TASLAK... Ekonomi Bakanligi: 2014/22 sayili Ürün Güvenligi ve Denetimi Teblig Taslagi Ihracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esasli Yapilmasi Amaciyla Firmalarin Siniflandirilmasina Iliskin Teblig Taslagi

small_ekonomi-logo(163).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2014/22
Yayım Tarihi 10/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

2014/22 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Taslağı
İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı


 

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK

ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanTeknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Akreditasyon: Laboratuvar, belgelendirme ve muayene kuruluşları da dahil olmak üzere, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun ISO/IEC 17011'e göre faaliyet gösteren bir ulusal akreditasyon kurumunca, ilgili akreditasyon standardına göre değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanmasını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Bakanlık Laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

ç) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

  d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

  f) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

  g) Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

ğ) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

h) İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gösteren her bir işletmeyi,

ı) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ve akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş belgeyi,

i) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanları ve faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ürün Denetmeni olmak üzere en az üç kişiden oluşturulan ekibi,

j) Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

k) Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın, Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi,

l) Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava koşulları, işleme ve paketleme işlemleri, saklama koşulları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketleme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma koşulları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurtdışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

          m) Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişileri,

n) Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

         o) Ürün Denetmeni: İhracatta  ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarından oluşan personeli,

            ifade eder.

Sınıflandırma

MADDE 4- (1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ticari kalite denetimine tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla firmaların işletmeleri ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 

SINIF

AÇIKLAMA

A

Tescilli markası ile  faaliyette bulunan, akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin  edilmiş ISO 22000 ve ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim  ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim  bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi  çalıştıranlar

B

Akredite bir  belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi  ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo,  makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu  Denetçi çalıştıranlar

C

Ürünün üretim  ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim  bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi  çalıştıranlar

D

A, B veya C  sınıflarına girmeyenler

 

(2) Koşulları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ kapsamında sınıflandırma başvurusu yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte “A”, “B” veya “C” olarak sınıflandırılmamış işletmeler “D” sınıfı olarak kabul edilir.

         (3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esaslı yapılmasında veri amaçlı kullanılır.

 

Sınıflandırma başvurusu

MADDE 5- (1) Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne (ek-1) TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir veya ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(2) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKS’e elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda, sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğünce reddedilir.

 

SINIF

BAŞVURUDA ARANAN  BİLGİ VE BELGELER

A

-    Marka Tescil Belgesi

-    Akredite bir  belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş ISO 22000 ve ISO 9001 Kalite  Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya  Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu  düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge)

-    Sorumlu Denetçi  ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi  itibarı ile son 1 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu  Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması  halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi)

-    Laboratuvar elemanı  istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması  için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

B

-    Akredite bir  belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya  Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu  düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge)

-    Sorumlu Denetçi  ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi  itibarı ile son 1 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu  Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması  halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi)

-    Laboratuvar elemanı  istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması  için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

C

- Kalite Sistem  Belgesi dışında  “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

 

         (2) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekir.

         (3) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekir.

(4) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş olması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı olduğunun tevsiki gereklidir.

         (5) Marka Tescil Belgesi’nin;

 a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent Enstitüsünden alınan aslı veya onaylı örneği,

         b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter onaylı sureti ve tercümesi,

         aranır.

Değerlendirme

MADDE 6- (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, işletmenin koşullarına uygun sınıf  Komisyon tarafından tespit edilir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma talep edilen ürünleri kapsaması gerekir.

(3)  Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt edilmesi (ek-2) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

Sınıflandırma onay işlemleri

MADDE 7-  (1)Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı belirlenir ve TAREKS’e kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) TAREKS üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmenin sınıfı gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.

(4) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

Personel

MADDE 8- (1) “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik düzenlemelerine göre;

a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,

            b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı,

            istihdam edilmesi gerekir.

(2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede çalışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka hiçbir firma için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar adına TAREKS kapsamındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında kullanıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece sınıflandırma başvurusunda beyan edilen firmanın işletmesinde çalışabilir.

(4) Sorumlu Denetçi şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev yapabilir.

Sorumlu Denetçi

MADDE 9- (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu Denetçi Başvuru Formu (ek-3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir.

(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar.

(3) Yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, Genel Müdürlüğün onayı sonrasında TAREKS üzerinde Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilirler.

         (4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ürün Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, emekli olmalarından sonra Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın  ihracatta ticari kalite denetimine tâbi tüm ürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler.

(5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.

(6) Yetkili olunan ürünleri gösteren Sorumlu Denetçi Belgesi, Sorumlu Denetçinin yazılı talebi halinde Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 10- (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde itiraz edebilirler.

(2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik "Bilirkişi Kurulu" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda,sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ürün Denetmeni görevlendirilir.

(3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

Eğitim

MADDE 11-  (1)  “A”, “B” ve “C” sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.

(2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Sınıflandırmaya ilişkin güncellemeler

MADDE 12- (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her türlü değişiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edilmemesi ve benzeri) derhal TAREKS üzerinden güncellenir ve ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Söz konusu değişiklik sonrasında gerekli olması halinde işletmenin sınıfı bu Tebliğ hükümlerince yeniden belirlenir.

(2) Sınıflandırma kapsamına yeni ürün ilave edilmesi ve/veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir ve/veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(3) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

Bilgilerin kaydedilmesi

MADDE 13- (1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin bilgiler (sınıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS’e kaydedilir.

Sınıflandırmanın izlenmesi

MADDE 14- (1) Sınıfları itibariyle taşıması gereken koşulların sürekliliğinin temini amacıyla, işletmeler ilgili Bölge Müdürlüğünce yılda en az bir kez Komisyon tarafından yerinde olağan denetime tâbi tutulur.

(2) Sorumlu Denetçi tarafından yapılan denetimlerin doğruluğunu teyit bakımından, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamında ihraç partisinden numune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

(3) Olağan denetimler dışında, ihracat denetimlerindeki performansa bağlı olarak ve diğer bilgiler çerçevesinde gerektiğinde işletmeler ayrıca denetlenebilir.

(4) Denetimlerde bu Tebliğde belirtilen koşulların yerine getirilmediği ya da devam etmediğinin anlaşılması halinde, işletmenin sınıfı askıya alınır. Askıya alınan süre sonunda Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde işletmenin sınıfı 4 üncü maddeye uygun şekilde değiştirilebilir.

Sorumluluk

MADDE 15- (1) Sınıflandırılmış firmalar;

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) Sınıflandırmaya ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki değişikliği derhal ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle,

c)  Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilen personele, işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

e) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl boyunca saklamakla,

f)  Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla,

            yükümlüdür.

         (2) Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı;

a) TAREKS referans numarası kapsamında ihraç edilecek partilere ilişkin bilgileri içeren Denetim Beyan ve Belgesini (ek-4), günlük olarak düzenlemek ve saklamakla,

b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, ürünlerden 2 takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt Defterine (ek-5) kaydetmek ve şahit numuneleri 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklamakla,

c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl boyunca saklamakla,

yükümlüdür.

(3) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihraç eden firmaların adı, ihraç edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu İhracatçı Birliklerince verilir.

(4) Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanlarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da müştereken sorumludurlar.

Yaptırımlar

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen firma Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır ve uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını bildirmesi için yazılı tebligat tarihinden itibaren 7 iş günü süre verilir. Yazılı uyarının Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Firmaya tanınan süre içinde yazılı savunmanın gönderilmemesi ya da Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme neticesinde firmanın Tebliğ’de belirlenen sorumluluklarını yerine getirmediğinin anlaşılması halinde, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 14 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca ilgili işletmenin sınıfı 1 aydan az ve 3 aydan fazla olmamak üzere askıya alınır ve firma tarafından ihracat kontrolüne sunulan her parti fiili denetime tabi tutulur. Askıya alınan süre sonunda Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde işletmenin sınıfı 4 üncü maddeye uygun şekilde değiştirilebilir.

(3) Sınıfının askıda bulunduğu süre ve bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde, bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tekrar tespit edilen firmalara ait ilgili işletmelerin sınıflandırmaları Genel Müdürlük tarafından iptal edilir ve aynı işletme için 6 ay boyunca yeni sınıflandırma başvurusu yapılamaz.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki sorunluluklarını yerine getirmediği tespit edilen Sorumlu Denetçilerin yetkileri Genel Müdürlük tarafından iptal edilebilir. Yetkisi iptal edilenler bir yıl içinde yeniden yetkilendirme başvurusu yapamazlar.

(5)    Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği’nın ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Masraflar

MADDE 17- (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve benzerimasraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

(3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 18- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19- (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Ticari Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş süreci

            GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihte sınıflandırılmış olan işletmelerin mevcut sınıfları, bu Tebliğ uyarınca gerekli şartları taşıdıkları sürece geçerlidir.

         (2) Birinci fıkra kapsamında sınıfları;

         a) “A” olarak korunan işletmelerin, “A” sınıfı işletmeler için 5 inci madde uyarınca aranan akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş ISO 22000 ve ISO 9001 Kalite Sistem Belgelerini,

 

          b)  “B” olarak korunan işletmelerin, “B” sınıfı işletmeler için 5 inci madde uyarınca aranan akredite bir belgelendirme kuruluşundan temin edilmiş ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini,

         en geç 30/4/2014 tarihine kadar sunmaları gerekir.

(3) İkinci fıkra kapsamında aranan belgeleri zamanında sunmayanların sınıfları, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değiştirilir.

(4) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte Sorumlu Denetçi olanların yetkileri, bu Tebliğ uyarınca iptal edilmedikçe geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21-  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.