Gümrükler Genel Müdürlügü: Demiryolu Ile Yurda Gelen Bos Vagonlarin Geçici ithalat Islemleri GENELGE (2013/56)

small_gum-logo(281).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/56
Yayım  Tarihi 24/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 24/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/56)
Demiryolu İle Yurda Gelen Boş Vagonların Geçici ithalat İşlemleri

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

Sayı :  66909231.10.06.01-54

Konu : Demiryolu İle  Yurda Gelen Boş

Vagonların Geçici  ithalat İşlemleri

 

24/12/2013

GENELGE

(2013/56)

Bakanlığımıza gerek  Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden gerekse gümrük  idarelerinden intikal eden yazılardan demiryolu ile yapılan taşımalarda  yurda boş olarak gelen vagonlara uygulanacak gümrük işlemleri hakkında  tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Geçici ithalat  Sözleşmesinin "Taşıma Araçlarıyla  İlgili Ek" başlıklı eki EK-C'nin 1 inci maddesinde demiryolu vagonları,  taşıma aracı olarak tanımlanmıştır. Anılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde  taşıma araçların geçici ithalatının teminat aranmaksızın yapılacağı  belirtilmiştir.

 

2009/15481 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararının 16-21  inci maddelerinde taşıma  araçlarının ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat  rejiminin uygulanabilmesine ilişkin haller ve özel şartlar düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, demiryolu  ile yurda boş gelen vagonların geçici ithalat işlemlerinin Taşıt Takip  Programında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar aşağıdaki şekilde  yapılması gerekmektedir.

1)    2009/15481  sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16-17 nci maddelerine istinaden yurda boş  olarak gelen vagonların tam muafiyet suretiyle geçici ithalat işlemleri  yapılır.

2)    Anılan  Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesi gereğince boş vagonlara 12 ay süre  ile geçici ithalat izni verilir.

3)    Gümrük  Yönetmeliğinin 72/N maddesi  uyarınca yurda boş olarak getirilen vagonların ayniyetini (vagon numarası,  v.b.) gösteren ve iki nüsha düzenlenen liste, rejime giriş gümrük idaresine  ibraz edilir. İbraz edilen listeye istinaden, boş vagonlar, gümrük  idaresince kontrol edilir ve söz konusu listelere tescil tarih ve sayısı  verilmek suretiyle giriş kaydı oluşturulur. Tescil edilen listenin bir  nüshası, gümrük idaresince saklanır ve bir nüshası demiryolu işletmesine  verilir.

4)    Ülkemize  boş olarak girip boş olarak çıkış yapacak vagonlar için demiryolu işletmesi  tarafından boş çıkışı yapılan vagonların ayniyetine (vagon numarası, v.b.)  ilişkin iki nüsha düzenlenen liste, çıkış gümrük idaresine ibraz edilir.  İbraz edilen listeler, gümrük idaresince tescil tarih ve sayısı verilmek  suretiyle çıkış kaydı oluşturulur. Tescil edilen çıkış listelerinin bir  nüshası, gümrük idaresince saklanır ve bir nüshası demiryolu işletmesine  verilir.

 

5)    Mesai saatleri dışında yurda gelen veya çıkacak olan boş vagonlar için demiryolu işletmesi tarafından ibraz edilen listeye istinaden gümrük idaresince boş vagonların kontrolü yapılır ve vagonların hareket etmesine izin verilir. Söz konusu liste kapsamında mesai saatleri dışında gelen veya çıkan ve kontrolü yapılan boş vagonların tescil işlemi, gümrük idaresince ilk iş gününde yapılır.

6)    a) Boş olarak gelip boş olarak çıkışı yapılan vagonlar için, boş olarak gelen vagonun boş olarak çıktığını gösteren ve çıkış gümrük idaresince onaylı belge,

 

b) Boş olarak gelip dolu olarak çıkışı yapılan vagonlar için, boş olarak gelen vagonun dolu olarak çıktığının gösteren ve çıkış gümrük idaresince onaylı belge,

 

Boş vagonların giriş tarihinden itibaren 12 ay içinde giriş demiryolu işletmesi tarafından giriş gümrük idaresine ibraz edilir ve gümrük idaresince bu belgelere istinaden giriş kayıtlan kapatılır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteşar

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri