Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: Yurt disindan ithal edilen ve Bayiler tarafindan henüz satisi yapilmadan fiyati degistirilen araçlara iliskin ÖTV matrahi. ÖZELGE (10.10.2013/1669)

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü: Yurt disindan ithal edilen ve Bayiler tarafindan henüz satisi yapilmadan fiyati degistirilen araçlara iliskin ÖTV matrahi. ÖZELGE (10.10.2013/1669)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 16669
Yayım Tarihi 10/10/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/10/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

ÖZELGE (10.10.2013/1669)
Yurt dışından ithal edilen ve Bayiler tarafından henüz satışı yapılmadan fiyatı değiştirilen araçlara ilişkin ÖTV matrahı.


 

 

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı :39044742-ÖTV 12. MADDE-1669

 

Konu:Bayiler tarafından henüz satışı yapılmadan fiyatı değiştirilen araçlara ilişkin ÖTV matrahı.

 

10/10/2013

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt dışından ithal edilen ... marka otomobillerin yurt içindeki bayilere dağıtımı ve pazarlaması işiyle iştigal eden firmanızca dönemsel kampanyalar ve genel fiyat değişikliği şeklinde uygulamalarla otomobil fiyatlarında indirime gidildiği, gerek dönemsel kampanyalarda gerekse güncel döviz kurunda meydana gelen değişikliklere binaen yapılan genel fiyat değişikliklerinde, bayilerin düşük fiyatla nihai tüketicilere teslimlerine ilişkin faturayı düzenlemeden önce firmanız adına fiyat farkı faturası düzenledikleri veya diğer bir uygulama olarak bayi stoklarında bulunan araçların iade olarak alınıp yeniden faturalandırılmak suretiyle bayilere teslim edildiği belirtilerek, bayiler tarafından ÖTV matrahının tespitinde söz konusu değişikliklerden önceki alış bedelinin mi, yoksa değişiklik sonrası oluşan tutarın mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

            - (1/b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

            - (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleşeceği,

            - (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            - (12/1) maddesinin 6487 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki halinde, "(II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirileceği,

            - aynı maddenin 11/6/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik halinde ise, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun "Döviz ile Yapılan İşlemler" başlıklı 26 ncı maddesinde de bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, ÖTV Kanununun (12/1) maddesinin 6487 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki uygulamasına ilişkin olarak 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin "7.Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı bölümünde;

            - Özel Tüketim Vergisi Kanununun (11/3) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu,

            - ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahının, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesinin mümkün olduğu,

            - ancak (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malları alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı,

            - verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, ancak mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden indirilebileceği,

            - mükelleflerin teslim ettikleri (II) sayılı listedeki mallara ilişkin hesapladıkları (varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucu oluşan) ÖTV'nin matrahı alış bedelinden daha düşük ise, ÖTV'nin alış bedeli üzerinden hesaplanacağı,

            - bu malların mükellef tarafından teslimi tarihine kadar, malları mükellefe satanların satış bedeli üzerinden indirim yapmış olması halinde, mükellefin alış bedelinin % 10'unu aşmamak üzere yapılan indirim tutarının düşülmesi sonucu kalan tutarın ÖTV'nin matrahının tespitinde dikkate alınacağı,

            - mükellefin satış bedelinin ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınacak olan bu tutardan düşük olması halinde, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınan bu tutar üzerinden ÖTV hesaplanacağı,

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre;

            1- (II) sayılı liste kapsamındaki araçların bayileriniz tarafından ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde ÖTV matrahı, esas itibariyle, aracın teslimine ait faturada gösterilen varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucunda kalan ÖTV hariç KDV matrahıdır.

            2- Bu tutar üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, aracın alış bedeli üzerinden hesaplanacak ÖTV tutarından daha düşük olması halinde, bayilerinizin alış bedeli, söz konusu satışa ilişkin ÖTV matrahı olacaktır.

            Alış bedelinin ÖTV matrahı olarak dikkate alındığı durumlarda bu tutar, aracın bayinize (mükellefe) teslimine ilişkin olarak düzenlenen faturada yer verilen ticari teamüllere uygun iskonto tutarının düşülmesinden sonra kalan KDV hariç tutar olup, aracın bayiniz (mükellef) tarafından ilk iktisap kapsamında teslimi tarihine kadar yapacağınız indirimlerin ancak söz konusu tutarın %10'una tekabül eden kısmı ÖTV matrahının tespitinde göz önünde bulundurulabilecektir. İndirim tutarının % 10'un altında olması halinde, sadece bu orana tekabül eden kısmın ÖTV matrahının tespitinde göz önünde bulundurulabileceği tabiidir.

            Söz konusu indirimlerin, dönemsel kampanya veya genel fiyat değişikliği kapsamında yapılması bu yönde işlem tesisine engel teşkil etmeyecektir.

            3- Firmanızca bayilere teslimi yapılan araçların, bayiler tarafından firmanıza iade edilip onlar adına yeni satış bedeli (ilk satıştan düşük bedel) üzerinden faturalandırılması, esas itibariyle, bayilerin alış bedelinde indirim yapılması mahiyetindedir. Dolayısıyla, bu kapsamda bayilere satışı yapılan araçların ilk iktisap kapsamındaki satışlarında ÖTV matrahı; ikinci faturada yer alan tutarın, ilk faturada gösterilen tutarın %10'undan daha fazla bir tutarda indirim sağlayacak şekilde düzenlenmiş olması halinde, ilk fatura tutarından bu tutarın %10'una tekabül eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

            4- 6487 sayılı Kanunla ÖTV Kanununun (12/1) maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden sonra bayileriniz (ÖTV mükellefleri) tarafından ilk iktisap kapsamında satışı yapılan araçlarla ilgili olarak, yukarıda belirtilen tutarların araçların ithalat katma değer vergisi matrahından düşük olması halinde, ÖTV matrahı olarak ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı esas alınacaktır.

            5- Dövize endeksli olarak bayinize (mükellefe) satışı yapılan aracın, ilk iktisap kapsamında teslimi tarihinde, kurlarda mükellef aleyhine meydana gelmiş kur farklarından dolayı, satış bedelinin alış bedeli veya ithalat KDV matrahından daha düşük bir tutar olması halinde de Kanunun (12/1) maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.

            6- İskonto (indirim) tutarının, ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc