Gümrük ve Ticaret Bakanligi: 5607 Sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Esya ve Alikonulan Tasitlara Iliskin Uygulama Yönetmeligi (14.11.2013 T. 28821 R.G.)

small_gum-logo(255).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28821
Yayım  Tarihi 14/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28821
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan  Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği (14.11.2013 T. 28821 R.G.)
Kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların  muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile  bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığından:

5607 SAYILI  KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE

ELKONULAN EŞYA  VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN

UYGULAMA  YÖNETMELİĞİ

(14.11.2013 T.  28821  R.G.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca,  kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların  muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile  bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esasları  belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177  ila 180 inci maddeleri, 5607  sayılı Kanunun 9, 10, 11, 16 ve geçici  6 ncı maddeleri ile 3/6/2011  tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 ve 28 inci maddelerine dayanılarak  hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıkonulan taşıtın  değeri: Kara taşıtlarında kasko değerini; deniz taşıtlarında, tekne ve  makine sigortasına esas teşkil eden değeri; sigortasız taşıtlar ile hava ve  demiryolu taşıtlarında ise piyasa değerini,

b) Alıkoyma: 5607  sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın  alıkonmasını,

c) Alkollü içki: Etil  alkol, metanol ve alkollü içkileri,

ç) Depolama yeri: 5607  sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın muhafaza  edildiği yerleri,

d) Döner sermaye:  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

e) Elkoyma: 5607 sayılı  Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yakalanan eşyaya el konulmasını,

f) Elkoyan/Alıkoyan  idare/birim: 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve  araştırmakla görevli birimleri,

g) Eşya: Kaçak  akaryakıt hariç 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve  alıkonulan taşıtları,

ğ) Eşyanın değeri: 5607  sayılı Kanun uyarınca elkonulan ihraç eşyası için FOB, ithal eşyası için CIF  kıymetini veya varsa mahkemece belirlenmiş değerini,

h) Gümrük idaresi:  Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine  getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin  tamamını,

ı) Gümrük mevzuatı:  Gümrük idaresince, gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun,  tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeleri,

i) İşletme müdürlüğü:  Tasfiye işletme müdürlüklerini,

j) Nükleer madde ve  radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya  radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler: 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde tanımlanan  maddeleri,

k) Nükleer çift  kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar: 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer  ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin  Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında  değerlendirilen hem nükleer alanda hem de endüstride kullanılabilecek madde,  malzeme, ekipman veya bileşenlerini,

l) Rayiç bedel: Bir  mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve  satım bedelini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eşyanın  Tespiti, Teslimi ve Muhafazasına İlişkin İşlemler

 

Eşyanın  tespiti

MADDE 4 – (1)  Elkonulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi  amacıyla, elkoyma işlemi sırasında cinsi, miktarı, markası, tipi, modeli,  seri numarası ve tüm ayırt edici özellikleri eşyanın durumunu gösterecek  şekilde ayrıntılı olarak tespit edilir.

(2) Eşyanın tahlil  edilmesini gerektiren durumlarda ek-1’deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir  ve ilgili kuruluşa tahlile gönderilir. Eşyanın özelliğine göre alınacak  numunenin en az iki tahlil yapılmasına yetecek miktarda olması gerekir.  Elkonulan eşya çeşidinin birden fazla olması halinde her çeşit eşyadan  yeteri kadar numune alınır.

 

Eşyanın teslimi

MADDE 5 – (1)  Kaçak zannıyla elkonulan eşya ile alıkonulan taşıt en yakın gümrük  idaresine, gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması halinde  bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye teslim edilir. Eşyanın  muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi  hizmetler elkoyan/alıkoyan birimlerce sağlanır.

(2) Eşya veya taşıtın  tesliminde miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt  edici özelliklerini belirten ek-2’deki Kaçak Eşya Teslim Tutanağı veya  ek-3’deki Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir.

