Gümrükler Genel Müdürlügü: Deniz ve Havalimanlarinda Aktarma Islemleri GENELGE (2013/54)

small_gum-logo(283).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/54
Yayım  Tarihi 24/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/54)
Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Gümrükler Genel  Müdürlüğü

 

Sayı :  74428289-10.06.01

Konu : Deniz ve  Havalimanlarında Aktarma İşlemleri

 

 

24.12.2013

GENELGE

(2013/54)

 

Hâlihazırda, deniz veya  hava limanlarına Türkiye Gümrük Bölgesi dışından getirilerek aynı deniz  veya hava limanında bir başka taşıta aktarılarak tekrar Türkiye Gümrük  Bölgesi dışına gönderilecek eşya için gümrük idarelerince hareket ve varış  idaresi aynı olan transit beyannamesi düzenlenerek işlemler yerine  getirilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 4458  sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinde,  "1. Transit rejimi;

 

a) İthalat vergileri ve  ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş,

 

b) İhracatla ilgili  gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın,  gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan  diğerine taşınmasına uygulanır.

 

2. Gümrük idareleri,  transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

a) Yabancı bir ülkeden  yabancı bir ülkeye,

b) Yabancı bir ülkeden  Türkiye’ye,

c) Türkiye’den yabancı  bir ülkeye,

d) Bir iç gümrük  idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,

 

taşınmasına izin  verir." hükmü yer almaktadır.

 

Bunun yanında, 4458  sayılı Gümrük Kanununun 165/A maddesinin  birinci fıkrasında; "1.Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava  sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile  taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için  gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumda  özet beyan verilir." ve 165/C maddesinin birinci fıkrasında; "1.Türkiye  Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi verilmesini  gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması  halinde, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük  idaresine özet beyan verilir." hükümleri yer almakta olup, Gümrük  Yönetmeliğinin 435 inci maddesinde ise çıkış özet beyana ilişkin hususlar  düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda, 2 seri  no.lu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) ve bir geçici depolama yerine  alınmış eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir geçici depolama  yerine sevkine ilişkin 2013/5 sayılı  Genelge hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışından bir deniz veya  havalimanına gelen ve geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın  başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılacak serbest dolaşımda olmayan  eşyanın yurtdışı edilmesinde, transit beyannamesi kullanılmayacak olup, 4458  sayılı Gümrük Kanununun 165/A, 165/C maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 435  inci maddesi gereğince çıkış  özet beyan ile işlem yapılacaktır.

 

Söz konusu çıkış özet  beyan, Kanunun 46 ncı maddesinde  belirtilen süreler içerisinde verilecek, giriş özet beyan kayıtları ile  ilişkilendirilecek ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin  çıkış bildiriminde belirtilecektir.

 

Ancak, havayolu ile  gelen eşyanın, geçici depolama yerine alınmaksızın başka bir hava taşıtına  aktarılmasına ilişkin işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak olup, bu süre  içerisinde işlemleri tamamlanmayan eşya geçici depolama yerine alınacaktır.

 

Diğer taraftan, antrepo  beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha  sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler,  transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Çıkış özet beyan ile  yapılacak aktarma işlemlerine 04.03.2014 tarihinden itibaren  başlanılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica  ederim.

 

 

 

 

 Ziya  ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

 Müsteşar