Ekonomi Bakanligi: Ozon Tabakasini Incelten Maddelerin Ihracina Iliskin Teblig (Ihracat: 2014/1) (24.01.2014 T. 28892 R.G.)

small_ekonomi-logo(183).jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - 2014 MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Ekonomi  Bakanlığı Sayı 2014/1
Yayım  Tarihi 24/01/2014 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 24/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28892

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) (24.01.2014 T. 28892 R.G.)
 
 

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

(24.01.2014 T. 28892 R.G.)

 

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde ek-1,2 ve 3’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen malların ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracat işlemleri

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer almayan) ülkelere ek-1 ve ek-2’de GTİP’leri ile isimleri belirtilen malların ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan mallar

MADDE 3 – (1)  Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve maddelerden herhangi birini içeren ek-3/A'da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan ek-3/B'de GTİP ve isimleri belirtilen malların ihracatı yasaktır.

 

GTİP

MALLARIN TANIMI

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00

Diğerleri

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan),  R-22 (Klorodiflorometan)]  karışımı

3824.74.00.00.12

142B[(Klorodifloroetan),R-22  (klorodiflorometan)]  karışımı

 

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil  bromür)

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

Florbrom metan

Flortetrabrom metan

Diflortribrom metan  (tüm izomerleri)

Dibromtriflor etan (tüm  izomerleri)

Bromtetraflor etan (tüm  izomerleri)

Flortribrom etan (tüm  izomerleri)

Diflordibrom etan (tüm  izomerleri)

Bromtriflor etan (tüm  izomerleri)

Flordibrom etan (tüm  izomerleri)

Bromdiflor etan (tüm  izomerleri)

Florbrom etan (tüm  izomerleri)

Florhekzabrom propan (tüm  izomerleri)

Diflorpentabrom propan (tüm  izomerleri)

Triflortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

Tribromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

Dibrompentaflor propan (tüm  izomerleri)

Bromhekzaflor propan (tüm  izomerleri)

Florpentabrom propan (tüm  izomerleri)

Diflortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

Triflortribrom propan (tüm  izomerleri)

Dibromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

Brompentaflor propan (tüm  izomerleri)

Flortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

Diflortribrom propan (tüm  izomerleri)

Dibromtriflor propan (tüm  izomerleri)

Bromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

Flortribrom propan (tüm  izomerleri)

Diflordibrom propan (tüm  izomerleri)

Bromtriflor propan (tüm  izomerleri)

Flordibrom propan (tüm  izomerleri)

Bromdiflor propan (tüm  izomerleri)

Florbrom propan (tüm  izomerleri)

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.93.90.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya  da bromometan (Metil  bromür) içerenler

 

Ek-2

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.34

Florpentaklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.42

Diflortriklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm  izomerleri)

2903.79.11.00.59

Diğerleri

2903.79.19.00.19

Diğerleri

2903.79.21.00.00

Flordibrom metan

 

Bromdiflor metan

 

Florbrom metan

 

Flortetrabrom metan

 

Diflortribrom metan  (tüm izomerleri)

 

Dibromtriflor etan (tüm  izomerleri)

 

Bromtetraflor etan (tüm  izomerleri)

 

Flortribrom etan (tüm  izomerleri)

 

Diflordibrom etan (tüm  izomerleri)

 

Bromtriflor etan (tüm  izomerleri)

 

Flordibrom etan (tüm  izomerleri)

 

Bromdiflor etan (tüm  izomerleri)

 

Florbrom etan (tüm  izomerleri)

 

Florhekzabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Diflorpentabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Triflortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Tribromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

 

Dibrompentaflor propan (tüm  izomerleri)

 

Bromhekzaflor propan (tüm  izomerleri)

 

Florpentabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Diflortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Triflortribrom propan (tüm  izomerleri)

 

Dibromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

 

Brompentaflor propan (tüm  izomerleri)

 

Flortetrabrom propan (tüm  izomerleri)

 

Diflortribrom propan (tüm  izomerleri)

 

Dibromtriflor propan (tüm  izomerleri)

 

Bromtetraflor propan (tüm  izomerleri)

 

Flortribrom propan (tüm  izomerleri)

 

Diflordibrom propan (tüm  izomerleri)

 

Bromtriflor propan (tüm  izomerleri)

 

Flordibrom propan (tüm  izomerleri)

 

Bromdiflor propan (tüm  izomerleri)

 

Florbrom propan (tüm  izomerleri)

2903.79.29.00.00

Diğerleri

2903.79.90.00.00

Diğerleri

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

Ek-3/A

G.T.İ.P.

