Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Dogal Çiçek Soganlarinin 2014 Yili Ihracat Listesi Hakkinda Teblig (No: 2013/61) (21.12.2013 T. 28858 R.G.) 2014 yili için dogadan toplanarak ihracati yasak olan çiçek soganlarinin cins ve türlerinin belirlenmesi hk.

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Dogal Çiçek Soganlarinin 2014 Yili Ihracat Listesi Hakkinda Teblig (No: 2013/61) (21.12.2013 T. 28858 R.G.) 2014 yili için dogadan toplanarak ihracati yasak olan çiçek soganlarinin cins ve türlerinin belirlenmesi hk.


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000

21  Aralık 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı :  28858

TEBLİĞ

 

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2014 YILI İHRACAT

LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/61)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2014 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri; doğa, büyütme ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının cins ve türlerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

ç) Danışma Komitesi: Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

d) Doğal çiçek soğanı: Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan çiçek soğanları hariç, doğada bulunan bazı bitki türlerinin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

e) Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu: Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, konu ile ilgili araştırmacı ve bilim adamlarından Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

f) Firma: Bakanlıkça belirlenen doğal çiçek soğanı türlerini doğadan toplayarak veya üreterek yurtdışında pazarlayan kuruluşu,

g) GTİP numarası: Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu numarasını,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

h) Kontenjan: Bakanlıkça ilan edilen türler için belirlenen toplam kotanın, ihracat yeterliliği almış firmalara kilogram veya adet olarak tahsis edilen miktarlarını,

ı) Kota: Bakanlıkça ilan edilen, Türkiye’den yıllık olarak ihraç edilebilecek türlere ait doğal çiçek soğanlarının kilogram veya adet olarak azami miktarlarını,

i) Tablo: Ek-1’de yer alan 2014 Yılı Doğal Çiçek Soğanlarının İhracat Listesi Tablosunu,

j) Teknik Komite: Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluş temsilcilerinden oluşan komiteyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 – (1) 2014 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri, doğa, büyütme ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının cins ve türleri ek-1’de yer alan Tabloda gösterilmiştir.

a) Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yasaktır. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince; GTİP numarası 0714 90120012, 0714 90180012 ve 1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır.

b) Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit edilir ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulur. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildirilir. Bu Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.

c) Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve/veya il müdürlüğünce düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; büyütme ve üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin ederler.

ç) Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması şarttır.

d) Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum, Iris tuberosum, Calla aethiopica, Polyanthus tuberosa, Fritillaria persica türleri için il müdürlüğünce ihraç izni verilir.

e) Bu Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskâna açılan alanlar ile tapulu arazilerden, sökülebilir veya biçilebilir. Bunun için sahanın bu kabil bir alan olduğunun ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmi belgelerle tespit edilmesi gerekir. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim materyali olarak kullanılabilir.

(2) Kültürü yapılan ve herhangi bir genetik ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının re-eksport amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisindedir.

Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası

MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000’dır.

Kısıtlama ve yasaklamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır.

a) Isparta-Muğla-Mersin il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması yasaktır.

b) Sakarya İli Karasu ve Kaynarca ilçelerinden doğadan Leucojum aestivum soğan sökümü yasaktır. İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması durumunda doğadan ve üretim alanlarından Leucojum aestivum yaprağı hasadı yapılabilir.

c) Antalya İli Manavgat İlçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı İlçesi sınırları içerisinde Galanthus elwesii sökümü yasaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 27/10/2004 tarihli ve 25626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2005 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2004/38),

b) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2006 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2005/44),

c) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2007 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/48),

ç) 22/10/2007 tarihli ve 26678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2008 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2007/45),

d) 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2009 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/62),

e) 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2009/55),

f) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2011 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/54),

g) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:51),

ğ) 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2013 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/77).

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc