Gümrükler Genel Müdürlügü: Tehlikeli Mal Tasimaciligi Denetimlerine Iliskin Genelge hk. TASARRUFLU YAZI 09.01.2014 - 00495

small_gum-logo(295).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 00495 sayılı  tasarruflu yazısı
(Tehlikeli Mal Taşımacılığı Denetimlerine İlişkin Genelge hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 44873033-51.03-TMKTDGM
Konu : Tehlikeli Mal Taşımacılığı  Denetimlerine İlişkin Genelge
 
09.01.2014 /  00495
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 Bilindiği üzere; "tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı  varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya  açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan  gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların,  paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü  taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma  koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek" amacıyla hazırlanan  "Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik" Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından revize edilmiş ve 24/10/2013  tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlar"  başlıklı 23 üncü maddesinde; Diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte,  Bakanlığımızın sınır kapılarındaki birimleri bu Yönetmelik kapsamındaki  tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle görevli ve yetkili  kılınmaktadır.

Konuyla ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından  alınan ve bir örneği yazımız ekinde gönderilen 30/12/2013 tarih ve 1677  sayılı yazıda; Bakanlıkları tarafından "Tehlikeli Malların Karayolu ile  Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" paralelinde  hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin  ilgili hükümleri uyarınca ilgili kurumlar/kuruluşlar tarafından tehlikeli  madde taşıyan araçların denetimlerinin yapılması ve bu denetimler sırasında  tespit edilen kusur ve ihlaller için tutanak düzenleme yükümlülükleri  hatırlatılmakla birlikte; denetimle görevli ve yetkili kılınan  kurumların/kuruluşların personeli tarafından yapılacak denetimlerin usul ve  esaslarını belirleyen genelgenin gönderildiği belirtilmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  "Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR  hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına  zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olabilecek şekilde taşınır."  hükmü ile üçüncü fıkrasında yer alan "Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer  alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların  etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve  boyutunu gözönünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun  tedbirleri almak zorundadırlar" hükümlerine dayanılarak hazırlanan  Genelgede;

"Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında; sertifikalı ambalajların  (paketlerin) kullanılması; tehlikeli madde taşımacılığı konusunda eğitim  almış sürücülerin kullandığı, ADR ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket  ve turuncu plakalar ile donatılmış "Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk  Belgesi"ne sahip taşıtlarla yapılması" gerektiği hüküm altına alınmış  olmakla birlikte eklerinde sırasıyla;

Denetimle görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara mensup personel  tarafından yapılacak denetimlerde kullanılacak Kontrol Listesi ile  ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezalarına ilişkin tablo,

Tehlikeli malların taşınmasında kullanılan araçların (tankerlerin, tank  konteynerlerin, konteynerlerin, vb) ve ambalajların işaretlenmesi ve  etiketlenmesinde uyulacak kurallar,

Tehlikeli malları taşıyan araçları kullanan sürücülerin sahip olması  gereken SRC-5 Belgesi örneği,

Tehlikeli malların "taşıma evrakı"nda yer alması gereken asgari bilgiler,

Araç personeline verilen ve bir tehlike ya da kaza durumunda personelin  nasıl hareket edeceğine dair yazılı talimat ve bu talimatın standart olan ya  da tehlikeli malın türüne göre değişkenlik gösteren bölümlerinin örnekleri;

Belirli Tehlikeli Maddeler Taşıyan Araçlar İçin Onay Sertifikası örneği,

Belirli Kamu kurumlarından izin alınması zorunlu olan tehlikeli madde  sınıflarına ilişkin liste

Yer almaktadır.

Bilgileri ile, söz konusu genelge hakkında ilgili tüm personelinizin  bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

  Sefa EKİN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yrd.

EK: 1 yazı ve eki genelge (15 syf.)

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE  HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine  Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
 
Sayı :14511534 - 722.01.02
Konu :Tehlikeli Madde  Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri.
 
30.12.2013 / 01677
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

İlgi :Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKTDGM-02)

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca taraf olduğumuz Tehlikeli Malların  Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)  paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında  Yönetmelik" revize edilerek 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Yol Kenarı Denetimi" Başlıklı 24 üncü maddesinde "Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, trafikte seyreden taşıtların  kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil  denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimini yapar.  Tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimleri ayrıca; 23 üncü maddede  belirtilen kurumlardan karayolunda denetim yapma yetkisi bulunan diğer kamu  kurum ve kuruluşlarına mensup personel tarafından da yapılır." Hükmü yer  almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar"  Başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık, Valilikler  (kolluk kuvvetleri), Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki  birimleri ve Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta birimleri  bu Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli madde taşımaları konusunda denetimle  görevli ve yetkilidirler." Hükmü ile aynı maddenin ikinci fıkrasında "Denetim yapmakla görevlendirilenler; Karayolu Taşıma Kanunu, 655 sayılı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat  esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmekle ve denetimler  sırasında tespit ettikleri kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemekle  yükümlüdürler. Hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, bahse konu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına  göre denetimle görevli ve yetkili kılman kurum ve kuruluşlara mensup  personel tarafından, yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını belirlemek  üzere ilgi Genelge yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol  kenarı denetimlerinin ilgi Genelge (www.tmkt.gov.tr /Mevzuat/Genelge  bölümünden ulaşılabilir) kapsamında yapılması ve tespit edilen ihlallerde  gerekli idari para cezalarının uygulanmasına yönelik İdari Para Cezası ve  İhlal Tutanaklarının düzenlenmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz  ederim.

M.Mehdi GÖNÜLALÇAK

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: İlgi Genelge ve Eki (14 sayfa)

DAĞITIM:

 

Gereği: Bilgi:
UDHB Bölge Müdürlüklerine Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (Ek konmadı)
İçişleri Bakanlığına  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına