Gümrükler Genel Müdürlügü: T.C. Maliye Bakanligi Ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanligi Arasinda Gümrük Vergilerinin Tahsilatina Iliskin Isbirligi Protokolü) TASARRUFLU YAZI 03.01.2014 - 00181

small_gum-logo(290).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 181 sayılı  tasarruflu yazısı (Muhasebe yetkilisi mutemetliği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI
Gümrükler Genel  Müdürlüğü
 
Sayı: 21558579-848.12.96
Konu: Muhasebe yetkilisi  mutemetliği
 
03.01.2013 / 181
GÜMRÜK VE TİCARET  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 28/6/2013 tarihli ve 12266 sayılı yazımız.

Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında 16/12/2013 tarihinde gümrük  işlemlerinden kaynaklanan tahsili, iadesi veya emaneti gereken gümrük  vergileri ile diğer gelirlerin muhasebe yetkilisi mutemedi yetkisi verilmiş  olan görevliler aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen  ve bir örneği ekte yer alan Protokol imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol kapsamında;

- Mesai saatleri içerisinde tüm gümrük idarelerinde muhasebe  yetkilisi mutemetliği hizmetlerinin mevcut haliyle uygulanmasına devam  edilecektir.

- Protokol eki listede belirtilen gümrük müdürlüklerinin mesai  saatleri dışındaki mutemetlik hizmetleri Maliye Bakanlığınca, bu liste  dışındaki gümrük müdürlüklerinin mesai saatleri dışındaki gümrük  mutemetlik hizmetleri ise Bakanlığımız personelince yerine  getirilecektir.

Bu çerçevede;

Protokol hükümleri çerçevesinde mutemetlik hizmetlerinin aksamadan  yürütülmesini teminen Protokol eki listede belirtilen gümrük müdürlükleri  dışındaki gümrük müdürlüklerinde mutemetlik hizmetlerini yürütecek  mutemetlerin görevlendirilmesine ilişkin “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin  Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ilgili muhasebe birimi ile  irtibata geçilerek görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetlerinin  belirlenmesi,

Ayrıca, yeni görevlendirilecek mutemetlerin görev yapacakları yerlerde  kullanılmak üzere gerekli vezne yazıcısı ve POS cihazı ihtiyacı tespit  edilerek temini hususunda ilgili muhasebe birimi ile temasa geçilmesi,

Mutemetliklerde vezne kurulumu ve POS cihazı temini işlemleri tamamlanana  kadar görevlendirilecek mutemetlere ilgili muhasebe birimlerince sistem,  uygulama ve mevzuat konularında 31 Ocak 2014 tarihine kadar eğitim verilmesi  hususunda gerekli girişimlerde bulunulması,

Gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen eğitim ve kurulum gerektiren sahalarda işlemlerin  tamamlanmasını müteakip mesai saatleri dışında Protokol hükümlerinin  uygulanmasına başlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

Ek:
1 Protokol

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İLE
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA
GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHSİLATINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR

MADDE 1- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel  Müdürlüğü) ile Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü), aşağıda yazılı  şartlar dahilinde bu Protokol’ü imzalama konusunda mutabakata varmışlardır.

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 2- (1) İşbu Protokol, gümrük işlemlerinden kaynaklanan  tahsili, iadesi veya emaneti gereken gümrük vergileri ile diğer gelirlerin  muhasebe yetkilisi mutemedi yetkisi verilmiş olan görevliler aracılığıyla  tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu Protokol, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 10/A ve  3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin 1/f fıkrası ve 178 sayılı  Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  11 inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61  inci maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Protokolde yer alan;

(1) Bakanlıklar; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığını,

(2) Gümrük İdaresi; 4458 sayılı Gümrük Kanununda  belirtildiği şekliyle gümrük idarelerini,

(3) Gümrük vergileri; ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan  ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,

(4) Saymanlık; gümrük idarelerinin muhasebe hizmetlerinin  yürütüldüğü, gümrük vergilerini tahsile yetkili kılınan gümrük saymanlık  müdürlüklerini, muhasebe müdürlükleri ile malmüdürlüklerini,

(5) Muhasebe yetkilisi mutemedi; Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına  para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya,  muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili  olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu  görevlilerini ve yetkili memurları

ifade eder.

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 5- (1) Mesai saatleri içerisinde muhasebe yetkilisi  mutemetliği hizmetlerinin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilecektir.

(2) Ek-1 sayılı listede  belirtilen gümrük müdürlüklerine ilişkin muhasebe hizmetlerini yürüten  saymanlıklarda söz konusu gümrük müdürlüklerinin mesai saatleri dışında tüm  muhasebe yetkilisi mutemetliği hizmetleri Maliye Bakanlığı personeli  tarafından yürütülecektir.

(3) Ek-1 sayılı listede belirtilen gümrük müdürlüklerinin dışındaki  gümrük müdürlüklerinin muhasebe hizmetlerini yürüten saymanlıklarda mesai  saatleri dışında (hafta sonu ile hafta içi saat 18.00’dan sonra) muhasebe  yetkilisi mutemetliği hizmetleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli  tarafından yürütülecektir.

(4) Mesai saatleri dışında muhasebe yetkilisi mutemedi olarak  görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli tarafından gümrük  işlemlerinden kaynaklı beyannameye dayalı vergi tahsilatının tamamı  26/01/2007 tarihli Protokol hükümleri çerçevesinde GÜMKART /Debitkart  aracılığıyla yapılacaktır.

(5) Mesai saatleri dışında muhasebe yetkilisi mutemedi olarak  görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli tarafından kara  kapılarında tahsilatlar döviz ya da Türk Lirası olarak nakden de tahsil  edilebilecektir.

(6) Gümrük idaresinde görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemedi  sayısı Bakanlıklarca müştereken belirlenecektir. (7) Muhasebe yetkilisi  mutemedi görevlendirilecek gümrük idaresinde vezne kurulumu ve POS cihazı  temini 26/01/2007 tarihli Protokol hükümleri çerçevesinde Maliye  Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. (8) Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak  görevlendirilen personele aynı yerdeki Saymanlıklarca mevzuat ve teknik  eğitim verilmesi sağlanacaktır.

TAHSİLAT ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ

MADDE 6- (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerince gerçekleştirilen  her türlü tahsilatın nakit yerine banka kartı veya kredi kartı gibi diğer  tahsilat araçlarıyla da yapılmasına yönelik idari ve teknik yönden yapılacak  çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 7- (1) Protokolde belirtilmeyen hususlar, Protokolün amacına  uygun olarak taraflar arasında iyi niyet ve karşılıklı yardımlaşma kuralları  çerçevesinde çözümlenecektir. İlgili mevzuat hükümleri ile Protokol  hükümleri arasında herhangi bir çelişki veya ihtilaf ortaya çıkarsa ilgili  mevzuat hükümleri uygulanarak, keyfiyet diğer tarafa bildirilir.

(2) Protokol hükümlerinde değişiklik yapılması veya ek hükümler  konulması, Bakanlıkların yazılı talebi üzerine, karşılıklı mutabakat ile  tanzim edilerek imzalanacak Ek Protokol ile mümkündür.
(3) Bakanlıklarca, hizmetin kesintisiz olarak sağlanmasını teminen gerekli  tüm tedbirler alınacaktır.

PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESHİ

MADDE 8- (1) İşbu Protokol süresizdir. Protokol taraflarca  mutabakata varılması halinde mutabakat tarihinden itibaren en az bir ay  sonra yürürlüğe girmek üzere karşılıklı olarak feshedilebilir. Tarafların  birisi yükümlülüklerini ihlal eder ise, diğer taraf tek taraflı fesih  bildiriminde bulunabilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9- (1) Bu Protokol taraflarca 16/12/2013 tarihinde,  Ankara’da, karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bu tarihten itibaren  yürürlüğe girer.

(2) 9 (dokuz) madde ve eki ile birlikte 4 (dört) sayfadan ibaret olan ve  2 (iki) nüsha olarak düzenlenen bu Protokolün birer nüshası taraflara  verilmiştir.

EK -1 SAYILI LİSTE

Sıra No Gümrük İdaresi Gümrük Kodu Saymanlık Adı Saymanlık Kodu
1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü 060200 Esenboğa Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 06401
2 Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 070200 Antalya Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 07450
3 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 271100 Gaziantep Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 27401
4 Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 340100 Atatürk Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 34451
5 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 343200 Sabiha Gökçen Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 34456
6 Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 340800 İstanbul Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 34454
7 İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 350500 İzmir Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 35450
8 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü 350700 İzmir Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 35450
9 Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 330300 Mersin Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 33450
10 Adana Gümrük Müdürlüğü 330900 Adana Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 01450
11 Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 070800 Dalaman Malmüdürlüğü 48109
12 Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 071300 Milas Malmüdürlüğü 48106
13 Çeşme Gümrük Müdürlüğü 351000 Çeşme Malmüdürlüğü 35104
14 Kuşadası Gümrük Müdürlüğü 351800 Kuşadası Malmüdürlüğü 09106
15 Bodrum Gümrük Müdürlüğü 071000 Bodrum Malmüdürlüğü 48101