Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: ATA Karnesi ile yurt disina çikartilan mallarin yurt disinda satilmasi. Sayi : 39044742-KDV.11-1691 23/10/2013

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: ATA Karnesi ile yurt disina 	 çikartilan mallarin yurt disinda satilmasi. Sayi : 39044742-KDV.11-1691 23/10/2013


ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığının 23.10.2013 tarihli  39044742-KDV.11-1691 sayılı yazısı (ATA Karnesi ile yurt dışına  çıkartılan malların yurt dışında satılması hk.)

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer  Vergisi Grup Müdürlüğü
 
Sayı : 39044742-KDV.11-1691 23/10/2013
Konu : ATA Karnesi ile yurt dışına  çıkartılan malların yurt dışında satılması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ATA Karnesi ile, yurtdışındaki bir  fuarda sergilenmek üzere çıkartılan malların yurtdışında satılması halinde  bu işlemin ihracat teslimi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin  bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 12 nci maddesine göre bir teslimin  ihracat teslimi sayılarak KDV den istisna tutulabilmesi için ihraca konu  malın yurtdışındaki bir müşteriye teslim edilmiş olması ve Türkiye  Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması  gerekmektedir.

Buna göre, yürürlükteki Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı uyarınca yurtdışı  edilmek kaydıyla ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilecek ve bu  işlemle ilgili yüklenilen vergiler aynı Kanunun 32 nci maddesine göre  Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilebilecektir.

Ancak söz konusu istisnanın uygulanmasında temel belge ‘‘gümrük  beyannamesi'' olup, bu beyannamenin ihracatçı mükellef adına açılmış olması  gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel  Müdürlüğünden alınan yazıda;

‘‘...Gümrük Yönetmeliğinin 453 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca  geçici ihracat eşyasının, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca ilgili  kurumunca veya gümrük idaresince verilen süre ile varsa ek sürelerin veya  gümrük idaresince verilen böyle bir süre yoksa Kanunun 168 inci maddesinin  birinci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre ile varsa verilen eklenen ek  sürelerin bitiminden önce, geçici ihracatın kesin ihracata dönüştürülmek  istenmesi halinde, kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi  ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması kaydıyla  geçici ihracata konu eşyanın kati ihracata dönüştürülmesine izin verilerek  ilgili rejim sonlandırılmaktadır.

Anılan yönetmelik maddesinde belirtilen hükümlere uyulmak kaydıyla geçici  ihracata konu eşya için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin  düzenlenmesi suretiyle geçici ihracatın kati ihracata dönüştürülmesi mümkün  bulunmaktadır. ''

açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, ATA Karnesi ile yurtdışı edilen makine için kesin ihracata  ilişkin gümrük beyannamesinin verilmemesi nedeniyle geçici ihracatın kati  ihracata dönüştürülmesi için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin  düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, geçici ihracat kapsamında ATA Karnesi ile yurtdışına  çıkarılan eşyanın yurtdışında satılması işleminin ihracat teslimi olarak  değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak geçici ihracatın kati  ihracata dönüştürülmesi için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin  düzenlenmesi halinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği tarihi kapsayan  döneme ilişkin KDV beyannamesinde ihracat istisnası olarak beyan edilmesi ve  en erken bu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile iade talebinde  bulunulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak  verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin  olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem  yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap  ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için  gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc