Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (21.11.2013 T. 28828 Mük.R.G.)

small_gum-logo(260).jpg


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28828
Yayım Tarihi 21/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28828
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.11.2013 T. 28828 Mük.R.G.)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gümrük ve  Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR  YÖNETMELİK

(21.11.2013 T.  28828 Mük.R.G.)

 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci  maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Gümrük Bölgesinde  yerleşik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en az iki yıldır  fiilen faaliyette bulunan” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

 

“(7) Dökme  gelen eşyada ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar ile ilgili  olarak, Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı  ile belirlenen farklılıklar için özet beyan eksikliği veya  fazlalığı takibatı yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığı  takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem,  eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu  kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan  kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi  bir cezaî işlem uygulanmaz. Ek-11’de yer alan fire oranları,  özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatlarında dikkate  alınmaz.”

 

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra  eklenmiştir.

 

“(3) Kara  hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren  Kanunun 46 ncı maddesi ve bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde  belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan  taşıtlar hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğin 169 ve 170 inci maddelerinin birinci  fıkralarının (g) bentlerinde geçen  “167 nci maddesinin üçüncü  fıkrası” ibareleri “167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3)  numaralı bendi” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü ve altıncı  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Dahilde  işleme rejimine konu olan aşağıda belirtilen eşya gümrük  idarelerine sözlü beyan edilebilir.

a) Dahilde  işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin  elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine  getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi  temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal  maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt,  rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı  maddeler,

b) Dahilde  işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak  gemilere ait malzeme ve ekipmanlar,

c) Dahilde  işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak  motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların  parçaları.”

“(6) Dahilde  işleme izni kapsamında sözlü beyan, dördüncü fıkranın (a)  bendinde yer alan eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine  girişinde kullanılabilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ç) Dahilde  işleme kapsamı geçici ithalatta (b) bendinde, dahilde işleme  kapsamı ihracatta ise (a) bendinde yer alan alanlar doldurulur.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna  aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Tahlil  ücreti, eşyanın tahlil masrafları ile bu işlemler sonucu ortaya  çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna  aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

 

“Ancak, aynı  sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla  peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya  alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da  taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte  bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya  girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo  beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya  alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük  idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar  uzatılabilir.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 478 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “ve götürü” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 10  – Aynı  Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(5) Götürü  teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya  yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile  Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri  yararlanabilir.”

“(6) Götürü  teminat, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi  tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Ancak,  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı  listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü  teminat uygulamasından yararlanılmaz.”

 

MADDE 11  – Aynı  Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten  kaldırılmıştır.

 

“b)  Teminatın 2.000.000 Avro’yu aşmayan tutarda verilmesi  mümkündür.”

 

MADDE 12  – Aynı  Yönetmeliğin 504 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Geri  verme veya kaldırma talebi, yetkili gümrük idaresi tarafından  incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır  ve kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 numaralı kutusuna  yazılır.”

 

MADDE 13  – Aynı  Yönetmeliğin  ek-33’ünde yer alan “0803.31” ve “0803.32” eşya kodları “0802.31” ve “0802.32” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 14  –  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 24 üncü  maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi  ve 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 15  –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 16  – Bu  Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin  Yayımlandığı  Resmî  Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte  Değişiklik  Yapan Yönetmeliklerin  Yayımlandığı  Resmî  Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648

18-

12/6/2013

28675

19-

3/8/2013

28727