(3) Aşağıda sayılan  eşya ve taşıtlar, elkoyan birimlerce doğrudan ilgili idareye teslim edilir:

a) Deniz taşıtları;  sahibi tarafından teslim alınmayan deniz taşıtları tasfiye edilinceye kadar  gümrük idaresince belirlenen liman başkanlıklarının gözetiminde en yakın  liman işletmesine,

b) Hava taşıtları;  Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlüklerine,

c) Nükleer madde ve  radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya  radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler ve nükleer çift kullanımlı madde,  malzeme ve ekipman; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak  değerlendirme sonucunda bu Kuruma veya bu Kurumun teknik, donanım ve yapısal  inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun göreceği yerlere,

ç) Kimyasal maddeler;  Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fabrikasına veya kimyevi madde  üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına,

d) İlaçlar ve sular;  Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine veya benzer eşyanın üretimini yapan  kamu kurum ve kuruluşlarına,

e) Gıda maddeleri,  hayvansal ürünler, su ürünleri ve canlı hayvanlar; Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum  ve kuruluşlarına,

f) Kıymetli maden ve  taşlar ile Türk Lirası banknotlar, döviz, efektif, sahte paralar; Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine,

g) Kültür ve tabiat  varlıkları; işlemleri tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına  bağlı müzelere, müzesi olmayan illerde il kültür ve turizm müdürlüğü veya  bağlı birimleri aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine,

ğ) Nesli tükenmekte  olan canlı hayvan ve bitkiler; Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili  birimlerine, hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere,

h) 5/12/1951 tarihli ve  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan kitap, dergi,  resim, tablo, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride  bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallere  tespit edilen eser ve yapımlar; Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili  birimleri veya anılan Bakanlıkça uygun görülecek yerlere.

(4) Yukarıda sayılan  yerlere teslimi mümkün olmayan eşya ve taşıtlar ile muhafazası özel tesis ve  tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya,  büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile eşyanın  özellik, miktar ve öncelik sırasına göre doğrudan ilgili idareye, fiziki  depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların  depolarına, bunun mümkün olmaması halinde uygun görülecek yerlere elkoyan  birimlerce tutanakla teslim edilir. Ancak nükleer madde, radyoaktif madde,  radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği  taşıyan maddeler özel kişi ve kuruluşların depolarında depolanamaz.

(5) Silah ve mühimmat  ile uyuşturucu madde ve türevlerinin tesliminde ilgili mevzuat çerçevesinde  işlem yapılır.

(6) Yukarıdaki  fıkralara göre teslimi mümkün olmayan eşyanın, yediemin olarak teslimi  mümkündür.

(7) Eşyanın, soruşturma  ve kovuşturmanın yapılacağı yerin dışında muhafaza edilmesi halinde tahlil,  inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeteri kadar numune el koyan idarece  alınarak en yakın gümrük müdürlüğüne gönderilir ve bu durum soruşturmayı  yürüten makama iletilir.

(8) Teslim tutanağının  bir örneği düzenlenme tarihini takip eden üç iş günü içinde ilgili müdahil  gümrük müdürlüğüne gönderilir.

 

Eşyanın muhafazası

MADDE 6 – (1)  Elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın niteliğinin değişmesini,  bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir  muhafaza edenlerce alınır.

(2) Nükleer madde,  radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde ile nükleer veya  radyoaktif atık niteliği taşıyan madde veya nükleer çift kullanımlı madde,  malzeme ve ekipmanın yakalanması halinde, yakalayan birim tarafından derhal  telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna,  valiliğe ve gümrük idaresine bildirilerek, yakalanan eşyanın Türkiye Atom  Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından veya kontrolünde anılan Kurumun uygun  göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca Kurum  talimatları doğrultusunda gerekli inceleme, test ve ölçümler ile eşyanın  muhafaza edilmesine, korunmasına, taşınmasına yönelik tespitler yapılarak ve  gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmesi için uygun yerlere götürülür.  Bu nitelikteki eşya bulunduğu yerden ancak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun  izniyle, gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir. Diğer eşyanın  bulunduğu yerden çıkartılması ise gümrük idaresinin yazılı bildirimi üzerine  yapılır.

(3) Elkonulan eşyayı  veya alıkonulan taşıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, eşyanın  niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire (nükleer madde,  radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler hariç) ile yetkili  kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, eşyayı teslim aldıkları  ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadırlar. Bunlar  dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden  ötürü eşyanın niteliğinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok  olması halinde durum, olayı kanıtlayıcı resmî belgelerle birlikte ilgili  gümrük idaresine bildirilir. Gümrük müdürlüğünce de soruşturma ve  kovuşturmanın yapıldığı ilgili adli birime bilgi verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tütün ve Tütün  Mamulleri ile Alkollü İçkilere İlişkin İşlemler

 

Muhafaza,  teslim ve numune alınması

MADDE 7 – (1)  5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca  uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan  tütün ve tütün mamulleriyle alkollü içkilerin teslimine ilişkin işlemler,  elkoyan idarece 5 inci madde hükümlerine göre yapılır.

