TASLAK... Ekonomi Bakanligi: 2014/21 sayili Ürün Güvenligi ve Denetimi Teblig Taslagi Bazi Tarim Ürünlerinin Ihracatinda Ve Ithalatinda Ticari Kalite Denetimi Tebligi Taslagi

small_ekonomi-logo(162).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2014/21
Yayım Tarihi 10/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

2014/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Taslağı
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Taslağı

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE

İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)

 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2’de belirtilen ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ek-1 ve ek-2’de yer alan;

a)   İhracat Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,

b)   Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,

         ek-3’te belirtilen Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ gıda güvenliği kontrollerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Akreditasyon: Laboratuvar, belgelendirme ve muayene kuruluşları da dahil olmak üzere, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun ISO/IEC 17011'e göre faaliyet gösteren bir ulusal akreditasyon kurumunca, ilgili akreditasyon standardına göre değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanmasını,

        b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

        c) Bakanlık Laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

ç) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

f) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

g) Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

ğ) Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

ı) Grup Başkanlığı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

i) Kapsam dışı: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak ek-1 ve ek-2’de belirtilmekle birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,

j) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ithal ya da ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

k) Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve ek-1 ile ek-2'de yer alan düzenlemeleri,

l)  Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

        m) Ürün Denetmeni: İhracatta  ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,

 

          n) Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen Bakanlık laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını,

        ifade eder.

 Firma veri tabanı

MADDE 5- (1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Bakanlık tarafından bir veri tabanı oluşturulur.

(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde değerlendirilir.

(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm bilgileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür.

Firma tanımlaması

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

(2) Ticari kalite denetimlerine ilişkin başvuru, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

Ticari kalite denetimleri

MADDE 7- (1) İhracata veya ithalata konu ek-1 ve ek-2’de yer alan ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri Ürün Denetmenleri tarafından yapılır.

(2) Ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılabilir.

(3) Risk analizi için;

 a) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık tarafından belirlenen sınıfları,

 b) Ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi,

 c) Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları,

 ç) Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurtdışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,

 d) Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler,

kullanılabilir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 8- (1) Genel Müdürlük, ek-1 ve ek-2’de yer alan teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir.

(2) Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, aynı firma tarafından ilgili takvim yılı içerisinde yeni izin başvurusu yapılamaz.

 

 

 

 

Risk Komisyonu

MADDE 9- (1) Risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, en az 3 kişiden oluşan Risk Komisyonu oluşturulur. Başkanı Genel Müdür olan Komisyona gerekli durumlarda Bakanlığın ilgili birimlerinden ve diğer kamu kurumlarından katılım istenebilir.

(2) Komisyon, dörder aylık dönemler itibariyle yılda 3 kez olağan toplanarak risk kurallarını gözden geçirir ve gerekli değişiklikleri yapar. Komisyon ihtiyaç duyulan durumlarda Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine ayrıca toplanabilir.

(3) Komisyon kararları gizli ve üyelerin imzalarını içerecek şekilde yazılı olarak saklanır.

İhracatta parti numarası

MADDE 10- (1) Aynı araç içine konulan veya aynı başvuru kapsamında kontrole sunulan tüm ürünler için, ürün sayısına bakılmaksızın tek parti numarası kullanılır.

(2) İhracatta parti numarası, TAREKS’te her bir işletme için belirlenen numara ve denetimi yapan Grup Başkanlığının kod numarasının (ek-3) ardından 1 (bir)’den başlayarak verilir ve aynı yıl içinde sadece bir kez kullanılır (örneğin; TAREKS tarafından belirlenen numarası 012345678 olan işletmenin 68 kod numaralı Grup Başkanlığına yıl içerisinde denetime sunduğu ilk parti için 012345678-68-1 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, …).

(3) TAREKS referans numarası ile bu numaranın temsil ettiği ihracata konu ürün arasında gerekli bağlantıyı sağlamak için, parti numarası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca öngörülen diğer resmî işaretler ambalajın üzerinde yer almalıdır.

(4) Ambalajları üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgileri bulunmayan ürünler ihraç edilemez.

(5) Denetim sonrasında kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları veya üzerlerindeki resmî işaretlerin değiştirilmesi, ancak Ürün Denetmeninin gözetiminde yapılabilir.

Denetim başvurusu

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ihracatında ve ithalatında, ek-3’te yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

Fiili denetim

MADDE 12- (1) Başvuru üzerine, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, veya ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.

(2) Fiili denetim duyusal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde fiziksel ve kimyasal analizler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir.

(3) Denetimlerde firma hazır bulunur. Ürün Denetmenleri, ürünleri denetime konu olan firmaya, istek üzerine, kimlik kartlarını gösterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için görevlilere gerekli kolaylığı göstermekle ve istenen tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.         

(4) Denetimler, denetlemeye elverişli yere en yakın Grup Başkanlığına TAREKS üzerinden yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Numune alımı

MADDE 13- (1) Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda,denetime tâbi ürünler için ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.

(2) Numuneler Ürün Denetmeni ile firma tarafından birlikte mühürlenir, üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve aynı şahısların imzalarını taşıyan numune kartı (ek-4) konulur. Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir numune firmaya teslim edilir.

(3) Numune alımı sonrasında, firmanın Grup Başkanlığında kalan numuneyi geri alma hakkı olduğu ve söz konusu numuneyi geri alabileceği süre Ürün Denetmenlerince firmaya bildirilir.

(4) Denetim sonunda alınan numuneler, 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde firma numuneleri geri alabilir.

(5) Geri alınmayan numuneler, geliri Döner Sermaye İşletmesi hesabına kaydedilmek üzere Bölge Müdürlüklerince kurulacak Numune Satış Komisyonu tarafından satışa çıkarılır.Satılamayacak kadar bozuk veya az miktarda olan numuneler ile bekleme süresi sonundan itibaren 2 ay içerisinde satılamayan numuneler usulüne uygun olarak imha edilir.

(6) İthalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında 3 nüsha tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya, bir nüshası ilgili gümrük idaresine iletilir.

Laboratuvar analizi

MADDE 14- (1) Alınan numuneler Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz edilir.

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir raporla tespit eder.

(3) Analizin yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılması halinde, laboratuvar tarafından düzenlenen analiz raporunda, analizin 13 üncü maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak mühürlenmiş ve numune kartında bilgileri yer alan numuneler için geçerli olduğu yazılı olarak belirtilir ve söz konusu analiz raporu denetimlerde dikkate alınmak üzere firma tarafından TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir.

(4) Numunelerin laboratuvar dışındaki analizleri denetimle görevlendirilen Ürün Denetmeni tarafından gerçekleştirilir.

Laboratuvarların yetkilendirilmesi

MADDE 15- (1) Ticari kalite denetimleri için gerekli analizler Bakanlık laboratuvarı tarafından yapılır.Laboratuvar bulunmayan, iş hacminin yoğun olduğu yerlerde ya da diğer gerekli durumlarda, söz konusu muayene ve deneylerin yerine getirilebilmesi için kamu ve özel sektör laboratuvarları yetkilendirilebilir. Ancak, birden fazla analizin yapıldığı durumda Bakanlık laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(2) Yetkilendirilmek için başvuran özel sektör laboratuvarlarının ISO 17025 akreditasyon belgesine sahip olması gerekir.

(3) Yetkilendirilme başvurusu yapan özel sektör laboratuvarı, akreditasyon belgesiyle birlikte ek-5'te yer alan Laboratuvar Yetkilendirme Başvuru Formu’nu ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir. Bölge Müdürlüğü ve/veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

(4) Bölge Müdürlüğü, Laboratuvar Yetkilendirme Başvuru Formu’nda belirtilen analizlerin, aynı form ekinde sunulan akreditasyon belgesi kapsamıyla uyuştuğunu tespit etmek üzere belge üzerinde ve gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapar. Bölge Müdürlüğü, inceleme sonuçlarını 15 iş günü içerisinde olumlu veya olumsuz görüşle Genel Müdürlüğe iletir.

(5) Genel Müdürlük, ilgili Bölge Müdürlüğünden olumlu görüş alan yetkilendirme başvurularını, sektörün ihtiyaçları ve birinci fıkrada belirtilen diğer hususları göz önünde bulundurarak sonuçlandırır. Olumlu sonuçlandırılan başvurulara ilişkin, yetkilendirme başvurusunda bulunan laboratuvara ve Bölge Müdürlüklerine bilgi verilir. Yetkilendirilen laboratuvarlara ilişkin bilgiler, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yayımlanır.

(6) Yetkilendirilmiş özel sektör laboratuvarları, onay verilen analiz kapsamlarını açıkça gösteren bir listeyi internet sitelerinde yayımlarlar.

(7) Yetkilendirilmiş özel sektör laboratuvarları, onaylanan analiz kapsamlarının, yetkilendirmeye esas teşkil eden akreditasyon belgesi kapsamından çıkması halinde, durumu vakit geçirmeksizin ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir ve internet sitelerinde yetki kapsamlarını gösteren listede gerekli güncellemeleri yapar.

(8) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar gerekli durumda denetlenebilir. Tebliğde belirtilen şartları yerine getirmeyen veya yapılan denetimlerde yetersiz oldukları tespit edilen yetkilendirilmiş laboratuvarların yetkileri Genel Müdürlükçe iptal edilir ve keyfiyet Bölge Müdürlüklerine ve ilgili laboratuvara bildirilir.

(9) 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralarda belirtilen hükümler, yetkilendirme başvurusunda bulunan kamu laboratuvarları için uygulanmaz.

İhracatta denetim

MADDE 16- (1)İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında yapılır.

(2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip, etiket ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdaki durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından kaydedilir:

a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler için 207001333675505,

b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler için 203015212341605,

c) Kapsam dışı ürünler için 169030806152217.

(6) Beşinci fıkra kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İhraç partisinin geri çevrilmesi

MADDE 17- (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması, ilgiliteknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında ürün geri çevrilir.

(2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik düzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusunun geri çevirme işleminden en az 12 saat sonra yapılması gerekir.

İthalatta denetim

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

(2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, ek-6 Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç 1 iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir ya da firma tarafından ilgili Grup Başkanlığına sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Grup Başkanlığınca ilave süre verilebilir.

(3) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen belgelerin TAREKS’e elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Grup Başkanlığına iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu iptal edilir.

(4) İthalat denetimine,  TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde ilgili gümrük idaresinde başlanır.

(5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluşturulur.

(6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.

(7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir. Söz konusu tespit için, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren ürünlerden, ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.

(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(9) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 835170740556041 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthal ürünün reddedilmesi

MADDE 19- (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenlemelere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.

(2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı 30 günü geçmemek üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

Etiket ve işaretleme

MADDE 20- (1) Etiketleme ve/veya işaretlemede, ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde etiketleme ve/veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştirilmesi şeklinde yapılır.

(2) Etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. İngilizce dışındaki yabancı dillerde etiketleme ve/veya işaretleme yapılması halinde, etiket ve/veya işaretlemede yer alan bilgilerin Türkçe tercümesi firma tarafından beyan edilir.

(3) İthalata konu ürünler için parti numarası ve Türk standardı numarası aranmaz.

İkinci denetim

MADDE 21- (1) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, denetlenmiş ürünler gerektiği takdirde ikinci kez denetlenebilir.

Denetim sonucuna itiraz    

MADDE 22- (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en geç 2 iş günü içinde itiraz edebilir.

(2) İtiraz başvurusu, üründen alınan şahit numune ve varsa laboratuvar raporuyla birlikte en geç 1 iş günü içinde Grup Başkanlığınca Bölge Müdürlüğüne iletilir.

Bilirkişi Heyeti

MADDE 23- (1) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere üç kişilik "Bilirkişi Heyeti" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya yardımcısının başkanlık edeceği Heyetin üyeleri, itiraz konusu üründe yetkili Ürün Denetmenlerinden oluşur.

(2) Bölge Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde, itiraza konu ürünün ihracatını yapan İhracatçı Birlikleri üyesi bir ihracatçı Bilirkişi Heyetine çağırılabilir.

        (3) Başkan veya üyelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmanın üst soy veya alt soy hısımlarından, karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar civar veya sıhrî hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya memur ve hizmetlisi bulunduğu takdirde, Heyete katılamaz ve yeni üye seçilir.

(4) İtiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler Heyette yer alamaz.

İtirazın değerlendirilmesi

MADDE 24- (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve anlaşmazlık konusunu ilgili teknik düzenlemede yer alan hükümlere göre inceleyerek, gerekçeli raporunu en kısa sürede ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

(2) İtiraz konusu ürünlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler için, Bakanlık laboratuvarları ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda ikinci bir analiz yapılır. Söz konusu analiz, varsa Grup Başkanlığında bulunan şahit numune, Grup Başkanlığında şahit numune bulunmaması halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki şahit numune kullanılarak yapılmalıdır.

(3) İkinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkişi Heyeti raporunda bu analizin sonucu dikkate alınır.

(4) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

 

Denetim Bilgilerinin gümrüklere beyanı

MADDE 25-  (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin verilmez.

(2) Ek-1/D (Yaş meyve ve sebzeler) kapsamı ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikası’nın tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez.

(3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, firma unvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.

İhracatta Kontrol Belgesi

MADDE 26- (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte bulunması halinde, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı, hariçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına izin verilen ürünler için kâğıt ortamında Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Kontrol Belgesi’nin süre uzatımı başvurusu, ihraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasının geçerlik süresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(4) Süre uzatımı öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

 

 

 

 

 

TAREKS referans numarası kapsamındaki bilgilerde değişiklik yapılması

MADDE 27- (1) İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.

(2) Söz konusu devir, ifraz ve ülke değişikliği gibi işlemler öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) İthalata konu ürünler için düzenlenmiş TAREKS referans numarası kapsamına yönelik değişiklik yapılamaz.

Kullanıcıya yapılan bildirimler 

MADDE 28- (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS üzerinden yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 29- (1) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen denetim işlemleri ile ilgili olanlar da dâhil, tüm bilgi ve belgelerin üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün iznine tâbidir.

Yaptırımlar

MADDE 30- (1)  Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında,  27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Döner Sermaye

MADDE 31- (1) Her türlü denetim ve belgelendirme masrafları firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(2) Masraflara ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 32- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 33- (1)30/12/2012 tarihli ve 28513 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.