Ekonomi Bakanligi (Ihracat Genel Müdürlügü): Türkiyede ikamet etmeyenlere yapilan satislar için düzenlenen özel faturalarda düzeltme yapilabilmesi hk. TASARRUFLU YAZI (25.11.2013/9083)

small_ekonomi-logo(158).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 9083
Yayım Tarihi 25/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (25.11.2013/9083)
Türkiyede ikamet etmeyenlere yapılan satışlar için düzenlenen özel faturalarda düzeltme yapılabilmesi hk.


 

T.C.

EKONOMİ  BAKANLIĞI

 İhracat Genel  Müdürlüğü

 

 

Sayı : 31429883-105.01-

Konu : Dahilde İşleme Rejimi  Hk.

 

25 Kasım 2013

0000120009083

-TÜRKİYE  İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK.  -İSTANBUL

-TÜM İHRACATÇI  BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

 

 

Malumları olduğu üzere,  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1 -b maddesi kapsamında,  Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda KDV ihracat  istisnası uygulanmakla olup, 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nin 3/b maddesi  uyarınca, bu kapsamdaki satışların KDV tahsil edilmeden yapılabilmesi için  özel faturanın kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede 5 nüsha olarak  düzenlenen özel faturanın 1 inci nüshası alıcıya verilmekte; 2, 3 ve 4 üncü  nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılmakta, son nüsha ise  satıcıda kalmaktadır.

 

Öte yandan;  İhracat:2003/3 sayılı Türkiye'de ikamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan  Satışlar Hakkında Tebliğ'in 1 inci maddesi konusu özel faturalar, ilgili  gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını  müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması  halinde, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Belgesiz İhracat  Kredisi ve Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde  gümrük beyannamesi yerine kabul edilmektedir.

 

Diğer taraftan. Gümrük  ve Ticaret Bakanlığından (Gümrükler Genel Müdürlüğü) alınan 08/03/2013  tarihli ve 04783 sayılı yazıda, özel faturanın Gümrük Yönetmeliğinin 131  inci maddesi uyarınca gümrük beyannamesi yerine kullanılmakla birlikte,  gümrük idarelerine verilen beyanname mahiyetinde olmadığı, gümrük  işlemlerinin yürütülmesine esas ticari bir belge niteliğinde olduğu; özel  faturanın Maliye Bakanlığınca düzenlenen ayrı bir mevzuata tabi olduğu ve  belge üzerinde yapılacak düzeltmeler ile belge iptali gibi hususların yine  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği; bu itibarla söz  konusu belge üzerinde yapılacak düzeltmelerin gümrük mevzuatında yer alan  gümrük beyannamelerine ilişkin düzeltme hükümlerine tabi olmasının söz  konusu olmadığı; ayrıca, özel faturanın 1 inci nüshasının alıcıya verilerek  yurt dışı edilmesi ve henüz gümrük beyannamelerinin tescil edildiği BİLGE  Sistemi benzeri bir sistemden kayıt ve takibinin yapılamıyor olması gibi  sebepler neticesinde özel fatura üzerinde gümrük idaresince düzeltme  yapılmasının uygun bulunmadığı belirtilerek; Bakanlıklarına intikal eden  muhtelif dilekçeler konusu 2 Seri No'lu Gümrükler Genel Tebliği'nin  (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına  eklenen (g) bendi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamı ihracat  beyannameleri üzerinde Gümrük Kanunu'nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası  uyarınca eşyanın tesliminden sonra yan sanayici bilgisi ve belge/izin sahibi  bilgisine ilişkin düzeltme uygulamasına paralel bir düzenlemenin, konunun  Maliye Bakanlığı görev ve yetkisi altında olması hasebiyle. Bakanlıkları  tarafından özel faturalar için de yapılmasının mümkün bulunmadığı ifade  edilmektedir.

Bu çerçevede, konu  Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) intikal ettirilmiş olup,  mezkur Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişikte yer alan 26/09/2013 tarihli  ve 93617 sayılı yazıda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 217 nci maddesinde,  "Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine  göre düzeltilebilir. Diğer bilûmum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar  yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak  şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba  doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen bir kaydı  kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır."  hükmünün yer aldığı; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu  belgeler üzerinde yapılacak düzeltmelerin de bu maddede belirtildiği şekilde  yapılması gerekliği, mükelleflerce kullanılmak üzere 164 Sıra No’lu Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri  Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik  hükümlerine uygun olarak anlaşmalı matbaalara bastırılmış ya da noterlere  (noter olmayan yerlerde noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik  ettirilmiş fatura v.b. vesikaların düzenlenmesi esnasında yanlış yazılan  rakam ve yazının, belgenin aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak  üzere, okunacak şekilde çizilip, üst veya yan tarafına doğrusu yazılmak ve  ilgili satırlara kaşe ve yetkili imza ile "Düzeltmeler tarafımızdan  yapılmıştır" ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilme yapılmasının mümkün  bulunduğu belirtilerek; özel faturalara yazılması unutulan yan sanayici  bilgisi ile dahilde işleme izin belgesi sahibi/dahilde işlem izni sahibi  bilgilerinin, özel faturanın aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak  üzere kaşe ve yetkili imza ile "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır"  ibaresi yazılmak suretiyle eklenmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede,  İhracat:2003/3 sayılı Türkiye'de İkamet Etmeyenlere özel Fatura ile Yapılan  Satışlar Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenen ve ilgili gümrük idaresine  ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip ihracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılan özel faturaların dahilde  işleme izin belgelerinin (DİİB) kapatılmasında ibraz edilmesi ve söz konusu  faturalarda sonradan düzeltme yapılmak istenmesi durumunda, özel faturalara  yazılması unutulan yan sanayici bilgisi ile dahilde işleme izin belgesi  sahibi bilgilerinde, ilgili firma tarafından özel faturanın aslı ve her  bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere kaşe ve yetkili imza ile  "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır" ibaresi yazılmak suretiyle düzeltme  yapılması ve özel faturanın aslı ve her bir sureti üzerinde yukarıda  belirtilen şekilde düzeltme yapıldığının Genel Sekreterliğinize tevsik  edilmesi halinde, söz konusu özel faturanın DİİB taahhüt hesabının  kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgileri ve keyfiyetin  tüm üyelerinize ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Tarık SÖNMEZ

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:

1- Yazı Sureti (1 Sayfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  :43370460-130[S311-3241]-93617

Konu : EKONOMİ  BAKANLIĞI-DIR H.K-

 

26/09/2013

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İhracat Genel  Müdürlüğü)

İlgi:   03/05/2013  tarihli ve 120003637 sayılı yazınız.


 

 

İlgide kayıtlı  yazınızda, 2012/33 sayılı Genelge (YGM Rehberi) çerçevesinde dahilde işleme  rejimi kapsamında tescil edilen ihracat beyannamelerinde yan sanayici  bilgisi ile dahilde işleme izin belgesi sahibi/dahilde işleme izin sahibi  bilgilerine ilişkin düzeltme yapılabilmesinin mümkün bulunduğu belirtilerek  Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan satışlar için düzenlenen özel  faturalarda da düzeltme (ekleme) yapılmasının mümkün olup olmadığı  sorulmaktadır.

 

213 sayılı Vergi Usul  Kanununun 217 nci maddesinde; "Yevmiye defteri maddelerinde yapılan  yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilumum  defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler  ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına  veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.  Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle  okunamaz bir hale getirmek yasaktır." hükmü yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu  uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler üzerinde yapılacak düzeltmelerin de  bu maddede belirtildiği şekilde yapılması gerekmekte olup, mükelleflerce  kullanılmak üzere 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Vergi  Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından kullanılan Belgelerin  Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşmalı  matbaalara bastın İmiş ya da noterlere (noter olmayan yerlerde noterlik  görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik ettirilmiş fatura vb. vesikaların  düzenlenmesi esnasında yanlış yazılan rakam ve yazının, belgenin aslı ve her  bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere, okunacak şekilde çizilip, üst veya  yan tarafına doğrusu yazılmak ve ilgili satırlara kaşe ve yetkili imza ile  "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır11 ibaresi eklenmek  suretiyle düzeltilme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, özel  faturalara yazılması unutulan yan sanayici bilgisi ile dahilde isleme izin  belgesi sahibi/dahilde işleme izin sahibi bilgilerinin, özel faturanın  aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere  kase ve yetkili imza ile "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır” ibaresi  yazılmak suretiyle eklenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini arz  ederim.

 

 

Ömer ÇAKICI

 

Başkan a.

 

Gelir İdaresi Grup  Başkanı