(2) 5607 sayılı Kanun  uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,  etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün  mamulleri ile alkollü içkilerden elkoyan idarece; cinsi, nevi, markası ve  ebatı itibariyle tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeteri kadar  numune alınır.

(3) Numune miktarı her  bir cins, nevi, marka ve ebat itibariyle paketlenmiş sigara, puro ve  sigarillo, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün ve tütün  mamullerinden yirmi paket, alkollü içkilerden üç şişeden az olmamalıdır.  Numune; kutu, paket veya koli olarak alınabilir. Tütün veya tütün mamulü  cinsi eşyanın dökme olması halinde eşya karıştırılarak üç kilogramdan az  olmamak üzere numune alınır. Elkonulan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü  içkilerin yukarıda belirtilen numune miktarından daha az miktarda olması  durumunda, tamamı muhafaza edilir. Alınan numuneler, Numune Alma Tutanağına  bağlanarak mühürlenmiş uygun kap içerisine konulur.

(4) Alınan numuneler,  davaya müdahil gümrük müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca söz konusu işlemlere  ait belgeler adli makamlara yapılan bildirimlere veya fezlekelere eklenir.  Kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip,  numuneler muhafaza eden birim tarafından imha edilerek tutanağa bağlanır.

(5) Tütün ve tütün  mamulü kabul edilmeyen makaron ve yaprak sigara kâğıtları ile yabancı  bandrollü sigaralar veya bu sigaralarda kullanılacak bandroller için de  birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

 

Tütün ve tütün  mamulleri ile alkollü içkilerin imhası

MADDE 8 – (1)  5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca  uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret  bulunmayan tütün ve tütün mamulleri öğütülerek, sanayi tesislerinde  yakılarak, parçalanarak, silindir ile ezilerek, toprağa gömülerek; alkollü  içkiler dökülerek, kırılarak ve benzeri uygun yöntemlerle tamamen değersiz  veya kullanılamaz hale getirilerek elkoyan idarece komisyon marifetiyle imha  veya bertaraf edilir.

(2) İmha veya bertaraf  işlemlerinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna  dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde, insan, hayvan,  bitki ve çevre sağlığının göz önünde bulundurulması ve çevreye zarar  vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir.

(3) İmhayı  gerçekleştirecek idarece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatından  ve ilgili belediyeden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında  hazır bulunması için bildirimde bulunulur. Bunlardan katılım olmaması  halinde imha komisyonunca, imha veya bertaraf işlemi gerçekleştirilir.

(4) Eşyanın bulunduğu  yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve  imha aşamalarının video çekimleri yapılarak, imhayı yapan birim tarafından  kaset, CD, bilgisayar gibi materyaller kullanılmak suretiyle elektronik  ortamda beş yıl süreyle muhafaza edilir. Yapılan işlem sonucunda ek-4/B’deki  İmha/Bertaraf Tutanağı düzenlenir. Ancak, eşyanın imhasının Çevre ve  Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmalar tarafından yapılması halinde,  eşya için imha edileceği yere veya bu yere teslimini sağlamak amacıyla  depolanacağı yere teslimine dair tutanakları ile eşyanın imhasının  yapıldığına ilişkin bildirimlerin ilgili dosyasında muhafaza edilmesi  yeterlidir.

(5) İmha kararlarına ve  imha sonucunda düzenlenecek imha tutanaklarına her yıl itibariyle birden  başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyasına konulur. Birden fazla  elkoyma tutanağı kapsamı eşyanın imhasının birlikte yapılması halinde bunlar  için tek bir imha tutanağı düzenlenebilir.

(6) İmha yapılırken,  elkoyan biriminin imkânlarının yeterli olmaması halinde varsa işletme  müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları, araç ve gereçleri  kullanılabilir.

(7) İmhada, yükleme,  boşaltma, nakliye, depolama, imha ücreti gibi tüm maliyet unsurları göz  önünde bulundurulur.

 

İmha komisyonunun  kuruluş, görev ve çalışması

MADDE 9 – (1)  5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca  uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret  bulunmayan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imha komisyonu,  elkoyan idare amirinin görevlendireceği başkan ve en az iki üyeden oluşur.

(2) İmha işlemleri  sırasında güvenlik ve yangın önlemeye ilişkin önlemler imha komisyonu  tarafından alınır.

(3) Komisyonca alınan  ek-4/A’daki İmha Kararı ve ek-4/B’ye göre düzenlenen İmha/Bertaraf Tutanağı,  komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları  belirtilerek imzalanır.

(4) İmha tutanakları ve  bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarece soruşturmayı yürüten  adli birimlere gönderilir.

(5) Komisyonca yapılan  tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, davaya müdahil gümrük idaresine  gönderilir.

 

Bandrol, etiket,  hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan tütün ve tütün mamulleri  ile alkollü içkilerin imhası

MADDE 10 – (1)  5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca  uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunan  tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler için anılan Kanunun 16 ncı  maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca, elkoyma tarihinden itibaren  altı ay içerisinde soruşturma aşamasında elkoyan idarece hakimden,  kovuşturma aşamasında müdahil idarece mahkemeden imhası yapılmak üzere  tasfiye kararı verilmesi talep edilir. Adli makamlarca aksine verilmiş bir  karar bulunmaması halinde, el koyma tarihinden itibaren altı aylık sürenin  dolmasından sonra 7 nci maddede yazılı miktarlarda numune alınarak eşya imha  edilir. Eşyanın imhası yapılmadan önce üzerlerinde sahte olarak üretilmiş  bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler varsa  ayrıştırılır ve kovuşturma sonrasında verilen esasa ilişkin kararın  kesinleşmesini müteakip bunlarla ilgili işlemler karar doğrultusunda yerine  getirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elkonulan Eşya  ile Alıkonulan Taşıt İçin Yapılacak Masrafların

Karşılanmasına  İlişkin İşlemler

 

Eşyanın  muhafaza süresi ve ücret tarifesi

MADDE 11 – (1)  5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak zannı ile elkonulan eşya ile alıkonulan  taşıtın muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;

a) Mahkemece sahibine  iadesine karar verilen eşyanın, kararın gümrük müdürlüğünce eşya sahibine  tebliğ edildiği tarihi takip eden 30 uncu gün dahil,

b) Eşyanın müsaderesi  veya tasfiyesi yönünde karar verilmesi durumunda, işletme müdürlüğünce  teslim alındığı tarihe kadar,

c) Eşya veya taşıtın  satış suretiyle tasfiye edilmesi durumunda, satın alanın teslim alması için  geçen ek süreler hariç, teslim alma tarihine kadar,

geçen süre eşyanın  muhafaza süresidir.

(2) Eşyanın muhafaza  ücreti, eşyanın değeri üzerinden günlük binde bir olarak uygulanır.  Korunması, soğuk hava deposu gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın  muhafazasında muhafaza ücreti olarak eşyanın değerinin binde dördü  uygulanır.

(3) Muhafaza edilen  motorlu araçlar için maktu olarak;

a) İş makineleri adet  başına 8,00 TL,

b) Tır, kamyon ve  otobüs adet başına 7,50 TL,

c) Minibüs, midibüs ve  kamyonet adet başına 5,50 TL,

ç) Diğer binek ve yük  vasıtaları adet başına 4,00 TL,

d) Engellilere mahsus  motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler adet başına 1,00 TL,

e) Boş konteynerin  muhafaza edilmesi halinde konteyner başına 5,50 TL,

f) Eşyanın konteyner  içinde muhafaza edilmesi halinde ise konteyner başına 6,50 TL,

g) Deniz ve hava  taşıtlarının uzunluğu esas alınarak metresi 1,00 TL,

günlük ücret uygulanır.

(4) Altı aydan sonraki  muhafaza süresi için bu ücretler yarısı oranında uygulanır.

(5) Ücret hesabında,  eşyanın muhafazasının sona erdiği gün dikkate alınmaz.

(6) Muhafaza ücreti  eşya veya taşıtın değerinin yüzde otuzunu geçemez.

(7) Canlı hayvanlarda  adet başına günlük yem gideri ile gerekmesi halinde tedavi ve ilaç gideri  karşılanır.

(8) Eşyanın yediemin  olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre  tespit edilir ve ödenir. Sahibine yediemin olarak verilen eşya için herhangi  bir ödeme yapılmaz.

 

Satışı yapılan eşya  veya taşıtın muhafaza ücreti

MADDE 12 – (1)  Gümrük idaresi dışında muhafaza edilen eşya veya taşıtın satış suretiyle  tasfiyesi halinde, alıcısına teslim tarihine kadar muhafaza ücreti karşılığı  olarak satış bedelinin yüzde onbeşi döner sermaye işletmesi bütçesinden  ödenir. Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 11 inci maddeye göre ödenecek azami  haddi geçemez. Eşya veya taşıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza  edilmesi durumunda, söz konusu ücret, muhafaza süreleri dikkate alınarak  paylaştırılır.

(2) Kamu kurum ve  kuruluşlarında muhafaza edilen eşya ile taşıt için mevzuatlarında muhafaza  ücreti alınacağına dair açıkça hüküm bulunmayan hallerde, döner sermaye  işletmesi bütçesinden 11 inci maddeye göre muhafaza ücreti ödenmez.

 

İmha veya tahsis edilen  eşya ile taşıtın muhafaza ücreti

MADDE 13 – (1)  Elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın bedelsiz olarak tahsisi veya imhası  halinde, eşya veya taşıtı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan  hizmetler için verilecek ücretler, işletme müdürlüğünce döner sermaye  işletmesi bütçesinden 11 inci maddeye göre ödenir.

 

Elkonulan eşya ile  alıkonulan taşıt için yapılacak masrafların karşılanması

MADDE 14 – (1)  Kaçak akaryakıt hariç elkonulan veya alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın  muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi  nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, döner sermaye  işletmesi gelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal,  araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale  Kanunu hükümleri uygulanmaz.

(2) Satılarak bedeli  emanet hesabına alınan eşya ile taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi  halinde, satış bedeli 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesi ve 25/6/2013  tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği  hükümleri çerçevesinde elkoyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre  için kanuni faizi ile birlikte döner sermaye bütçesinden hak sahibine  ödenir.

 

Nakliye, yükleme,  boşaltma ve imha masrafları

MADDE 15 – (1)  Elkonulan eşyanın gümrük idaresine veya muhafaza edileceği yere kadar,  eşyanın elkonulduğu araçla naklinin mümkün olması, elkoyan idareye veya  gümrük idaresine ait uygun araç olması durumlarında öncelikle bu imkânlar  kullanılır.

(2) Birinci fıkra  hükümlerine göre eşya ve taşıtın naklinin mümkün olmaması durumunda,  elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın bulunduğu yerden muhafaza  edileceği yere teslimine kadar yapılması gereken zorunlu nakliye, yükleme,  boşaltma ve imha masrafları için elkoyma işlemini yapan idare amirinin  görevlendireceği personelce, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri  Yönetmeliği ekine uygun olan ve idare amirince imzalanacak ek-5’deki Piyasa  Fiyat Araştırması Tutanağı ile elkoyma tutanağının birer örneği ilgili  işletme müdürlüğüne gönderilerek, harcamanın yapılabilmesi için ek-6’daki  Harcama Talimatına bağlanması talep edilir. Piyasa Fiyat Araştırması  Tutanağı, il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu  niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifelerinden yararlanılarak, yoksa  piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir.

(3) Döner sermaye  işletmesi müdürlüğü, kendisine ulaşan belgeleri inceler ve ödenek kontrolünü  yaparak düzenleyeceği harcama talimatını Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne  gönderir. Onaylanan harcama talimatının bir örneği bölge müdürlüğünce  elkoyan idareye gönderilir.

(4) Elkoyan idare,  onaylanan harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını  gerçekleştirir.

 

Piyasa araştırması  yapılmadan mal ve hizmet alımı

MADDE 16 – (1)  Mal ve hizmet alımlarında;

a) İhtiyacın tek gerçek  veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri  tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından tespit  edilmesi,

b) Sadece gerçek veya  tüzel tek kişinin özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi,

c) Kamu kurum ve  kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlardan,  özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş  tüzel kişiliği haiz kuruluş olması,

halinde piyasa  araştırması yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Ödeme belgesinin  düzenlenmesine ilişkin işlemler

MADDE 17 – (1)  Elkoyan idarece harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin;  fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya  kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim  Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki örnek-1 Harcama Pusulası ile varsa  düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanmak  üzere ek-7’deki tabloda yer alan sorumluluk alanındaki ilgili döner sermaye  işletme müdürlüğüne gönderilir.

(2) Döner sermaye  işletme müdürlüğü kendisine ulaşan harcamaya ilişkin belgeleri ödeme  belgesine bağlayarak harcama yetkilisinin onayına sunar.

(3) Harcamaların  gerçekleştirilmesi sırasında mal veya hizmet alımını ve ödemesini  gerçekleştiren birimler, bu işlemlerin yasal mevzuata uygun yapılmasından  sorumludur.

 

İşletme müdürlüklerince  yapılacak masraflar

MADDE 18 – (1)  Kaçak akaryakıt hariç elkonulan ve alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın  muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası  kapsamında; araç-gereç ve teknik cihazların alımı ve kiralanması ile  güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve  yaptırılmasına ilişkin masraflar 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan,  işletme müdürlüklerince döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanır.  İşletme müdürlüğü tarafından, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ve Harcama  Talimatı ile fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile varsa düzenlenen  sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama  yetkilisinin onayına sunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son  Hükümler

 

Yetki

MADDE 19 – (1)  Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili öngörülmeyen durumların ortaya  çıkması halinde inceleyip sonuçlandırmaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  yetkilidir.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre elkonulan her türlü eşya ve  alıkonulan taşıma araçlarının; 11/4/2013 tarihine kadar muhafazası,  depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan  masraflar, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

(2) 5607 sayılı Kanunun  11 inci maddesine göre elkonulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya ve  alıkonulan taşıma araçlarının 11/4/2013 tarihinden sonra muhafazası,  depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle  gerçekleşen masrafları, döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır.  Ancak 11/4/2013 tarihinden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar  yapılmış olan masraflarda; rayiç bedel göz önünde bulundurularak fatura veya  fatura yerine geçen belgeler ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer  belgelerin ibraz edilmesini müteakip ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(3) 11/4/2013  tarihinden önce 5607 sayılı Kanun kapsamında el konulmuş olup ancak gümrük  idaresine teslim edilmemiş ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan  bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün  ve tütün mamulleri ile etil alkol, metanol ve alkollü içkiler imha edilmeden  önce numune alınır. Numune dışındaki söz konusu eşyanın imhası 8 inci  maddeye göre yapılır.

(5) 11/4/2013  tarihinden sonra gümrük idaresine teslim edilen ve üzerinde bandrol, etiket,  hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün ve tütün  mamulleriyle alkollü içkilerin imhası, gümrük idaresiyle birlikte el koyan  idarelerce 8 inci maddeye göre müştereken yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 20 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

NUMUNE  ALMA TUTANAĞI

Kaçak  Eşyaya Elkoyan İdare/Birim:
Olay Tarihi:
Olaya Karışan Kişi ve/veya Firma Adı:
Kaçak Eşyanın Cinsi:
Numuneyi Alan İdare/Birim:

 

NUMUNENİN

 

 

 

 

CİNSİ

MİKTARI

ALIŞ TARİHİ

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

 


Yukarıda yazılı kaçak eşyadan alınan ……………….. numune etiketlenerek …………  numaralı kurşun sıkma pensi ve/veya mührü ile mühürlenmiş olup durumu  belirlenmek üzere …… nüsha olarak işbu tutanak düzenlenmiştir. Alınan numune  ile tutanağın bir nüshası…........................… yetkilisine/görevlisine  teslim edilmiştir.

 

Numuneyi Alan:

 

 

Tarih

Adı-Soyadı :

Unvanı : 

Çalıştığı Kurum :

İmza :

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaçak Eşyayı Getiren Birimin Yetkilisi/Görevlisi:

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Çalıştığı Kurum :

İmza :

 

 


Ek- 2

 

KAÇAK EŞYA TESLİM TUTANAĞI

EŞYANIN

EL KONULDUĞU 

CİNSİ

MARKASI

MODEL /TİP

 SERİ/MOTOR NUMARASI

ŞASE NUMARASI

MİKTARI

DURUMU

VARSA AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ

SAHİBİNİN ADI SOYADI

YER

TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda  özellikleri belirtilen kaçak eşya ile ilgili olarak tespit yapıldıktan sonra  …………….....……… Gümrük İdaresince alınmış, ………………………………'nce teslim edilmiştir.

İş bu  tutanak birlikte imza altına alınmıştır. ----/----/--------

 

Teslim Eden: 

 

Teslim Alan:

Adı Soyadı:

 

Adı Soyadı:

Unvanı:

 

Unvanı:

İmza 

 

İmza

 

 


Ek-3

 

TAŞIT TESPİT VE TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI

Tarihi:

GİRİŞ

 

Aracın Tesliminde Verilen Belgenin

 

Gümrük Adı

Aracın

 Araç Sahibi

Dava Dosyası

Aracın Bulunduğu Yer

Sıra No.

 Tarih

 Tarih

 No.

 Cinsi

 Markası

 Tipi

 Modeli

 Rengi

 Gayrisafi Ağırlığı

 Motor No.

 Şase No.

 Plakası

 Mahkeme Adı

 Tarihi

 Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama :

 

 

 

Teslim Eden:

 

Teslim Alan:

Adı Soyadı:

 

Adı Soyadı:

Unvanı:

 

Unvanı:

İmza

 

İmza

 

 


Ek-4/A

 

Karar Tarihi :…./…./20…

Karar Sayısı:

 

İMHA KARARI

 

 

 

Sıra No.

Eşyaya El Koyan İdare

Eşyanın 

 Kaçak Eşya El Koyma Belgesi

Cinsi

Markası

Adedi/Ağırlığı

Gümrüklemiş Değeri

Tarihi

No.su

 

 

Yukarıdaki listede yer alan ..… kalem eşyanın 5607 sayılı  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun…….…………….maddesi uyarınca İmha  Komisyonunca imhasının gerektiğine karar verilmiştir.  .…/.…/20.. 

Başkan                          Üye                                          Üye                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-4/B

 

İMHA/BERTARAF TUTANAĞI

İmhayı Yapan Birim                        :

İmha Karar Tarihi - Sayısı               :

Eşyanın Bulunduğu Yer                   :

Nakliyeyi Yapan Firma/Kişi :

Yükleme Yapılan Araçların Plakası :

Aracın Dolu Ağırlığı                        :

Aracın Boş Ağırlığı                         :

Net Ağırlık                                    :

İmhanın Yapıldığı Yer                    :

İmhanın Yapılış Şekli                     :

 

 

 

*Yukarıda  belirtilen İmha Kararı muhteviyatı eşyanın;
[ ] Tüm aşamalarının video çekimi de yapılmak suretiyle imhası  gerçekleştirilmiştir.
[ ] İmhası yapılmak üzere ………………………………………………………………………. firmasına teslim  edilmiştir.
Bu tutanak …….. nüsha olarak mahallinde müştereken imzalanmıştır. … /... /  20… , …………………….

 

 

Komisyon Başkanı 

Üye 

Üye 

Üye 

Üye

Adı Soyadı 

:

 

 

 

 

Unvanı 

:

 

 

 

 

İmzası 

:

 

 

 

 

Hazır Bulunanlar

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Adı Soyadı 

:

 

 

 

 

Unvanı 

:

 

 

 

 

İmzası 

:

 

 

 

 

 

İmha Etmek Üzere Eşyayı Teslim Alan

Adı Soyadı 

:

 

 

 

 

İmzası 

:

 

 

 

 

 

*İmhanın  şekline göre "[ ]" bölümlerinden uygun olanı "X" şeklinde işaretlenecektir.


Ek-5

 

 

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI

İdarenin Adı 

:…….………………………...…………………………………….……………………………...…

Yapılan İş/Mal/Hizmetin Adı, Niteliği

:….......………………………………………………………….…………....………………………

Alım ve Yetkilendirilen Görevlilere İlişkin Harcama Belgesi  /Görevlendirme Onayı Tarih ve No.su

:….......………………………………………………………….…………....………………………

 

Mal/Hizmet/Yapım İşi

Kişi/Firmalar ve Fiyat Teklifleri

1 inci ..................................

2 nci ................................

3 üncü ..............................

4 üncü .................................

1

 (Birinci Kalem Mal/Hizmet/Yapımİşi)

 

 

 

 

2

(İkinci Kalem Mal/Hizmet/Yapım İşi)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Mal/Hizmet/Yapım İşi

Uygun Görülen Kişi/Firma/Firmalar

Adı

Adresi

 

Teklif Ettiği Fiyat

1

(Birinci Kalem Mal/Hizmet/Yapımişi)

 

 

 

 

2

(İkinci Kalem Mal/Hizmet/Yapım İşi)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 inci maddesinin  altıncı fıkrasına göre yapılacak alımlara ilişkin yapılan piyasa  araştırmasında firmalarca/kişilerce teklif edilen fiyatlar  tarafımca/tarafımızca değerlendirilerek yukarıda adı ve  adresleri belirtilen kişi/firma/firmalardan alım yapılması uygun  görülmüştür. ../ .... / ...

