Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Bitki Karantinasi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (29.12.2013 T. 28866 R.G.)

small_Gıda _Tarim_logo(2).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı 28866
Yayım  Tarihi 29/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 29/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28866

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.12.2013 T. 28866 R.G.)
 

(  DİKKAT !!!Bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcilerinin sicil numarası alması zorunluluğu hükmünün yürürlük tarihi 01.01.2015 tir.)

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(29.12.2013 T. 28866 R.G.)

 

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin4üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (cc) bendi yürürlükten kaldırılmışve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“aa) Zararlı organizmadan arî alan: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak sürdürüldüğü alanı,

bb) Zararlı organizmadan arî üretim yeri: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak belirli bir süre için sürdürüldüğü üretim yerini,”

“çç) Engelleme;

1) Zararlı organizmayı: İthal edilen bir sevkiyatın gözle muayene ya da test edilmesi sırasında zararlı organizma tespitini,

2) Sevkiyatı: İthal edilen bir sevkiyatın bitki sağlığı mevzuatına uygunsuzluğu nedeniyle reddedilmesi veya girişin kontrollü bir şekilde sağlanmasını,

dd) Giriş noktası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkenin gümrük bölgesine ilk kez getirildiği yer olup; hava yoluyla gelişte hava limanı, deniz yoluyla gelişte deniz limanı ve kara yoluyla gelişte karasal sınırın geçildiği yerde o alandan sorumlu gümrük müdürlüğünün yerini,

ee) Sevkiyat: Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin gerektiğinde tek bir Bitki Sağlık Sertifikası kapsamına alınabilen (bir sevkiyat bir ya da birden fazla ticari mal ya da lottan meydana gelebilir) miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye giriş kapıları Bakanlığın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

(2) Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeden çıkış işlemleri bütün Gümrük İdarelerinden yapılabilir. Ancak alıcıülkelerin bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda bazı ülke ve ürünler için çıkış kapıları Genel Müdürlükçe sınırlandırılabilir.

(3) Bitki sağlığı sınır kontrol noktalarının taşıması gerekli asgari şartlar Bakanlıkça yayımlanan talimatla belirlenir. Bitki sağlığı sınır kontrol noktası olarak onaylanan giriş kapılarının bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolü için bu talimatta belirtilen asgari şartlara sahip olması gereklidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen ithalat başvuru formu ile müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde ihracatçı ülke resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yenidenİhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma belgelerinin biri ile ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur. İthalatçılar ve bunların kanuni temsilcileri ithalat öncesi aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekir.

a) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayıt altına alınarak bir sicil numarası verilir.

b) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri yakın bir zamanda gelecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalini, önceden ilgili müdürlüklere bildireceklerdir. Bu bildirim deniz yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 24 saat önce; hava yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 4 saat önce; kara yoluyla nakliyatta ise sevkiyatın gelişinden en az 12 saat önce verilmelidir. Bu bildirim ek-10’da yer alan sevkiyat bildirimi formuna uygun olarak sicil numarası eşliğinde, giriş noktasındaki müdürlüğe yapılır.

(2) İthalat kontrolü; sevkiyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olarak üçaşamada yapılır.

a) Belge kontrolü; sevkiyat veya partiye ait müracaat dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.

b) Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin ithal edilmek istenen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

c) Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra ithal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil araçlarının ek-1 ile ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve ek-4’te yer alan özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların taşınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.

(4) İnspektör, ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmî kontrolü sırasında bulduğu zararlıorganizmanın ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvartesti ile teyit ettirir.

(5) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri içerdiği beyan edilmemiş sevkiyatlarda; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin varlığından kuşkulanmak için makul nedenler olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmasınısağlamak için, bu sevkiyatlar üzerinde de resmi kontroller yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı kontrolünün girişnoktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda belge kontrolü giriş noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine transitine izin verilebilir. Bu gibi durumlarda;

a) İlk giriş noktasındaki inspektörler tarafından, ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’bir asıl bir suret olarak doldurulur, onaylanır ve belgenin aslı söz konusu sevkiyata eşlik eder. Bu belge okunaklı birşekilde büyük harflerle el yazısıyla ya da elektronik ortamda doldurulur. Söz konusu belge varış noktasındaki ilgili müdürlük tarafından istenir.

b) Beyan ve bitki sağlığı kontrolleri, gümrüklü sahalarda, gümrük gözetimindeki geçici depolama yerlerinde,izolasyonu sağlanmış olması kaydıyla yedd-i emin sahalarında yapılır.

c) Nakliye sırasında yayılma riski oluşmaması için nakliyeye ilişkin hüküm Müdürlük denetiminde doldurulur ve imzalanır.

ç) Varış yerindeki kontrolden sorumlu müdürlük, beyan ve bitki sağlığı kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla Bakanlıkça talimatla belirlenen asgari koşulların yerine getirilmesini ve yeterli tesis, araç ve ekipmanın bulunmasıve/veya bulundurulmasını sağlar.

d) Söz konusu sevkiyatlar için kullanılan nakil araçları ya da sevkiyatların ambalajlarının, ürünlerin uygun muayene yerlerine (antrepolar, yedd-i emin alanları ve benzeri) geldiklerinde taşınması süresince istila ya daenfeksiyona neden olmayacak ve içerikleri değişmeden kalacak bir şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Yalnızca gerekçeli hallerde ilgili müdürlük, söz konusu ürünlerin muayenenin yapılacağı onaylanmış yere nakliyeleri sırasında, istila ya da enfeksiyona sebep olmaması şartıyla, kapatılmamış ya da mühürlenmemiş sevkiyatlara izin verebilir.

e) (b) bendinde belirtilen geçici depolama ve yedd-i emin alanlarının; Gümrük Müdürlüğünün denetiminde olması, çevresi ile fiziki bağlantısının kesilmiş ve dış ortamdan izole edilmiş olması, dışarıdan zararlı organizma bulaşmasını engelleyecek şekilde önlem alınmış olması ve bu alanlara giriş ve çıkışların kontrol altında olması gerekir.İlgili Müdürlük tarafından yedd-i emin alanlarının uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan yedd-i emin yerlerinin neden uygun olmadığı ve alınması gereken ilave tedbirler, Müdürlük tarafından ithalatçıya ve ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.

f) Giriş noktası ve varış noktasındaki Müdürlük ile Gümrük Müdürlükleri arasındaki ithalat yapılmasıplanlanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ambalaj ve bunların nakliyesine ilişkin bilgi alışverişinin, Bitki SağlığıDolaşım Belgesi’nin yazılı ya da elektronik ortam kullanılarak etkin bir şekilde yapılması sağlanır.

g) Sevkiyatın ithalatçısı varış yerindeki ilgili Müdürlüğe söz konusu ürünlerin girişini 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak önceden bildirmelidir. İthalatçı, yaptığı bildirimde herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda varış yerindeki ilgili Müdürlüğü bilgilendirmelidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Resmî kontroller sonucu bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin engelleme ve bildirim

MADDE 13 – (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin; ek-1 ve ek-2’de listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulunması, ek-3’te yer alması, ek-4’te belirlenen özel şartlarıtaşımaması ya da belgelerinin eksik olması veya uygun olmaması ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliğin giderilememesi durumunda sevkiyat engellenir. Ürün sahibi ve ilgili gümrük müdürlüğü yazı ile bilgilendirilir. Bu ürünler; gümrük mevzuatına uygun olarak on gün içinde ihracatçı ülkeye iade edilir veya imha edilir. İmha işlemi giderleri mal sahibinden karşılanmak üzere inspektör ve gümrük teşkilatından bir memur ile mal sahibi veya temsilcisinin önünde yapılır.

(2) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında, Ülkemizde varlığı bilinen ve mücadeleye tabi herhangi bir zararlıorganizma ile bulaşık bulunması durumunda zararlı organizma engellenir. Fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması mümkün ise giderleri ilgilisi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi yapılır. İşlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması halindeülkeye girişine izin verilir.

(3) Ülkeye girişine izin verilmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait Bitki Sağlık Sertifikasının ön yüzüne kırmızı mürekkepli yazı ile “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresi yazılarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti ürünü temsil eden Bitki Sağlık Sertifikasında partinin bir kısmı kabul edilip bir kısmıreddedilecek ise Bitki Sağlık Sertifikasının aslı alınarak ilgilisine, “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresini içeren tasdikli bir sureti verilir.

(4) Aşağıda belirtilen nedenlerle engellenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili olarak inspektörtarafından iki iş günü içinde ek-9’da yer alan Bildirim Formu İngilizce olarak düzenlenir ve mühürlenir, elektronik ortamda ve postayla Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından ilgili ülkeye engellemeye ilişkin bildirimde bulunulur ve giriş kapılarına bilgi verilir. Bildirim formlarında “TR İl Trafik Kodu-Yılı-Bildirim Sıra No”şeklinde referans numarası oluşturulur:

a) Herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması,

b) Ek-1 ve ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile bulaşık bulunması,

c) Ürüne ait belgelerde aşağıda belirtilen eksiklik ve uyumsuzlukların bulunması,

1) Bitki Sağlık Sertifikasının bulunmaması,

2) Bitki Sağlık Sertifikası üzerindeki onaylanmamış değişiklikler ve silinmeler,

3) Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları,

4) Bitki Sağlık Sertifikasındaki eksik bilgiler.

ç) İthali yasaklanmış ürünlerin bulunması,

d) Sevkiyatın içinde kısmen yasaklanmış bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bulunması,

e) Usulüne uygun yapılmayan fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin tespiti.

(5) İthal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması halinde ithaline izin verilmez ve zararlı risk analizi yapılır. Zararlı risk analizi sonuçlandırılıncaya kadar karantina tedbirleri alınır ve riskli bulunması durumunda ithaline izin verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilimsel materyal ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı

MADDE 15 – (1) Bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-5’inde yer alan 0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış kahve (Kavrulmamışolanlar) ve 1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) listeden çıkarılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış, ek-3, ek-4 ve ek-9 ekteki şekilde değiştirilmişve ek-10 ile ek-11 eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddenin birinci fıkrası 5/1/2014 tarihinde,

b) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 4, 6 ve 7 nci maddeleri1/1/2015 tarihinde,

c) 9 uncu maddesi ile değiştirilen ek-3 yayımı tarihinden 3 ay sonra,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

EK –3

GİRİŞİ YASAK  BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI

Ek–4’te yer  alan “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen topraklı bitki ve  yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;

Tarımsal  amaçlı:

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER

MENŞEİ ÜLKELER

Toprak

Tüm ülkeler

Tabii gübre

Tüm ülkeler

Kütlü pamuk

Tüm ülkeler

Coniferales odunları  (Yakacak amaçlı)

Tüm ülkeler

Castanea Mill., Quercus L., Acer saccharum,  Populus L.izole  edilmiş kabukları

Tüm ülkeler

Acer macrophyllum Pursh,  Aesculus californica (Spach)Nutt., Lithocarpus  densiflorus (Hook.  & Arn.) Rehd., veTaxus  brevifolia Nutt izole  edilmiş kabukları

 

Phytophthora ramorum’un  varlığı bilinen ülkeler

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar  palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum,

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli  palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan  cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C.  elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika  yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis,

Livistona decipiens (Syn.:Livistona  decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn.:Roystonea  regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya  adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani  hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal  palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops  excelsa) (Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti Bitkileri

ve Agavaceae familyasına  ait

Agave americana;

Bitkisinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde  çapı 5  cm üzerinde  olan dikim amaçlı bitkileri

Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan,  Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan,  Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün,  Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan,  Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur,  Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, Birleşik  Arap Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua  Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK -4

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

 

Bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddeler

Özel Şartlar

1) Açık Tohumlu Orman Ürünleri (Coniferales-  İğne Yapraklılar)

1.1. 

Bursaphelenchus xylophilus’ un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekiz menşeli; Thuja L  hariç, iğne yapraklıların (Coniferales) doğal  dış yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil, aşağıda  belirtilenlerin dışındaki odunu:

–       Tamamı  veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen  yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  artıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama  paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve  benzeri paketler şeklindeki odun paketleme  materyalleri ile maddelerin aslında nakli için  kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer  yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun  olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak  için kullanılan odunlar,

–       Odunun  minimum 82°C'de  7 ile 8 günlük bir ısıl işlem kullanılarak  işlendiği veya kalem için imal edildiğine dair  kanıtın olduğu Libocedrus  decurrens Torr.  odunu,

- Orta çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve  kâğıtlık odun

a) Kabuğu soyulmuş olmalı ve üzerindeMonochamus  spp. larvalarının  neden olduğu 3 mm’den büyük delikler  bulunmamalıdır,

ve

b)En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca  odunun üzerinde, ‘HT’ işareti  bulunmalıdır,

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

veya

d) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme  yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde  aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve  konsantrasyon (%) belirtilmelidir

veya    

e) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır.

Mi %

 

 

NOT:

 1.2. 

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekiz menşeli;  Thuja L  hariç, aşağıda belirtilen iğne yapraklıların  (Coniferales) odunu:

a)Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde  edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı,  tahta artıkları ve hurdaları

a) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

              veya

            b)  Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık  Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun  sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir.

 

1.3

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekiz menşeli;  Thuja L  hariç, aşağıda belirtilen iğne yapraklıların  (Coniferales) odunu:     

    a)  Orta çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık  odun

a) Üzerinde Monochamus  spp. larvalarının  neden olduğu 3 mm’den büyük delikler  bulunmamalıdır

ve,

b) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Ayrıca  odunun üzerinde, ‘HT’ işareti  bulunmalıdır,

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

veya

d) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme  yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde  aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve  konsantrasyon (%) belirtilmelidir

veya

e) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır,

1.4. 

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekiz menşeli; Thuja L  ‘nin aşağıda belirtilenleri dışındaki odunu:

–       Yonga,  parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve  hurdaları,

–       Ambalajlama  paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve  benzeri paketler şeklindeki odun paketleme  materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli  için kullanılan paletler, kutu paletler, ve  diğer yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun  olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak  için kullanılan odunlar

a) Kabuksuz olduğu,

veya

b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır,

veya

c) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’ işareti  bulunmalıdır,

veya

d) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir

veya

e) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme  yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde  aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve  konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

 1.5. 

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekiz menşeli; Thuja L  ‘nin aşağıda belirtilen odunu:

–       Yonga,  parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları  ve hurdaları

 

a) Kabuğu soyulmuş yuvarlak odundan elde  edildiği,

veya

b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen,  nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için  fırında kurutma işlemi yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

1.6. 

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna menşeli; İğne  yapraklıların (Coniferales) doğal yuvarlak  yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda  belirtilenlerin dışındaki odunu :

–       Tamamı  veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen  yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  atıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama  paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve  benzeri paketler şeklindeki odun paketleme  materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli  için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer  yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun  olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak  için kullanılan odunlar,

- Çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık  odun

 

a) Kabuğu soyulmuş olmalı ve üzerindeMonochamus  spp. larvalarının  neden olduğu 3 mm’den büyük delikler  bulunmamalıdır,

ve

b) Monochamus spp.  ile Pissodes  nemorensis, P. strobi, P.terminalis, P.castaneus ve Scolytus  morawitzitürlerinden ari alanlarda  üretildiği ve üretim alanının adı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığının  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Ayrıca odunun üzerinde, ‘HT’ işareti  bulunmalıdır,

veya

e) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir.

veya

f) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme  yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde  aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve  konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

 1.7. 

Rusya, Kazakistan ve Ukrayna ile Bursaphelenchus  xylophilus’un  varlığı bilinenKanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan  ABD ve Portekiz dışındaki ülkeler menşeli;İğne  yapraklıların (Coniferales) doğal yuvarlak  yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda  belirtilenlerin dışındaki odunu :

–       Tamamı  veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen  yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  atıkları ve hurdaları,

–       Ambalajlama  paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve  benzeri paketler şeklindeki odun paketleme  materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli  için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer  yükleme tahtası, palet halkası,

—Odun olmayan yükü sıkıştırmak veya destek  sağlamak için kullanılan odunlar,

a) Kabuksuz olduğu ve Monochamus spp.  larvalarının yol açtığı, genişliği 3 mm’den  büyük deliklerden ari olduğu,

veya

b)Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun üzerinde,  ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ işareti veya  uluslararası kabul edilen başka bir işaret  bulunmalıdır,

veya

c) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme  yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde  aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve  konsantrasyon (%) belirtilmelidir.

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığın  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  Ayrıca  odunun üzerinde, ‘HT’ işareti  bulunmalıdır,

 

1.8.1

 

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekizdışındaki ülkeler ile Rusya,  Kazakistan ve Ukrayna menşeli; tamamı  veya bir kısmı iğne yapraklılardan (Coniferales)  elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende  talaşı, tahta atıkları ve hurdaları.

 

 

a) Kabuğu soyulmuş yuvarlak odundan üretildiği  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

veya

c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına  çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C’lik bir  öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem  uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

1.8.2

Bursaphelenchus xylophilus’un  varlığı bilinen Kanada,  Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Tayvan,  ABD ve Portekizdışındaki ülkeler ile Rusya,  Kazakistan ve Ukrayna menşeli; orta  çapı 12 cm’den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun

 

a) Üzerinde Monochamus  spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den  büyük delikler olmamalıdır.

ve

b) Kabuğu soyulmuş olmalıdır.

veya

c) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

veya

d) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  elde edilen, nem içeriğinin % 20’nin altına  çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir,

veya

e) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C’lik bir  öz sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısıl işlem  uygulandığı Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

1.9

İğne yapraklıların (Coniferales) izole edilmiş  kabukları 

a) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu  ve aktif bileşen, minimum kabuk sıcaklığı, dozu  (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)’ne ait  bilgiler,

veya

b) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığın  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

2) Kapalı Tohumlu Orman Ürünleri (Yaprağını  döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)

 

2.1. 

 ABD  ve Kanada menşeli;Acer  saccharum Marsh’ın  doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler  dahil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki,  odunları

–       Kaplama  levha üretimi amaçlı odun,

–       Yonga,  parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve  hurdaları

 

a) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikası’nda belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu  ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu  (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)’ne ait  bilgiler Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

2.2. 

ABD ve Kanada menşeli; Acer  saccharum Marsh’ın  kaplama levha üretimi amaçlı, odunu. 

Odunun, Ceratocystis  virescens’den arî olduğu bilinen alan  menşeli olduğu ve kaplama levha üretimi amaçlı  olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.  

2.3. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore  Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeli; Fraxinus L.,Juglans  mandshurica Maxim., Ulmus  davidiana Planch., Ulmus  parvifolia Jacq.  ve Pterocarya  rhoifolia Siebold  & Zucc.’nun aşağıda belirtilenler dışındaki,  doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler  dahil, odunu

–       Yukarıda  belirtilen ağaçların tamamından veya  bazılarından elde edilen yongalar,

–       Ambalajlama  paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve  benzeri paketler şeklindeki ahşap ambalaj  materyalleri ile tüm maddelerin aslında nakli  için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer  yükleme tahtası, palet halkası,

–       Odun  olmayan yükü sıkıştırmak veya destek sağlamak  için kullanılan odunlar

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus  planipennis Fairmaire’den  arî olarak belirlenen alan menşeli olduğu;

veya

b) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört  köşe şekil verilmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.4. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore  Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeli;  tamamı veya bir kısmıFraxinus L.,Juglans  mandshurica Maxim., Ulmus  davidiana Planch., Ulmus  parvifolia Jacq.  ve Pterocarya  rhoifolia Siebold  & Zucc.’den elde edilen yongalar.

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus  planipennis Fairmaire’den  arî olarak belirlenen alan menşeli olduğu

veya

b) 2,5  cm den  daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak  şekilde işlemden geçirilmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.5. 

Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore  Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeli;Fraxinus L.,Juglans  mandshurica Maxim., Ulmus  davidiana Planch., Ulmus  parvifolia Jacq.  ve Pterocarya  rhoifolia Siebold  & Zucc.’un ayrılmış kabuğu 

a) İlgili ISPM Standartlarına göre, Agrilus  planipennis’den arî olarak belirlenen alan  menşeli olması,

veya

b) 2,5  cm den  daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak  şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.6.1

ABD menşeli; Quercus L.’nin  doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler  dahil, aşağıda belirtilenler dışındaki odunu:

– Yonga,  parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve  hurdaları,

– Odunun  minimum 176 °C’ de 20 dakika süreyle ısıl işlem  uygulanarak üretildiğinin belgeli ispatının  olduğu fıçılar, variller, tekneler ve diğer  fıçıcıların ürünleri ile bunların fıçı tahtası  dahil odun kısımları,

– Kaplama  üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza  eden odun.

 

a) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört  köşe şekil verilmiş olduğu Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

b) Kabuksuz olduğu ve kuru madde yüzdesi ile  ifade edilen nem içeriğinin % 20’den az olduğu  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

c) Kabuksuz olduğu ve onaylı bir sıcak hava veya  sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

d) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı  olsun ya da olmasın;

1) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen,  nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için  fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır.

veya

2) Onaylı  bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık  Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun  sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

2.6.2

ABD menşeli; Quercus L.’ninkaplama  üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza  eden odunu.

a) Onaylı bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki  Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen,  minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama  (maruz kalma) süresi (saat) belirtilmelidir.

b) Ek-6/A listede yetkilendirilen giriş  kapılarından giriş yapmalıdır.

2.7. 

ABD ve Ermenistan menşeli;Platanus L.’un  yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  atıkları ve hurdaları hariç, doğal yuvarlak  yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil odunu

Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen,  nem içeriğini %20’nin altına çekmek için, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında  kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır.

2.8.

 Amerika  Kıtası menşeli;Populus L.’un  Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta  atıkları ve hurdaları hariç, doğal yuvarlak  yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil odunu

a)  Kabuksuz  olduğu,

veya

b)Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade  edilen, nem içeriğini %20’nin altına çekmek  için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile  fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.  Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır,

 2.9

-ABD  ve Kanada menşeli;Acer  saccharum Marsh.,

-ABD  ve Ermenistan menşeli; Platanus L.,

-Amerika  kıtası menşeli;Populus L.

Yukardakilerin tamamı veya bir kısmından elde  edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı,  tahta atıkları ve hurda şeklindeki odun

 

a) Kabuksuz yuvarlak odundan üretildiği,

veya

b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen,  nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için  fırında kurutma işlemine maruz kaldığı,

veya

c) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu  ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu  (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)’ne ait  bilgiler,

veya

d) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığın  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

 2.10

Tamamı veya bir kısmı  ABD  menşeli Quercus L’den  elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende  talaşı, tahta atıkları ve hurdaları  

a) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen,  nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için  fırında kurutma işlemine maruz kaldığı,

veya

b) Onaylı bir fumigasyon işlemine tabi tutulduğu  ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu  (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)’ne ait  bilgiler,

veya

c) En az 30 dakika süreyle minimum 56  °Clik bir öz sıcaklığın  sağlandığı uygun bir ısıl işlem uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

2.11

Acer macrophyllum Pursh,Aesculus  californica (Spach)  Nutt.,Lithocarpus  densiflorus(Hook.&Arn.) Rehd.,Quercusspp.  L ve Taxus  brevifoliaNutt. Odunları

a) Bitkiler Phytophthora  ramorum’dan arî alanlar menşeli olmalı ve bu  alanın adının Bitki Sağlık Sertifikasının  “menşei yeri” başlığı altında yer aldığı Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

b) Bitki Sağlık Sertifikası, odunların  kabuklarının soyuldukları resmi olarak  doğrulandıktan sonra düzenlenmelidir.

ve

— Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört  köşe şekil verilmiş olduğu,

veya

— Kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem  içeriğinin %20’den az olduğu,

veya

— Onaylı bir sıcak hava veya sıcak su ile  dezenfekte edilmiş olduğu Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.

veya

c) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı  olsun ya da olmasın;

1) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun  bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen,  nem içeriğinin % 20’nin altına çekmek için  fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki  Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun  üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’  işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir  işaret bulunmalıdır.

veya

2) Onaylı  bir fumigasyon yapılmalı ve Bitki Sağlık  Sertifikası üzerinde aktif bileşen, minimum odun  sıcaklığı, dozu (g/m3)  ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat)  belirtilmelidir,

3.

6 mm veya  daha az kalınlıkta ham odun ile tutkal, sıcaklık  ve basınçla elde edilen işlenmiş odun hariç  ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları,  makaraları ve benzeri paketler şeklindeki ahşap  ambalaj materyalleri ile tüm maddelerin nakli  için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer  yükleme tahtası, palet halkası 

Ahşap Ambalaj Materyalleri:

— Hangi sayıda olursa olsun, genişliği 3 cm’den  az (uzunluğuna bakılmaksızın ) veya genişliği 3  cm’den büyük ise alanı 50 cm2den  az olan kabuklar hariç, kabuktan arî olmalıdır,

ve

— ISPM–15 standartının Ek-1’inde belirtilen  işlemlerden birisine tabi tutulmalı,

ve

— ISPM–15 standardının Ek-2’sinde belirtildiği  şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

 4. 

6 mm veya  daha az kalınlıktakiler ile yapışkan, ısı ve  basınç ile veya bunların bir arada kullanılarak  üretilen işlenmiş odun hariç, kendi doğal  yüzeyini korumayan, odun olmayan yükü  sıkıştırmak veya destek sağlamak için kullanılan  odunlar

—Hangi sayıda olursa olsun, 3 cm’den az  (uzunluğuna bakılmaksızın ) veya genişliği 3  cm’den büyük ise alanı 50 cm2 den  az olan kabuklar hariç, kabuktan arî olmalı ve

—ISPM–15 standartının Ek–1’inde belirtilen  işlemlerden birisine tabi tutulmalı

ve

 — ISPM–15 standartının Ek–2’sinde  belirtildiği şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

5.

Meyve ve tohumları dışında, iğne yapraklı  (Coniferales) bitkileri

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda  üretildiği ve üretim yerinin Pissodes  nemorensis, P.strobi, P.terminalisi, P.castaneus türlerinden  ari olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

6.

Meyve ve tohumları dışında, boyu 3 m’den fazla,  iğne yapraklı (Coniferales) bitkileri

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda  üretildiği ve üretim yerinin Scolytus  morawitzi’den ari olduğu Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.

7.

Tohumu dışında, Pinus L.’nin  dikim amaçlı bitkileri

Son vejetasyon döneminin başlangıcından  itibaren, üretim yerinde veya yakın çevresinde, Scirrhia  acicola veya Scirrhia  pini’ nin hiçbir belirtisinin gözlenmediği  Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

8.

Çoğaltım amaçlı tohum ve kozalak dâhil dikim  amaçlı Pinusspp.  ve Pseudotsuga  menziesiibitkileri

 — Menşei ülke Ulusal Bitki Koruma  Organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetimli  üretim yerlerinde yetiştirilmiş olmalı,

  ve

a) Gibberella  circinata’dan arî olduğu bilinen bir ülke  menşeli olduğu,

veya

b) Tüm vegetasyon dönemi boyunca orijin ülkenin  Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından,  ilgili ISPM’e uygun olarak belirlenen ve Bitki  Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” kısmında  ismi belirtilen,Gibberella  circinata’dan ari alanda yetişmiş olduğu,

veya

c) İhracattan önce iki yıllık bir dönem boyunca  üretim yerinde yapılan resmi denetimlerde Gibberella  circinata’nın hiçbir belirtisinin  görülmediği ve ihracatın hemen öncesinde teste  tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

9.

Tohumu dışında, Abies Mill.,Larix Mill., Picea A.  Dietr., PinusL. Pseudotsuga Carr.  ve TsugaCarr.’nin  dikim amaçlı bitkileri

Resmi kontrol altında olan fidanlıklarda  üretildiği, son vejetasyon döneminin  başlangıcından itibaren tamamında, üretim  yerinde veya yakın çevresinde, Melampsora  medusae’ nın hiçbir belirtisinin  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

10.

Phytophthora ramorum’un  varlığı bilinen ülkeler menşeli;  meyve ve tohumları hariç

Acer macrophyllum Pursh,

Acer pseudoplatanus L.,

Adiantum aleuticum (Rupr.)  Paris,

Adiantum jordanii C.  Muell.,

Aesculus californica (Spach)  Nutt.,

Aesculus hippocastanum L.,

Arbutus menziesii Pursch.,

Arbutus unedo L.,

Arctostaphylos spp.  Adans,

Calluna vulgaris (L.) Hull,

Camellia spp.  L.,

Castanea sativa Mill.,

Fagus sylvatica L.,

Frangula californica (Eschsch.)  Gray,

Frangula purshiana (DC.)  Cooper,

Fraxinus excelsior L.,

Griselinia littoralis (Raoul),

Hamamelis virginiana L.,

Heteromeles arbutifolia (Lindley)  M. Roemer,

Kalmia latifolia L.,

Laurus nobilis L.,

Leucothoe spp. D.  Don,

Lithocarpus densiflorus(Hook.&Arn.)  Rehd.,

Lonicera hispidula (Lindl.)  Dougl. ex Torr.&Gray,

Magnolia spp.  L.,

Michelia doltsopa Buch.-Ham.  ex DC, Nothofagus  oblique(Mirbel) Blume,

Osmanthus heterophyllus (G.  Don) P. S.

Green,

Parrotia persica (DC)  C.A. Meyer,

Photinia x fraseri Dress,

Pieris spp.  D. Don,

Pseudotsuga menziesii (Mirbel)  Franco,

Quercus spp.  L.,

R. simsii Planch.  hariçRhododendron spp.  L.,

Rosa gymnocarpa Nutt.,

Salix caprea L.,

Sequoia sempervirens (Lamb.  ex D. Don) Endl.,

Syringa vulgaris L.,

Taxus spp. L.,

Trientalis  latifolia (Hook),

Umbellularia californica (Hook.  & Arn.) Nutt.,

Vaccinium ovatum Pursh

Viburnum spp.  L. bitkileri

a) Phytophthora ramorum’dan  arî alanlarda üretilmiş olmalı ve Bitki Sağlık  Sertifikasının “menşei yeri” kısmında ari  alanının adı yazılmalıdır,

veya

b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren  yapılan resmi kontrollerde ve varsa şüpheli  belirtilere yönelik yapılan laboratuvar  testelerinde Phytophthora  ramorum’un hiçbir belirtisinin  görülmediğinin resmi olarak doğrulandığı,  sevkiyat öncesi bitkilerden alınan temsili  örneğin incelendiği vePhytophthora  ramorum’ari bulunduğu Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.

11.

Anoplophora chinensis’in  varlığı bilinen ülkeler menşeli;  Acer spp.,  Aesculus hippocastanum, Alnus spp.,  Betula spp.,  Carpinus spp.,  Citrus spp.,  Corylus spp.,  Cotoneaster spp.,  Fagusspp.,  Lagerstroemia spp.,  Malus spp.,  Platanus spp.,  Populus spp.,  Prunus spp.,  Pyrus spp.,  Salix spp.  ve Ulmus spp. bitkilerinin  tohum hariç dikim amaçlı bitkileri

a) Tüm vejetasyon dönemi boyunca, kayıt altına  alınan, orijin ülke Ulusal Bitki Koruma  Organizasyonu tarafından denetlenen ve bu  organizasyon tarafından ilgili ISPM’e (ISPM  No:4) uygun olarak belirlenmiş zararlıdan ari  alanda bulunan bir üretim yerinde yetiştirilmiş  olmalıdır. Bu alanın adı Bitki Sağlık  Sertifikasının “menşei yeri” başlığı altında  belirtilmelidir,

veya

b) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem  boyunca uluslararası standartlara (ISPM No:10)  uygun olarak Anoplophora  chinensis’ den ari üretim yerinde  yetiştirilmiş olmalıdır. Bu üretim yeri:

(aa) kayıt altına alınmalı ve orijin ülke Ulusal  Bitki Koruma Organizasyonu tarafından  denetlenmelidir,

ve

(bb) Yıllık uygun zamanlarda, en az iki resmi  denetime tabi tutulmalı ve Anoplophora  chinensis’in hiçbir belirtisi  bulunmamalıdır,

ve

(cc) Bitkilerin yetiştirildiği konum itibariyleAnoplophora  chinensis’in bulaşmasına karşı tamamıylan  fiziksel bir koruma altında olmalı veya önleyici  uygun tedbirler uygulanarak, yıllık uygun  zamanlarda Anoplophora  chinensis’in varlığını veya belirtisini  tespit etmek için resmi sürveylerin yapıldığı,  en az iki km çapında bir tampon bölge ile  çevrelenmiş olmalıdır. Anoplophora  chinensis’in belirtisinin görülmesi  durumunda tampon bölgenin zararlıdan ari olarak  yenilenmesi için acilen eradikasyon tedbirleri  alınmalıdır,

ve

(dd) Bitkilerin ihracatının hemen öncesi,  özellikle dal ve köklerinde Anoplophora  chinensis’in varlığının tespiti için çok  dikkatli bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Bu  inceleme tahripkar bir örneklemeyi  kapsamalıdır.(Bitkileri kesmeden bu zararlıyı  tespit etmek zor olabilmektedir.) İnspeksiyon  için numune miktarı en azından %1 oranında  bulaşıklığı %99 güvenilirlik oranıyla tespit  edebilecek kadar olmalıdır.

12.

Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlı Castanea Mill.  bitkileri 

a) Dryocosmus kuriphilus’dan  arî olduğu bilinen ülke menşeli olduğu,

veya

b) Tüm vegetasyon dönemi boyunca orijin ülkenin  Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından,  ilgili ISPM’e uygun olarak belirlenen ve Bitki  Sağlık Sertifikasının “menşei yeri” kısmında  ismi belirtilenDryocosmus  kuriphilus’dan ari alanda yetişmiş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

13.1 

 Tohum ve meyve hariç,Castanea Mill.  ve Quercus L.  bitkileri 

Bitkilerin Ceratocystis  fagacearum’dan arî olduğu bilinen alan  menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13.2

Tohum ve meyve hariç,Castanea Mill.  ve Quercus L.  bitkileri 

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde  veya yakın çevresinde, Cronartiumspp.’nin  hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

13.3

Tohum hariç, dikim amaçlıCastanea Mill.  ve Quercus L.  bitkileri

a) Bitkilerin Cryphonectria  parasitica’dan arî olduğu bilinen alanlar  menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yeri  veya yakın çevresinde, Cryphonectria  parasitica’nın hiçbir belirtisinin  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 14. 

Tohum hariç, Kanada ve ABD menşeli, dikim amaçlı Corylus L.  bitkileri 

a) Bitkilerin Anisogramma  anomala’dan arî olduğu bilinen alanlar  menşeli olduğu,

veya

b)Son üç vejetasyon dönemi süresince yürütülen  resmi kontrollerde, üretim yeri veya yakın  çevresinin, Anisogramma  anomala’dan ari olarak belirlendiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 15. 

Kanada, Çin, Japonya,Moğolistan, Kore  Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan ve ABD menşeli; tohum  ve doku kültüründeki bitkileri dışındaki dikim  amaçlı FraxinusL.,Juglans  mandshuricaMaxim., Ulmus  davidianaPlanch., Ulmus  parvifolia Jacq.  ve Pterocarya  rhoifolia Siebold  & Zucc. bitkileri

a) Bitkilerin; Agrilus  planipennis’den ari olduğu belirlenmiş bir  alanda yetiştirildiği,

veya

b) İhracattan önce en az 2 yıllık bir dönem  boyunca, her yıl uygun zamanlarda 2 resmi  kontrolün yapıldığı ve Agrilus  planipennis’in hiçbir belirtisinin  gözlenmediği bir üretim yerinde yetiştirildiği  ve ihracat hemen öncesi de tekrar bir kontrole  tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

16.

Tohum hariç, dikim amaçlıPlatanus L.  bitkileri

a) Bitkilerin; Ceratocystis  fimbriata f.  sp.platani’den  arî olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyuncaCeratocystis  fimbriata f.  sp. platani’nin  hiçbir belirtisinin üretim yerinde veya onun  yakın çevresinde, görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

17.1.

Tohum hariç, dikim amaçlıPopulus L.  bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyuncaMelampsora  medusae’nın hiçbir belirtisinin üretim yeri  ve yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

17.2.

Tohum ve meyve hariç, PopulusL.  bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyuncaMycosphaerella  populorum’ un hiçbir belirtisinin üretim  yeri veya onun yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

18.

Tohum hariç, dikim amaçlıUlmus L.  bitkileri

 

Son vejetasyon dönemi boyunca Elm  phloem necrosis phytoplasma’ nın  hiçbir belirtisinin üretim yeri veya onun yakın  çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

19.

Tohum hariç, dikim amaçlı;Chaenomeles Lindl.,

Crataegus L.(alıç),

Cydonia Mill.  (ayva),

Malus Mill.(elma),

Pyrus L.  (armut),

Eriobotrya Lindl.  (yenidünya)

Prunus L.(sert  çekirdekliler) bitkileri

a) Bitkilerin; Monilinia  fructicola’dan arî olduğu bilinen bir ülke  menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyuncaMonilinia  fructicola’ nın hiçbir belirtisinin üretim  yeri veya onun yakın çevresinde görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

20.

Prunus L.(sert  çekirdekliler) taze ve dış kabuğu soyulmamış  meyveleri

 

a) Meyvelerin; Monilinia  fructicola’dan arî olduğu bilinen bir ülke  menşeli olduğu,

veya

b) Monilinia spp.’den  arîliğini sağlamak için, hasat ve/veya ihracat  öncesi uygun kontrol ve muamele işlemlerine tabi  tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.1.

Citrus L., Fortunella Swingle,Poncirus Raf.,  bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

Meyveler; pedikülsüz (sap) ve yapraksız olmalı  ve ambalajında menşeine ilişkin uygun bir işaret  bulunmalıdır.

21.2.

Citrus L., Fortunella Swingle,Poncirus Raf.,  bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; Xanthomonas  axonopodis(Citrus L’da  patojen tüm strain’ler)’ten arî olduğu resmi  kontrollerle belirlenmiş bir ülke veya alan  menşeli olduğu,

veya

b) Resmi bir kontrol ve denetim sistemine göre,  üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son  vejetasyon dönemi boyunca,Xanthomonas  axonopodis (Citrus L’da  patojen tüm strain’ler)‘in hiçbir belirtisinin  görülmediği,

veya

c) Üretim yerinden hasat edilen hiçbir meyvede Xanthomonas  axonopodis (CitrusL’da  patojen tüm strain’ler)’in belirtisinin  görülmediği,

ve

— Meyvelerin, sodium orthophenylphenate gibi bir  uygulamaya tabi tutulduğu,

ve

— Meyvelerin bu amaç için kayıt edilmiş  işletmelerde veya dağıtım merkezlerinde  paketlendiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.3.

Citrus L., FortunellaSwingle,Poncirus Raf.,  bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; Phaeoramularia  angolensis’den arî olduğu resmi kontrollerle  belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son  vejetasyon dönemi boyunca,Phaeoramularia  angolensis’in hiçbir belirtisinin  görülmediği,

ve

— Yapılan uygun bir resmi kontrole göre, üretim  yerinden hasat edilen hiçbir meyvede, Phaeoramularia  angolensis ‘in  belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.4.

Citrus aurantium L.(Turunç)  meyveleri hariç;

Citrus L., Fortunella Swingle.,  Poncirus Raf.,  bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; Guignardia  citricarpa’  dan ari olduğu resmi kontrollerle belirlenmiş  bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son  vejetasyon dönemi boyunca,Guignardia  citricarpa’nın hiçbir belirtisinin  görülmediği ve yapılan uygun bir resmi kontrole  göre, üretim yerinden hasat edilen hiçbir  meyvede, bu organizmanın belirtisinin  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

21.5.

Tephritidae ‘nin  varlığı bilinen ülkeler menşeli Citrus L.,Fortunella Swingle.,PoncirusRaf.  bitkilerine ve bunların melezlerine ait meyveler

 

a) Meyvelerin; bu organizmalardan arî olduğu  bilinen alan menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve onun yakın çevresinde, son  vejetasyon dönemi başlangıcından itibaren ve  hasattan önceki 3 ay boyunca aylık olarak  yapılan resmi kontrollerde, bu organizmaların  hiçbir belirtisinin gözlenmediği ve üretim  yerinden hasat edilen meyvelerin hiçbirinde,  yapılan resmi kontrole göre, söz konusu etmenin  belirtilerinin gözlenmediği,

veya

c) Temsili örnekler üzerinde yapılan resmi  kontroller sonucu, meyvelerin, bu organizmaların  tüm gelişme dönemlerinden arî olduğu,

veya

d) Meyveye zarar vermeden bu organizmalara karşı  etkili olan, sıcak buhar uygulaması, soğuk  uygulaması veya hızlı dondurma işlemi gibi bir  uygulamaya tabi tutulduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 22. 

 Tohum hariç, dikim amaçlı:AmelanchierMed.,Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., CrataegusL., Cydonia Mill., EriobotryaLindl., Malus Mill., Mespilus L.,Photinia  davidiana (Dcne.)Cardot, PyracanthaRoem.,Pyrus L.  ve Sorbus L.  bitkileri 

a) Bitkilerin; Erwinia  amylovora’dan arî olduğu resmi kontrollerle  belirlenmiş bir ülke veya alan menşeli olduğu,

veya

b) Erwinia amylovora’nın  varlığı bilinen ülkelerde, üretim yeri ve yakın  çevresindeErwinia  amylovora’nın hiçbir belirtisinin  bulunmadığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

23.

Tohum ve meyveleri hariç;

Citrus L.,

Fortunella Swingle,

Poncirus Raf.  bitkileri ve bunların melezleri ve köklü veya  yetiştirme ortamı ile birlikte bulunan; Araceae,  Maranthaceae, Musaceae, Persea spp. Strelitziaceaebitkileri

a) Radopholus citrophilus ve R.  similis’den arî olduğu bilinen ülkeler  menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerini  temsil edecek şekilde alınan toprak ve kök  örneklerinin resmi bir nematolojik teste tabi  tutulduğu ve Radopholus  citroplilus veR.  similis’den ari olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

24.

Phyllosticta solitaria’  nın varlığı bilinen ülkeler menşeli tohum hariç  dikim materyali CrataegusL.  bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde Phyllosticta  solitaria’ nın  hiçbir belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

25.

Aşağıda yer alan konukçularda bulunan ilgili  zararlı organizmaların var olduğu bilinen  ülkeler menşeli, tohum  hariç dikim amaçlı;

Cydonia Mill.  (ayva),

Fragaria L.  (çilek), 

Malus Mill.  (elma),

Prunus L.(sert  çekirdekliler),

Pyrus L.  (armut),

Ribes L.  (frenk üzümü),

Rubus L.  (ahududu) bitkileri;

İlgili zararlı organizmalar;

—Fragaria L.  için;

Arabis mosaic nepovirus

Phytophtora fragariae var.  fragariae

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Strawberry mild yellow edge potex virus 

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

Xanthomonas fragariae

—Malus Mill.  için;

Phyllosticta solitaria

—Prunus L.  için;

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

Xanthomonas arboricola pv.  pruni

—Prunus  persica (L.)  Batsch için;

Pseudomonas syringae pv.  persicae

—Pyrus L.  için;

Phyllosticta solitaria

—Rubus L.  için;

Arabis mosaic nepovirus

Raspberry ringspot nepovirus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Tomato black ring nepovirus

—Yukarıda yer alan tüm bitki türleri için;

İlgili virus ve virus benzeri organizmalar

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinde  belirtilen zararlı organizmaların sebep olduğu  hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

26.

Pear decline phytoplasma’nınvarlığı bilinen  ülkeler menşeli, tohum hariç, dikim amaçlı Cydonia Mill. (ayva)  ve Pyrus L.  (armut) bitkileri

 

a) Bitkilerin; Pear decline phytoplasma’dan arî  olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yeri ve yakın çevresinde Pear decline  phytoplasma’dan kaynaklanan hastalık  belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin  son üç vejetasyon dönemi boyunca üretim yerinden  uzaklaştırılmış olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

27.

Tohum ve meyve hariç, Vitis L.  (asma) bitkileri

 

a) Son iki vejetasyon dönemi boyunca üretim  yerindeki damızlık bitkilerde Grapevine  flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus  ampelinus’un belirtilerinin gözlenmediği,

ve

b) Grapevine flavescence doree phytoplasma’nın  varlığı bilinen ülkeler menşeli asma  bitkilerinin bir sertifikasyon programı  dahilinde üretildiği ve resmi bir teste tabi  tutularak Grapevine flavescence doree  phytoplasma’dan ari bulunduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.1

Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen  ülkeler menşeli; tohum  hariç dikim amaçlı Fragaria L.  (çilek) bitkileri:

 

İlgili zararlı organizmalar:

—      Strawberry  witches brom phytoplasma

—      Strawberry  latent C rhabdovirus

—      Strawberry  vein banding caulimovirus

 

 

a) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin;

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle,  resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu  belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle  resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde  söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu  bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın  çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son  vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı  organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık  belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.2.

Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus  dipsaci’nin varlığının bilindiği ülkeler  menşeli;  tohum hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek)  bitkileri

a) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim  yerindeki bitkilerde ilgili organizmaların  hiçbir belirtisinin görülmediği,

veya

b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu  kültürün, (a) maddesindeki şartlara uyan  bitkilerden elde edildiği veya uygun resmi  nematolojik testlere tabi tutularak ilgili  organizmalardan arî bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

28.3.

Tohumları hariç, dikim amaçlıFragaria spp. (çilek)  bitkileri

Bitkilerin Anthonomus  signatus ve A.bissignifer’den  arî olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

29.1

Aşağıdaki zararlı organizmaların MalusMill.’de  varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohum  hariç dikim amaçlı Malus Mill.  bitkileri

 

İlgili organizmalar:

–                          Cherry  rasp leaf nepovirus

–                           Tomato  ringspot nepovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle,  resmi bir teste tabi tutularak arî bulunduğu  belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle  resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde  söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu  bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

a) Üretim  yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki  duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon dönemi  boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol  açtığı hiçbir hastalık belirtisinin  gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

29.2.

Apple proliferation phytoplasma’nın varlığı  bilinen ülkeler menşeli;tohumları  hariç, dikim amaçlıMalus Mill.  bitkileri

a) Bitkilerin Apple proliferation phytoplasma’  dan arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu

veya

b) (aa) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle Apple proliferation phytoplasma  yönüyle, resmi bir teste tabi tutularak arî  bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde  edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son altı  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle Apple proliferation phytoplasma  yönüyle resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu  testlerde söz konusu zararlı organizmadan arî  olduğu bulunan materyalden doğrudan elde  edildiği,

(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın  çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç  vejetasyon dönemi boyunca, Apple proliferation  phytoplasma’nın yol açtığı hiçbir hastalık  belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30.1

Plum pox potyvirus ’un  varlığı bilinen ülkeler menşeli;  tohum hariç, dikim amaçlı Prunus L.  (sert çekirdekliler) bitkileri:

P. amygdalus Batsch,

P. armeniaca L.,
P. blireiana
 Andre,

P. brigantina Vill,
P. cerasifera
 Ehrh.,

P. cistena Hansen,
P. curdica
 Fenzl  and Fritsch,
P. domestica 
ssp.domestica L.,
P. domestica
 ssp. institia(L.)
P.domestica ssp.  italica(Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa
 Thunb.,

P. holosericea Batal.,
P. hortulana
 Bailey,

P. japonica Thunb.,
P. mandshurica
(Maxiur.) Koehne,
P. maritima
 Marsh.,

P. mume Sieb  and Zucc.,
P. nigra
 Ait.,

P. persica (L.)  Batsch,
P. salicina
 L.,

P. sibirica L.,

P. simonii Carr.,
P. spinosa
 L.,

P. tomentosa Thunb, 
P. tribola
 Lindl,

Prunus L.’nin

–                          Plum  pox potyvirus’e  duyarlı diğer türleri

a)Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle Plum  pox potyvirusyönüyle, resmi bir teste tabi  tutularak arî bulunduğu belirlenmiş materyalden  doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle Plum  pox potyvirus yönüyle  resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde  söz konusu zararlı organizmadan arî olduğu  bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b)   Üretim  yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki  duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon  dönemi boyunca, ilgili zararlı organizmanın yol  açtığı hiçbir hastalık belirtisinin  gözlenmediği,

c) Üretim yerinde diğer virüs ve virüs benzeri  organizmaların neden olduğu belirtileri gösteren  bitkilerin tamamen uzaklaştırıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

30.2.

Dikim amaçlı tüm Prunus L.  (sert çekirdekliler) bitkileri:

a) Prunus L.  üzerinde aşağıda belirtilen zararlı  organizmaların varlığının bilindiği ülkeler  menşeli olanlar

b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı  organizmaların varlığının bilindiği ülkeler  menşeli olanlar

İlgili zararlı organizmalar:

(a) İçin: 
Tomato ringspot nepovirus

(b) İçin:
Cherry rasp leaf nepovirus 
Peach mosaic nepovirus
American plum line pattern ilarvirus 
Peach rosette phytoplasma
Peach phony rickettsia (Xylella  fastidiosa’nın Prunustürlerine  özel strainleri)
Peach yellows phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Little cherry closterovirus

a) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar açısından  resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde  söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu  bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son 3  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle  resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde  söz konusu zararlı organizmalardan arî olduğu  bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,

b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın  çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son 3  vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı  organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık  belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

31.

Dikim amaçlı Rubus L.  (ahududu) bitkileri:
a) Rubus L.’da  aşağıda belirtilen zararlı organizmaların  varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar


b) Tohum hariç, aşağıda belirtilen zararlı  organizmaların varlığının bilindiği ülkeler  menşeli olanlar

 

İlgili zararlı organizmalar:

(a) için:
Tomato ringspot nepovirus 
Black raspberry latent ilarvirus 
Cherry leaf roll nepovirus
Prunus necrotic ringspotilarvirus


(b) için:
Raspberry leaf curl luteovirus
Cherry rasp leaf nepovirus

a) Bitkilerin; yumurtaları dâhil yaprak  bitlerinden arî olduğu,

b) (aa) Bitkilerin:

—Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde,  uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar  yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu  testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî  olduğu bulunan materyalden doğrudan elde  edildiği,

veya

—Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç  vejetasyon dönemi boyunca, en az bir defa, uygun  indikatörler veya eşdeğer metotlar kullanılmak  suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar  yönünden resmi testlemeye tabi tutulduğu ve bu  testlerde söz konusu zararlı organizmalardan arî  olduğu bulunan materyalden doğrudan elde  edildiği,

(bb) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın  çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son  vejetasyon dönemi boyunca, ilgili zararlı  organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık  belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

32.1.

Synchytrium endobioticum’ un  varlığı bilinen ülkeler menşeliSolanum  tuberosum L.  yumruları

Yumruların Synchytrium  endobioticum’un tüm ırklarından arî olduğu  bilinen alan menşeli olduğu ve uygun bir dönem  başlangıcından itibaren, üretim yeri veya onun  yakın çevresinde, Synchytrium  endobioticum’un hiçbir belirtisinin  gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.2.

Solanum tuberosum L.  (patates) yumruları

a) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus‘un  varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya

b) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicusile  ilgili mevzuata göreveya  buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke  menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.3.

Potato spindle tuberpospiviroid’in  varlığı bilinen ülkeler menşeliSolanum  tuberosum L.  (patates) yumruları

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi boyunca Potato  spindle tuberpospiviroid’den kaynaklanan  hiçbir belirtinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

32.4.

Dikim amaçlı Solanum  tuberosum L.  (patates) yumruları

Yumruların;

a) Önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul  edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt  materyalden elde edildiği,

ve

b) Kabul edilebilir metotlara göre resmi  karantina testlerine tabi tutularakSynchytrium  endobioticum ve Phoma  exiguavar. foveata’dan  arî olduğu,

ve

c) Globodera rostochiensis, Globodera pallida,Ditylenchus  dipsaci ve D.  destructor,Meloidogyne spp.’den  arî olduğu bilinen üretim yeri menşeli olduğu,

ve

d) Ralstonia solanacearum’un  varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu

veya

—Ralstonia solanacearum’un  varlığı bilinen alanlarda, yumruların Ralstonia  solanacearum’dan arî olduğu bilinen bir  üretim yeri menşeli olduğu,

veya

—R. solanacearum’un  yok edilmesi için uygun yöntemin bu alanda  uygulandığı ve orada olmadığı,

ve

e) Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus‘un  varlığının bilinmediği ülkeler menşeli olduğu,

veya

—Clavibacter  michiganensis subsp.sepedonicus’un  mücadelesi ile ilgili mevzuata göre veya buna  eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke  menşeli olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.4.1. 

Dikim amaçlı olanlar hariç, Solanum  tuberosum L.’nin  yumruları 

 Yumruların Ralstonia  solanacearum’un varlığının bilinmediği alan  menşeli olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

32.4.2. 

Solanum tuberosum L.’nin  yumruları 

a) Yumruların Tecia  solanivora’nın varlığının bilinmediği alan  menşeli olduğu;

veya

b) Yumruların, ilgili ISPM’e göre ulusal bitki  koruma organizasyonu tarafından, Tecia  solanivora’den ari olduğu belirlenmiş bir  alan menşeli olduğu.

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. 

32.5.

Tohum hariç, Phytoplasma solani‘ nin varlığı  bilinen ülkeler menşeli, dikim amaçlıSolanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki  bitkilerde Phytoplasma solani’nin sebep olduğu  hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.6.

Potato spindle tuberpospiviroid’in  varlığı bilinen ülkeler menşeli;Solanum  tuberosum L.  (patates) yumruları veLycopersicon  lycopersicum(L.) Karsten ex Farw.(domates)  tohumları hariç, dikim amaçlıSolanaceae bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca üretim yerindeki  bitkilerde Potato  spindle tuberpospiviroid’in sebep olduğu  hastalık belirtilerinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

32.7.

Tohum hariç, Ralstonia  solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler  menşeli;dikim amaçlı

Capsicum annuum L.(biber)Lycopersicon  esculentumMill.(domates),

Musa L.  (muz),

Nicotiana L.(tütün),

  Pelargonium spp.  (sardunya) ve

 Solanum melongena L.  (patlıcan) bitkileri

a) Bitkilerin Ralstonia  solanacearum’dan  arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim  yerindeki bitkilerde R.  solanacearum’un hiçbir belirtisinin  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

33.

Tohum hariç, dikim amaçlıHumulus  lupulus (şerbetçiotu)  bitkileri

Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerindeki  bitkilerde Verticillium  albo-atrumve V.  dahliae’nın neden olduğu hiçbir hastalık  belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34.1.

Tohum hariç, dikim amaçlıDendranthema spp.,Dianthusspp.  (karanfil) ve Pelargoniumspp.  (sardunya) bitkileri

a) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim  yerindeki bitkilerde Cacoecimorpha  pronubana, Epichoristodes acerbella, Helicoverpa  armigera ve Spodoptera littoralis görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir  mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

34.2.

Tohum hariç Dendranthema,Dianthus ve Pelargoniumbitkileri

a) Üretim yerinde, en son vejetasyon döneminin  başından itibaren tamamında,Spodoptera  eridiana Cramer, Spodoptera  frugiperda Smith,  veya Spodoptera  litura(Fabricius)’un hiçbir belirtisinin  görülmediği

veya

b) Bahsedilen etmenden korumak için, bitkilerin  uygun bir muameleye tabi tutulduğu.

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35.1

Tohum hariç, dikim amaçlıDendranthema spp.  bitkileri

a) Virolojik testlere göre en fazla üç  generasyonluk stoklardan alınan materyalinChrysanthemum  stunt pospiviroid’den arî olduğu veya  çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde  en az %10’ununChrysanthemum  stunt pospiviroid’den arî bulunan  materyalden direkt olarak alındığı,

b) Bitkiler veya çelikler:

—ihracattan önceki üç ay süresince, en azından  aylık olarak resmi kontrolün yapıldığı ve bu  süre zarfında, Puccinia  horiana’ın hiçbir belirtisinin  gözlenmediğinin bilindiği ve onun yakın  çevresinde, ihracattan önceki üç ay süresince, Puccinia  horiana’ın hiçbir belirtisinin görülmediği  bilinen üretim yerlerinden geldiği,

veya

—Puccinia horiana’ya  karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

c) Köksüz çeliklerde; çelikler veya çeliklerin  alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise;  çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum  yatağı) Didymella  ligulicola’ nın  hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

35.2. 

 Tohum hariç dikim amaçlıDendranthema veLycopersicon  lycopersicumbitkileri 

a) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca,Chrysanthemum  stem necrosis virüs’ten ari olan bir ülkede  yetiştirilmiş olduğu;

veya

b) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca, ihracatçı  ülkedeki bitki koruma organizasyonu tarafından,  ilgili ISPM’e uygun olarakChrysanthemum  stem necrosis virüs’ten ari olarak  oluşturulan bir alanda yetiştirilmiş olduğu;

veya

c) Bitkilerin, tüm hayatları boyunca,Chrysanthemum  stem necrosis virüs’ten ari olarak  oluşturulan ve resmi kontrollere göre  değiştirilen ve uygun yerlerde testlenen bir  üretim yerinde yetiştirildiği,

 Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

36.

Tohum hariç, dikim amaçlıDianthus L.  (karanfil) bitkileri

a) Bitkilerin, son iki yıl içinde en az bir kez  resmi olarak onaylanmış bir testle, Erwinia  chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia  caryophylli, Phialophora cinerescens’ den  arî olduğu bulunan damızlık bitkilerden,  doğrudan elde edildiği,

b) Bitkilerde bu zararlı organizmaların hiçbir  belirtisinin gözlenmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

37.

Tohumları hariç, dikim materyaliRosa spp. (gül)  bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon dönemi süresince

a) Cacoecimorpha  pronubana, Epichoristodes acerballa' nın  görülmediği,

veya

b) Bu zararlı organizmalara karşı etkili bir  mücadele uygulandığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

38.

Tohum hariç, dikim amaçlı Tulipa(lale)  ve Narcissus (nergis)  soğanları

Son vejetasyon dönemi boyunca, bitkilerdeDitylenchus  dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

39.

Tomato ringspot nepovirus’un  varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohumları  hariç, dikim materyaliPelargonium L.  (sardunya) bitkileri:

 

a) Xiphinema americanum Cobb  sensulato ve Tomato  ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin  yer almadığı bilinen yerlerde

a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato  ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen  üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato  ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en  fazla 4. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden  alındığı,

 

 

 

 

b) Xiphinema americanum Cobb  sensulato ve Tomato  ringspotnepovirus’un  diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde

b) Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de  bitkilerin Tomato  ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen  üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,

ve

Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato  ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en  fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden  alındığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

40.

Allium spp.  bitkileri

Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından  itibaren, Ditylenchus  dipsaci veSclerotium  cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık  belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

41.

Gossypium spp.  (pamuk)

a) Tohumları,

b) Elyaf ve yağlık çiğit

c) Telef

a) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş  olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı  boyunca (başından itibaren) üretim yerinde Glomerella  gossypii‘nin hiçbir belirtisinin görülmediği  ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği  ve bu testler sırasında G.  gossypii’den arî bulunduğu,

b) Elyaf ve yağlık çiğitin, bitki artıkları  içermediği,

c) Telefin, fümige edildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.1

Liriomyza sativae veAmauromyza  maculosa’nın varlığı bilinen ülkeler  menşeli; otsu  türlerin aşağıda belirtilenler hariç, dikim  amaçlı bitkileri

–       soğanları,

–       yumruları,

–       Gramineae  familyası bitkileri,

–       rizomları,

–       tohumları,

–       soğansılar,

 

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma  servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre,Liriomyza  sativae ve Amauromyza  maculosa’dan ari olarak oluşturulan bir alan  menşeli olduğu

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma  servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre,Liriomyza  sativae ve Amauromyza  maculosa’den ari olarak oluşturulan ve  ihracattan önceki 3 ay süresince yapılan resmi  kontrollerde, Liriomyza  sativae veAmauromyza  maculosa’dan ari olarak bildirilen, bir  üretim yeri menşeli olduğu,

veya

c) İhracattan hemen önce, Liriomyza  sativae ve Amauromyza  maculosa’a karşı uygun bir muameleye tabi  tutulduğu, ve resmi olarak kontrol edildiği ve Liriomyza  sativae ve Amauromyza  maculosa’dan ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir

42.2.

 Dendranthema (DC)  Des. Moul.,Dianthus L., GypsophilaL.  ve Solidago L.’nin  kesme çiçekleri ile Apium  graveolensL. ve Ocimum L.’nin  yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçekler ve yapraklı sebzelerin:

- Liriomyza sativae ve Amauromyza  maculosa’dan ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

- İhracatından  hemen önce, resmi olarak kontrol edilmiş ve Liriomyza  sativae veAmauromyza  maculosa’dan ari bulunmuş olduğu,

 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

42.3

Aşağıdakiler dışında, otsu türlerin dikim amaçlı  bitkileri:

–       soğanları,

–       yumruları,

–       Gramineae  familyası bitkileri,

–       rizomları,

–       tohumları,

–       soğansılar,

 

a) Bitkilerin, Liriomyza  bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza  trifolii’den ari olduğu bilinen bir alan  menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yerinde hasattan önceki 3 ay süresince  yapılan resmi kontrollerde,Liriomyza  bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza  trifolii’nin hiçbir belirtisinin  görülmediği,

veya

c) İhracattan hemen önce bitkilerin resmi olarak  kontrol edildiği ve Liriomyza  bryoniae, Liriomyza huidobrensis veLiriomyza  trifolii’den ari olduğunun bulunduğu ve Liriomyza  bryoniae, Liriomyza huidobrensis ve Liriomyza  trifolii’e karşı uygun bir muameleye tabi  tutulduğu, 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

43.

Köklü, dikili veya dikim amaçlı, açık alanda  yetiştirilmiş bitkiler

Üretim yerinin Clavibacter  michiganensissubsp.  sepedonicus, Globodera rostochiensis, G. pallida ve Synchytrium  endobioticum’dan arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

44.

Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla;  içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki  parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya  ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı  inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte  olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak

a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;

—Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,

veya

—Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu  ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını  sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı  muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi  tutulduğu,

veya

—Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak  için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon  işlemine tabi tutulduğu,

b) Dikimden itibaren;

—Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan  ari olmasını sağlamak için gereken uygun  önlemlerin alındığı,

veya

—Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde  bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını  sürdürebilmeleri için gerekli olan en az  miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde  silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş  ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme  ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri  yerine getirdiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

45.

Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak  paketlenmiş torf ve benzeri ürünler

a) Tamamen Sphagnum yosunundan elde edilen  torfların;

— Tarım dışı alanlardan elde edilmiş ve daha  önce kullanılmamış olduğu,

ve

—Laboratuvar analizleri sonucunda zararlı  organizmalardan ari olduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

b) Ekim veya dikimde kullanılacak olan diğer  torf ve yetiştirme ortamları;

— Toprak içermemeli,

 ve

— Bu ortamın zararlı organizmalardan  arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme  tabi tutulmuş olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46.1.

Tohumları hariç, dikim amaçlıBeta  vulgaris L.  bitkileri

Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet  curly top curtovirus’un neden olduğu hiçbir  hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

46.2.

Beet leaf curlnucleorhabdovirus’un  varlığı bilinen ülkeler menşeli; tohumları  hariç, dikim amaçlıBeta  vulgaris L.  (şeker pancarı) bitkileri

a) Üretim alanında Beet  leaf curl nucleorhabdovirus ’un  varlığının bilinmediği;

ve

b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son  vejetasyon periyodu süresince Beet  leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu  hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

47.1

Aşağıdakiler dışında, Dikim amaçlı bitkiler:

–       soğanlar,

–       yumrular,

–       rizomlar,

–       tohumlar,

–       soğansılar,

Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği ve:

a) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma  servisi tarafından, İlgili ISPM’e göre Thrips  palmi’den ari olarak oluşturulan bir alan  menşeli olduğu,

veya

b) İhracatçı ülkedeki ulusal bitki koruma  servisi tarafından, ilgili ISPM’e göre, Thrips  palmi’den ari olarak oluşturulan ve  ihracattan önceki üç ay süresince yapılan resmi  kontrollerde, Thrips  palmi ’den  ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeli  olduğu,

veya

c) İhracattan hemen önce, Thrips  palmi’ye karşı uygun bir muameleye tabi  tutulduğu, ve resmi olarak kontrol edildiği ve Thrips  palmi’den ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 47.2. 

Orchidaceae familyasının kesme çiçekleri ile MomordicaL.  ve Solanum  melongenaL.’nin meyveleri

Kesme çiçek ve meyvelerin:

a) Thrips  palmi ’den  ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak  kontrol edildiği ve Thrips  palmi’den ari bulunduğu. 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48.1

Tohum hariç, Avrupa menşeli olmayan dikim amaçlı Palmae(palmiye)  bitkileri

a) Bitkilerin; Palm lethal yellowing pytoplasma  ve Coconut  cadang cadang cocadviroid’ den arî olduğu  bilinen alanlardan olduğu ve üretim yeri ve  yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca  ilgili zararlı organizmaların hiçbir  belirtisinin görülmediği,

veya

b) Bitkilerde; Palm lethal yellowing pytoplasma  ve Coconut  cadang cadang cocadviroid’in son vejetasyon  dönemi boyunca hiçbir belirtisinin görülmediği  ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile  bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim  yerinden uzaklaştırıldığı ve bitkilerin Myndus  crudus’dan temizlemek için uygun bir  muameleye tabi tutulduğu,

c) Doku kültürü ortamında olduğu takdirde,  bitkilerin (a) ve (b)’de açıklanan şartları  karşıladığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

48.2.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Areca catechu (Malabar  palmiyesi),

Arecastrum romanzoffianum

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Brahea armata,

Butia capitata,

Calamus merillii,

Caryota maxima (Cevizli  palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera (Hindistan  cevizi),

Corypha gebang, (Syn.:C.  elata, C. utan),

Elaeis guineensis (Afrika

 yağ  palmiyesi),

Howea forsteriana,

Jubea chilensis,

Livistonia australis

Livistona decipiens (Syn.:Livistona  decora)(Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Syn:  Roystonea regia )  (Kral palmiye),

Phoenix canariensis (Kanarya  adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani  hurma),

Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal  palmetto, Cabbage palmetto),

Trachycarpus fortunei

 (Syn.:Chamaerops  excelsa)(Kendir palmiye),

Washingtonia spp.,

Chamaerops humilis,

Phoenix theophrasti bitkileri

ve Agavaceae familyasına  ait

Agave americana;  bitkisinin

meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5  cmüzerinde olan dikim  amaçlı bitkileri

a) Üretim yerinde ulusal bitki koruma  organizasyonu tarafından kayıt altına alındığı  ve denetlendiği,

ve

b) Üretim yerinde, son bir yıl içerisinde her üç  ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak  kontrol edildiği, Rhynchophorus  ferrugineus’a ilişkin herhangi bir belirtiye  rastlanmadığı,

 

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

48.3.

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;

Butia yatay

B.capitata

Brahea armata

B.edulis

Chamaerops humilis

Livistona chinensis

Livistona sp.

Phoenix canariensis

P.dactylifera

P.reclinata

P.roebelenii

P.sylvestris

Sabal sp.

Sabal mexicana

S.minor

S.palmetto

Syagrus romanzoffıana

Trachycarpus fortunei

T.wagnerianus

Trithrinax campestris

Washingtonia filifera

W.robusta

Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim  amaçlı bitkileri;

Bitkilerin:

a) Tüm yetiştirme dönemi boyuncaPaysandisia  archon’ nun varlığı bilinmeyen bir ülkede  yetiştirildiği;

veya

b) Tüm yetiştirme dönemi boyunca, ilgili ISPM’e  göre ulusal bitki koruma organizasyonu  tarafından oluşturulanPaysandisia  archon’dan ari bir alanda yetiştirildiği;

 veya

c) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem  süresince, aşağıdaki şartlara sahip bir üretim  yerinde yetiştirildiği:

—Menşei ülkedeki ulusal bitki koruma  organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetlendiği  ve

—Bitkilerin Paysandisia  archon’un girişine karşı tam fiziksel  korumalı bir yere konulduğu ve

—İhracattan hemen öncesi de dahil, her yıl uygun  zamanlarda yapılan 3 resmi kontrol süresince,  Paysandisia  archon’nun hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.  

 

49.

Tohum hariç, dikim materyaliCamellia L.(kamelya)  bitkileri

a) Ciborinia camelliae’dan  arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde  son vejetasyon dönemi boyunca C.  camelliae’nın hiçbir belirtisinin  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

50.

ABD veya Brezilya menşeli;tohumu  dışında dikim amaçlıFuchsia L.  bitkileri

Üretim yerinde Aculops  fuchsiae’nin hiçbir belirtisinin görülmediği  ve ihracattan hemen önce bitkilerin kontrol  edildiği ve Aculops  fuchsiae’den arî bulunduğu Bitki Sağlık  Sertifikasında belirtilmelidir.

51.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler  menşeli;tohumları  ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı  ağaç ve çalılar

a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve  çiçek ve meyvelerden ari olduğu,

b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği  ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri  organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve  ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve  fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya  bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için  uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

52.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler  menşeli;doku  kültürü ortamındaki tohumları ve doku kültürü  bitkileri hariç, dikim amaçlı yaprağını döken  ağaçlar ve çalılar

Bitkilerin durgun dönemde ve yapraksız olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

 

53.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler  menşeli;tohumları  hariç, dikim amaçlıGramineae hariç  tek ve iki yıllık bitkiler

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artığı, çiçek ve meyveden arî olduğu,

c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,

d) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri  organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve  ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve  fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya  bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için  uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

54.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler  menşeli;Gramineae  familyasının Bambusoideae, Panicoideae alt  familyasının ve Buchloe, Bouteloua Lag.,  Calamagrostis,Cortaderia Stapf., Glyceria R.Br.,  Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia,  Phalaris L, Shibataea, Spartina Schreb., Stipa  L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç,  üretim amaçlı bitkileri

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,

b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari  olduğu,

c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri,  virüs ve virüs benzeri organizmaların  belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı  nematod, böcek, akar ve fungusların  belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi  zaralı organizmaları elemine etmek için uygun  bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

55.

Avrupa dışı ülkeler menşeli, tohumu dışında  dikim amaçlı, doğal veya yapay bodur bitkiler

a) Doğal yaşamdan doğrudan toplananlar dâhil  bitkilerin, resmi bir denetim sistemine tabi  olan kayıtlı fidanlıklarda, sevkiyattan önce, en  az iki ardışık yıl süresince yetiştirildiği,  tutulduğu ve belli bir biçimde büyütüldüğü,

b) (a)’da bahsedilen fidanlıklardaki bitkiler:

aa) en az (a)’da bahsedilen dönem süresince:

—Yerden en az 50  cm yükseklikteki  raflar üzerine yerleştirilmiş saksılara dikilmiş  olduğu,

—Avrupa dışı pas hastalıklarından ariliği  sağlamak için uygun muamelelere tabi tutulduğu;  aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki  Sağlık Sertifikasının “Dezenfestasyon ve/veya  dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında  belirtildiği,

—Bu Yönetmelik ve eklerinde zararlı  organizmaların varlığı açısından, uygun  aralıklarla, en az yılda 6 defa resmi olarak  kontrol edildiği, aynı zamanda, fidanlığın yakın  çevresindeki bitkiler üzerinde de yapılan bu  kontroller, tarla veya fidanlıkta en azından her  sıranın gözle kontrolü şeklinde ve 3000’den  fazla bitkinin olmadığı cinslerde, verilen bir  cinsten en az 300 bitkilik tesadüfî bir  örnekleme yöntemiyle veya bitki sayısının  3000’den fazla olduğu cinslerde bitkilerin  %10’unda, yetiştirme ortamı üzerindeki bitkinin  tüm kısımlarının gözle kontrolü,

- Bu kontrollerde, yukarıdaki paragrafta  açıklanan ilgili zararlı organizmalardan arî  olduğu, bulaşık bitkilerin ayıklandığı, uygun  durumlarda, kalan bitkilerin, arîliğini  garantilemek için, etkili bir şekilde muameleye  tabi tutulduğu ve buna ek olarak, uygun bir süre  bekletildiği ve gözlemlendiği,

- Daha önce kullanılmamış bir yapay yetiştirme  ortamına ya da fumigasyon veya uygun bir  sıcaklık uygulaması ile muameleye tabi tutulmuş  doğal bir yetiştirme ortamına dikildiği ve  herhangi bir zararlı organizma içermediği,

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan  arî kalmasını sağlayan koşullarda tutulduğu ve  sevkiyattan önceki iki hafta içinde:

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için  silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve kökleri  çıplak tutulmuş olduğu,

veya

- Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için  silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve (aa) 5inci  paragraf başında belirtilen şartları karşılayan  yetiştirme ortamına tekrar dikilmiş olduğu,

veya

- Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan  ari olmasını sağlamak için, uygun muamelelere  tabi tutulduğu ve aktif madde, doz ve uygulama  tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının  “Dezenfestasyon ve/veya dezenfeksiyon  Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,

bb) Resmi olarak mühürlenmiş kapalı  konteynırlarda paketlenmiş halde olduğu ve kayıt  altına alınmış fidanlıkların kayıt numarasını  taşıdığı ve bu numaranın Bitki Sağlık  Sertifikasının “Açıklama” başlığı altında yer  aldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

56.

Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler  menşeli;

Caryophyllaceae (Dianthus L.  hariç),

Compositae (Dendranthemahariç),

Crucifera, Leguminosae ve

Rosaceae (Fragaria L.  hariç)

familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı  çok yıllık otsu bitkileri

Bitkilerin;

a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari  olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri,  virüs ve virüs benzeri organizmaların  belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı  nematod, böcek, akar ve fungusların  belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi  zaralı organizmaları elemine etmek için uygun  bir muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 57.1. 

Soğan, soğansı, yumru, rizom ve tohumu dışında,  dikim amaçlı otsu türlerin bitkileri ve Ficus L.  ve HibiscusL .’nin  bitkileri

 

 

Bitkilerin:

a) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal  bitki koruma servisi tarafından,  Bemisia  tabaci’den ari olarak oluşturulan bir alan  menşeli olduğu,

veya

b) İlgili ISPM’e göre ihracatçı ülkedeki ulusal  bitki koruma servisi tarafından, ihracatçı  ülkedeki ulusal bitki koruma servisi tarafından,  Bemisia  tabaci’den ari olarak oluşturulan ve  ihracattan önceki dokuz hafta süresince, en az  üç haftada bir yapılan resmi kontrollerde, Bemisia  tabaci’den ari olarak ilan edilen bir üretim  yeri menşeli olduğu,

veya

c) Üretim yerinde Bemisia  tabaci’nin bulunduğu durumlarda, bu alanda  üretilen veya bekletilen bitkilerin, Bemisia  tabaci’den ariliği sağlamak için, uygun bir  muameleye tabi tutulduğu ve Bemisia  tabaci’den arındırmayı amaçlayan bu  uygulamanın sonucu olarak hem ihracattan önceki  dokuz hafta süresince haftalık olarak yapılan  resmi kontroller, hem de bu süre zarfındaki  gözlemlerde, bu üretim yerininBemisia  tabaci’den ari bulunduğu ve yapılan  uygulamanın detayları

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.2.

Bemisia tabaci’nin  varlığı bilinen ülkeler menşeli, tohumları  hariç, dikim materyali Euphorbia spp.  (sütleğen) bitkileri 

 

a) Bitkilerin Bemisia  tabaci’den ari olduğu bilinen alanlarda  üretildiği,

b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan  aylık kontrollerde B.  tabaci’den kaynaklanan bir belirti  görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.3

Aster spp., Eryngium L.,Gypsophila L., Hypericum L.,Lisianthus L., Rosa L.,SolidagoL., Trachelium L.’nin  kesme çiçekleri ile OcimumL.’nin  yapraklı sebzeleri 

Kesme çiçek ve yapraklı sebzelerin:

a) Bemisia tabaci’den  ari bir ülke menşeli olduğu,

veya

b) İhracatlarından hemen önce, resmi olarak  kontrol edildiği ve Bemisia  tabaci’den ari bulunduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.4

Tomato yellow leaf curl begomovirus’un  yer aldığı bilinen menşeli ülkelerde, tohumları  hariç, dikim amaçlıLycopersicon esculentum Mill.(domates)  bitkileri;


a) Bemisia  tabaci’nin varlığı bilinmeyen yerlerde

Tomato yellow leaf curl begomovirus’un  hiçbir belirtisinin görülmediği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

b) Bemisia  tabaci’nin  varlığı bilinen yerlerde

a) Tomato  yellow leaf curl begomovirus’un hiçbir  belirtisinin görülmediği ve,

 - Bitkilerin B.  tabaci’den ari olduğu bilinen alanlar  orjinli olduğu,

veya

- İhracattan üç ay önce en az aylık olarak  yapılan resmi incelemeler sonucunda B.  tabaci’den ari olduğu bulunmuş olan üretim  yerlerinden alındığı,

veya

b)Üretim yerlerinde Tomato  yellow leaf curl begomovirus’un hiçbir  belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B.  tabaci’den ari hale getirmek için uygun bir  muameleye ve izleme sistemine tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

57.5

Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların  yer aldığı ülkeler menşeli,  tohum, yumru, soğan, soğansı, rizomları hariç,  dikim amaçlı bitkilerin ilgili  zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellow begomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
 ile  taşınan diğer virüsler

a) Bemisia  tabaci ve  ilgili zararlı organizmaların diğer  vektörlerinin varlığı bilinmeyen yerlerde

a)Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler  üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir  belirtisinin görülmediği,

 

 

–                          b) Bemisia  tabaci ve  ilgili zararlı organizmaların diğer  vektörlerinin varlığı bilinen yerlerde

b)Uygun bir vejetasyon dönemi boyunca bitkiler  üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir  belirtisinin görülmediği,

ve

- Bitkilerin, B.  tabaci ve  ilgili zararlı organizmaların diğer  vektörlerinin ari olduğu bilinen alanlar meşeili  olduğu,
veya

- Uygun  zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim  yerlerinin B.  tabaci ve  ilgili zararlı organizmaların diğer  vektörlerinden ari bulunduğu,

veya

- B.  tabaci’  nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir  muameleye tabi tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

58.

Helianthus annuus (ayçiçeği)  tohumları

a) Plasmopara halstedii’den  arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Plasmopara halstedii’nin  bütün ırklarına dayanıklı olan çeşitlerden elde  edilenler hariç, üretim alanında bulunan  tohumların,Plasmopara  halstedii’ye karşı uygun bir muameleye tabi  tutulduğu

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

59.

Lycopersicon esculentum Mill.  (domates) tohumları

Tohumların uygun bir asit ekstraksiyon  yöntemiyle veya uluslararası alanda eşdeğer  olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde  edilmiş olduğu,

ve

a) Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis, Xanthomonas  vesicatoriave Potato  spindle tuberpospiviroid’ in varlığının  bilinmediği alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Son vejetasyon dönemi boyunca üretim  yerindeki bitkilerde adı geçen zararlı  organizmaların neden olduğu hastalık  belirtilerinin görülmediği,

veya

c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar  yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu  testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak,  temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı  ve bu teste göre bu organizmalardan temiz  olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60.1.

Medicago sativa L.  (yonca) tohumları

a) Son vejetasyon dönemi boyunca, üretim yerinde Ditylenchus  dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmediği  ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar  testlerine göreD.  dipsaci’den arî olduğu,

veya

b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

60.2.

Clavibacter michiganensis ssp.insidiosus’un  varlığının bilindiği ülkeler menşeli, Medicago  sativa L.’nin  tohumu

 

a) Son on yıldır üretim yeri veya onun yakın  çevresinde, Clavibacter  michiganensissubsp. insidiosus’un varlığının  bilinmediği;

veya

b) —Ürünün Clavibacter  michiganensissubsp. insidiosus’a  yüksek oranda dayanıklı olarak kabul edilen bir  çeşide ait olduğu,

veya

—Tohum hasat edildiğinde, ekiminden itibaren 4  üncü tam vejetasyon döneminin henüz başlamamış  olduğu ve üründen birden fazla önceki tohum  hasatının olmadığı,

veya

—Yonca tohumu içerisinde cansız madde oranının  ağırlığın % 0.1’ ni  geçmediği;

c) Üretim yerinde veya yakınındaki herhangi bir Medicago  sativa L  türüne ait üründe, son vejetasyon dönemi boyunca  veya uygun yerlerde, son iki vejetasyon dönemi  süresince, Clavibacter  michiganensissubsp. insidiosus’un  hiçbir belirtisinin görülmediği;

d) Ürünün, ekimden önceki son üç yıl süresince, Medicago  sativa L.  türüne ait bitkinin olmadığı bir arazide  yetiştirildiği,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

61.

Oryza sativa L.  (çeltik) tohumları ve sofralık kavuzlu çeltik  taneleri

 

 

a) Çeltiklerin uygun nematolojik testlerle resmi  olarak test edildiği ve Aphelenchoides  besseyi’den ari bulunduğu;

veya

b) Çeltiklerin Aphelenchoides  besseyi’ye karşı uygun bir sıcak su  muamelesi veya diğer uygun muamelelere tabi  tutulduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

62.

Phaseolus L.  (fasulye) tohumları

a)Tohumların Xanthomonas  axonopodis pv.phaseoli’ den  arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b)Temsil edecek kadar bir tohum örneğinin test  edilerek test sonucunda Xanthomonas  axonopodis pv. phaseoli’ den  arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

63.

Zea mays L.  (mısır) tohumları

a) Tohumların Pantoea  stewartii’ den  arî olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu,

veya

b) Temsil edecek kadar bir tohum örneğinin test  edilerek, test sonucunda P.  stewartii’den arî olduğu,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

64.1

Tilletia indica’ nın  varlığı bilinenAfganistan,  Brezilya Hindistan, Irak, İran, Meksika, Nepal,  Pakistan, Güney Afrika ve A.B.D. menşeli; Triticum,  Secale veTriticum  x Secale tohumları

Tohumların Tilletia  indica’ nın  varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu ve bu  alanın adı Bitki Sağlık Sertifikasında  belirtilmelidir.

64.2.

Tilletia indica’ nın  varlığı bilinenAfganistan,  Brezilya, Hindistan, İran, Irak, Meksika, Nepal,  Pakistan;, Güney Afrika ve A.B.D. menşeli; Triticum, Secale veTriticum  x Secale taneleri

a) Tanelerin Tilletia  indica’nın varlığı bilinmeyen alanlar  menşeli olduğu ve bu alanın adı,

veya

b) Üretim yerindeki bitkiler üzerinde, son  vejetasyon dönemi boyunca, Tilletia  indica’nın hiçbir belirtisinin görülmediği  ve temsili tahıl örneklerinin hem hasat  zamanında, hem de sevkiyattan önce alındığı ve  test edildiği ve bu testlerdeTilletia  indica’dan arî bulunduğu ve “test edilmiş ve T.  indica’dan arî bulunmuştur” ifadesi,

Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

       

 


 

 

Ek-9

BİLDİRİM FORMU

       NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM

(ZARARLI ORGANİZMA VEYA SEVKİYATI ENGELLEME BİLDİRİMİ)

1.CONSIGNOR  (Gönderici)
a.Name (İsim):
b.Address (Adres):
c.Country (Ülke):

2.INTERCEPTION FILE (Engelleme Dosyası)
a.Reference number (Referans no):TR…/…../….. 
Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak  kuruluşlar)
b.Member States (Üye ülkeler) c. EPPO

3.CONSIGNEE  (Alıcı)
a.Name (İsim) :
b.Address (Adres):
c.Country (Ülke):
d.Country +e. Place of destination:
(Ülke ve varış yeri):

4.a.Plant  Protection Organization of 
(Bitki Koruma Teşkilatı):
b.to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı)

5.a.Country  (ülke) + b. Place of export (İhraç eden yer):

6.a.Country  (Ülke) + b.Place of origin ( Malın menşei):

7.TRANSPORT
a.Mode of transport (Taşıma şekli):
b.Mean(s) of transport (Taşıma araçları):
c.Identification(s)(Özellikleri):

9.  IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Sevkiyatın tanımı)
a.Type of document (Belgenin tipi):
b.Document number (Belge no):
c.Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer):
d.Date of issue (Hazırlanma tarihi):

8. Point of  entry (Giriş yeri):

10.DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGNMENT
(Sevkiyatın engellenen kısmının tanımı)
a.Type of package(s)/container(s):
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi) 
b.Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s)

:
(Ambalaj/taşıyıcının ayırt edici işaretleri)
c. Number(s) of package(s)/container(s):
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı)
d. Plant, plant product or other object:
(Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler)
e. Class of commodity:
(Ticari malın çeşidi)

11.a.Net  mass/volume/number of units in the consignment:
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/birim sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)

12. a.  Net mass/volume/number of units of the intercepted part:
(Engellenen kısmın net ağırlık/hacim/birim sayısı)
b. Unit of measure:
(Ölçü birimi)

13.a.Net  mass/volume/number of units of the contaminated part: 
(Bulaşık kısmın net ağırlık/hacim/birim sayısı)
b.Unit of measure:
(Ölçü birimi)

14.  REASON(S) FOR INTERCEPTION (Engelleme nedeni)
a. Reason(s) (Neden(ler)):
b.Scientific name of the harmful organism :
(Zararlı organizmanın bilimsel adı)
c.Extent of the contamination :
(Bulaşmanın derecesi)

15. MEASURES  TAKEN (Alınan önlemler)
a. Measures (Önlemler) :
b. Extent of the measures (Önlemin kapsamı) :
QUARANTINE IMPOSED (Uygulanan Karantina)
c. Begin date: d. Anticipated end date:
(Başlangıç tarihi ) (Tahmini bitiş tarihi)
f.Country (Ülke) +g. Place of quarantine (Karantina yeri) :

16. FREE  TEXT (İlave bilgi)

 

 

17.  INFORMATION ON THE INTERCEPTION 
(Engelleme hakkında bilgi)
a. Place/check point (Kontrol noktası/yeri) :
b. Official service (Resmi servis) :
c. Date (Tarih) :

18. SENDER  OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen)
a. Official service + b. Official stamp :
(Resmi servis + resmi mühür)
c. Person responsible for the file :
(Dosyadan sorumlu kişi)
d. Date (Tarih):

e. İmza:

 

 

 

 

Ek-10

SEVKİYAT  BİLDİRİMİ FORMU

 

Bitki  Karantinası Yönetmeliği, Madde 7-(1)b’ye göre Sevkiyat Bildirimi

 

1.Bitki veya  bitkisel ürünün tanımı :

2.Miktarı :

 

 

3.Gönderen ülke  :

 

 

4.Menşei ülke :

 

 

5.Gönderici :

 

6.Alıcı :

 

 

7.İthalatçı  sicil numarası :

 

 

8.Giriş noktası  :

 

 

9. Hava Yolu  Taşıma Senedi (AWB) numarası :

 

 

10. Gemi adı ve  konteyner numarası :

 

 

 

11. Araç plakası  :

 

12.Beklenen  geliş tarihi ve zamanı :

 

 

 

Aşağıdaki  maddeler giriş noktası dışında başka bir varış noktasına iç transit  durumunda doldurulur.

 

 

13.Onaylı  kontrol yerinin adı ve adresi :

 

 

 

14.Söz konusu  ürünün gümrüklü sahaya planlanan giriş tarihi :

 

15.İthalatçının  adresi :

 

16.Bitki Sağlık  Sertifikası ve/veya Re-export Bitki Sağlık Sertifikası No :

 

17.Bitki Sağlığı  Dolaşım Belgesi No :

 

18.Bitki Sağlığı  Dolaşım Belgesi Veriliş Tarihi ve Yeri :

 

 

İthalatçı veya  temsilcisinin imzası :

 

Tarih :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-11

BİTKİ SAĞLIĞI DOLAŞIM BELGESİ

 

1. Bu  Yönetmeliğin  Madde  8(6)a ’da bahsedilen Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi

2.  BİTKİ SAĞLIĞI DOLAŞIM BELGESİ

                          No  TR/…/…[1][1]

3. Sevkiyatın  Tanımlanması[2][2]--

Bitki, bitkisel  ürün ve  diğer  maddenin  GTIP  kodu:…………………………………………………........................................

Gerekli Bitki  Sağlığı Sertifikalarının  numarası  (numaraları):…………………………… ……………………………….

Düzenlendiği  Yer:………………………………………………………………………………………………………………..

Düzenlendiği  Tarih:………………………………………………………………………………………………………………..

Ayırt edici  işaret (ler), sayılar, ambalaj sayıları, miktar  (ağırlıkl/birim):…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Gerekli Gümrük  Belgelerinin referans numarası  (numaraları)…………………………………………………………………..

4. İthalatçının  sicil numarası: …………………….

       Yukarıda  bahsedilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin  beyan  ve bitki sağlık kontrollerinin aşağıda listelenen onaylı kontrol  yerinde, ilgili Müdürlük tarafından  yapılmasını  arz eder  sorumlu  Müdürlük tarafından belirlenen prosedürler ve kurallara uymayı  taahhüt ederim.

 

Tarih,  ithalatçının /temsilcisinin adı ve imzası  ………………………………………………………………………….

 

5.1. Giriş  noktası

5.2. Giriş  noktasındaki  sorumlu  İnspektörün  imzası  (tarih, isim, kaşe ve imza): …………………………………..…………………………

………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………

6. Onaylı  kontrol yeri (yerleri)[3][3]

A-  ………………………………………………….. ………………………………………………………

 

B (A’nın yerine)  ……………………….…………..

…………………..………………………………….

Bitki, bitkisel  ürün ve diğer maddeler …………………………………………………… ve………………………..…………..………  arasında yapılan anlaşma[4][4] uyarınca  yukarıda bahsedilen yere (yerlere) dolaşıma çıkarılmıştır. 

Sevkiyat  yukarıda listelenen yerler dışındaki yerlere,  durum  resmi olarak onaylanmadıkça dolaşıma çıkarılamaz.

7. Belge  Kontrolü                ?

8. Beyan  Kontrolü                   ?

9. Bitki Sağlık  Kontrolü                              ?

Yer/tarih…………………………….

İsim:  ……………………………….

Kaşe/imza:

Yer/tarih…………………………….

İsim:  ……………………………….

Kaşe/imza:

Yer/tarih…………………………….

İsim:  ……………………………….

Kaşe/imza:

10. Karar

?  Girişine  izin verme      Yer/tarih………………………………………………………………………………………

                                          İsim:  ………………………………………………………………………………….

                                          Kaşe/imza:

Uygun olduğu  durumda TR Bitki Pasaportu (seri ya da parti ya da hafta) numarasını  belirtiniz: ………………………………

?        Resmi  önlem       

       ?  Girişin reddi                                                                                 İmha    

       ?  Dolaşımı                                                                                  ?  Karantina  Süresi

       ?  Enfekte ya da bulaşık ürünün ayrılması                                  ?  Uygun  Muamele

 

Açıklama…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

1İl  Koduna atıfta bulunun.

2İlgili  bölümü doldurun ya da eşlik etmesi gereken Bitki Sağlığı  Sertifikasındaki numaraya atıfta bulunun.

3Bitki  Karantinası Yönetmeliği’nin Madde -6 (1)’de belirtilen Gümrük Tebliğinin  ilgili hükümlerinde belirlenen yerler.

4Uygun  olduğu durumda Gümrük Müdürlüğü ile Müdürlük arasındaki anlaşmayla  ilgili ya uzun dönemli anlaşmaya istinaden ya da durum bazında bir  anlaşmaya dair detayları veriniz