TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ (TSE): Ithalat (Emsal) uygulamasi (Genelge 2013-18)

TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ (TSE): Ithalat (Emsal) uygulamasi (Genelge 2013-18)


Tse İthalat (Emsal)  uygulaması  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
 
Sayı :  84489757-010.06.00.00-394796
 
Konu :  Genelgeler (Genelge 2013-18)
15.11.2013
 
GENELGE (M.G.M.B.-U.M.G.G.B.2013-18)

 
 

 
Genelge 2013-15'te müteakip ithalat uygulaması ile ilgili olarak ithalat  konusu ürünün önceden ithal edilen ürünle birebir aynı olduğunun tespit  edildiği durumlarda geçerli olan, ürünlerin test veya deneye tabi tutulmadan  başvurunun sonuçlandırıldığı emsal uygulamasının 18 Kasım 2013'ten sonra  çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili  başvurular için artık uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 
Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak Genelge 2013-6  Müteakip İthalat (Emsal) başlığı altında açıklanan hususlar aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir:

 
Firmalar 18 Kasım 2013'ten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma  belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili başvuruları için Genelge 2013-6'da  belirtildiği şekliyle Müteakip İthalat (Emsal) uygulamasından  faydalanabilecektir.

 
Müteakip İthalat (Emsal) 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği  eki (Ek-l) listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test  sonuçlan; firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu  belirtmesi şartıyla G.T.LP. 'i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası,  ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda deney raporu  düzenleme tarihi esas alınarak 3 ay süre ile  kabul edilecektir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmadan evrak üzerinden  kontrol edilecektir. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının  veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde  ürün teste tabi tutulacaktır. Ayrıca, ithalatçının test edilen partiden  sonraki ithalatlarında ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve  ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilecektir.  Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip  ithalatlarında aynı G.Tİ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulacaktır. Bu  kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar  normal uygulamaya geçilecektir.

 
Laboratuvarlarımızca yapılan muayene ve deney sonucunda ilgili standarda  uygunluğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatlarında; firmanın daha  önce düzenlenen belge kapsamında ithal ettiği ürünler ile yeni müracaatı  kapsamı ürünlerin G.T.İ.P. 'i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası,  ithalatçısı ve üreticisinin aynı olması, firmanın daha önce düzenlenen belge  ve/veya başvuru numarası, laboratuarca düzenlenen rapor ön yazısı, ürünün  faturasını müracaat sırasında İthalat-Net sistemi üzerinden sunması ve  açıklama kısmına daha önce alınan "İthal Malı Uygunluk Belgesi" veya Kabul:  Denetleme Sonucu olduğuna ilişkin açıklama yapması durumunda gümrükte  muayene edilen malların ilk parti ile aynı olduğunun tespit ve tevsiki  halinde (Daha önceki ürün faturası, muayene deney raporunun bir nüshası ve  varsa düzenlenen belgenin firma tarafından sistemdeki müracaat dosyasına  eklenmesi istenecektir.) İthalat-Net sistemi üzerinden ithalat  birimlerimizce "Kabul:  Denetleme Sonucu"  ile sonuçlandırılacaktır.

 
Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine istinaden yapılmayan deney  ücreti firmaya iade edilecektir,

 
Firmaların emsal talebini ithalatta uygunluk denetimi hizmeti veren tüm  birimlerimize yapabilecek olup bütün birimler daha önceki emsal rapora göre  işlem yapabilecektir.

 
Genelge 2013-17'te 01.11.2013 tarihi itibariyle denklik beyanının kabul  edilmeyeceği belirtilmiştir. Ekonomi Bakanlığından alman 12.11.2013 tarihli  yazılı talimat doğrultusunda denklik beyanı 01.01.2014  tarihi itibariyle kabul edilmeyecektir.

 
Ayrıca Genelge 2013-17'de belirtilen boru bağlantı parçaları, flanşlar,  borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı  yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde  işaretlenip işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması  nedeniyle ürünlerle evraklar arasında illiyet bağı kurulmak kaydıyla  ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın  sonuçlandırılacaktır.

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 
   

 
 
Üzeyir Karagöz
 
Genel Sekreter

 
DAĞITIM:

 
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme  Merkezi Başkanlığı

Deney Ve Kalibrasyon  Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi  Başkanlığı
Ankara İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası  İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası  İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme  Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme  Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme  Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme  Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme  Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme  Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme  Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme  Müdürlüğü
Konya Belgelendirme  Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme  Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme  Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme  Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme  Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc