Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 111) (13.12.2013 T. 28850 R.G.) 2014 yili için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi,2009/15481 sayili Kararin 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliginin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlarin belirlenmesi hk. (2014 YILI IÇIN GK.241/1 CEZASI 78 TL DIR.)

small_gum-logo(274).jpg


2014 Gümrük usulsüzlük cezaları - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28850
Yayım Tarihi 13/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28850

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111) (13.12.2013 T. 28850 R.G.)
2014 yılı için Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi,2009/15481 sayılı Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların belirlenmesi hk.
(2014 YILI İÇİN GK.241/1 CEZASI 78 TL DİR.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 111)

(13.12.2013 T. 28850 R.G.)

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

MADDE 1 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 78.00 TL olarak uygulanır.

MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6.79 TL, diğer işlemler için 16.30 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 16.30 TL, diğer işlemler için 25.82 TL olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.196.500.00 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 134.000.00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 678.000.00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 678.000.00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.359.703.69 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 475.896.29 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 203.955.55 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 78.00 TL,

olarak uygulanır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.