Ihracatta Zorunlu Standart Ve Kalite Kontrollerinin Risk Esasli”Yapilmasi Amaciyla Firmalarin Siniflandirilmasina”Dair Dis Ticarette Standardizasyon Tebligi” (Teblig No: 2011/18)’Nde Degisiklik

small_rg(25).jpg


29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28219

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACATTA ZORUNLU STANDART VE KALİTE KONTROLLERİNİN RİSK ESASLI

YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/18)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/22)

 

MADDE 1 – 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

ç) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

d) Firma: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları,

e) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO, HACCP, GAP, TKDYB vb. belgelerden biri veya bir kaçını,

f) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvurularını değerlendirmek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

g) Teknik personel: 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33)’de tanımlanan Sorumlu Denetçiler dahil, ürünün standardına uygun olarak hazırlanmasını sağlayacak en az ön lisans seviyesinde eğitime sahip firma sahibi veya çalışanını,

ğ) Tesis: 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamı ürünlerin ilgili standarda uygun olarak hazırlanmasına elverişli, teknik personel istihdam edilen, ürünün işlenmesinde gerekli teknik donanıma sahip depo, makine, üretim bandı vb. teçhizat ve yapıları,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerine konu ürünlerin hangi sıklıkla ve ne şekilde fiili denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla ihracatçı firmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

SINIF

AÇIKLAMA

A

En az bir Kalite Sistem Belgesine sahip ve tesis sahibi olan firmalar

B

Yalnızca tesis sahibi olan firmalar

C

Sorumlu Denetçi çalıştıran firmalar

D

A, B veya C sınıflarına girmeyen firmalar

 

(2) Koşulları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte henüz bu Tebliğ kapsamında başvuru yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte sınıflandırılmamış firmalar “D” sınıfı olarak kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sınıflandırma başvurusu  “A” ve “B” sınıfları için firma tesisinin, “C” sınıfı için Sorumlu Denetçinin çalıştığı firma biriminin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Sınıflandırma başvurusunda, Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ve firmanın İhracatçı Birliğine üye olduğuna dair belgenin yanı sıra aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

 

SINIF

BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER

A

-    Kalite Sistem Belgesinin onaylı örneği

-    İhraç edilen ürünlerin üretimiyle ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli) veya Kapasite Raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

-    Teknik ve laboratuvar personelinin istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi

-    Tesisin kiralık olması halinde kira sözleşmesinin onaylı örneği

B

-   Kalite Sistem Belgesi dışında  “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

-   Sorumlu Denetçi istihdam edildiğini gösteren ve başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi

 

(3) Başvuruda vergi numarası esas alınır ve her vergi numarası için ancak bir sınıflandırma yapılabilir. Bu itibarla, bir firmanın vergi numarası bünyesinde faaliyet gösteren birden çok tesisinin aynı başvuru kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekir.

(4) Firma bünyesinde birden fazla tesis ve birimin farklı illerde faaliyet göstermesi durumunda, firma kendisi için uygun olan Bölge Müdürlüğüne başvurabilir. Başvuruda bulunulan Bölge Müdürlüğü farklı illerde bulunan tesis ve birim ile ilgili sınıflandırma başvurusunu koordine eder.  Sınıflandırmaya ilişkin nihai karar ile her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri ilk başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

(5) “C” sınıfı başvuruları, ilgili standart uyarınca laboratuvarda kimyasal analiz gerektirmeyen ürünler ile iştigal eden firmalar tarafından yapılabilir. Bu çerçevede, değerlendirmeye alınacak ürünler ve firmanın sahip olması gereken altyapı Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Firmanın “A” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda firmanın;

a) Geçerli bir Kalite Sistem Belgesinin bulunduğunun,

b) Bu Tebliğde tanımlanan tesise, kiralama yolu dâhil, sahip olduğunun ve yeterli teknik personel istihdam ettiğinin,

c) İlgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri gerçekleştirebilecek laboratuvar ve teçhizatı bulundurduğunun,

ç) İlgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri yapabilecek, çalıştıkları alanlarla ilgili olarak dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış laboratuvar elemanı istihdam ettiğinin

belirlenmesi gerekir.

(3) Firmanın “B” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, firmanın ikinci fıkrada belirtilen şartlara Kalite Sistem Belgesi dışında sahip olduğunun belirlenmesi gerekir.

(4) Firmanın “C” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, firmanın Sorumlu Denetçi istihdam ettiğinin ve başvuru tarihi itibarıyla son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesine ve Bakanlıkça belirlenen yeterli altyapıya sahip olduğunun belirlenmesi gerekir.

(5) Firmanın “A”, “B” ve “C” sınıflarında değerlendirilebilmesi için, firma bünyesinde farklı yerlerde faaliyet gösteren tesis ve birimlerin tamamı ilgili sınıfa dair şartları sağlamalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Komisyonun 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine firma sınıflandırılır.

(2) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

(3) Sınıflandırmaya ilişkin sonuçlar Bölge Müdürlüğünce Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) ve firmaya iletilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Firmaların denetlenmesi neticesinde hazırlanan raporlar, altı ayda bir Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) iletilir.

(5) Sınıflandırmaya ilişkin değişiklikler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal Bakanlığa ve firmaya bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıflarına sahip firmalar;

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) Sınıfının değişmesine esas teşkil eden koşullardaki değişikliği ilgili Bölge Müdürlüğüne derhal bildirmekle,

c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilen personele tesis ve laboratuvarda yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

e) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl süreyle saklamakla

yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve belgelendirme ile eğitim masrafları firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 Başvuru Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ek–1

 

Başvuru Formu Örneği

 

                                                                                                                                     …../…../ 20...

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

……………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                    ……………..

 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere firmamızın tabi olacağı sınıfın belirlenmesi hususunda bilgileri ve gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                    Firma Yetkilisi

                                                                                                                        Adı Soyadı

                                                                                                                             İmza

                                                                                                                     Firma Kaşesi ”

 

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce “C” sınıfında olan firmalar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “D” sınıfı olarak kabul edilir.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2011

27830