Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2013/10) (14.12.2013 T. 28851 R.G.) 4202 GTP inde siniflandirilan seyahat çantalari, el çantalari ve benzeri mahfazalarin ithalatinda uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin degerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasinin devaminin gerekli olup olmadiginin incelenmesi amaciyla sorusturma açilmasi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2013/10) (14.12.2013 T. 28851 R.G.) 4202 GTP inde siniflandirilan seyahat çantalari, el çantalari ve benzeri mahfazalarin ithalatinda uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin degerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasinin devaminin gerekli olup olmadiginin incelenmesi amaciyla sorusturma açilmasi hk.


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/10
Yayım Tarihi 14/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28851

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) (14.12.2013 T. 28851 R.G.)
4202 GTP inde sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/10)

(14.12.2013 T.  28851 R.G.)

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 4202 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya ithalatı, her bir ürün grubunda 2011 yılında bir önceki yıla oranla artış göstermiş, 2012 yılında ise yine tüm ürün gruplarında bir önceki yıla göre azalmıştır. 2013 yılının ilk 9 ayında ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalat artış göstermiştir.

(2) Başvuru konusu eşya ithalatında yürürlüğe konulan korunma önlemi uygulamasını müteakip yerli üreticilerin üretim, kapasite ve istihdam gibi göstergelerinin düzelme eğiliminde olduğu görülmüştür.

(3) Yerli üreticilerin yurtiçi satışlar ve kârlılık gibi göstergelerinde dalgalanmalar olduğu anlaşılmıştır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 4202 GTP’inde sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 77 17 Faks: (+90 312) 212 87 65

İnternet sitesi: http://www.tpsa.gov.tr

E-posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 1 inci maddede belirtilen bağlantıdan ve http://www.ekonomi.gov.tr/ ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir. Ayrıca talep edilmesi halinde Genel Müdürlükçe ilgili taraflar tek tek de dinlenebilecektir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek

 

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: ..../.../....

            T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/10 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2013/10. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

                                                                                                       İmza - Kaşe / Signature - Cachet

                                                                     İsim - Unvan / Name - Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT  THE  INTERESTED PARTY

Unvan / Title:

Adres / Address:

E-posta / E-mail*:

Telefon / Telephone:

Faks / Fax:

İrtibat Kurulacak  Kişinin İsmi ve Unvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ,  “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK  KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING  IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /

Field of  activity

(İşaretleyiniz/Please  mark)

[ ]

Yerli Üretici / Domestic Producer

[ ]

İthalatçı / Importer

[ ]

İhracatçı/ Foreign  Exporter

[ ]

Diğer / Other  (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya  ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the  reason for being an interested party to the investigation.

Yapılacağı yer ve  tarih Bakanlığın internet sitesinde (www.tpsa.gov.tr)  ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki  alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held  on the date and at the venue that will be announced on the web site of  the Ministry. (www.tpsa.gov.tr)   

[ ]

Sadece dinleyici  olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer  status.

[ ]

Toplantıda  görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]

Toplantıya  katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.

Bireysel olarak  dinlenme talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz. /  Please mark if individual hearing is preferred.

[ ]       Bireysel  olarak dinlenme talep ediyorum. / I’d  like to be heard  individually.

Toplantıya  iştirak edecek kişilerin isim ve unvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.  http://www.tpsa.gov.tr

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc