Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Transit Rejimi) (Seri No: 6) (14.12.2013 T. 28851 R.G.)

small_gum-logo(277).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28851
Yayım Tarihi 14/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28851

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6) (14.12.2013 T. 28851 R.G.)
 


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 6)

(14.12.2013 T. 28851 R.G.)

 

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“d) Taşıyıcı firma: Karayolunda; taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörünü; taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde ise C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmayı, demiryolunda demiryolu tren işletmecisini,”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ürünlerin” ibaresinden sonra “karayoluyla” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Demiryoluyla taşımada ek-2’de sayılan belgelerden taşıyıcıya ilişkin belgeler aranmaz.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(6) Demiryolu taşıyıcıları ve demiryolu araç sürücüleri, bu madde hükümlerinden muaftır.”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “münferit bir araçtaki” ibaresi “münferit bir karayolu aracındaki” olarak değiştirilmiş ve altıncı fıkrasındaki “taşıma yapan” ibaresinden sonra “karayolu” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “karayolu ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde çift yönlü olarak;

 

1) Orta Akdeniz veya Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları yetkili gümrük idareleri - Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin-Habur Gümrük Müdürlüğü,

 

2) Sarp Gümrük Müdürlüğü - Hopa-Artvin-Olur-Göle-Kars (veya Hopa-Artvin- Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Iğdır-Aralık-Dilucu Gümrük Müdürlüğü,

 

3) Demiryolu aktarmalı taşımalarda; karayoluyla Habur Gümrük Müdürlüğü- Nusaybin Cizre- Mardin Gümrük Müdürlüğü; Mardin’de yapılacak aktarma sonrası demiryolu ile, Mardin Gümrük Müdürlüğü-Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü,

güzergâhı takip edilir. Hava şartları veya mücbir sebep durumunda farklı güzergâh belirlenebilir.”

 

“Demiryoluyla taşımalarda bu bendin yalnızca (1) ve (2) nci alt bentleri uygulanır.”

 

“(6) Demiryolu aktarmalı yapılan taşımalarda; aktarma yerinde hareket idaresinde tatbik edilen mühür kontrol edilir ve tank konteynerin tartımı yapılır. Mühür kontrolü ve tartım sonucu uygun ise yeniden macun tespiti yapılmaksızın tank konteyner diğer araca nakledilir.”

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.