Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Yönetmelik (29.11.2013 T. 28836 R.G.)

small_ekonomi-logo(160).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28836
Yayım Tarihi 29/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28836

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (29.11.2013 T. 28836 R.G.)
 

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(29.11.2013 T.  28836 R.G.)

MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘30 (otuz)’’ ibaresi ‘‘kırk’’ olarak değiştirilmiş  ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.’’

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

‘‘Korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların tespit edilmesi halinde, önlemin süresi, re’sen veya başvuru üzerine yeniden açılacak soruşturma sonucunda uzatılabilir. Süresi uzatılan önlem, başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla daha kısıtlayıcı olmayacak ve liberalize edilmeye devam edilecektir. Bu durumda önlemin toplam süresi Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler için on yılı aşamaz.

Korunma önlemine tabi olmuş bir ürünün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden yapılan ithaline, uygulama süresi en az iki yıl olmak şartıyla, daha önce uygulanmış olan önlem süresinin yarısına eşit bir süre boyunca yeniden korunma önlemi uygulanmaz.’’

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

‘‘Kurul üyeleri, ilgili taraflar ile 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 248 inci maddesinde belirtilen türde ilişkide bulunduklarının tespiti halinde toplantılara katılamazlar.’’

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında  yer alan ‘‘Müsteşarlık’’ ibaresi ‘‘Bakanlık’’ olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.