Malın Tanımı

3305.30.00.00.00

Saç spreyleri

3307.10.00.90.11

Yalnız traş jelleri

3307.10.00.90.19

Yalnız traş köpükleri

3307.20.00.00.00

Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00

Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05

Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08

Yalnız aerosoller (sprey  şeklinde olanlar)

3910.00

Yalnız silikon aerosoller (sprey  şeklinde olanlar)

8424.10

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

Ek-3/B

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı  değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak  ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki  motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu  cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15  pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)       

 

 

Ek-A

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ

PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

 

 

AFGANİSTAN

HOLLANDA

NİKARAGUA

ALMANYA

HONDURAS

NİUE

AMERİKA  BİRLEŞİK DEVLETLERİ

İNGİLTERE

NORVEÇ

ANDORRA

IRAK

ORTA AFRİKA  CUMHURİYETİ

ANGOLA

İRLANDA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE  BARBUDA

İSPANYA

PAKİSTAN

ARJANTİN

İSRAİL

PALAU

ARNAVUTLUK

İSVEÇ

PANAMA

AVRUPA  BİRLİĞİ

İSVİÇRE

PARAGUAY

AVUSTRALYA

İTALYA

PERU

AVUSTURYA

İZLANDA

POLONYA

AZERBAYCAN

JAMAİKA

PORTEKİZ

BAHAMALAR

JAPONYA

ROMANYA

BANGLADEŞ

KAMBOÇYA

RUANDA

BARBADOS

KAMERUN

RUSYA  FEDERASYONU

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAİNT LUCİA

BELÇİKA

KARADAĞ

SAMOA

BELİZE

KATAR

SAN MARİNO

BENİN

KIRGIZİSTAN

SAO TOME  AND PRINCIPE

BHUTAN

KİRİBATİ

SENEGAL

BİRLEŞİK  ARAP EMİRLİKLERİ

KOLOMBİYA

SEYŞEL  ADALARI VE BAĞLANTILARI

BOSNA-HERSEK

KOMORO  ADALARI

SİERRA  LEONE

BREZİLYA

KONGO

SİNGAPUR

BRUNEİ

KONGO  DEMOKRATİK CUM.

SIRBİSTAN

BULGARİSTAN

GÜNEY KORE  CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNA  FASO

KUZEY KORE  DEMOKRATİK

HALK CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KOSTA RİKA

SOMALİ

CAPE VERDE

KUVEYT

SOLOMON  ADALARI

CEZAYİR

KÜBA

SRİ LANKA

COOK  ADALARI

LAOS (HALK  CUM.)

ST.  KİTTS VE NEVİS

ÇEK  CUMHURİYETİ

LESOTHO

ST VİNCENT  VE GRENADİNLER

ÇİN HALK  CUMHURİYETİ

LETONYA

SUDAN

DANİMARKA

LİBERYA

SURİNAM

DOMİNİKA

LİHTENŞTAYN

SURİYE

DOMİNİK  CUMHURİYETİ

LİTVANYA

SVAZİLAND

EKVATOR  GİNESİ

LÜBNAN

ŞİLİ

EL SAVADOR

LÜKSEMBURG

TACİKİSTAN

ENDONEZYA

MACARİSTAN

TANZANYA  BİRLEŞİK CUM.

ERİTRE

MADAGASKAR

TAYLAND

ESTONYA

MAKEDONYA  (ESKİ YUGOSLAVYA CUM)

TİMOR-LESTE

ETİYOPYA

MALDİV  ADALARI

TOGO

FAS

MALEZYA

TONGA

FİJİ

MALAVİ

TRİNİDAD VE  TOBAGO

FİLDİŞİ  SAHİLİ

MALİ

TUNUS

FİLİPİNLER

MALTA

TUVALU

FİNLANDİYA

MARSHALL  ADALARI

TÜRKMENİSTAN

FRANSA

MAURİTİUS

UGANDA

GABON

MEKSİKA

UKRAYNA

GAMBİYA

MISIR

UMMAN

GANA

MİKRONEZYA

URUGUAY

GRENADA

MOĞOLİSTAN

ÜRDÜN

GUATEMALA

MOLDOVA

VANUATU

GİNE

MONAKO

VATİKAN

GİNE-BİSSAU

MOZAMBİK

VENEZUELLA

GUYANA

MYANMAR

VİETNAM

GÜNEY  AFRİKA CUMHURİYETİ

NAMİBYA

YEMEN

GÜNEY SUDAN

NAURU

YENİ  ZELANDA

GÜRCİSTAN

NEPAL

YUNANİSTAN

HİNDİSTAN

NİJER

ZAMBİA

HIRVATİSTAN

NİJERYA

ZİMBABWE

İRAN

BOTSVANA

ÇAD

CİBUTİ

EKVATOR

BAHREYN

BOLİVYA

PAPUA YENİ  GİNE