
e) İşbu Genelge'deki indirimli teminat, aracı ihracatçı, dönemsel ithalat kısıtlamaları ve ekspertiz şartı gibi düzenlemeler, Bakanlıkça DİİB'in özel şartlar bölümüne kaydedilir.

 

DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar

MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların DİR kapsamında ithalatına izin verilmez. Ancak, bu eşyaların Tebliğ'in 7 nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine ilişkin talepler değerlendirmeye alınır.

Ayrıca, bu eşyaların, Tebliğ'in 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine izin verilebilir. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda değişiklik yapılabilir.

a) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

b) Et ve et ürünleri(tavşan eti hariç)

c) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru üzüm (thomson tipi hariç), kuru incir, kuru kayısı, fındık, antep fıstığı

d) Yaş meyve ve sebzeler (yaban mersini, böğürtlen, ahududu, nar ve yerli üretimi bulunmayanlar hariç)

e) Zeytin ve zeytinyağı

f) Salça

g) Meyve ve sebze konserveleri (yerli üretimi bulunmayan meyve ve sebzelerin geçici konserveleri hariç)

ğ) Çay

h) Şeker

ı) Elma suyu ve konsantresi (malik asit değeri %3 ve üzeri olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve konsantresi)

i) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

j) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi, gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna, bulgur ve buğday irmiği

k) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

l) Eleme ve paketleme gibi basit işlemlere tabi tutulacak maddeler (işlem görmüş kuruyemiş ve thomson tipi kuru üzüm hariç)

m) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP'li salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

 

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabii Eşyalar

MADDE 7- DİR kapsamında özel düzenlemeye tabii olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri değerlendirilirken, işbu Madde'de belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

1) Buğday

a) Genel Esaslar

DİR kapsamında buğday ithalatına, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip izin verilir.

Makarna, irmik ve şehriyenin üretiminde başka cins bir buğday kullanılmış olsa dahi, bu ürünlerin DİİB kapsamındaki ihracatı karşılığında sadece 1001.19.00.00.00 GTİP'li makarnalık durum buğdayı ithalatına izin verilir.

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP'li "tohumluk hariç makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP'li "yarı sert ekmeklik buğday" ve 1001.99.00.00.13 GTİP'li "kaplıca (kızıl) buğday" ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton, ikinci DİİB'de azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate alınarak, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami ½'si oranında buğday ithalatına izin verilmesi,
kaydıyla DİİB düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate alınarak, açık DİİB'ler kapsamında miktar bazında asgari % 50 ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatta Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde un ihracının belgelenmesini müteakip, bu unun elde edilmesinde kullanılan buğdaya ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Uluslararası İhaleler (Değ.: 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimat)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamındaki buğday ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleler ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için un tedarik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen DİİB'lerde ilgili sözleşmede belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orjinal süre verilebilir.

c) Randıman

Un ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB kapsamında asgari %74 randıman esas alınır.

d) Aracı İhracatçı (Değ.: 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimat)

Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz. Ancak, uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihalelere istinaden yapılacak ihracatlar ile ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı insani yardım kapsamında un tedariki için yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki ihracat, aracı ihracatçı ile gerçekleştirilebilir.

e) Kepek

DİİB belgesi başvurularında, ikincil işlem görmüş ürün olan bulgur kepeği için 65 $/ton, makarna kepeği için 80 $/ton ve un kepeği için ise 90 $/ton birim fiyat seviyesinden düşük beyanda bulunulamaz.

2) Mısır (Değ.: 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimat)

DİR kapsamında "15 Ağustos - 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir. DİR kapsamında cin mısırı ithalatına izin verilmez.

3) Mercimek

Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİR kapsamında;

- İndirimli teminat uygulanmaması,

- Döviz kullanım oranının % 80'i aşmaması, (ikincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB dahil)

- "01 Mayıs- 30 Eylül" tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de ithalata izin verilir),

kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.

4) Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu

a) Genel Esaslar

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB kapsamında, ihracat taahhüdünün tamamının serbest dolaşımda bulunan (yerli veya millileştirilmiş) ürün kullanılarak gerçekleştirilmesini müteakip;

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan firmalar için;

- İlk DİİB'de kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4'ü kadar ham ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise açık DİİB'ler kapsamında değer veya miktar bazında % 50 ihracat gerçekleşmesi ve kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/2'si kadar ham ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi,

kaydıyla düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- Kira sözleşmesinin asgari 5 (beş) yıl süreli olması (Kira sözleşme döneminin belge süresini kapsaması gerekmektedir.),

- İlk DİİB'de azami 1.000 ton, daha sonraki DİİB'lerde ise kapasite raporunun azami ¼'ü kadar ayçiçeği tohumu ve/veya ham ayçiçeği yağı ithalatına izin verilmesi,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatlarda Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumuna ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Dönemsel Kısıtlama

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB için yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, "1 Ağustos - 31 Ekim" tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de ithalata izin verilir.

c) İhaleler (Değ.: 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimat)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'lerde, bu Genelgede öngörülen ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu tahsisat limitleri aranmaz ve DİİB kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar ham ayçiçek yağı ve /veya ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin verilir. Ayrıca, DİİB kapsamında yapılacak ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere salyangoz, istakoz, karides ve midye gibi su ürünlerinin ithalatına izin verilir.

Fileto veya konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.

Orkinos Balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan sardalya, uskumru, ringa, tırsi ve kaplin gibi balıkların (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR kapsamında ithalatına izin verilir.

6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti

DİR kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yemin azami %70'i tahıllardan (yem hammaddesi olarak kullanılan yemlik buğday veya sorgun, mısırı ikame edebilir.), %30'u enerji veren yağlık tohum ve türevlerinden oluşur. Bu oranlar içerisindeki tahılların dağılımı firma tarafından belirlenebilir.

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

DİR kapsamında "1 Temmuz - 30 Eylül" tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de söz konusu eşyaların ithalatına izin verilir.

8) Kuruyemiş ve Kuru meyve (Değ.: 17 Temmuz 2013)

DİR kapsamında kuruyemiş ve kuru meyve ithalatına aşağıdaki hükümler çerçevesinde DİİB düzenlenir.

- Ürün bazında kuruyemiş için azami 500 ton, kuru meyve için azami 200 ton ithalata izin verilir.

- İşlem görmüş kuru meyvelerin azami 1.000 gramlık (1.000 gram dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi zorunludur.

- Tebliğin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

- İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50'sinin ithalatına izin verilir.

Ancak, DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

Mamul ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) ihracatı öngören DİİB'ler için iç ceviz ve iç badem ithalatına, alıcı talebinin tevsiki kaydıyla izin verilir.

Yerli üretimi olmayan ya da ticari anlamda sınırlı olarak üretilen kuru meyvelerin azami 1 kg'lık ambalajlarda ihracatını öngören müracaatlar için, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda, DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılamayacağına dair özel şart ilave edilebilir.

9) Pirinç (Değ.: 01/11/2013 tarih, 120008458 sayılı talimat)

a) Genel Esaslar

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, çeltik veya kargo pirinç ithalatına izin verilir.

- İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB'ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80'i aşamaz.

b) İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışı insani yardım için pirinç tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

10) Sigara ve Tütün Mamulleri (Değ.: 26 Temmuz 2013)

Kıyılmış tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- DİR kapsamında işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatına, 4733 sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile izin verilir.

- DİR kapsamında yapılan üretimde fire verilmez.

- Üretim sürecinde ortaya çıkan "tütün döküntüleri ve tozları" v.b. ürünler "ikincil işlem görmüş ürün" olarak DİİB üzerine kaydedilir. Sigara üretiminde ikincil işlem görmüş ürün miktarı, DİİB kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının % 5,5'ini aşamaz.

- "Eşdeğer eşya" kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus DİİB üzerine "özel şart olarak" belirtilir.

- İhracı taahhüt edilen ürünlerin mamulat çeşidi bazında beyanı zorunludur.

- DİİB'lerin kapatılmasında TAPDK tarafından düzenlenecek ekspertiz raporları esas alınır.

11) Peyniraltı Suyu Tozu

DİR kapsamında süt tozu ithalatı karşılığında peyniraltı suyu tozu ihracatı öngören DİİB üzerine ekpsertiz şartının ilave edilmesi zorunludur.

12) Oyuncak

DİR kapsamında mamul ürün ile birlikte ihraç edilen oyuncakların cinsi ve adedinin Gümrük Beyannamesi üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına karşın oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri DİİB kapsamında değerlendirilmez.

13) Hayvansal Yemler: (Ek:07 Kasım 2012)

2309.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan hayvansal yem ihracatını öngören dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bitkisel yağ ithalatına izin verilmez.

 

DİİB Süreleri

MADDE 8-

Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasıllarında yer alan tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin olarak düzenlenecek DİİB'lerin süreleri Tablo 1'de belirtilmiştir. 1-24 üncü fasıllar arasında yer alan ancak bu tabloda yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre müracaatları, proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır.

Tablo 1- DİİB Süreleri (Ay)

Fasıl

Madde Adı

Süre

01

Civciv ve canlı kümes hayvanları

8

02

Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri

8

03

Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları

24

 

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura edilmiş balıklar ve balık filetoları

12

04

Yumurtalar, (işlenmiş yumurtalar dahil)

8

 

Peynir, kazein, peyniraltı suyu tozu

6

07

İşlenmiş mercimekler

6

 

İşlenmiş kuru sebzeler

6

 

Meyve sebze için ambalaj malzemesi ve paketleme işlemleri

6

08

Yaş ve kuru meyve karışımları ve kokteylleri

6

 

İşlenmiş kuru meyveler

6

09

İşlenmiş baharatlar

6

10

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç"

6

 

Buğday ve mısır unu

6

 

Buğday ve mısır unu (uluslararası devlet ihaleleri, uluslararası kuruluş ihaleleri ve Libya'nın ithalatçı devlet şirketi NASCO ile yapılan kontratlar için )

12

11

Nişastalar

6

 

İrmikler, pelletler, aşurelik buğday ve diğer işlenmiş hububat taneleri

6

 

Malt

8

07; 08;12

Kavrulmuş, paketlenmiş kuruyemişler

6

15

Margarinler

8

 

Ham veya rafine bitkisel yağlar

6

 

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen balık konserveleri

12

1604

Yavru balıkların yetiştirilmesinden elde edilen balık konserveleri

12

 

Diğer su ürünleri, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların konserveleri

12

 

Nişasta bazlı şekerler (glikoz, fruktoz vb.)

8

17

Şekerli ve şekersiz cikletler

10

 

Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler, yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve bu fasılda yer alan diğer şekerli ürünler

10

18

Kakao tozu ve kakao yağı

6

 

Çikolata, kokolin, çokokrem

12

 

Baklava, kadayıf, bulgur, makarna

6

19

Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer ürünler

12

 

Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri

6

20

Meyve jöleleri

6

 

Sebze ve meyve konserveleri, turşular, salçalar, meyve suları

12

 

Toz jöle ve toz içecekler

6

21

Kahve, kuru ve yaş mayalar, kabartma tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer alan diğer işlenmiş gıdalar

8

22

Sular, gazlı içecekler ve bu fasılda yer alan diğer ürünler

6

 

Biralar

8

23

Karma yemler

6

24

Sigara ve diğer tütün mamulleri

8

 

Fire ve Kullanım Oranları

MADDE 9- İşbu Genelge'de belirtilen oranları aşmamak (aşması veya belirtilmemesi halinde, Genelge'deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir.

Ancak, işbu Genelge'de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

1) Fire Oranları

Tablo 2- Fire Oranları

İmalat

Azami Fire Oranı (%)

Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi

5

Ham soya yağından rafine soya yağı

4

Ham mısır yağından rafine mısır yağı

8

Diğer ham bitkisel yağlardan rafine bitkisel yağlar

6

Ham kahveden işlenmiş kahve

20

Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin

25

Kabuklu cevizden iç ceviz

65

Kabuklu bademden iç badem

58

2) Kullanım Oranları

a) Yem Kullanımı

Tablo 3- Yem Kullanımı

Madde Adı

Azami Yem Miktarı (Kg)

Canlı Piliç (1 Kg)*

1,9

Canlı Hindi (1 Kg)**

2,6

Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Kg)***

7,24

Yarka Tavuk (1 Adet)

7,5

Orkinos Balığı (1 Kg )

13

Levrek Balığı (1 Kg )

2,0

Çipura Balığı (1 Kg )

2,5

Sivriburun Karagöz Balığı (1 Kg )

2,0

Alabalık (1 Kg )

1,5

Sofralık Yumurta ( 1 Adet)

0,175 

Etlik-Damızlık Yumurta ( 1 Adet)

0,360 

Yumurtacı-Damızlık Yumurta ( 1 Adet)

0,237

* : Canlı piliçten asgari %75 randımanla piliç eti ve sakatat elde edilir.
**: Canlı hindiden asgari %78 randımanla hindi eti ve sakatat elde edilir.
***: Canlı büyükbaş hayvandan % 55 randımanla kemikli et elde edilir.

b) Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı Kullanımı

Tablo 4- Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı Kullanımı

Ürün Adı (1 Kg)

Azami Süt tozu Miktarı(Kg)

Azami Tereyağı Miktarı (Kg)

Eritme Peyniri

0,64

0,42

Beyaz Peynir

0,48

0,22

Kaşar peyniri

0,96

0,43

Örme peyniri

0,96

0,43

Tulum peyniri

0,96

0,43

c) Ayçiçek Yağı Kullanım Oranı

Karışım yağ ve margarin ihracatına ilişkin DİİB'lerde azami % 15 ayçiçek yağı ithalatına izin verilir.

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

MADDE 10- Bazı tarım ürünlerinde uygulanmakta olan ikincil işlem görmüş ürün oranları Tablo 5'de belirtilmiştir.

Ancak, Tablo 5'de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tablo 5- İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

İthalat

İhracat Taahhüdü /Asgari Oran (%)

İkincil İşlem Görmüş Ürün / Azami Oran (%)

Buğday

Un / 74

Kepek / 26

Ayçiçek tohumu

Ham ayçiçek yağı / 41

Küspe / 59

Soya fasulyesi

Ham soya yağı / 18

Küspe / 82

Çeltik

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 55

Kavuz / 15

Kepek / 20

Kırık Pirinç/ 10

Kargo pirinç

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 80

Kepek / 20


Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11- İhracat: 2007/3 Sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1-24/05/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ancak henüz taahhüt hesabı kapatılmamış olan ve 0207 (tavuk eti), 0208 (işlenmiş kurbağa), 0407 (yumurta), 1101 (un), 1902 (makarna) ve 1904 (bulgur), gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir.

 

GEÇİCİ MADDE 2- İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan mısır irmiği ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 10 (on) ay olarak belirlenebilir.

 

Yürürlük

MADDE 12- İşbu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yetki ve Yürütme

MADDE 13- İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge'de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

 

MADDE 14- Bu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.