Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (tEBLIG NO: 2012/3) (14 Mart 2012 T.28233 s.RG)

small_ekonomi-logo(3).jpg


 

14 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28233

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

(2) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’deki tabloda yer alan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğlerin uygulanmasında, tabloda yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.

İlan

MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tablo kapsamı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğlerin 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

(2) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ek -1

TABLO

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

TEBLİĞ NO

KESİN ÖNLEM RESMİ GAZETE TARİH VE

SAYISI

ÜLKE

 

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden

2011/1

31/12/2010

27802

(5 inci Mükerrer)

Çin Halk Cumhuriyeti

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

8415.90.00.90.11

Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima

sistemleri dış ünitesi hariç)

2006/20

2009/6

2011/3

26/7/2006

26240

28/2/2009 27155 04/1/2011

27805

 

Çin Halk Cumhuriyeti Malezya Endonezya Filipinler Vietnam Pakistan

8415.90.00.90.12

Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi