Gümrükler Genel Müdürlügü: Diplomatik Muafiyetler GENELGE (2013/48)

small_gum-logo(266).jpg


Diplomatik Muafiyetler  _ Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/48
Yayım Tarihi 27/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (2013/48)
Diplomatik Muafiyetler

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

Sayı :  31775355-10.06-01

Konu :  Diplomatik Muafiyetler 

27/11/2013

GENELGE

2013/48

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi ile mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk misyonları, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile mensuplarına tanınan gümrük ayrıcalıklarına ilişkin işlemler bu genelge hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

 

Bu genelgede geçen:

 

-Diplomatik üye; yabancı misyon mensupları listesinde ismi yer alan birinci sınıf kimlik kartına sahip olan diplomatik ajanları, konsolosluk memurlarını ve uluslararası kuruluş memurlarını,

 

- İdari ve teknik personel; yabancı misyonlarda görevli, ikinci sınıf kart hamili personelini,

 

- Takrir; ilgili elçilik veya muafiyet hakkı tanınmış misyon şefleri veya heyet başkanları tarafından tanzim edilmiş ve Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, gümrük vergilerinden muafiyet sağlayan mektubu,

 

- Yabancı misyon; Türkiye’deki diplomatik ve konsüler misyonlar ile merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kuruluşlar ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerini,

ifade eder.

 

Bu genelge hükümleri, diplomatik veya konsolosluk misyonu ve mensuplarına, o ülkede Türk misyonu ve/veya mensuplarının en az bu genelgede öngörülen ayrıcalıklardan yararlanmaları halinde uygulanır.

 

Söz konusu ülkede, Türk misyonu ve/veya mensuplarına tanınan ayrıcalıkların, bu genelgede öngörülenden daha kısıtlı olduğu durumlarda, sözkonusu ülkenin Türkiye'deki misyonlarına aynı kısıtlamalar uygulanır. Benzer şekilde karşılıklılık gereği bazı ülkelere tanınan haklar genişletilebilir.

 

Merkezi Türkiye’de olan uluslararası kuruluşlar ile diğer uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ve mensuplarına sağlanacak ayrıcalıklar, kuruluş anlaşmalarının ilgili maddeleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.

 

1.ARAÇLAR

1.1 GENEL HÜKÜMLER

İthal edilen araçların satışı sadece muafiyetten yararlanmayan, devri ise sadece muafiyetten yararlanan kişilere yapılabilir.

 

Yabancı misyon ve mensuplarına ait araçların ithal, satış, devir, ihraç veya gümrüğe terk işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili gümrük idaresince Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir.

 

Söz konusu araçların ihracına ilişkin belgeler, çıkış gümrük idaresince ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.

 

1.2 YABANCI MİSYON VE DİPLOMATİK ÜYELERE AİT ARAÇLAR

 

1.2.1 İTHALAT:

 

1.2.1.1 Özel Araçlar:

Diplomatik üye, Dışişleri Bakanlığınca onaylanan takrire (Ek-1/Form B) istinaden gümrük vergilerinden muafen özel araç ithal edebilir. Diplomatik üye, Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yerli üretim araçları da aynı şartlarla muafen satın alabilir.

 

Diplomatik üyenin, kendi adına kayıt edilmesi şartıyla, eşinin kullanımı için aynı anda ikinci bir araca sahip olmasına izin verilir. Karşılıklılık ve ikili anlaşma hükümleri, Dışişleri Bakanlığınca değerlendirilir.

 

Diplomatik üye tarafından ithal edilen özel araçlar, kişinin görevi sona erdiğinde satılır, devredilir, gümrüğe terk edilir veya ihraç edilir.

 

1.2.1.2 Hizmet Araçları:

Yabancı misyon tarafından, Dışişleri Bakanlığınca onaylanan takrire istinaden gümrük vergilerinden muaf olarak makul sayıda hizmet aracı ithal edilebilir. Misyonlar yerli üretim araçları da aynı şartlarda muafen satın alabilirler.

 

Misyonun hizmet araçlarının sayısında,karşılıklılık esas olup, kota sayılarında gerekli düzenlemeler Dışişleri Bakanlığınca gerçekleştirilir.

 

1.2.1.3 İthal İşlemleri :

İthalat, yabancı misyon tarafìndan düzenlenen takrirlere (Ek-1/Form B), garanti belgelerine (Ek-2/Form D) ve taahhütnamelere (Ek-3/FormC) istinaden gerçekleştirilir. Sahiplik belgesi, orjinal alış faturası, trafik ruhsatnamesi veya fotokopilerinin ekleneceği takrirde, aracın aksesuarları ve Türkiye'ye giriş tarihi ile yerini belirten bilgiler dahil olmak üzere aracın tüm niteliklerinin belirtilmesi gerekir. Yerli üretim araçlar, Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat sayılan satışlara ilişkin tebliği uyarınca edinilecek araçların takrirle ithal işlemlerine, aracın ithal işlemini gerçekleştirecek gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerine konulmasını müteakip başlanacaktır.

 

Aracın ilgili gümrük idaresine sevkinde kullanılan irsaliye belgesinin düzenleme tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresine teslim süresinin uzatımı, ilgilinin irsaliye düzenleme tarihini takip eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına başvurması ve başvuruyu Dışişleri Bakanlığı’nın uygun bulması halinde doğrudan gümrük idaresine bildirilir.

 

İthal edilen aracın motor veya şasi numaralarında sonradan yapılacak herhangi bir değişiklik veya düzeltme, nota ile talep edilir. Makul ve geçerli sebeplere dayandırılması esas olan düzeltme talebinin Dışişleri Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme asıl nüsha üzerinde ilgili gümrük idaresince yapılır.

 

İthal edilen araç, yabancı misyon veya diplomatik üye tarafìndan satın alındığı tarihte üç yaşından büyük ise, takrire "Vergi muafiyeti olmayan kişilere satılamaz." şerhi düşülür.

 

1.2.2 SATIŞ:

 

1.2.2.1 Özel Araçlar:

Özel araçların satışı için, Dışişleri Bakanlığı’nın ön izninin alınması gereklidir.

Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayan şahıslara sadece bir araç satılabilir.

Muafiyetten faydalanan özel araç, karşılıklılık ilkesi esas olmak üzere sahibince satın alındığında üç yaşından büyükse vergi muafiyetinden yararlanamayan kişilere satılamaz; ancak bu araçlar ihraç edilir, devredilir veya gümrüğe terk edilir.

 

Satış izni, aracın ithal tarihini izleyen iki yıllık sürenin sonunda verilir. Yabancı misyon şeflerine, ülkemizden kesin olarak ayrılmaları halinde ikinci araçları için de satış izni verilir.

Eğer aracın sahibi Türkiye'den kesin ayrılıyorsa, bu süre bir yıla indirilebilir. Zorunlu nedenler olması halinde Dışişleri Bakanlığı bu süreyi daha da kısaltabilir. Bu durumlarda, yabancı misyonlar, satış izninin verilmesini izleyen iki ay içinde, gerekli tüm işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler.

1.2.2.2 Hizmet Araçları:

İthal tarihinde üç yaşından küçük olan hizmet araçları, karşılıklılık çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nın iznini müteakip, ithal tarihinden 5 yıl sonra Türk vatandaşlarına satılabilir.

1.2.2.3 Satış Kısıtlamaları:

Otobüs, minibüs, kamyon,kamyonet, treyler ve benzeri taşıtlar gümrük muafiyetinden yararlanamayan şahıslara satılamaz; ancak, bu araçlar şartların sağlanması halinde devredilebilirler. Zorunlu nedenlerle Dışişleri Bakanlığı aksine karar verebilir.

1.2.2.4 Satış İşlemleri:

Satış izni, ekinde gümrük idaresinde işlem görmüş ithal takririnin bir suretinin, en son sigorta poliçesinin ve trafik ruhsatnamesinin fotokopisinin yer aldığı bir nota ile talep edilir. Satılacak araç, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilmiş tüm koşullara sahip olmalıdır.

İki aylık geçerliliği olan satış izni, bu sürenin dolmasından önce bir nota ile talep edildiği takdirde bir defaya mahsus olarak iki ay uzatılabilir. Aynı araç için tekrar satış izni verilmez.

Kesin ayrılış durumunda, erken satış izni kesin dönüş tarihinden iki ay önce verilebilir. Kesin dönüş tarihi notada belirtilir. Bu iznin süresi uzatılamaz.

Satış izninin verilmesi üzerine, araç gümrük idaresine teslim edilir. İlgili mevzuatta öngörülen tüm vergi ve resimlerin ödenmesinden sonra araç, alıcıya teslim edilir.

1.2.3 İHRACAT:

Türkiye'ye takrir ile ithal edilmiş araçların ihracı için Dışişleri Bakanlığına önceden bildirim yapılması gereklidir. İhraç talebi, aracın özelliklerini, sahibinin isim ve ünvanını, plaka numarasını, ihraç tarihi ve ihracın gerçekleştirileceği gümrük idaresini içeren bir nota ile yapılır. Notaya aracın ruhsat fotokopisi, en son sigorta poliçesi ve onaylı ithal takriri veya gümrük idaresince onaylanan sureti de eklenir.

1.2.4 DEVİR:

Hizmet araçları ve diplomatik üyelerin ikinci araçlar dahil özel araçları, gümrük vergisi muafiyeti olan kişilere devredilebilir. Devir işlemi için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Yabancı misyon, devir iznini almak için Dışişleri Bakanlığına, aracın niteliklerini, satıcı ve alıcının isim ve ünvanlarını ve plaka numarasını içeren bir nota ile başvurur. Notaya Dışişleri Bakanlığı’nın onayını taşıyan ithal takririnin bir sureti de eklenir. 

Devir, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen devir izni belgesine istinaden gümrük idaresince gerçekleştirilir. Yeni sahibin adına yapılan kayıt tarihi, yeni ithal tarihi olarak kabul edilir.

1.3 İDARİ VE TEKNİK PERSONELE AİT ÖZEL ARAÇLAR

Yabancı misyonun idari ve teknik personeli, özel araçlarını gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye'ye ithal edebilir veya yerli üretim araçları aynı şartlarla satın alabilir.

İdari ve teknik personelin, kendi adına kayıt edilmesi şartıyla, eşinin kullanımı için aynı anda ikinci bir araca sahip olmasına izin verilir. Karşılıklılık Dışişleri Bakanlığı’nca değerlendirilir.

İthalat, yabancı misyon tarafından düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığınca onaylanan bir taahhütnameye istinaden (Ek-3/Form C) gerçekleştirilir. Taahhütnameye, aracın sahiplik belgesi ile geçici ithale ilişkin gümrük beyannamesi eklenir ve bir nota ile Dışişleri Bakanlığına başvurulur.

Yabancı misyonların idari ve teknik personelinin ithal ettiği veya Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat sayılan satışlara ilişkin tebliği uyarınca satın aldığı yerli üretim özel araçlar, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayan şahıslara ve Türk vatandaşlarına satılamaz. Bu araçlar, alıcının aynı muafiyetten faydalanıyor olması halinde devredilebilir, ihraç edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir.

1.4 DİĞER ARAÇLAR

Özel araçlar için geçerli olan kurallar, yat sınıfına giren deniz vasıtaları ve deniz motorları ile motosikletler için de geçerli olup her bir misyon mensubunun gümrük vergilerinden muaf olarak kaç adet edinebileceği Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Yat sınıfından deniz araçları ve deniz motorlarının sahipleri ülkemizden ayrıldıktan sonra, adlarına kayıtlı yatların Türk limanlarında bekletilmesine izin verilir. Bekletilme süresi beş yılı geçemez.

Motorsuz karavanlarda araç için geçerli hükümler uygulanmaz. Bu tür araçların satışı, devri veya ihracı için Dışişleri Bakanlığı’nın onayı yeterlidir.

1.5 ÇALINMA VE KAZA

Çalınma veya kaza, mahkeme kararı, savcı, en yüksek mülki idare amiri veya emniyet birimleri tarafından düzenlenen resmi bir yazı ile belgelendirilir. Kaza halinde onarımı mümkün olmayan aracın hurdası, Dışişleri Bakanlığı’nın ön izni alındıktan sonra gümrüğe terk edilir.

Çalınan veya tümüyle hasar gören aracın yerine yeni taşıt edinilmesi Dışişleri Bakanlığı’nın takdirine bağlıdır.

2. KİŞİSEL EŞYA, EV EŞYASI VE DİPLOMATİK PAKETLER:

2.1 GENEL HÜKÜMLER

İthal edilen kişisel eşya veya ev eşyasının satışı sadece muafiyetten yararlanmayan, devri ise sadece muafiyetten yararlanan kişilere yapılabilir.

2.2 YABANCI MİSYON VE DİPLOMATİK ÜYELER

2.2.1 İTHALAT:

Yabancı misyonların ve diplomatik üyelerin görevleri süresince getirdikleri kişisel eşya ve ev eşyasının ithali, eşya listesinin eklendiği bir takrire (Ek-4/Form A) istinaden gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilir. Söz konusu listede elektrikli ve elektronik eşya detaylı olarak belirtilir.

Yabancı misyonlar ve diplomatik üyeler,çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve video gibi elektrikli ve elektronik eşyanın her türünden makul ölçüleri aşmayacak biçimde ithal edebilir. Söz konusu kısıtlamaların kontrolü, Dışişleri Bakanlığı tarafìndan yürütülür.

Bir yabancı misyona, misyonun resmi kullanımı için elektronik cihazlardan makul ölçüde ithal izni verilebilir. Bu husus Dışişleri Bakanlığı tarafından izlenir ve denetlenir.

Bir diplomatik üye bir takvim yılı içinde 240 şişeden fazla içki (derecesi yüksek alkollü içkiler) ve 200 kartondan fazla sigara ithal edemez. Hafif alkollü içkiler (şarap, bira vb.) ve tütün gibi diğer maddelerin ithalatı ise makul düzeyde tutulmalıdır. Yabancı misyonlar bu kısıtlama ve kotalardan muaf tutulabilirler. Sözkonusu kısıtlamaların kontrolü, Dışişleri Bakanlığı tarafìndan yürütülür.

İthalat takriri, eşyanın gümrük idaresine varmasından sonra hazırlanır ve takrir eksiksiz olarak doldurulur. Gümrük belgesi veya konşimentonun aslı ya da fotokopisi takrire eklenir.

Tüketim eşyasına ilişkin takrirler, ithal edilecek eşyanın yeterli tanımını ve tam listesini içerecek şekilde, dört örnek halinde düzenlenir.

Elektrikli ve elektronik ev eşyası, mobilya ve benzeri dayanıklı tüketim eşyası takrirleri, ithal edilen her eşyanın (modeli, tipi, boyutlarì, ağırlığı, fiyatı gibi) tam tanımını içerecek şekilde, beş örnek halinde düzenlenir.

Misyon şefi ve misyonun resmi kullanımı için düzenlenen ithalat takrirleri bizzat misyon şefi ya da onun tayin edeceği kişi tarafından imzalanır.

Özel nitelikteki eşyanın (bozulacak, hayati önem taşıyan vb.) gümrük işlemleri, Dışişleri Bakanlığınca karşılıklılık esasına dayanılarak bildirilecek “Taahhütnamesi kabul edilecek misyonlar” kategorisinde bulunan misyon şefinin vereceği taahhütname ile geciktirilmeden gerçekleştirilir, ancak eşyaya ilişkin takrir 30 gün içerisinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. 30 günlük süre şartını ihlal eden misyonların bu yöndeki müteakip talepleri kesinlikle karşılanmaz.

2.2.2 EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİ, İHRACI, DEVRİ, SATIŞI VE TERKİ

Yabancı misyonlar ve mensupları tarafından takrir ile ithal edilen tüm eşya ihraç edilir, devredilir, satılır ya da gümrük idaresine terk edilir. Yabancı misyonlar, elden çıkarılmayan tüm eşyadan sorumludur. Serbest dolaşıma giren eşya için bu madde uygulanmaz.

Bu kapsamda gelen eşyaya ilişkin takrirler ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde kolaylık olması açısından mülkiyetin ispatı amacıyla misyon mensubu tarafından görevi sonuna kadar muhafaza edilir. 

3 yıl sonunda satış veya devir yoluyla elden çıkarılan eşya adı, okunmasını güçleştirmeyecek şekilde takrir üzerinde işaretlenir.

2.2.2.1 Serbest Dolaşıma Giriş:

Takrir ile ithal olunan eşya, eşyanın ithal tarihinden üç yıl sonra ve karşılıklılık çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş addedilir. Türkiye’deki görev süresi devam ederken bir başka yabancıdan satın alınan kişisel eşya ve ev eşyasının da serbest dolaşıma girişi satın alınış tarihinden itibaren aynı süreye tabidir. Hangi ülkelerin ve diplomatik statüye haiz uluslararası kuruluşların mensuplarının ithal olunan eşyasının üç yıl sonra serbest dolaşıma girme imkanından yararlanacağına ilişkin listeler, Dışişleri Bakanlığı tarafından ilgili makamlara güncel olarak iletilir.

Kişisel eşya ve ev eşyası dışında sayılan özellikli eşyanın süre şartına bağlı olarak serbest dolaşıma girmesi söz konusu değildir. Bu tür eşya yeniden yurt dışı edilir, aynı statüdeki bir yabancıya devredilir veya gümrük idaresine terk edilir.

2.2.2.2 İhracat:

Üç sene sonra karşılıklılık çerçevesinde serbest dolaşıma girme uygulaması kapsamında olmayan ülkelerin misyonları ve mensuplarınca; ithal edilen tüm dayanıklı eşya, ilke olarak ihraç edilir. İhraç talebi, Dışişleri Bakanlığı’nın onayını içeren ithal takririnin bir örneğinin de eklendiği bir nota ile Dışişleri Bakanlığına yapılır.

Dayanıklı eşyanın ihracından sonra gümrük idaresindeki dosyanın kapatılabilmesi için ihraç işlemini tevsik eden resmi belgeler Dışişleri Bakanlığına sunulur.Söz konusu eşyanın ihracına ilişkin belgeler, ilgili gümrük idaresince ithal işleminin yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.

Türkiye'de satın alınan ve ticari mahiyet taşımayan eşyanın ihracına ilişkin takipler, misyon ve mensuplarının görev yaptıkları kurum ve kuruluşlar tarafından tasdik edilmiş eşya listesi ile birlikte doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

Karşılıklılık esasından faydalanacak misyon ve şahısların 3 sene sonunda serbest dolaşıma giren takrir muhteviyatı eşyasından devir veya satış yoluyla elden çıkardıkları eşya dışında kalan eşya, ilgili misyon mensubunun görev bitiminde ihraç edilir. İhraç talebi için karşılıklılık esasından faydalanmayan ülke misyonları ve mensuplarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu misyon ve şahıslar tarafından, ihraç talebine satış veya devir yoluyla elden çıkardıkları takrir muhteviyatı eşyaya ait liste eklenir.

2.2.2.3 Devir:

Yabancı misyonlar ve mensuplarınca ithal edilen dayanıklı eşyanın diplomatik üyelere devri, yeni ithal takririne dayanarak gümrük idaresince yapılır. Devirden sonra Dışişleri Bakanlığına, nota ile bilgi verilir.

2.2.2.4 Satış:

3 sene sonunda serbest dolaşıma girme uygulaması kapsamında olmayan ülkelerin misyon ve mensuplarınca ithal edilen dayanıklı eşyanın diplomatik üyeler tarafìndan vergi muafiyetinden yararlanamayan şahıslara satılmasına sadece, eşya sahibinin Türkiye'yi kesin olarak terk etmesi halinde izin verilir.

Sözkonusu ülkelerin misyonları ve mensuplarınca takrirle ithal edilen dayanıklı eşya,Dışişleri Bakanlığı’nın ön iznini müteakip, ithal tarihinden itibaren beş yıllık dönemin sonunda vergi muafiyetinden yararlanamayan şahıslara satılabilir.

Bu satış izni, diplomatik misyon tarafından, Dışişleri Bakanlığı’nın onayını içeren ithal takririnin bir örneğinin de ekleneceği bir nota ile talep edilir.

Dayanıklı tüketim eşyası için satış izni ancak ithal takriri aslının,eşyanın tam ve açık tanımını (modeli, tipi, ağırlığı, fiyatı v.b.) içermesi şartıyla verilir.

Satış ve teslim gümrük idaresinde yapılır ve bu işlemden doğan gümrük vergileri,eşyanın alıcıya teslim edilmesinden önce ödenir. Satış işleminden sonra diplomatik misyon, ekine vergilerin ödendiğine ilişkin belge ve makbuzların da eklendiği,alıcının adını, adresini, satışın yerini, tarihini ve fiyatını içeren bir nota ile Dışişleri Bakanlığına bilgi verir.

2.3 İDARİ VE TEKNİK PERSONELE AİT EV EŞYASI VE KİŞİSEL EŞYA

Yabancı misyonların idari ve teknik personeli, kişisel eşya ve ev eşyasını Türkiye’de göreve başlamalarından sonra altı ay içinde yabancı misyon tarafìndan düzenlenen bir garanti mektubuna (Ek-5/Form C-1) istinaden geçici ithalat beyannamesi ile ithal eder. Bu belgeler doğrudan ilgili gümrük idaresine verilir.

Yabancı misyonların idari ve teknik personeli tarafından geçici olarak ithal edilen dayanıklı tüketim eşyası,görev bitiminde ihraç edilir, aynı statüdeki başka bir yabancıya devredilir veya gümrük idaresine terk edilir.

3. MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALİ

Yabancı misyonlar tarafından yapılan makine ve teçhizat ithali, Dışişleri Bakanlığı’nın ön iznine bağlıdır. İlgili takrirler, eşyanın cinsi, değeri, miktarı, seri numarası, tipi, modeli ve özellikle kullanım yeri ve amacı ile ilgili ayrıntılı bilgileri içerir. Broşür ve kullanım belgeleri de takrire eklenir.

4. SERGİ MALZEMESİ

Yabancı misyon adına münhasıran misyon binasında sergilenecek her türlü malzemenin (filmler dahil) ithali, misyon tarafından tanzim edilecek ayrıntılı listeyi içeren takrire (Ek-4/Form A) istinaden yapılır. Bu malzeme, sergi sonunda ihraç edilir.

Takrirler, serginin kesin tarihinin belirtileceği bir nota ekinde Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Yabancı misyon binası dışında düzenlenecek fuar ve sergilerde teşhir edilecek her türlü malzemenin (filmler dahil) ithali, Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin genel hükümlerine tabidir. Dış kaynaklı tanıtım amaçlı ekonomik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ön iznin alınmasına bağlı olduğundan, ilgili yabancı misyon tarafından bir nota ile Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğüne veya İkili/Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne başvurulur. İznin alınmasından sonra, geçici ithalat için düzenlenen garanti mektubu Dışişleri Bakanlığına sunulur.

5. BAĞIŞ:

Taşıt ve diğer dayanıklı tüketim eşyasının yerel kurum ve kuruluşlara bağış istemi, ilgili kurum veya kuruluşun ön izninin sağlanması için bir nota ile yapılır.

6. KÜLTÜREL MİRAS ESERLERİ:

Dış kaynaklı doğal ve kültürel mirasa ilişkin eserlerin ithali veya ihracı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan hükümlere göre yapılır. Gümrük idaresi söz konusu eşyanın girişi sırasında değişmeyecek şekilde eşyanın ayniyetini tespit eder.

Diplomatik üyeler tarafından takrir ile ithal edilen yabancı kökenli kültür varlıkları (koleksiyonlar dahil) bir başkasına satılamaz veya devredilemezler. Bu eşya, gümrük idaresince ayniyet tespiti yapılarak ihraç edilir veya devlet müzelerine bağışlanır. Türkiye'de iktisap edilen eserler, ihraç edilemez veya devredilemez, sadece devlet müzelerine bağışlanır. 

 

2000/22, 2001/1 ,2001/40, 2003/21, 2005/10, 2010/13 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Sezai UÇARMAK

 

Bakan a.

 

Müsteşar V.

 

 

DAĞITIM:

-Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EK:

-Form (5 adet)


EK - 1

 

 

 

Form B

 

Misyonun adı :  ...............

Tarih :........

 

No :  ...............

.............................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

 

Misyonumuz/Misyon  üyemiz adına gelen, özellikleri aşağıda kayıtlı motorlu taşıtın 4458  sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre muafiyetten faydalandırılarak  gerekli gümrük işleminin yapılmasını ve  ............................................. teslimini rica ederim.

________________________________________________________________________________________________________________________________

MOTORLU TAŞITIN

Cinsi :

Markası :

Modeli:

Tipi:

Şasi Seri No .

Motor Seri No :

Motor Cinsi :

Motor Gücü :

Silindir Adedi :

Ağırlığı:

Değeri:

Geldiği Ülke :

Aksesuarları :

________________________________________________________________________________________________________________________________

Türkiye’ye Giriş  Gümrüğü :

 

Türkiye’ye Giriş  Tarihi :

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Sahibinin adı,  soyadı ve imzası :

 

Kimlik kartının  tarih ve numarası :

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dışişleri  Bakanlığı'nca görülmüştür.

 

Misyonun Mühürü

Tarih  :................. Kayıt No :

..................... Misyon Şefinin Adı, Soyadı ve İmzası

       
 

NOT:

1.Takrir onay tarihinden itibaren bir ay süreyle geçerlidir.

2.Takrirdeki tüm sütunlar tam olarak doldurulmalıdır.

3.Takrir 6 nüsha olarak düzenlenmelidir.

4.İthal takririne aracın sahiplik belgesi, fabrika faturası veya trafik ruhsatının fotokopisi ile trafik sigorta poliçesinin nüshası eklenmelidir.

5.Özel araç sahibinin kimlik kartı numarası ve tarihi takrirde belirtilmelidir. İlgili şahıs Başkonsolosluk mensubu ise kimlik kartının fotokopisi takrire eklenmelidir.

6.Eşin kullanımı için ithal edilen araçlar için düzenlenen takrirlere “eş içindir" şerhi konulmalıdır.

7.İşlemler tamamlandıktan sonra işlem gören bir nüsha en kısa sürede Dışişleri Bakanlığına (Protokol Genel Müdür Yardımcılığı PİGY) iade edilmelidir.


EK-2

 

 

......................

 

Form D

 

BÜYÜKELÇİLİĞİ

HİZMET  OTOMOBİLLERİNİN

 

 

İTHALİNE İLİŞKİN  GARANTİ BELGESİ

 

 

Büyükelçiliğimiz/Teşkilatımız Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı  hizmet taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

 

Bu taşıtın Türkiye'  de vergi muafiyetini haiz olmayan yer ve şahıslara hiçbir suretle  satılmayacağını, aynen ihraç edileceğini, herhangi bir sebeple ihraç  edilemez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimleri ile  dahilde alınan bütün vergi ve resimlerin ödeneceğini ve yurtdışına kat'i  olarak çıkışı esnasında gümrük ve vergi idareleri ile her türlü  ilişiğinin kesileceğini, aksi takdirde gümrük idaresince aranan bütün  gümrük vergi ve resimlerinin ödeneceğini beyan ve taahhüt ederiz.

 

Söz konusu taşıtın  ithali için 4458 Gümrük Kanunun 167/2 ve 202/3 maddelerine göre işlem  yapılmasına izin verilmesini arz ederim.

 

 

..../.../20..

 

Misyon Şefi

 

(İmza ve Mühür)

 

 

Taşıtın :

1. Cinsi :

2. Markası :

3. Modeli :

4. Tipi :

5. Motor No :

6. Şasi No :

7. Kapı Adedi :

8. Silindir Adedi :

9. Ağırlığı :

10. Türkiye'ye giriş  tarihi :

11. Türkiye'ye Giriş  Gümrüğü :

12. Aksesuarları :

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dışişleri  Bakanlığı'nca Doldurulacak Bölüm

      - İşbu Garanti  Belgesine aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

               a)  Aracın Türkiye'ye girişini tevsik eden belge,

              b)  Trafik Sigorta Poliçesi,

      -İşlemler  tamamlandıktan sonra işlem gören bir nüsha en kısa sürede Dışişleri  Bakanlığına (Protokol

Genel Müdür  Yardımcılığı PİGY) iade edilecektir.

       
 


EK-3

 

 

.........................

 

Form C

 

BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

No  :...............

 

 

 

Kimliği aşağıda  belirtilen Misyon/Konsolosluk idari ve teknik personeli Türkiye'ye  aşağıda özellikleri yazılı taşıtları getirmiş bulunmaktadır.

Bu taşıtın Türkiye'  de vergi muafiyetini haiz olmayan yer ve şahıslara hiçbir suretle  satılmayacağını, Türkiye'den ayrılırken tekrar aynen götürüleceğini veya  ihraç edileceğini, herhangi bir sebeple götürülemez ise mevzuat  dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerin, dahilde alınan bütün vergi  ve resimlerin ödeneceğini ve gümrük çıkışı esnasında gümrük ve vergi  idareleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade  edileceğini, aksi takdirde gümrük idaresince aranan gümrük vergi ve  resimlerinin ödeneceğini beyan ve taahhüt ederiz.

Bu itibarla, söz  konusu taşıta 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nunda düzenlenen geçici ithalat  rejimine göre işlem yapılmasına izin verilmesini arz ederim.

 

 

.../../20....

 

Misyon Şefi

 

(İmza ve Mühür)

Taşıtın :

 

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Tipi :

Motor No :

Şasi No :

Kapı Adedi :

Silindir Adedi :

Ağırlığı :

Aksesuarları :

Türkiye'ye Giriş  Tarihi :

Türkiye'ye Giriş  Gümrüğü :

 

Taşıt Sahibinin :

 

Adı, Soyadı :

Görev Yeri :

Doğum Yeri ve Tarihi  :

Türkiye'ye İlk Geliş  Tarihi :

Kimlik Kartı No ve  Tarihi .

 

.......................... Büyükelçiliğince/Teşkilatınca yukarıdaki  taşıt hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

 

Tarih ve imza

     - İşlemler  tamamlandıktan sonra işlem gören bir nüsha en kısa sürede Dışişleri  Bakanlığına

       (Prot.Gn.Md.Yrd.lığı PİGY) iade edilecektir.

     - İşbu garanti  belgesine aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

          a) Araç  sahibinin Kimlik Kartı fotokopisi,

         b) Aracın  Türkiye'ye girişini tevsik eden belge,

        c) Araç  devir alınıyor ise Trafik Ruhsatnamesi ve plakaları,

       d) Trafik  Sigorta Poliçesi.

       
 

 


EK- 4 

 

 

Misyonun Adı  :............... 

 

Form A

 

No  :................ 

Tarih  :............

 

 

...............................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Misyonumuz/Misyon  üyemiz adına gelen ve ayrıntıları aşağıda belirtilen eşyanın 4458 sayılı  Gümrük Kanunu hükümlerine göre muafiyetten faydalandırılarak gerekli  gümrük işleminin yapılmasını ve  ...............................................teslimini rica ederim.

 

 

 

 

 

EŞYANIN DÖKÜMÜ

(Elektrikli  cihazların cinsi, markası, modeli, sigaranın 
karton, içkinin şişe adedi belirtilmelidir.)

 

Ağırlığı

Sayısı

Değeri

Eşyanın geldiği ülke  ve firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi vasıta ile  gümrüklere geldiği, tarihi :

Konşimento ve  İrsaliye No

 

Sahibinin  adı,soyadı, ünvanı ve imzası:

Kimlik kartının  tarihi ve numarası:

 

 

 

 

Dışişleri Bakanlığı

Misyonun Mühürü

Protokol Genel  Müdürlüğünce görülmüştür.

Misyon Şefinin Adı,  Soyadı ve İmzası

 

 

Tarih :...... Kayıt  No :.......

 

Protokol Gn.Md.Y.

 

 

 

NOT: Takrir onay  tarihinden itibaren bir ay süreyle geçerlidir.

Takrire faturaya  ilaveten irsaliye veya konşimento da eklenmelidir.

 

 


 

EK-5

 

 

…………………...

Form C-1

BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

No :……………..

 

 

 

Kimliği aşağıda  belirtilen Misyon/Konsolosluk idari ve teknik personeli adına gelen  ………………………tarih ve ………………sayılı beyanname kapsamı eşyaların Türkiye’de  vergi muafiyetini haiz olmayan yer ve şahıslara hiçbir suretle  satılmayacağını veya devredilmeyeceğini, görevin bitimini müteakip  Türkiye’den ayrılırken ihraç edileceğini veya aynı statüdeki bir  yabancıya devredileceğini veya gümrüğe terk edileceğini, herhangi bir  sebeple yurtdışı edilmemesi halinde bu eşyanın gümrük vergilerinin  gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen  gecikme zammı oranında gecikme faizi ile birlikte ödeneceğini, 4458  sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu  ile buna ilişkin Karar ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  hükümlerinin uygulanmasını beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

 

../…/20..

 

Misyon Şefi

 

(imza ve mühür)