29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan 4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararin 2013/5371 sayili karar ile yapilan degisikliklerin karsilastirilmasi

small_gunun-ipucu(4).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara,
2013/5371 sayılı Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırması.

 

 

08.11.2013 tarihli Kararname ile yapılan değişiklikler

MADDE 1- 29/9/2009  tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması  Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski:

MADDE 4- (1)  Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle  indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın,  öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya  normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı  uygulanır.

(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım  düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde  uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu  eşyaya bu Kısım hükümleri uygulanmaz.

Yeni:

MADDE 4- (1)  Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle  indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın,  öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya  normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı  uygulanır.

(2) Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyaya nihai kullanım  düzenlemelerine göre uygulanan gümrük vergisinin, diğer hallerde  uygulanabilecek vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu  eşyaya bu Kısım hükümleri uygulanmaz.

(3) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında  getirilen eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir  gümrük yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2- Aynı  Kararın 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 39- (1)  Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli  ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam  muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir.

(2) Birinci  fıkra kapsamındaki eşyaya  verilecek süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin  süre uzatım talepleri karşılanmaz.

Yeni:

MADDE 39- (1)  Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli  ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam  muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir. Bu eşyaya  verilecek süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin  süre uzatım talepleri karşılanmaz.

(2) Genelkurmay  Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO  üyesi olmayan ülkelere ait eşyaya Genelkurmay Başkanlığınca talep  edilen süre kadar geçici ithalat izni verilir. Eğitimlerde  kullanılan ve sarf edilen eşyanın ayniyeti aranmaz.

MADDE 3- Aynı  Kararın 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4)  numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski:

MADDE 41- (1)  Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat  vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.

(2) Ancak, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a)  Sözlü beyana konu olan eşya,

b)  Yazılı beyana konu olan;

1)  Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu  kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan  kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

2) Üzerlerinde  ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan  boş ambalaj maddeleri,

3)  Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait  olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere  üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,

4) Mesleki  teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım  sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler,

için teminat aranmaz.

Yeni: 

MADDE 41- (1)  Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat  vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.

(2) Ancak, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;

a) Sözlü beyana konu olan eşya,

b) Yazılı beyana konu olan;

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir  kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan  kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

2) .................................

3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine  ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak  üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme,

4) .....................................

için teminat aranmaz.

MADDE 4- Aynı  Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir ay sonra"  ibaresi "üç ay sonra" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 58- (1)  Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu  beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya  da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir  ay sonra getirilebilir.

Yeni:

MADDE 58- (1)  Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu  beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya  da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç  ay sonra getirilebilir.

MADDE 5- Aynı  Kararın 59  uncu maddesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 59-   (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip  serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki,  kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere  getirilen eşyaya  muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından diğer  ülkelere giden yolcular,  seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut  kapısından dönmeleri halinde, yolcular  içinöngörülen muafiyet hakkından yararlandırılmazlar.

Yeni:

MADDE 59-  (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip  serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar  ve mahiyette olmayan ve Ek-9'daki liste kapsamı dışında kalan  kişisel ve hediyelik eşyaya  muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından çıkış  yapan yolcular,  seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut  kapısından dönmeleri halinde 58,  61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen  muafiyet haklarından yararlandırılmazlar

MADDE 6- Aynı  Kararın 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 62-   (1) Önemli  değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya  muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve  daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen  eşyanın;

a)  Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b)  Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

oranında ve  kıymeti üzerinden tek  ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Yolcu  beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra  gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla gelmesi,

b)  Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

c) Kişinin  şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,

ç)  Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30  kilogramı geçmemesi,

gerekir.

Yeni:

MADDE 62- (1) Kıymeti  1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için  59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri  üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

b) Yolcu  beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla gelmesi,

c) Diplomatik  eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta  ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı  geçmemesi,

gerekir.

MADDE 7- Aynı  Kararın 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "serbest  dolaşıma sokacakları veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "kişiler  tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya" ibaresi eklenmiştir.

Eski:

MADDE 67- (1)  Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen  kurumların asli görevleri ile Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele  görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya Türk  Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar  ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve  müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek  siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken  ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç,  gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların  araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile  yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt  ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan  alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

Yeni:

MADDE 67- (1)  Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen  kurumların asli görevleri ile Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele  görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler  tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk  Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar  ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve  müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek  siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken  ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç,  gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların  araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile  yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt  ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan  alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

MADDE 8- Aynı  Kararın 95 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan  "96 ncı maddenin dördüncü fıkrası" ibaresi "96 ncı madde hükümleri"  şeklinde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 95- (1)  a) 96  ncı maddenin dördüncü fıkrası saklı  kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım  araçları, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart  depolarda mevcut bulunan yakıtlara,

b)  Özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış  ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç başına on  litreyi geçmeyen yakıtlara,

muafiyet tanınır. Bu muafiyet, ulaşım araçları veya özel  konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk boyunca kullanılan  yağlayıcı maddeler için de uygulanır.

Yeni:

MADDE 95- (1)  a) 96  ncı madde hükümleri saklı  kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım  araçları, motosikletler ve özel konteynerlerin içindeki standart  depolarda mevcut bulunan yakıtlara,

b) Özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere  tasarlanmış ve anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç  başına on litreyi geçmeyen yakıtlara,

muafiyet tanınır. Bu muafiyet, ulaşım araçları veya özel  konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk boyunca kullanılan  yağlayıcı maddeler için de uygulanır.

MADDE 9- Aynı  Kararın Beşinci Kısmının Altıncı Bölümünün Dördüncü Ayırımının  başlığı "Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya" şeklinde  değiştirilmiştir.

Eski:

BEŞİNCİ KISIM

ALTINCI BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına  Ait Donatım ve İşletme Malzemesi

Yeni:

BEŞİNCİ KISIM

ALTINCI BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında  Kullanılan Eşya

MADDE 10- Aynı  Kararın 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 97- (1)  Deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve  meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına  gönderilen, hava  ulaşım araçları için Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen hava  aracı bakım kuruluşları tarafından getirilen donatım  ve işletme malzemesine  muafiyet tanınır.

(2) Donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins  ve nevileri Ulaştırma Bakanlığı,Denizcilik  Müsteşarlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tayin  ve tespit olunur.

 

Yeni:

MADDE 97- (1) Aşağıda  belirtilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

a) Hava  ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan  kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen  donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen  hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için  serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

(2) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu  şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest  dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların birinci  fıkranın (a) bendi kapsamında yer almayan aksam ve parçalarına  muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının  koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.

(4) Birinci fıkra kapsamı eşyanın cins  ve nevileri Ulaştırma, Denizcilik  ve HaberleşmeBakanlığı ile müştereken belirlenir.

MADDE 11- Aynı  Kararın Beşinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayırımının  başlığı "Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya" şeklinde  değiştirilmiştir.

Eski:

BEŞİNCİ KISIM

DOKUZUNCU BÖLÜM

BİRİNCİ AYIRIM

Malul ve Sakatlar ile Diğer Engellilerin  Kullanımına Mahsus Eşya

Yeni:

BEŞİNCİ KISIM

DOKUZUNCU BÖLÜM

BİRİNCİ AYIRIM

Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya

MADDE 12- Aynı  Kararın 104 üncü maddesinin başlığı "Engellilerin kullanımına mahsus  eşya", aynı maddede yer alan "malul ve sakatların" ibareleri  "engellilerin", "malul ve sakatlara" ibaresi "engellilere", "malul  ve sakat" ibareleri "engelli", "malul ve sakatlar" ibaresi  "engelliler" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra  eklenmiştir.

Eski:

Malul ve sakatların kullanımına  mahsus eşya

MADDE 104- (1)  Görme engelliler hariç olmak üzere, malul ve sakatların hayatlarını  idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal  edilmiş olup,

a) Malul  ve sakatların bizzat  kendileri tarafından,

b) Malul  ve sakatlara yardım  sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına  faaliyette bulunan dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız  gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve  resmi kurumlar tarafından,

serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve  diğer eşyaya,

c)  Vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan demekler ile Sağlık  Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, malul  ve sakat kişileri  toplu olarak taşımaya yönelik, malul  ve sakat kişinin  araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan  motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(2) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı  dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

a)  Münhasıran malul  ve sakatlar tarafından  kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici  tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan,  motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan  otomobillere,

b)  El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle  bizzat malul  ve sakat kişi  tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını  kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, malul  ve sakat kişinin  üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya  kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından  kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan;

1)  8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’lerinde yer alan  minibüslere,

2)  Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila dokuz  oturma yeri olan, malul  ve sakat kişinin  rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan  motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan muafiyet uygulamasında,  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına  giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı  olması gerekmez.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan vasıtaların gümrük  vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için malul  ve sakat kişinin  bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince  kanaat getirilmesi gerekir.

(5) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında arazi  taşıtları yararlandırılmaz.

(6) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan muafiyetin  uygulanmasında, 8703.10.18.00.00 GTİP'te yer alan akülü araçların  özel tertibatlı olması gerekmez.

Yeni:

Engellilerin kullanımına  mahsus eşya

MADDE 104- (1)  Görme engelliler hariç olmak üzere, engellilerin hayatlarını  idame ettirmesi için kişisel kullanımlarına mahsus özel surette imal  edilmiş olup,

a) Engellilerin bizzat  kendileri tarafından,

b) Engellilere yardım  sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına  faaliyette bulunan dernekler ile resmi kurumlara karşılıksız  gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, vakıf ve  resmi kurumlar tarafından,

serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, bisiklet ve  diğer eşyaya,

c) Vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan demekler ile Sağlık  Bakanlığınca yetki verilenler tarafından ithal edilen, engelli kişileri  toplu olarak taşımaya yönelik, engellikişinin  araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan  motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(2) Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı  dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;

a) Münhasıran engelliler tarafından  kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici  tertibatı bulunan ve bu kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan,  motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc.’ye kadar olan  otomobillere,

b) El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle  bizzat engelli kişi  tarafından kullanılamayan, kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını  kolaylaştırıcı tertibatı bulunan, engelli kişinin  üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya  kişi ile iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü tarafından  kullanılan vasıtalardan motor silindir hacmi 2500 cc.ye kadar olan;

1) 8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’lerinde yer alan  minibüslere,

2) Portatif koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil altı ila  dokuz oturma yeri olan,engelli kişinin  rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan  motorlu kara nakil vasıtalarına,

muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan muafiyet uygulamasında,  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına  giren sol bacak engeli olan gaziler için vasıtaların özel tertibatlı  olması gerekmez.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan vasıtaların gümrük  vergilerinden muaf olarak ithaline izin verilebilmesi için engelli kişinin  bu tür bir araca ihtiyacı bulunduğuna ilgili gümrük idaresince  kanaat getirilmesi gerekir.

(5) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında arazi  taşıtları yararlandırılmaz.

(6) Birinci fıkranın (b) bendinde yer alan muafiyetin  uygulanmasında, 8703.10.18.00.00 GTİP'te yer alan akülü araçların  özel tertibatlı olması gerekmez.

(7) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak  araçlar, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde,  engelli kişinin araçta bulunması şartıyla başka bir kişi tarafından  da kullanılabilir.

MADDE 13- Aynı  Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "malul ve  sakat olan bir" ibaresi ile "malul ve sakat" ibaresi "engelli"  şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 107- (1)  ..................................................................................

........................................................................................................

(5) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde  belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl  geçmedikçe başka bir malul  ve sakat olan bir kişiye;  on yıl geçmedikçe malul  ve sakat olmayan  kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri  yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya  devrinde gümrük vergileri aranmaz.

(6) 68 inci maddede belirtilen ambulans ve diğer kurtarma  araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl  geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük  vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl  sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük  vergileri aranmaz

..........................................................................

 

Yeni:

MADDE 107- (1)  ..................................................................................

........................................................................................................

(5) 104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde  belirtilen araçların fiili ithal tarihinden itibaren üç yıl  geçmedikçe başka bir engelli kişiye;  on yıl geçmedikçeengelli olmayan  kişilere gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri  yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya  devrinde gümrük vergileri aranmaz.

"(6) 68 inci maddede belirtilen ambulans ve diğer kurtarma  araçlarının, beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl  geçmedikçe muafiyetten faydalanan  başka bir kurum ve kuruluşa; on yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan  kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı,  hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların  satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

..........................................................................

MADDE 14- Aynı  Kararın 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 110- (1) 46  ncı maddede belirtilen eşyayı muafen serbest dolaşıma sokankişiler  hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında kişilerin  çift uyruklu olup olmadığı dikkate alınmaz.

Yeni:

MADDE 110- (1) Kullanılmış  motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarım muafen serbest dolaşıma  sokan 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer  alan kişiler hariç  olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında kişilerin çift  uyruklu olup olmadığı dikkate alınmaz. 

MADDE 15- Aynı  Kararın 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 112- (1)  Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan  tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

Yeni:

MADDE 112- (1) 97  nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava  taşıtları hariç olmak üzere, bu  Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan  tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

(2) Miktar itibarıyla Ek-9'daki listede belirtilen sınırların  üzerinde olan ve Kanunun 235 inci maddesinin üçüncü fikrası uyarınca  müeyyide uygulanan eşya birinci fıkra hükmüne tabidir.

MADDE 16- Aynı  Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 126- (1)  Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo  taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

a)  Önemli değeri olmayan eşyanın,

b)  Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu geçmeyen ihracat  rejimine konu eşyanın,

c)  (b) bendinde belirtilen miktarı ve değeri geçmeyen  serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz  etmeyen eşyanın,

ç)  Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı  numunelik eşya ve modellerin,

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin  takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça  belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan  şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi  kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat  rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş  katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.

Yeni:

MADDE 126- (1)  Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo  taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen;

a) Önemli değeri olmayan eşyanın,

b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro'yu geçmeyen ihracat  rejimine konu eşyanın,

c) Değeri  1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç  olmak üzere (b)  bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine  konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı  numunelik eşya ve modellerin,

gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin  takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça  belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan  şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi  kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat  rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş  katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.

MADDE 17- Aynı  Kararın 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 127- (1)  126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketler, Müsteşarlıkça kolaylaştırılan  gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük  işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alamaz.

Yeni:

MADDE 127- (1)  126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan  gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük  işlemleri için verilen hizmet karşılığında;

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave  ücret alamaz.

b) 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı  eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri  kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair  bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için  ardiye ücreti alamaz.

MADDE 18- Aynı  Kararın 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

Eski:

MADDE 128-   (1)  .........................................................................

................................................................................................................

(4) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere  aykırı davrandıklarının tespiti halinde, gerçekleştirilen  gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu  hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay  süreyle dolaylı temsil yetkisini kullanmaktan alıkonulur.

Yeni:

MADDE 128-   (1)  .........................................................................

................................................................................................................

(4) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere  aykırı davrandıklarının tespiti halinde, fiilin  daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi durumunda usulsüzlüğe  konu her bir gönderi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası uyarınca işlem yapılır.