Karayolu Düzenleme Genel Müdürlügü: GENELGE (2014/KDGM-01/GENEL) - 2014 yili için Karayolu Tasima Kanununun 26 nci maddesinde yer alan Idari Para Cezalari, KTY kapsaminda verilen yetki belgesi, tasit karti, tasima özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile KTFMYEY kapsaminda bazi belge onaylama ücretlerinin yeniden degerleme oraninda artislari hk.

small_karayollari-genel-mudurlugu-logo.jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVUZAT HABERLERİ
Kaynak Ulaştırma Bakanlığı Sayı 2014/1
Yayım  Tarihi 20/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2014/KDGM-01/GENEL)


2014 yılı için Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari  Para Cezaları, KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma  özel izin belgesi ve uyarma ücretleri ile KTFMYEY kapsamında bazı belge  onaylama ücretlerinin yeniden değerleme oranında artışları hk
.

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE  HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme  Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :  98694136 - 17865                                                                         

Konu: Yeniden Değerleme

           Oranının  Uygulanması

 

20/12/2013

GENELGE

(2014/KDGM- 01/GENEL)

        

4925 sayılı Karayolu  Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, 5326  sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari  Para Cezalarının, aynı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrası,

4925 sayılı Kanunun 33  üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde  belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, aynı Kanunun 33 üncü  maddesinin ikinci fıkrası,

Karayolu Taşımacılık  Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci  maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin  altıncı fıkrası,

Araçların Yüklenmesine  İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında  Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para  Cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası,

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi  Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler ile Yola  Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin  Kusur Grupları Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretlerin, aynı  Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,

gereğince her takvim  yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen  yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

19/11/2013 tarih ve  28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 430 sıra nolu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül  doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla;

Karayolu Taşıma  Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1),

KTY kapsamında verilen  yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri  (EK-2),

KTFMYEY kapsamında  verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi  tamamlama belgesi onay ücretleri ile Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve  Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğinin 6’ncı  maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan İdari Para Cezası (EK-3),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen muayene ücretleri ve İdari  Para Cezaları (EK-4),

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi  Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

Yola Elverişlilik  Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları  Yönergesinin 12 nci maddesinde belirtilen ücretler (EK-4),

 

01/01/2014 tarihinden  itibaren uygulanmak üzere 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme  oranında artırılmıştır.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                         Binali  YILDIRIM

  Bakan

Ek: 5  sayfa ücret listesi (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4)

 

DAĞITIM:

İçişleri Bakanlığı

         -Emniyet  Genel Müdürlüğü

         -Jandarma  Genel Komutanlığı

         -Mahalli  İdareler Genel Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı

Bakanlık Bölge  Müdürlükleri

TOBB

Tüvturk Kuzey Taşıt  Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

Tüvturk Güney Taşıt  Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.

İlgili Sektör/Sivil  Toplum Kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1

 

01/01/2014  – 31/12/2014 Tarihleri Arasında Uygulanacak

 4925  Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları

4925 sayılı  Kanunun 26 ncı Maddesinin;

Miktarı  [TL]

(a)  bendinin;

 

 

İlk  cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci  maddeye göre yetki belgesi almadan veya  yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan  faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden  ikinci ceza verilmez.)

1.039

 

İkinci  cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci  maddeye göre yetki  belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden  kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza  verilmez.)

519

(b)  bendindeki ceza miktarı:

(5 inci  maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

519

(c)  bendindeki ceza miktarı:

 (5  inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan  kaçınan taşımacılara)

519

(ç)  bendindeki ceza miktarı:

 (5  inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının  diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

1.558

(d)  bendinin;

 

 

ilk  cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı  maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

519

 

ikinci  cümlesindeki ceza miktarı:

(6 ncı  maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan  taşımacılara)

311

(e)  bendinin;

 

 

ilk  cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci  maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)

1.039

 

ikinci  cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci  maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)

519

 

üçüncü  cümlesindeki ceza miktarı:

(7 nci  maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)

311

 (f)  bendindeki ceza miktarı:

(10 uncu  maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri  komisyoncularına)(aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.558

 

 

(g) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret  ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman  tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri  uygulayanlara) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

519

 

ikinci cümlesindeki ceza miktarı:

(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri,  terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

207

(ğ) bendindeki ceza miktarı:

(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların  Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması  halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

3.117

(h) bendindeki ceza miktarı:

(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)

519

(ı) bendinin;

 

                   

ilk cümlesindeki ceza miktarı:

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan  taşımacılara)

1.039

 

İkinci cümlesindeki ceza miktarı:

(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan  kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi  gereken sigorta priminin 10 katı)

10 Katı

(i) bendindeki ceza miktarı:

(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri  yerine getirmeyen taşımacılara)

519

(j) bendindeki ceza miktarı:

(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında  yolcu indirip bindiren taşımacılara)

311

(k) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip  olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)

519

(l) bendinin;

 

 

ilk cümlesindeki ceza miktarı: 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip  olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

207

 

ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 

(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip  olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı  kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

519

 

EK:2

BELGE  TANIMI   /   AÇIKLAMASI

SİMGESİ

2014  ÜCRETLERİ [TL]

Otomobille  Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

A1

17.594

Otomobille  Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

26.395

Otobüsle  Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

87.984

Otobüsle  Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

43.990

Otobüsle  Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

8.796

Kendi  iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

8.796

Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

70.388

Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

17.594

Otobüsle  Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

52.792

Otobüsle  Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

26.395

Otobüsle  Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

8.796

Otobüsle 100  km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu  Taşımacılığı

D4

6.797

Yurtiçi  Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

7.035

Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

10.553

Yurtiçi  Eşya Taşıma Acenteliği

G1

7.035

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

10.553

Yurtiçi  Kargo Acenteliği

G3

7.035

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

10.553

Yurtiçi  Eşya Komisyonculuğu

H1

7.035

Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

10.553

Yurtiçi  Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

17.594

Kendi  İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

K2

8.796

Yurtiçi  Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

8.796

Yurtiçi  Lojistik İşletmeciliği

L1

175.981

Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

351.965

İliçi Kargo  İşletmeciliği

M1

17.594

Yurtiçi  Kargo İşletmeciliği

M2

263.973

Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

351.965

İliçi  Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

3.515

Yurtiçi  Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

35.193

İliçi  Dağıtım İşletmeciliği

P1

17.594

Yurtiçi  Dağıtım İşletmeciliği

P2

263.973

Yurtiçi  Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

263.973

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

351.965

Büyükşehir  Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

1.755

Büyükşehir  Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

1.755

Eşya  Terminali İşletmeciliği

T3

1.755

Her Bir  Taşıt Kartı

 

82

Uyarma

 

82

Taşıma Özel  İzin Belgesi

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:3

Tablo-1

 

Karayolu  Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Yönetmeliğine Göre

 

 

Mesleki  Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi

 

17.594

 

Mesleki  Yeterlilik Belgesi

 

15

 

Mesleki  Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça  yapılması halinde)

 

32

 

Eğitim  Tamamlama Belgesi Onayı

 

32

 

İhtar

 

172

 

 

Tablo-1

 

Araçların  Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm  Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

 

Yolcu ve  eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği  takmayanlara

 

519

 

 

 

 Ek:4

Tablo-1

 

ARAÇ  MUAYENE ÜCRETLERİ

(TL)

Araç Grubu

NET ÜCRET  MİKTARI

KDV’Lİ  ÜCRET MİKTARI

Otobüs,  Kamyon, Çekici ve Tanker

 

189

223,02

Otomobil,  Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork,  Yarırömork

140

165,2

Traktör  (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet

72

84,96


 
Tablo-2

 

2918 SAYILI  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN

7 NCİ  FIKRASINDA BELİRTİLEN CEZA MİKTARLARI

(TL)

 

İLK DEFA

5.792

 

İKİNCİ DEFA

9.659

 

ÜÇÜNCÜ DEFA

19.319

Tablo-3

 

YETKİ  BELGESİ ÜCRETLERİ

(TL)

 

ARAÇ  MUAYENE İŞLETME YETKİ BELGESİ

100

 

ARAÇ  MUAYENE GEÇİCİ İŞLETME YETKİ BELGESİ

100

 

YOLA  ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ YETKİ BELGESİ

20.393