 

Piyasa Fiyat Araştırması Görevlisi / Görevlileri

 

 

Adı Soyadı:

…………………………

…………………………

 ….………………..

 

 

Unvanı:

…………………………

…………………………

….………………..

 

 

İmzası:

…………………………

…………………………

……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek- 6

HARCAMA  TALİMATI

 

Sayı: 

...../.../20...

Harcama talebinde bulunan birim:

……………………….....MAKAMINA

N
I

A
M A C R A H K A C A L
I

A

Gerekçesi ve hukuki dayanağı

 

Konusu/Nev'i/Niteliği

 

Miktarı

 

Gerçekleştirme süresi

 

Gerçekleştirme usulü

 

Tutarı veya belirlenmişse yaklaşık bedeli

 

Kullanılabilir ödenek tutarı

 

Ödeneğin bütçe tertibi

 

Gerçekleştirme görevlileri

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

 

 

Yukarıda belirtilen harcamanın yaptırılması için harcama  yetkilisi mutemedi ........................................'na  ......TL avans verilmesi hususu olurlarınıza arz olunur. 

Teklif Eden Yetkilinin

İmzası  :.................................................

Adı Soyadı  :.................................................

Unvanı  :.................................................

 

O L U R
..../ ... /…....

Harcama Yetkilisi

İmzası :........................................

Adı Soyadı :.......................................

Unvanı :.......................................

 

 

 

 

 

 

 Ek: 7

 

TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ SORUMLULUK ALANLARI

 

 

 

GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SORUMLULUK ALANI İLLER

Batı Akdeniz GTBM (Antalya)

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Antalya)

ANTALYA
BURDUR
ISPARTA
MUĞLA

Doğu Akdeniz GTBM (Hatay)

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Hatay)

HATAY
OSMANİYE

Doğu Anadolu GTBM (Van)

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Van)

VAN
BİTLİS
MUŞ
HAKKARİ

Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Ağrı)

AĞRI
KARS
ARDAHAN
ERZURUM
IĞDIR

Doğu Karadeniz GTBM (Trabzon)

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Trabzon)

TRABZON
RİZE
GİRESUN
ARTVİN
ERZİNCAN
GÜMÜŞHANE
BAYBURT

Doğu Marmara GTBM (Kocaeli)

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Gebze/Kocaeli)

KOCAELİ
BOLU
DÜZCE
SAKARYA

Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Zonguldak)

ZONGULDAK
BARTIN
KARABÜK

Ege GTBM (İzmir)

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü (İzmir)

İZMİR
MANİSA
DENİZLİ
UŞAK
AFYONKARAHİSAR
AYDIN

Fırat GTBM (Malatya)

Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Malatya)

MALATYA
KAHRAMANMARAŞ
SİVAS
ELAZIĞ

GAP GTBM (Gaziantep)

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Gaziantep)

GAZİANTEP
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
KİLİS

İpekyolu GTBM (Diyarbakır)

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Diyarbakır)

DİYARBAKIR
BİNGÖL
TUNCELİ
BATMAN
SİİRT
MARDİN

Habur Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Şırnak)

ŞIRNAK

İstanbul GTBM (İstanbul)

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (İstanbul)

İSTANBUL

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (İstanbul)

Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü (İstanbul)

Orta Akdeniz GTBM (Mersin)

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Tarsus/Mersin)

MERSİN
ADANA
NİĞDE

Orta Anadolu GTBM (Ankara)

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Ankara)

ANKARA
AKSARAY
KIRIKKALE
KONYA
KARAMAN
ÇANKIRI
KAYSERİ
NEVŞEHİR
YOZGAT
KIRŞEHİR

Orta Karadeniz GTBM (Samsun)

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Samsun)

SAMSUN
ÇORUM
ORDU
AMASYA
TOKAT
KASTAMONU
SİNOP

Trakya GTBM (Edirne)

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Edirne)

EDİRNE
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE

Uludağ GTBM (Bursa)

Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü (Bursa)

BURSA
BALIKESİR
BİLECİK
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
YALOVA