Bakanlar Kurulu: Etilen Glikol (Etandiol) Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar - 2013/5724 (31.12.2013 t. 28868 s. R.G.)

small_rg(31)(17).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı  Uygulanması Hakkında Karar - 2013/5724 (31.12.2013 t. 28868 s.  R.G.)

İlgili olarak bakınız:

  • Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına  İlişkin Tebliğ (09.01.2014 t. 28877 s. R.G.) (Tarife kontenjanının başvuru, dağıtım, kullanım usul ve esasları hk.) 

Karar Sayısı : 2013/5724

Ekli “Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması  Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/11/2013  tarihli ve 77329 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı  Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986  tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı  Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı  Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/12/2013 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

ETİLEN GLİKOL  (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve  tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük  vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
2905.31.00.00.00 Etilen Glikol (Etandiol) Ton 230.000 0

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife  kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamı tabloda  gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise  yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit  edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi  Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar  kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal  lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına  başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin  usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı  ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 31/12/2014 (31/12/2014 dâhil) tarihine kadar  geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.