Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2010/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (0810.50.00.00.00 GTIP nudaka KIVI ithalatinda Gözetim Belgesi yerine 700 USD/ton Gözetim kiymeti uygulanmasi hk.) (05.11.2013 T. 28812 R.G.)

small_ekonomi-logo(153).jpg


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28812
Yayım Tarihi 05/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28812

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05.11.2013 T. 28812 R.G.)
0810.50.00.00.00 GTİP nudaka KİVİ ithalatında Gözetim Belgesi yerine 700 USD/ton Gözetim kıymeti uygulanması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ,

(05.11.2013 T.  28812 R.G.)

MADDE 1 – 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

0810.50.00.00.00

Kivi

700

* Ton: Brüt ağırlık                                                                                    ”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.”

“(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ek-II’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

“Ek-2

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti (iki nüsha). (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)”