Gümrükler Genel Müdürlügü: Telafi Edici Vergi TASARRUFLU YAZI 03.01.2014 -00163

Gümrükler Genel Müdürlügü: Telafi Edici Vergi  TASARRUFLU YAZI 03.01.2014 -00163


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 00163 sayılı  tasarruflu yazısı (Telafi Edici Vergi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 38850468-722.01.01.TEV
Konu: Telafi Edici Vergi
 
03.01.2014 / 00163
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 Ekonomi Bakanlığı'ndan telafi edici vergi uygulamaları hakkında alınan  17.05.2013 tarih ve 34985 sayılı yazıda özetle;

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen girdilerin  işlenmesi sonucunda üretilen eşyanın AB üyesi veya serbest ticaret anlaşması  yapılan ülkelere ihraç edilmesi halinde ihracat aşamasında A.TR / EUR.1  Dolaşım Belgesi düzenlenmediği durumların olduğu, ancak zaman zaman  ihracattan sonra bu belgelerin düzenlendiği, bu durumda beyanname üzerine bu  belgelere ait bilgilerin derc edilmediği hallerde konunun ihracatçı  birliklerinin bilgisi dahilinde olmaması nedeniyle TEV ödenmesi gerektiği  halde ödenmediği ve vergi kaybı olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, 3151 (Dahilde  işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden  ihracatı) ve 3141 (Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında  serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden  ihracatı) rejim kodları ile tescilli ihracat beyannamelerinde, TEV tahsilatı  gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını teminen bu aşamada:

DİİB kapsamında tescilli 3151 ve 3141 rejim kodlu ihracat  beyannamelerinde,

1. A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracat esnasında düzenlendiği  durumlarda (gerek basitleştirilmiş usulde düzenlenen, gerekse gümrük  idaresince vize edilen belgeler için), yükümlüsünce, BİLGE Sisteminde ilgili  ihracat beyannamesinin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve  izinler" alanına mutlak surette belgeye ilişkin bilginin eklenmesinin  sağlanması;

2. A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesinin talep  edilmesi halinde;

2-A) Dolaşım belgesini vize edecek gümrük idaresince, öncelikle A.TR veya  EUR.1 Dolaşım Belgesinin ilişkili olduğu ihracat beyannamesi tespit  edilerek, beyannameye ait DİİB'nin Ekonomi Bakanlığı kayıtlarında açık olup  olmadığının kontrol edilmesi;

2.B) İlgili DİİB açık (kapatma talepli dahil) ise, A.TR veya EUR.1  Dolaşım Belgesinin vize edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde  Kapanmış Beyannamede Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44  no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına dolaşım  belgesine ilişkin bilginin kaydedilmesi;

2.C) İlgili DİİB kapalı ise, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin vize  edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde Kapanmış Beyannamede  Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan  belgeler, sertifika ve izinler" alanına bu belgelere ilişkin bilginin  eklenerek, TEV'in İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce hesaplanması  ve akabinde gümrük idarelerince tahsilinin sağlanmasını teminen ilgili  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne muhatap bir yazı ile yapılan  işleme ilişkin bilgi verilmesi;

Ancak, ilgili DİİB'nin geri ödeme sistemi kapsamında düzenlenmiş olması  durumunda da, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne muhatap bir  yazı ile yapılan işleme ilişkin bilgi verilmesi ve eşyanın serbest dolaşıma  girişinde tahsil edilen ithalat vergileri iade edilmemiş ise TEV'e tekabül  eden kısmın iade edilmemesi, iade edilmiş ise de bu kısmın yeniden tahsili

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc