Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/5) (22.01.2014 T. 28890 R.G.) 2014 yilinin ikinci yarisinda süresi dolacak mevcut dampinge karsi önlemlerin ilani

small_ekonomi-logo(181).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2014/5
Yayım  Tarihi 22/01/2014 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28890

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (No: 2014/5) (22.01.2014 T. 28890 R.G.)
2014 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı  önlemlerin ilanı


 

Ekonomi  Bakanlığından:

İTHALATTA  HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN  TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:  2014/5)

(22.01.2014 T. 28890 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli  ve 3577 sayılı İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde,  2014 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin  ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük  süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1)  Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin  yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona  erecektir.

G.T.İ.P.  *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin  Yayımlandığı 

Resmî Gazete  Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin

 Bitiş

Tarihi

7315.81

Destekli halkalı zincirler

Çin  Halk

Cumhuriyeti

 

25/7/2009-27299

2009/25

25/7/2014

7315.82

Diğerleri           (kaynaklı halkalı)

 

8301.40.11.00.00

Topuzlu  kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)

Çin  Halk Cumhuriyeti

30/7/2009-27304

2009/21

30/7/2014

8301.40.19.00.11

8301.40.19.00.19

Diğer  kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)

 

8301.60.00.00.00

Yalnız  kapı kilitleri için silindir-bareller ile  kilit kasası

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Endonezya

1/8/2009-27306

 

2009/28

 

1/8/2014

 

Malezya

4013.90.00.00.11

 

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler  (8714.92.10.0000GTİP’te yer alan jantlara takılı  olsun olmasın, ancak jantı hariç )

Endonezya

 

1/8/2009-27306

2009/27

1/8/2014

Malezya

4013.20.00.00.00

 

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler  (8714.92.10.0000GTİP’te yer alan jantlara takılı  olsun olmasın, ancak jantı hariç )

 

Endonezya

Malezya

4011.50.00.00.00

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler  (8714.92.10.00.00GTİP’de yer  alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin  Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/29

5/8/2014

Hindistan

Tayland

4013.20.00.00.00

 

 

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00GTİP’de yer  alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

Çin  Halk Cumhuriyeti

Hindistan

Tayland

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin  Halk Cumhuriyeti

5/8/2009-27310

2009/30

5/8/2014

Tayland

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin  Halk Cumhuriyeti

Tayland

9608.10.10.10.00

 

Plastik  maddelerden olan sıvı mürekkeplibilyalı kalemler

Çin  Halk Cumhuriyeti

12/11/2009-27404

2009/35

12/11/2014

9608.50.00.10.00

 

Plastik maddelerden olanlar

(*)Dampinge karşı önlemlere  konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde  tanımları ve/veya  eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen  değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmî Gazete’de  yayımlanmaktadır.

 

Nihai  gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, yukarıda belirtilen önlemlerin  yürürlük sürelerinin bitiminden önce  tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin  veya yerli üretim  dalı adına  hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların  ilgili üründeki önlemin  sona ermesinin dampingin ve  zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla  bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep  etme hakları mevcuttur. İlgili  yerli üreticilerin  veya yerli üretim  dalı adına  hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların  başvurularını yeterli  delillerle desteklemeleri esastır.

(2)  Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların,  ilgili önlemin  sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C.  Ekonomi Bakanlığı

İthalat  Genel Müdürlüğü

Damping  ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı,  06510 Emek/ANKARA,

Tel:  0.312.204 77 10 veya 212 87 52,

Faks:  0.312. 212 87 65,

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3)  Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde  geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4)  Mevcut dampinge karşı önlem,  nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya  kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5)  Soruşturma sonucunda, önlemin  sona ermesinin dampingin ve  zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel  olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin  miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına  devam edilir. Öte  yandan, önlemin  sona ermesinin  dampingin ve  zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel  olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem/sübvansiyona  karşı telafi  edici önlem  yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini  Ekonomi Bakanı yürütür.