Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/22) (14.11.2013 T. 28821 R.G.) Çin ve Vietnam menseli Polietilen ve polipropilenden mamul serit veya benzerlerinden dokunmus mensucat için nihai gözden geçirme sorusturmasi açilmasi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine 	 Iliskin Teblig (No: 2013/22) (14.11.2013 T. 28821 R.G.) Çin ve Vietnam menseli Polietilen ve polipropilenden mamul serit 	 veya benzerlerinden dokunmus mensucat için nihai gözden geçirme 	 sorusturmasi açilmasi hk.


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/22
Yayım Tarihi 14/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28821

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin Tebliğ (No: 2013/22) (14.11.2013 T. 28821 R.G.)
Çin ve Vietnam menşeli Polietilen ve polipropilenden mamul şerit  veya benzerlerinden dokunmuş mensucat için nihai gözden geçirme  soruşturması açılması hk.


 

Ekonomi  Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN  TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/22)

(14.11.2013 T.  28821  R.G.)

Başvuru

MADDE 1 – (1)  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,  yerli üretici Naksan Plastik ve Enerji  Sanayi  ve Ticaret A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam  Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli “polietilen ve  polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş  mensucat”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı  önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden  tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme  soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz  konusu şikayet, RAD Tekstil  San.  ve Tic. A.Ş., Ekonet Tekstil  San.ve  Tic. A.Ş. ve CNC Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. tarafından da  desteklenmiştir.

 

Önleme tabi  madde

MADDE 2 – (1)  Önleme tabi ürün, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13,  3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00,  5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00 ve 6306.12.00.00.00 numaralı  Gümrük Tarife İstatistik  Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Polietilen ve  polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş  mensucat”tır.

 

(2) Bahse  konu GTİP’ler bilgi  amaçlı verilmiş olup bağlayıcı değildir.

 

Mevcut  önlem

MADDE 3 – (1)  ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11,  3921.90.60.00.13,  5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri altında yer alan  “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden  dokunmuş mensucat” için 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine  İlişkin 2008/33 sayılı  Tebliğ ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06 ABD Doları/kg ve  Vietnam menşeli olanlar için de 1,16 ABD Doları/kg seviyesinde  dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

(2) Buna ek  olarak, 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:  2012/28) ile 2008/33 sayılı Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer  alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe

Ülke

Dampinge

Karşı Önlem

3921.90.60.00.11

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit

veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

ÇHC

1,06 ABD

Doları/Kg

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.19

Vietnam

1,16 ABD

Doları/Kg

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

(3) Öte  yandan, önleme tabi 3926.90.97.90.19 numaralı GTİP 30/12/2012  tarihli ve 28513 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde  yapılan değişiklikler sonucunda 3926.90.97.90.18 olarak  değiştirilmiştir. Söz konusu GTİP değişikliği 31/1/2013 tarihli  28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/1 sayılı  Tebliğ ile duyurulmuştur.

 

Gerekçe

MADDE 4 – (1)  ÇHC ve Vietnam menşeli bahse konu ürüne yönelik meri önlemin  yürürlük süresinin bitiminden önce, 31/1/2013 tarihli ve 28545  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı  Tebliğ ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün  yerli üreticilerinin Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli  delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme  soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan  edilmiştir.

(2) Bu  çerçevede yapılan başvurunun  incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Vietnam menşeli önleme konu ürün  için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması  halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana  gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden  geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu  anlaşılmıştır.

 

Karar ve  işlemler

MADDE 5 – (1)  Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli  bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta  Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Vietnam  menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi  çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına  karar verilmiştir.

(2) ÇHC ve  Vietnam menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut  önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma  sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3)  Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma  sonucunda yürürlükte bulunan önlemlerin kaldırılmasına, devamına  veya değiştirilerek uygulanmasına karar verilebilir.

(4)  Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

 

Piyasa  ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1)  Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci  maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma  kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC  ve Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin  soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek  1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi  koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler  içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici  veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5  inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri  uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki  halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal  ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

 

Soru  formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1)  Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu  maddenin bilinen yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve  soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen yabancı  üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim  gönderilecektir.

(2)  Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve soruşturma konusu ülkelerde  yerleşik üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru  formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma  Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden  indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca  ÇHC ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirim  yapılacaktır.

 

Süreler

MADDE 8 – (1)  Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair  bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37  gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile  bağlıdırlar.

(2) Soru  formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili  olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate  alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel  Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3)  Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak  bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili  tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya  işveren sendikaları ve benzeri) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı  tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel  Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

 

İşbirliğine  gelinmemesi

MADDE 9 – (1)  Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan  birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması  veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya  soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya  ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre  alınacaktır.

 

Yetkili  merci ve adresi

MADDE 10 – (1)  Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda  belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C.  Ekonomi Bakanlığı

İthalat  Genel Müdürlüğü

Damping ve  Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü  Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel:  +90-312-204 77 22-26/ 212 87 52

Faks:  +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs193@ekonomi.gov.tr

 

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1)  Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

 

Yürürlük

MADDE 12 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc