Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresine Iliskin Teblig (No: 2013/3) (8508.11.00.00.19, 8509.40.00.00.11, 8509.40.00.00.12, 8509.40.00.00.13, 8509.40.00.00.15, 8509.40.00.00.19, 8509.80.00.00.11, 8516.31.00.00.19, 8516.60.90.00.11 ) (17.11.2013 T. 28824 R.G.)

small_ekonomi-logo(156).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/3
Yayım  Tarihi 17/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28824

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı  İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3) (17.11.2013 T. 28824 R.G.)
8508.11.00.00.19, 8509.40.00.00.11, 8509.40.00.00.12, 8509.40.00.00.13,  8509.40.00.00.15, 8509.40.00.00.19, 8509.80.00.00.11, 8516.31.00.00.19,  8516.60.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın  ithalatında 2013/5514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan  tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.


 

Ekonomi  Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA  VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2013/3)

(17.11.2013 T.  28824  R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğ 8508.11.00.00.19, 8509.40.00.00.11, 8509.40.00.00.12,  8509.40.00.00.13, 8509.40.00.00.15, 8509.40.00.00.19, 8509.80.00.00.11,  8516.31.00.00.19, 8516.60.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında  yer alan eşyanın ithalatında 21/10/2013 tarihli ve 2013/5514 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife  kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını  içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı  miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar  Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife  kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 499.203 adet olarak  belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir  dönemde verilecek tarife kontenjanı 166.401 adedi geçemez.

Başvuru usul ve  esasları

MADDE 2 – (1)  Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için ek-1’de  yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun  bir şekilde doldurularak ek-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz  bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir  başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ  kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili  incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan  bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık  başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık,  gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının  dağıtılması

MADDE 3 – (1)  Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi  Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına  göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının  belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup,  postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek  tarife kontenjanı miktarı 5.000 adeti geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir  ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

İthal lisansına ve  ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1)  Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal  lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin  tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası  gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı  konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest  dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra  Bakanlığa iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin  değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade  edilmiş olması gerekmektedir.

(3) İthal lisansı  devredilemez.

(4) Gümrüklerce tespit  ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya  miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın  yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili  ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğ 1/11/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

EK-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU  FORMU

Tarih: .../.../.....

T.C.  EKONOMİ  BAKANLIĞINA

(İthalat Genel  Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36  06510 Emek ANKARA

 

 Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını  gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/3)  çerçevesinde  firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı  almak için yaptığımız bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal  lisansını devretmeyeceğimizi, ithal lisansı kapsamı eşyanın ithalatı ile  ilgili belgeleri (ithal lisansının aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise  ticari fatura ile gümrük beyannamesi ve eşyanın tercihli menşeini gösterir  belgenin fotokopisi) en geç ithal lisansının geçerlilik süresinin bitiminden  itibaren 10 (on) iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi  kabul ve taahhüt ederiz.

 

         Bilgileri  ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe

   Adı-Soyadı

 

İTHALATÇIYA  AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi  dairesi:

Vergi  numarası:

Kayıtlı  olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli  suretinin verildiği

başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası: 

BEYAN  SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi  dairesi/Numarası:

T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı  olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

Vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli  suretinin verildiği

başvurunun tarihi  ve evrak giriş numarası: 

İTHAL  EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı:

Menşe ülke:

Sevk  ülkesi:

Miktarı

Adet

Kg (Net)

Kg (Brüt)

 

 

 

 

Toplam  Değeri (CIF)

FOB:

Navlun:

 

Sigorta:

Diğer yurt  dışı giderler:

İthalat  için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ  ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Ülkesi:

Adresi:

Internet  sitesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

             

 

EK-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU  FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 

1- Beyan  sahibine ait imza  sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan  farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. Ayrıca bu  belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda  verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip  başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece  fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak  giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.)

2- İthal  edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (2  nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler  ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden  açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı  (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre  düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).  

3- Müteakip  başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.